Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2013-0353

2013-07-11

Patienten sövd men ej opererad

Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse från maj 2012 då en kvinna blev sövd två gånger på grund av blindtarmsinflammation.

En 63-årig kvinna med övervikt söker Akutmottagningen med buksmärtor. Skiktröntgen visar misstänkt blindtarmsinflammation och beslut tas att en blindtarmsoperation ska ske inom 6 timmar.

Efter att kvinnan är sövd beslutas att behandla med antibiotika istället för operation. På grund övervikten var risken för komplikationer till blindtarmsbehandlingen större med öppen vanlig operation än med antibiotikabehandling.

Femton timmar senare beslutar man på nytt om operation på grund av hennes tilltagande smärtor och infektionstecken trots antibiotikabehandling. Kvinnan opereras med titthålskirurgi för en brusten blindtarmsinflammation och utskrivs till hemmet efter en förlängd vårdtid.

Sjukhusets utredning har visat att det har saknats rutiner för hur patienter med misstänkt blindtarmsinflammation och kraftig övervikt ska behandlas, varför man nu har skapat en sådan riktlinje.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2014-05-05

IVO anser att vårdgivaren har fullgjort sina skyldigheter enligt gällande bestämmelser och utrett ärendet i nödvändig omfattning. IVO bedömer att vårdgivaren vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet och för att hindra att liknande händelser inträffar på nytt i verksamheten.

Läs beslutet här