Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Patient på Danderyds sjukhus

Här har vi samlat information och råd om ditt besök och din vistelse på Danderyds sjukhus.

Patient på besök på Danderyds sjukhus

Mottagningar och avdelningar

Danderyds sjukhus är ett stort akutsjukhus med över 70 mottagningar och avdelningar. Här hittar du viktig information inför ditt besök eller vistelse på sjukhuset.

Information för dig som är patient

30-minutersregeln

Får du vänta längre än 30 minuter efter inbokad tid, har du rätt att få tillbaka patientavgiften. Gäller endast om du begär det i direkt anslutning till besöket. Detta gäller inte på akutmottagningarna.

Avgifter - Vad kostar vården?

Taxor och patientavgifter bestäms av landstingsfullmäktige och gäller för all hälso- och sjukvård inom Stockholms län, både landstingsdriven vård och hos privata vårdgivare.

Behandling av personuppgifter

Danderyds sjukhus AB ansvarar för de personuppgifter som du som patient lämnar hos oss. Dina personuppgifter är viktiga för att vi ska kunna bedriva en god och patientsäker vård. Här kan du läsa om vilka lagar och regler som gäller för personuppgifter.

Personuppgifter används bland annat för att:

 • identifiera patienten
 • beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier, blodgrupp och liknande
 • beskriva vidtagna och planerade åtgärder med vården
 • dokumentera uppgifter om den information som lämnats till patienten.

Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Danderyds sjukhus AB är personuppgiftsansvarig för hur personuppgifter hanteras inom sjukhusets verksamhet.

Vad säger dataskyddsförordningen?

Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter. Uppgifter om hälsa får bara behandlas i särskilda fall:

 • När det finns särskilt stöd i lag.
 • Om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen.

Danderyds sjukhus AB har stöd i lag att behandla personuppgifter om hälsa, för att kunna erbjuda en god och patientsäker vård.

Vad säger patientdatalagen?

Inom hälso- och sjukvården finns särskild svensk lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Personuppgifterna ska hanteras så att de underlättar vården av patienten samtidigt som uppgifterna ska skyddas mot obehörig insyn. Patientdatalagen syftar till att stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet.

Patientdatalagen bygger på bland annat följande principer:

 • Personuppgifter ska utformas och behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras.
 • Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
 • Inom en vårdgivares verksamhet är det personal som deltar i vården av patienten, eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, som är behörig att ta del av uppgifter om en patient.

Vilka personuppgifter får behandlas enligt patientdatalagen?

Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för:

 • att föra journal och upprätta annan dokumentation vid vård av patienter  
 • administration som rör patienter
 • utveckla och säkra kvalitén i verksamheten
 • administration som rör verksamheten
 • att framställa statistik om hälso- och sjukvården
 • att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag.

Vilka är mina rättigheter enligt patientdatalagen?

Rätt till insyn
Du har som patient som utgångspunkt rätt att så snart som möjligt få del av journalhandling och andra uppgifter inom hälso- och sjukvården som rör dig. Detta gäller så länge ingen lag ställer specifika krav. Exempelvis kan det finnas regler om sekretess och tystnadsplikt som går före vår skyldighet att lämna ut handlingen.

Rätt till rättelse
Du som är registrerad har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel endast ändras eller raderas endast under vissa förutsättningar.

Förstörande av patientjournal
Vi är som vårdgivare skyldiga enligt lag att föra patientjournal. Journalhandlingar ska sparas i minst tio år. Endast i vissa undantagsfall får uppgifter i en journalhandling raderas eller göras oläsliga. Ansökan om att förstöra journalen görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Förutsättningar för att förstöra en journal är att:

 • godtagbara skäl anförs i ansökan
 • patientjournalen uppenbarligen inte behövs för patientens vård
 • det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen. Registerutdrag

Den som är personuppgiftsansvarig ska se till att du som är registrerad får information om personuppgiftsbehandlingen. Reglerna om information finns i patientdatalagens 6 § samt i artiklarna 13 och 14 i dataskyddsförordningen.

Du har bl.a. rätt att få information om:

 • vem som är personuppgiftsansvarig
 • ändamålet med behandlingen
 • vilka kategorier av uppgifter som behandlas
 • rätten att i vissa fall begära att uppgifter spärras
 • rätten att få information om den direktåtkomst eller elektroniska åtkomst som förekommit.

Mer information

Har du frågor eller funderingar kring Danderyds sjukhus hantering av personuppgifter? Kontakta i så fall Danderyds sjukhus dataskyddsombud: dso.ds@sll.se. Du har rätt att vara anonym.

Besök och besökstider

Närstående, vänner och barn är välkomna att besöka dig när du ligger inne hos oss. Det är ditt hälostillstånd som avgör om besöken behöver begränsas. Besökstiderna varierar mellan olika avdelningar. Vid besök är det alltid viktigt att ta hänsyn och visa respekt för andra patienter i rummet och på avdelningen. På vissa avdelningar är antalet besökare per gång begränsat.

