Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Strålskyddskommittén

Strålskyddskommittén är en del av Danderyds sjukhus strålskyddsorganisation och kommitténs uppgifter regleras av SSMFS 2008:35 § 16.

Strålskyddskommitténs uppgifter är att:

  • Verka för att verksamheten bedrivs under iakttagande av tillämpliga strålskyddsföreskrifter,
  • Vara tillståndshavarens rådgivande expertorgan i strålskyddsfrågor som berör patientens säkerhet,
  • Ge råd i frågor om nya undersöknings- eller behandlingsmetoder och ny utrustning med särskilt beaktande av patientsäkerheten,
  • Bedöma forskningsprojekt där frivilliga försökspersoner exponeras för strålning samt biträda etisk kommitté i sådan bedömning,
  • Verka för goda strålskyddsförhållanden.

Strålskyddskommitténs sammanträden ska protokollföras.

Så här ansöker du

Använd denna ansökningsblankett för att ansöka om forskningsprojekt hos strålskyddskommittén. Observera instruktionerna på första sidan som ska följas.

Skicka in ansökan

Skicka den fullständigt ifyllda ansökningsblanketten med post till:
Tove Öhrman
Enheten för sjukhusfysik
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm

För forskning är det viktigt att en kopia av ansökan till etikprövningsnämnden samt patientinformation med stråldosinformation bifogas.     

Ej fullständigt ifyllda ansökningar (metodbeskrivning, stråldosberäkning, underskrifter etc) returneras till huvudsökande.

Alla eventuella bilagor ska skickas med e-post till:
tove.ohrman@sll.se
Om det inte är möjligt kan de skickas med post till ovanstående adress.

Kontaktuppgifter

Datortomografi
Dina Tamras, sjukhusfysiker
Telefon: 08-123 587 39
E-post: dina.tamras@sll.se

Konventionell röntgen, mammografi
Ulf Petersen, 1:e sjukhusfysiker
Telefon: 08-123 562 48
E-post: ulf.petersen@sll.se

Angiografi, genomlysning
Tony Segerdahl, sjukhusfysiker
Telefon: 08-123 581 90
E-post: tony.segerdahl@sll.se

Nuklearmedicin, bentäthetsmätningar
Tove Öhrman, sjukhusfysiker
Telefon: 08-123 561 49
E-post: tove.ohrman@sll.se