Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Om du vill spärra din journal

Du kan välja att spärra hela eller delar av den journal du har i det nuvarande journalsystem vi har inom Danderyds Sjukhus AB. När du spärrar ska du också ta ställning till vilken information du vill spärra. Vid spärr ansvarar du själv för att informera sjukvårdspersonalen om det de behöver veta när du söker vård. Om du ångrar dig kan du begära att spärren tas bort.

Sammanhållen journalföring

På Danderyds sjukhus AB används sammanhållen journalföring. Detta innebär att journalinformation delas med andra vårdgivare inom och utanför Stockholms läns landsting. Hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt och det går alltid att spåra vem som har läst journalen. För att andra vårdgivare ska få åtkomst till journaluppgifter om dig krävs ditt samtycke. Det krävs även att du har en aktuell vårdrelation hos den andra vårdgivaren och att uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling.

Om du kommer in akut till sjukhuset och är medvetslös eller inte kommunicerbar, kan läkaren häva din spärr och för att kunna läsa nödvändig information så att du får bästa möjliga behandling.

Begära spärr

Begäran av spärr sker på 1177 e-tjänster. Om du som patient inte kan logga in till 1177 e-tjänster kan du vända dig till patientvägledaren för att spärra den elektroniska journal som finns på Danderyds Sjukhus AB. Patientvägledaren behöver då ett skriftligt underlag och en hänvisning till vilken klinik det gäller. Begäran skickar du till:
Patientvägledare
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm

De journaler som går att spärra är dem som har upprättats från och med 23 december 2010.

Hävning av spärr

Begäran om hävning av spärr sker på samma sätt som ovan 1177 e-tjänster.

Olika spärrnivåer

När du spärrar på vad vi kallar för "Vårdgivarnivå", det vill säga hela sjukhuset, innebär spärren att din journal endast är tillgänglig för användare på Danderyds sjukhus.

När du spärrar på vad vi kallar för "Spärrgruppsnivå", det vill säga en klinik, innebär spärren att din journal endast är tillgänglig för personalen på den enheten.

Det finns det tre olika block av information i din journal.

- Journaltext.
- Information om läkemedel.
- Viktig Medicinsk Information (VMI).

Spärren omfattar alltid journaltexten. Det finns även möjlighet att inkludera information om läkemedel och Viktig Medicinsk Information (VMI) men du bör dock starkt överväga dessa spärrar kan innehålla väsentlig information som kan vara kritisk att inte känna till. Det kan till exempel vara ordinerade läkemedel, varningar om överkänslighet, viktiga diagnoser, resistenta bakterier etc.

Läs mer om din journal och vad som gäller på 1177.se.

Mer information

Läkemedel och Viktig Medicinsk Information (VMI): det finns även möjlighet att inkludera läkemedel i den spärrade informationen om du som patient önskar det. Att spärra delar av en gemensam läkemedelsjournal innebär dock stora risker. Bl. a. innebär en spärr i läkemedelsjournalen att läkemedelsordinationer gjorda på spärrade vårdenheter inte kommer att kunna ses av andra kliniker inom sjukhuset. Det kan resultera i att du ordineras läkemedel som tillsammans med du redan har kan ge farliga biverkningar. Även VMI kan innefattas i den information som du som patient kan spärra. Journalens VMI funktion är till för att registrera varningar såsom multiresistenta bakterier, överkänslighet mot läkemedel eller födoämnen m.m. Att spärra denna del av en gemensam journal innebär därför stora risker. Varningar införda i journalen på spärrade vårdenheter kommer inte att synas på andra vårdenheter inom sjukhuset.

Vanliga frågor och svar

Jag vill att mitt barns journal ska spärras. Går det?

Nej, vårdnadshavare kan inte begära spärr av sitt barns journal. Barn under 18 år kan i takt med stigande ålder och mognad själv begära spärr av sina journaluppgifter. Med mognad menas att barnet kan anses förstå innebörden och konsekvenserna av spärrningen. Behandlande läkare, psykolog eller motsvarande beslutar när barnet anses uppnått mognad för handlingen.

Jag har skyddad identitet, bör jag spärra min journal?

På Danderyds sjukhus tillämpas en särskild praxis för hur människor med skyddad identitet registreras i systemen. Det är alltså inte nödvändigt att du spärrar din journal om du har skyddad identitet.

Jag har spärrat min journal men ångrar mig, kan jag häva spärren?

Ja. Begäran att häva en spärr sker skriftligen på samma sätt som begäran att spärra journal.