Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Livsstilsförändringar stöttas

2015-03-10

Anna Kiessling, hjärtmedicin, vill öka förståelsen för hur bedömnings-, och beslutsstrategier vid hjärtsjukdom påverkas av faktorer som personlighet, livskvalitet och kognitiv funktion.

Det är vikigt att utveckla pedagogiskt grundade implementerings- respektive rehabiliteringsstrategier vid varaktig livsstilsförändring och rehabilitering. Vilka beslut som fattas, kopplat till hälsa och sjukdom, är ofta helt avgörande för resultatet.

De ser också akutsjukvården som lärmiljö för träning av professionellt beslutsfattande samt hur effektiva beslutsstrategier kan implementeras i vårdorganisationen.

Bland de projekt som just nu är aktuella finns:
Kardiovaskulär prevention och levnadsvanor
Patienters beslutsfattande i samband med insjuknande i akut hjärtinfarkt 
Att lära en profession - betydelse av lärmiljön i akutsjukvården, interprofessionell patientbaserad utbildning med patientsimuleringsträning samt Implementering av effektiva beslutsstrategier i primärvård.