Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2012-593

2012-07-06

Tvilling dog under graviditet

En 26-årig förstföderska väntar enäggstvillingar. Vid en ordinarie kontroll drygt tre veckor innan beräknad förlossning upptäcks att det ena barnet avlidit.

Mot slutet av graviditeten upptäcker man på mödravården att den ena tvillingen inte växer som den ska. Vid återbesök en vecka senare görs ultraljud. Den ena tvillingen har, förutom försämrad tillväxt, också förhöjd hjärtfrekvens. Hjärtljudskurvan (CTG) är något svårbedömd med perioder av glapp men man noterar att båda barnen rör sig mycket under undersökningen. Ny tid för tillväxtkontroll bokas påföljande vecka enligt gällande rutiner. Vid det vanliga barnmorskebesöket fem dagar senare noteras inget avvikande.

När patienten kommer på planerat återbesök, visar ultraljudsundersökningen att den ena tvillingen dött. Det andra barnet mår bra och patienten förlöstes samma dag.

CTG är den mest använda metoden för att mäta hjärtljuden hos foster men tolkningen av CTG är erkänt svår. Sjukhusets utredning har visat att den sista CTG-kontrollen som gjordes på kvinnan var svårtolkad trots en förlängd undersökningstid.

- Tvillinggraviditeter är högriskgraviditeter och övervakas extra noga med täta kontroller. I detta fall, där fostren hade en gemensam moderkaka (sk monochoriotisk) finns dessutom en ökad risk för komplikationer, bl a tillväxthämning och fosterdöd i livmodern.

- Det här är en tragisk händelse där vi med nuvarande undersökningsmetoder inte kunnat förutse den olyckliga utgången. Därför vill vi att Socialstyrelsen ska granska fallet enligt lex Maria, säger Åsa Hammar, biträdande chefläkare.