Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Barn med tal- och språksvårigheter

Hos en del barn utvecklas inte språket och talet som förväntat. Närstående tycker att barnets tal kommit igång sent, att barnet har ett alldeles för litet ordförråd för sin ålder, eller har svårt att uttrycka sig så att andra förstår. Barnet kanske har svårt att förstå det andra säger.

När ska man söka hjälp om man är orolig över sitt barns tal- och språkutveckling?

Barn yngre än 4 år:

 • Om barnet inte verkar förstå vad andra säger
 • Om barnet inte söker kontakt med andra barn eller vuxna
 • Om barnet använder några få ord
 • Om barnets närmsta omgivning inte förstår vad barnet säger
 • Om barnet inte verkar lyssna när man talar med det
 • Om barnets vårdnadshavare känner oro för barnets språkutveckling

Barn äldre än 4 år:

 • Om barnet har svårigheter med det som tas upp ovan
 • Om barnet har förenklad grammatik, t.ex. utelämnar ord eller sätter orden i fel ordning
 • Om barnet har svårt att följa med vid sagoläsning
 • Om barnet har svårt att berätta om händelser
 • Om personer utanför familjen inte förstår vad barnet säger
 • Om barnet verkar generat över sitt tal
 • Om barnets vårdnadshavare känner oro för barnets språkutveckling

En del barn har generella svårigheter att röra tunga och läppar, och då handlar det om munmotoriska svårigheter.

Utredning och behandling av tal- och språksvårigheter hos barn

Logopeden observerar på vilket sätt barnet kommunicerar. I utredningen använder logopeden leksaker och annat testmaterial, till exempel bilder.Vårdnadshavaren ger information om hur barnets tal och språk har utvecklats och får råd om hur man kan stimulera tal- och språkutvecklingen. För de barn som behöver, erbjuds behandling. 

På Talkliniken arbetar logopeder som inriktat sig på och har lång erfarenhet av att utreda och behandla flerspråkiga barn och ungdomar. Vi arbetar ofta med tolk. Vårt mål är att alla ska ha samma förutsättningar att få hjälp och stöd, oavsett vilket språk man talar. Flerspråkighet är aldrig orsak till tal- och språksvårigheter.

Vi erbjuder också Hanens föräldrautbilning - "It Takes Two To Talk", till föräldrar vars små barn har språkförsening och behöver tidiga insatser. Läs mer om föräldrautbildningen under The Hanen Centre.

För de barn som har behov av språklig träning i en anpassad pedagogisk miljö kan språkförskola vara ett alternativ. Vi samarbetar kring språkförskoleverksamhet med flera kommuner.


Röstbesvär hos barn

På Talkliniken finns logopeder med stor erfarenhet av till exempel heshet hos barn. Läs mer om röstproblem och hur man kan hjälpa hesa barn.

Stamning hos barn

På Talkliniken finns logopeder med stor erfarenhet av stamning hos barn. Läs mer om stamning och hur man kan hjälpa barn som stammar.

Läs- och skrivsvårigheter hos barn

På Talkliniken finns logopeder med stor erfarenhet av att göra utredningar av läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om dyslexi här.

Sök hjälp hos oss

Talklinikens barnlogopeder finns på Danderyds sjukhus och på Talklinikens mottagningar i primärvården. Vi tar emot barn 0 - 18 år från hela Stockholms län.

För att komma till oss behöver du en remiss från till exempel läkare, bvc-sköterska, skolsköterska, psykolog eller annan logoped. Här finns direktlänk till underlag att använda vid pedagogisk beskrivning inför utredning.

Kontaktperson
Emmy Hadvall, leg logoped, enhetschef
e-post: emmy.hadvall@sll.se
Telefon: 08-123 558 67

På grund av sekretessbestämmelser besvarar vi inte frågor om enskilda patienter per e-post.