Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2012-763

2013-02-06

Misstänkt spridning av resistent tarmbakterie

Danderyds sjukhus lex Maria-anmäler misstänkt smittspridning av resistent bakteriestam på en av sjukhusets avdelningar.

Sannolikt har spridning skett från en patient, som bar på ESBL-bildande* bakterier, till tre medpatienter på en vårdavdelning. För de smittade patienterna innebär det inte nödvändigtvis att de kommer att insjukna men däremot kan de utveckla resistens mot antibiotika. Den ökade risken resistens, dvs en allvarlig vårdskada, har föranlett sjukhuset att göra en lex Maria-anmälan.

Sjukhuset har i sin egen utredning konstaterat att hygienrutiner för hantering av utrustning och hjälpmedel kan förbättras. En utbildning av medarbetare har därför genomförts. Ett sent uppmärksammat odlingssvar kan också ha bidragit till spridningen varför rutinerna för signering av provsvar också setts över. Den nya rutinen i Stockholms läns landsting, innebär att samtliga journaler för patienter som är bärare av ESBL ska märkas med varningstext, har kommunicerats på intranätet och i patientsäkerhetsnätverken.

* ESBL betyder "Extended Spectrum Beta-Lactamase" och är ett ämne som kan bildas av bakterier, och som bryter ner flera vanliga antibiotika, t ex penicillin. Personer som konstateras bära på ESBL-bildande bakterier i tarmen är inte är sjuka av detta, men kan bli svårare att behandla om de drabbas av t ex en urinvägsinfektion.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2013-03-21

Socialstyrelsen bedömer att den anmälda händelsen utretts i nödvändig omfattning och att vårdgivaren föreslagit och vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet för att förhindra att liknande händelser inträffar i verksamheten.

Socialstyrelsen betonar också vikten av att basala hygienrutiner ska tillämpas i all hälso- och sjukvård oavsett kännedom om det föreligger smitta hos patienter eller ej.

Läs beslutet här