Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Synpunkter på vården

Har du synpunkter på den vård du fått av oss här på Danderyds sjukhus? Med din hjälp kan vi bli bättre!

Om du önskar framföra synpunkter på vården rekommenderas att du inkommer med dina synpunkter via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Välj från listan nedan:

Du kan också ringa eller skicka brev.

Du kan vända dig direkt till vårdenhetens chef via växeln. Brev skickas till följande adress:

Danderyds Sjukhus
Verksamhetschef
(Ange klinik)
182 88 Stockholm

När du har skickat din skrivelse till Danderyds Sjukhus så kommer den berörda kliniken att utreda ärendet och ett svar kommer att skickas hem till dig per post. I normalfallet skickas ett svar inom ca 1 månad. Vänligen uppge namn, personnummer, adress- och telefonuppgifter i din skrivelse.

Det går även bra att inkomma med anonyma synpunkter, dina synpunkter kommer då verksamheten till kännedom.


Patientvägledare

Patientvägledaren är en neutral person som du kan vända dig till för att få råd angående dina synpunkter.

Om du önskar framföra synpunkter på vården via patientvägledaren rekommenderas att du inkommer med dina synpunkter via 1177.se. Du kan även skicka ett brev till adressen nedan.

Kontaktuppgifter till patientvägledaren:
Logga in på 1177.se
Adress: Danderyds Sjukhus
Patientvägledare
182 88 Stockholm
Telefon: 08-123 562 55

Gäller dina synpunkter vård du fått av en annan vårdgivare/annat sjukhus är det istället dem du ska höra av dig till.


Fullmakt

Om du behöver anmäla något som rör en annan person och önskar få ta del av handlingar, föra dennes talan samt läsa och lämna synpunkter så behöver du en fullmakt från den personen som ärendet berör. En sådan fullmakt kan skickas till Danderyds sjukhus tillsammans med skrivelsen.
Ladda ner blankett för fullmakt


Förlorade tillhörigheter

Om du förlorat tillhörigheter på Danderyds sjukhus ska kontakt tas med informationsdisken vid huvudentrén, telefon 08-123 552 64.


Fakturor, läkemedelsförsäkring och vårdgaranti

Fakturafrågor

Mer utförlig information finns hos patientadministrationen

Läkemedelsförsäkring

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.
Läkemedelsförsäkringen, telefon: 08-462 37 00.

Vårdgaranti

Vårdgarantin är till för att du som bor i Stockholms län inom rimlig tid ska få kontakt med vården och få den vård du behöver. Vårdgarantin gäller planerad vård och innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda besök och behandling inom en viss tid. Telefon: 08-123 134 00.
Mer information om vårdgaranti


Övriga kontaktuppgifter

Patientnämnden i Region Stockholm

Du kan även vända dig per telefon eller skriftligen till Patientnämndens förvaltning som är en opartisk fristående instans inom Region Stockholm. Patientnämnden kommer då att samordna ditt ärende med Danderyds sjukhus. Telefon: 08-690 67 00.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)

Om du drabbas av skada inom offentlig vård kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du anmäler skadan till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Du kan också ringa kundtjänst på LÖF, telefon: 08-551 010 00.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Om du inte är nöjd med svaret som du har fått från Danderyds sjukhus och du anser att du fått fel diagnos, vård eller behandling så kan du vända dig till IVO med en anmälan. Från och med 1 januari 2018 har IVO bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att en patient har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. Telefon: 010-788 50 00.

1177 Vårdguiden

Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården samt tandvården. Du kan ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd och hänvisar till rätt vårdmottagning när så behövs. 1177.se, telefon: 1177.