Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Effektiv vård

När tiden är avgörande gäller det att kunna erbjuda snabb och korrekt vård. Väntetiden måste vara kort i allt från ballongvidgning av kranskärl till operation vid en höftfraktur.

Här kan du läsa om fyra områden där vi visar på bra resultat som ger trygghet för våra patienter.


Hjärtspåret

Kranskärlssjukvården har snabbt utvecklats de senaste åren och allt fler patienter behandlas med mer avancerade ballongvidgningar. Sedan 2013 har Danderyds sjukhus en jourlinje som kan göra akuta ballongvidgningar av kranskärlen dygnet runt.

För att bemöta det ökade antalet patienter togs under våren 2015 ytterligare ett kärlröntgenlaboratorium i bruk. Jämfört med 2014 har antalet akutfall på jourtid ökat med tio procent och utanför jourtid med 28 procent.

Internationellt och nationellt visar Danderyds sjukhus toppresultat vad avser tiden till att det tilltäppta kärlet har öppnats. Andelen patienter som fått öppnat kärl inom 60 minuter från att diagnos ställts i ambulansen är 83 procent för patienter under 80 år och 79 procent för patienter över 80 år.

Enligt nya riktlinjer för behandling vid misstänkt hjärtinfarkt hos patienter med riskprofil bör kärlundersökning/ballongutvidgning utföras inom 24 timmar efter ankomst. Danderyds sjukhus är även här ledande i Sverige.

Höftspåret

Höftspåret är ett snabbspår som syftar till att få patienter med höftfraktur snabbt till operation. I behandlingen av patienter med höftfraktur inleds redan i ambulansen. Vården i ambulansen ersätter vården på akutmottagningen och innebär att patienterna får komma direkt till röntgen när de anländer till sjukhuset och därefter till operation. 

Danderyds sjukhus arbetar sedan flera år framgångsrikt med snabbspåret. Andelen av totala antalet patienter som inkommit till sjukhuset med höftfraktur och som opereras inom 24 timmar ska vara 80 procent. Andelen höftfrakturpatienter som opererats inom 24 timmar uppgick till 69 procent, vilket är under målnivån. Den enskilt största orsaken är underbemanning på vårdavdelningarna.

Strokespåret

Snabb behandling är livsviktigt för en strokepatient, likaså att få vård på strokeenhet. Danderyds sjukhus har ett etablerat snabbspår för patienter som misstänks ha stroke. 

Ambulanspersonalen larmar akuten via en speciell telefonlinje och mottagandet förbereds för att säkerställa snabb röntgenundersökning och behandling. 90 procent av alla strokepatienter på sjukhuset fick vård på vår strokeenhet, i enlighet med målet för 2015.

Trombolysbehandling

Trombolysbehandling med blodproppsupplösande läkemedel vid ischemisk stroke (blodpropp) utförs enligt nationella riktlinjer. Ett mycket aktivt samarbete bedrivs med ambulansverksamheten gällande strokelarm för ett snabbt omhändertagande. Processen ska säkerställa att patienten får rätt och snabb trombolysbehandling.

Andelen patienter insjuknade i stroke som fått trombolysbehandling enligt fastställda kriterier ska vara 14 procent. Tiden från att patienten anländer till sjukhuset till trombolysbehandlingen har inletts ska vara mindre än 40 minuter.

På Danderyds sjukhus fick 17,3 procent av patienterna med stroke trombolysbehandling, en ökning med 6 procentenheter från 2014. Inom ålderskategorin 18-80 år var motsvarande siffra 21,1 procent. Mediantiden till trombolysbehandling var 40 minuter.