Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2014-0088

2014-02-11

Fall på avdelning orsakade höftfraktur

Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient ådrog sig en höftfraktur i samband med ett fall på en vårdavdelning.

En 83-årig man, som var inlagd på en vårdavdelning på grund av andningsbesvär, bedömdes ha försumbar fallrisk (1/11 på Downtown fallindex) och fick därför inga fallriskförebyggande åtgärder insatta. Han föll sedan i samband med att han reste sig upp vid sängen och ådrog sig en höftfraktur som krävde operation.

Sjukhusets utredning visar att fallriskbedömningen som gjordes underskattade patientens fallrisk. För att minska risken att en liknande händelse inträffar igen har det aktuella verksamhetsområdet planerat en temamånad som handlar om vikten av att förebygga fallskador. Man kommer också att arbeta med patientsäkerhetskulturen och, i ett första steg, mäta den genom en enkät för samtliga medarbetare.

Not. Downtown fallindex är ett verktyg för att förebygga fallskador i vården. Mer information finns på den här länken:

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2014-11-03

Det framgår av Patientsäkerhetslagen att vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Inspektionen för Vård och Omsorg gör bedömningen att den aktuella händelsen har utretts i nödvändig omfattning.

Läs hela beslutet här.