Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Om du vill spärra din journal

Enligt patientdatalagen (länk nedan) har du som patient rätt att få dina journaluppgifter spärrade så att de enbart blir tillgängliga för behörig vårdpersonal inom verksamhetsområdet/vårdgivaren.

Det är av stor vikt att du förstår vilka konsekvenser spärr av journaluppgifter innebär:

  • Att spärra sin journal innebär att vårdpersonal inte får en heltäckande bild av dig som patient, vilket kan påverka resultatet av din vård och behandling. Läs mer nedan.
  • Det finns begränsade möjligheter att häva en spärr i en akutsituation. Läs mer nedan.

En spärr kan inkludera eller undanta följande delar i journalen

  • Läkemedelsjournalen
  • Viktig medicinsk information (VMI)
  • Delar av dina egna patientuppgifter

Du kan välja att inkludera läkemedel i spärren

Att spärra läkemedelsjournalen innebär att vårdpersonal på andra vårdavdelningar inom och utanför Danderyds sjukhus AB inte kan ta del av de läkemedel som ordinerats inom Danderyds sjukhus AB.

Du kan välja att inkludera viktig medicinsk information (VMI) i spärren

Att spärra denna del medför att vårdpersonal på andra vårdavdelningar inom och utanför Danderyds sjukhus AB inte kan ta del av de varningar som registrerats på Danderyds sjukhus AB, exempelvis överkänslighet mot läkemedel.

Du kan välja att inkludera patientuppgifter i spärren

Att spärra denna del resulterar i att vårdgivare inte får tillgång till exempelvis ditt telefonnummer för att kunna nå dig. Det kan inte skickas en SMS-påminnelse för ditt bokade besök. Uppgifter om dosförpackade läkemedel och dosettdelning döljs för vårdpersonal på andra vårdavdelningar inom och utanför Danderyds sjukhus AB. Du kommer att vid varje besök få uppge telefonnummer, uppgifter om dosförpackade läkemedel, boende, familjesituation, primärvårdskontakter eftersom dessa uppgifter döljs av spärren.

Möjlighet att häva spärr akut

I en akut situation kan vårdpersonal endast häva en spärr som ligger inom samma spärrgrupp dvs verksamhetsområde. Finns viktig information spärrad hos en annan vårdgivare kan vårdpersonalen inte nå den i en akutsituation. Detta riskerar att påverka möjligheten att ge en god och säker vård.

Överskrid spärr – samtycke

För att ta del av spärrad information krävs ett samtycke från patienten. Med ditt samtycke kan personal inom Danderyds sjukhus AB överskrida spärrar som finns vid Danderyds sjukhus AB.

Överskrid spärr – nödsituation

Vårdpersonal kan vid en nödsituation häva en spärr inom samma vårdgivare, d v s en spärr på ett annat verksamhetsområde på Danderyds sjukhus AB kan hävas på Danderyds sjukhus AB.

Spärrar hos annan vårdgivare kan ej överskridas

Spärrar hos andra vårdgivare kan inte överskridas. I dessa fall måste vårdgivaren kontakta den andra vårdgivaren som i sin tur kan häva spärren via samtycke eller nödsituation, eller på annat sätt delge den information som krävs i det akuta läget.
Hur bemanning och tillgänglighet för detta moment ser ut varierar mycket hos olika vårdgivare.

Konsekvenser/risker med spärr av journal

En spärr kan försvåra en bedömning och innebära olägenhet och direkt fara när vårdpersonal inte har tillgång till undersökningsresultat, information som allergier, blodgruppstillhörighet eller medicinering. Den spärrade journalen kan innehålla en sjukhistoria, som du själv glömt bort eller inte är medveten om har betydelse för den aktuella situationen.

En spärr av patientuppgifter innebär risk för olägenheter i kontakten mellan dig som patient och din vårdgivare. Risk finns att personal inte har tillgång till aktuellt telefonnummer, uppgifter om dosförpackade läkemedel, att mottagningen inte kan skicka SMS-påminnelse för bokat besök. Du måste själv uppge uppgifter om telefonnummer, boendeförhållanden etc vid varje enskilt besök/kontakt.

Så spärrar du din journal

Begäran av spärr sker på 1177 e-tjänster.
Om du som patient inte kan logga in till 1177 e-tjänster kan du vända dig till patientvägledaren för att spärra den elektroniska journal som finns på Danderyds Sjukhus AB. Patientvägledaren behöver då ett skriftligt underlag och en hänvisning till vilken klinik det gäller. Begäran skickar du till:

Danderyds sjukhus
Patientvägledare
182 88 Stockholm

Ta bort/häva spärr

Begäran om hävning av spärr sker på samma sätt som vid spärr - via 1177. 


Sammanhållen journalföring

På Danderyds sjukhus AB används sammanhållen journalföring. Detta innebär att journalinformation delas med andra vårdgivare inom och utanför Region Stockholm. Hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt och det går alltid att spåra vem som har läst journalen. För att andra vårdgivare ska få åtkomst till journaluppgifter om dig krävs ditt samtycke. Det krävs även att du har en aktuell vårdrelation hos den andra vårdgivaren och att uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling.

Vanliga frågor och svar

Jag vill att mitt barns journal ska spärras. Går det?

Nej, vårdnadshavare kan inte begära spärr av sitt barns journal. Barn under 18 år kan i takt med stigande ålder och mognad själv begära spärr av sina journaluppgifter. Med mognad menas att barnet kan anses förstå innebörden och konsekvenserna av spärrningen. Behandlande läkare, psykolog eller motsvarande beslutar när barnet anses uppnått mognad för handlingen.

Jag har skyddad identitet, bör jag spärra min journal?

På Danderyds sjukhus tillämpas en särskild praxis för hur människor med skyddad identitet registreras i systemen. Det är alltså inte nödvändigt att du spärrar din journal om du har skyddad identitet.

Jag har spärrat min journal men ångrar mig, kan jag häva spärren?

Ja. Begäran att häva en spärr sker skriftligen på samma sätt som begäran att spärra journal.