Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2014-0802

2014-06-25

Försenad cancerdiagnos

Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en kvinna har blivit utsatt för en allvarlig vårdskada på grund av en försenad cancerdiagnos.

En kvinna i 70-årsåldern vårdades på Danderyds sjukhus 2012 på grund av buksmärtor och förstoppning. I samband med vårdtillfället gjordes två stycken röntgenundersökningar med datortomografi av buken där man som bifynd noterade en 5 mm stor förändring i lungan. Tyvärr missade man att följa upp den lungförändringen. Ett och ett halvt år senare när kvinnan kom på ett besök för utredning av buksmärtor och viktnedgång, gjordes en ny datortomografi där man konstaterade att lungförändringen ökat i storlek och bedömde det som sannolik lungcancer med spridning till lymfkörtlarna.

Sjukhusets utredning visar att man tyvärr inte observerat fynden i lungan vid den första undersökningen varför man inte gjort någon uppföljning. De riktlinjer som finns har inte följts. Man bedömer att händelsen inte beror på något systemfel och sannolikheten att liknande händelser ska återupprepas är låg.

Beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 2014-11-18

Det framgår av Patientsäkerhetslagen att vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Inspektionen för Vård och Omsorg gör bedömningen att den aktuella händelsen har utretts i nödvändig omfattning.

Läs hela beslutet här