Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2013-0691

2013-07-08

Fördröjd diagnos av hjärtinfarkt

Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse från januari 2013 där en 44-årig man, med känd psykiatrisk sjukdom, fick en försenad hjärtinfarktdiagnos som kan ha bidragit till att han i efterförloppet har fått en försämrad hjärtfunktion.

Mannen sökte till akutmottagningen på grund av diffusa smärtor i övre delen av kroppen som var svåra att värdera. På grund av svårigheterna att bedöma symtomen och brist på tecken till akut hjärtsjukdom fick patienten vänta drygt två timmar innan man tog ett EKG, som visade på akut hjärtinfarkt.

Sjukhusets utredning visar på att man på akutmottagningen följt riktlinjer för provtagning och prioritering vid diffusa besvär. Därför har dessa riktlinjer omarbetats för att minska risken för att liknande händelser ska kunna ske. Dessutom har man identifierat ett behov i att utöka kunskapen om psykiska sjukdomar.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2014-04-15

Det framgår av Patientsäkerhetslagen att vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Inspektionen för Vård och Omsorg gör bedömningen att den aktuella händelsen har utretts i nödvändig omfattning.

Läs beslutet här