Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2011-825

2012-03-30

Stora kroppspulsådern skadad i samband med titthålsoperation

Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en skada har uppstått på stora kroppspulsådern i samband med en titthålsoperation.

Det rör sig om en 53-årig kvinna som i oktober 2011 genomgick en planerad titthålsoperation för att åtgärda ett bråck på övre magmunnen. I samband med operationen uppstod en punktion i stora kroppspulsådern som gjorde att man blev tvungen att ändra till en öppen bukoperation och tillkalla särskild kärlkirurgisk expertis från ett annat sjukhus.

Patienten förlorade drygt sju liter blod, men återhämtade sig efter en tids sjukhusvistelse. Kvinnan har inte fått några bestående funktionsnedsättningar från händelsen.

Den interna utredningen på sjukhuset har inte visat på något bakomliggande systemfel som orsak till skadan. De åtgärder som vidtogs när skadan upptäcktes bedöms vara adekvata.


Socialstyrelsens beslut

2012-10-16 kom Socialstyrelsens beslut att avsluta ärendet utan kritik.

Socialstyrelsen konstaterar att patienten drabbades av en ovanlig men känd allvarlig komplikation som ledde till vårdskada och förlängd sjukhusvård. Komplikationen identifierades snabbt och åtgärdades på ett riktigt sätt. Några bakomliggande fel eller brister har utredningen inte identifierat.

Socialstyrelsen bedömer att den medicinska handläggningen var i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att ingen enskild personal brustit i sin yrkesutövning.

Läs mer i Socialstyrelsens utlåtande.