Blommor

Det är tillåtet att ta med blommor till sjukhuset, med undantag för vårdavdelning 73, 75, 80, 84 och 93. Vi ber dig dock att undvika blommor med stark doft med respekt för känsliga patienter.

Boka om tid

Om du vill boka om eller boka av ditt besök ska du göra det senast 24 timmar före avtalad tid. Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ring mottagningen direkt. Vi erbjuder möjlighet till två ombokningar av tiden för nybesök. Därefter krävs en ny remiss.

Dofter

Starka dofter kan orsaka besvär på olika sätt hos personer med astma, allergi och annan överkänslighet till exempel parfym och och andra parfymerade produkter. Ta hänsyn till andra patienter och personal som är överskänsliga, tänk på att inte använda doftande produkter om du besöker sjukhuset.

Fotografering och filmning

Lokalerna inne på avdelningen – patientsalar liksom korridorer och dagrum – är inte offentliga platser. Av integritetsskäl är det därför inte tillåtet att fota eller filma någon utan dennes tillstånd. Om du vill fotografera eller filma måste du därför be om lov. Nyblivna föräldrar kan naturligtvis fota sina små barn.

Hygien

Det är särskilt viktigt att vara noga med handhygienen på ett sjukhus. Du kan enkelt hjälpa till att minska risken för smittspridning genom att tvätta händerna noga och använda handdesinfektion.

Hälsodeklaration (elektronisk)

Denna hälsodeklaration ska fyllas i om du ska opereras på Danderyds sjukhus.

Journaler

Du har som regel rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia.

Kan jag välja vem som vårdar mig?

Du är välkommen att framföra önskemål, men du kan inte bestämma vem som ska undersöka, vårda eller behandla dig. Krav av till exempel diskriminerande karaktär – som till exempel särskilda krav på vårdpersonalens könstillhörighet, etniska ursprung, trosbekännelse, eller liknande, kan inte uppfyllas.

Könsblandade salar

Vi strävar efter att kvinnor och män i möjligaste mån ska vårdas på separata salar. Detta är också de allra flesta patienters önskan. Det finns dock medicinska aspekter som ibland tvingar oss att göra undantag. Vi kan till exempel inte neka en patient en plats på grund av kön.

Operation på Danderyds sjukhus

Ta del av informationsfilmer för dig som ska genomgå en operation på Danderyds sjukhus.

Får vi spara dina prover?

Vissa blod- och vävnadsprover som tas på sjukhuset sparas för vård, behandling och forskning. Enligt biobankslagen har du rätt att vid provtagning själv bestämma om ditt prov ska sparas eller inte.

Rökning

Danderyds sjukhus är ett rökfritt sjukhus. Rökning är endast tillåten utomhus och då på särskilt anvisade platser.

Sammanhållen journalföring

Inom Stockholms läns landsting används sammanhållen journalföring. Det innebär att den du söker vård hos kan få tillgång till uppgifter i journaler som du har hos andra vårdgivare. Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring och spärra dina uppgifter. På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.

Sms-påminnelse

För att vi ska få använda oss av påminnelser och kallelser till vård och behandling genom sms eller e-post måste vi få ditt medgivande och få den adress eller telefonnummer som ska användas.

Telefon, dator, mobil

Fråga personalen på avdelningen om du kan använda mobiltelefonen fritt eller om den stör teknisk utrustning. Vi ber dig att avstå från telefonsamtal från kl 21.00 och under natten fram till kl 07.00.

Tolkhjälp till andra språk, syn- och hörseltolk

Om du inte förstår svenska har du rätt att begära en språktolk. Om du är döv eller hörselskadad har du rätt till en teckenspråkstolk. Och om du har talsvårigheter har du rätt till hjälp att kommunicera.

Trådlöst nätverk / WiFi

Det finns ett trådlöst nätverk på sjukhuset som du kan koppla upp dig mot.

Utbildningssjukhus

På Danderyds sjukhus bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet av morgondagens vårdpersonal. Därför kan du vid ditt besök hos oss möta vårdpersonal under utbildning.

Uteblivet besök

Avbokar du mindre än 24 timmar före besöket, eller om du uteblir, får du betala en avgift motsvarande den avgift som du skulle ha betalat för besöket. Detta gäller även om du är under 18 år eller har frikort.

Regeln för uteblivet besök gäller ej besök vid mödravårdscentral, specialmödravård inkl ultraljud, med anledning av graviditet, besök för preventivmedelsrådgivning eller abortrådgivning, eller om färdtjänsten är försenad eller inte kommer.

Värdesaker

Eftersom sjukhuset är öppet för alla finns det risk för stölder. Ta därför bara med fickpengar och inga värdesaker. Om du läggs in akut är det bra om dina närstående tar med värdesaker hem.