Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Forskargrupp Anna Kiessling

Anna Kiesslings forskning syftar till att öka förståelsen för hur bedömnings-, och beslutsstrategier vid hjärtsjukdom påverkas av faktorer som personlighet, livskvalitet och kognitiv funktion.

Att utveckla pedagogiskt grundade implementerings- respektive rehabiliteringsstrategier vid varaktig livsstilsförändring och rehabilitering är av stor vikt. Beslutsfattande i samband med hälsa och sjukdom är komplext men ofta helt avgörande för resultatet. 

Anna Kiesslings forskningsgrupp vill genomföra preventiva åtgärder som stödjer patienters livsstilsval. Gruppen ser akutsjukvården som lärmiljö för träning av professionellt beslutsfattande samt hur effektiva beslutsstrategier kan implementeras i vårdorganisationen.

Bland de projekt som just nu är aktuella finns Kardiovaskulär prevention och levnadsvanor, Patienters beslutsfattande i samband med insjuknande i akut hjärtinfarkt samt Att lära en profession - betydelse av lärmiljön i akutsjukvården, interprofessionell patientbaserad utbildning med patientsimuleringsträning samt Implementering av effektiva beslutsstrategier i primärvård.

Gruppmedlemmar på Danderyds sjukhus

Forskargruppsledare: Universitetslektor, överläkare Anna Kiessling
Leg sjuksköterska, Med dr Carolin Nymark
Leg sjuksköterska, Med dr Ann Hägg-Martinell