Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Behandling med insulinpump

Pumpbehandling är ett bra behandlingsalternativ för vissa patienter med typ 1-diabetes.

En insulinpump tillför kontinuerligt, dygnet runt, kortverkande insulin genom en slang till en nål som sticks in i bukfettet. Pumpen bärs antingen i ett fodral som går att fästa i ett bälte, eller till exempel löst i fickan. Nattetid kan man använda ett resårband runt magen eller helt enkelt låta pumpen ligga bredvid i sängen.

Det basala behovet av insulin kan variera över dygnet och pumpen kan programmeras att ge olika mängd insulin per timme. Vid måltider ger man en extrados genom att trycka på pumpen. Dosen bestäms utifrån vad man ska äta.

Vid sjukdom då insulinbehovet ökar, eller vid motion då behovet minskar, kan man själv justera sin insulindos med insulinpumpen. Det finns ännu inga pumpar som kan styras med automatik via kontinuerlig mätning av s.k. vävnadssocker.

Fördelar med insulinpump

Insulinpump kan ge ett mindre svängigt blodsocker och minska risken för så kallade hypoglykemier dvs. låga blodsockervärden. Många patienter upplever att livskvaliteten blivit bättre sedan de fått en insulinpump. Pumpbehandlingen ger mer frihet eftersom basbehovet är täckt och då insulin alltid finns tillgänglig för extra doser vid behov. Man kan äta och sova när man vill och ändå ha ett bra blodsocker.

Nackdelar med insulinpump

Eftersom pumpen kontinuerligt tillför små insulindoser har man bara en liten depå av insulin under huden vilket gör att man lättare drabbas av insulinbrist om tillförseln avbryts. Vid insulinbrist kan ett livshotande tillstånd (ketoacidos, ansamling av ketoner, syror) uppstå. För att undvika detta måste man testa sitt blodsocker ofta om man har insulinpump (pumpen kan inte själv mäta blodsockret).

Att sola och bada kan upplevas lite jobbigare för den som upplever sin insulinpump som generande. De flesta pumparna tål inte heller vatten utan måste kopplas bort när man exempelvis vill bada i havet.

Kriterier för insulinpumpbehandling

Enligt de nationella riktlinjerna för diabetesvård bör hälso- och sjukvården pröva insulinpumpsbehandling till personer med typ 1-diabetes som har återkommande hyper- och/eller hypoglykemier (kraftigt svängande blodglukos).

Önskemål om insulinpump

Om du skulle vilja ha insulinpump ställer vi en del krav på dig som patient. Innan vi överväger att starta pumpbehandling kräver vi att du aktivt deltar i behandlingen av din typ 1-diabetes. Du måste testa ditt blodsocker minst morgon och kväll varje dag, följa givna råd och anvisningar och ha en regelbunden kontakt med diabetesteamet. Du måste självklart också klara av den praktiska hanteringen av en insulinpump. Vidare måste du vara medveten om den ökade risken för ketoacidos och kunna åtgärda situationer där det finns risk för att detta utvecklas.

Om du är intresserad är du alltid välkommen att diskutera pumpbehandling nästa gång du träffar din läkare eller diabetessköterska på mottagningen.