Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Säkerhet i fokus

Patienter på Danderyds sjukhus ska känna att de är i trygga säkra händer. Vi ska som sjukhus erbjuda säker vård och förebygga vårdskador.

Patientsäkerhet innebär att förebygga vårdskador. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Sammanfattningsvis bedöms att följande åtgärder haft störst betydelse för att förbättra patientsäkerheten på Danderyds sjukhus under 2016: 

Genomförandet av en omfattande riskanalys under våren på Kvinnokliniken inför stängningen av BB Sophia med åtgärder som bidrog till säkrare vård trots ett mycket högt inflöde av patienter.

Fallpreventiva rådets sammanlagda insatser med uthålliga och långsiktiga insatser har påverkat frekvensen av allvarliga fallskador genom en kompetenshöjning inom samtliga verksamhetsområden med risk för fallskador.

Hjärtklinikens arbete med att införa strukturerad vårdinformation, SVD, som möjliggör realtidsdata för att snabbt kunna korrigera sina processer vid avvikelser, och som fungerar som en förebild i SLLs patientprocessarbete och efterfrågas av många andra specialiteter.

Etableringen av en samordnande enhet, accesscentrum, för att förebygga allvarliga vårdrelaterade infektioner som till exempel blodförgiftning.

Fler verksamheter gör analyser och vidtar åtgärder utifrån resultatet av återinläggningsorsaker. Andelen återinlagda 2016 var 9,8 procent vilket är den lägsta noteringen sedan 2012 då mätningarna påbörjades.