Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2016-2212

2017-06-27

Svår allergisk reaktion på piperacillin/tazobaktam

Danderyds sjukhus AB anmäler en händelse där en allvarlig vårdskada uppstod. Sjukhusets utredning visar att en icke svensktalande patient kom till akutmottagningen pga oklar infektion med allmänpåverkan. Kontakt togs med infektionsbakjour som rekommenderade piperacillin/tazobaktam behandling. Dagen efter noterades i journalen att patienten är penicillinallergiker men att det gått bra med de första doserna av piperacillin/tazobaktam. Senare samma dag får patienten urtikariella utslag och misstanke om penicillinallergi föreligger. Tillståndet förvärras med allvarlig blåsbildning, en sällsynt, akut och livshotande sjukdom som krävde förlängd vårdtid. Patienten har idag tillfrisknat.

Sjukhusets utredning visar att det finns ett klart tidssamband mellan det givna penicillinpreparatet och patientens allvarliga reaktion. Det går inte att utröna exakt vad som kommunicerats mellan berörda läkare i samband med insättandet av läkemedlet, men oklarheter i kommunikationen mellan primärjour och infektionsbakjour förefaller ha bidragit till händelsen.

För att undvika att en liknande vårdskada uppstår igen kommer Danderyds sjukhus att öka kompetensen hos läkare gällande val av antibiotika vid allvarliga infektionssjukdomar och antibiotikaallergier. Man kommer också att upprätta nya sjukhusövergripande riktlinjer för behandling av patienter med infektioner och antibiotikaallergier samt belysa dessa frågor vid regelbundna möten.