Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Forskargrupp Hans Persson

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom med besvärlig prognos där patienterna begränsas av nedsatt ork, andnöd och vätskesvullnader. Orsakerna är många men domineras i Sverige av högt blodtryck och genomgången hjärtinfarkt.

Sextusen patienter insjuknar årligen i hjärtsvikt i Stockholmsregionen, betydligt fler än både hjärtinfarkt och stroke. Risken att avlida inom fem år är 50 procent och 20 procent dör inom ett år efter sjukhusvård.

Hälften av patienterna har s.k. diastolisk hjärtsvikt, hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion. Hjärtsvikt är den vanligaste anledningen till somatisk sjukhusvård för vuxna patienter.

Hans Perssons forskargrupp undersöker förändring i förekomst och bakgrundsfaktorer samt betydelse av hjärtsvikt och nedsatt diastolisk och systolisk hjärtfunktion efter hjärtinfarkt under 12-15 år i nationella registret RIKS-HIA.

Hjärtsvikt orsakas oftast av högt blodtryck eller tidigare hjärtinfarkt. Det är den vanligaste orsaken till sjukhusvård men är ändå en okänd sjukdom för många. Sjuklighet och dödlighet i hjärtsvikt kan minskas betydligt om diagnosen upptäcks och rätt behandling sätts in i tid.

Många äldre och särskilt kvinnor drabbas ofta av en form av hjärtsvikt där själva pumpförmågan hos hjärtat är bevarad, men istället har hjärtat blivit stelt och dåligt på att slappna av.

Stiftelsen ger här stöd till ett forskningsprojekt där man kommer att använda avancerade metoder för att bättre förstå vad som orsakar just denna typ av hjärtsvikt. Man kommer att analysera olika sorters proteiner som påverkar hjärtfunktionen i små mikropartiklar som finns i blod hos 150 patienter.

I december 2016 tilldelades docent Hans Persson 300 000 kr från Stiftelsen Hjärtat för projektet "Mikropartiklars proteom vid kranskärlsjukdom och normal hjärtfunktion, eller nedsatt ejektionsfraktion eller bevarad ejektionsfraktion med tecken till diastolisk dysfunktion – en delstudie i 4D Hjärtsvikt CABG PREFERS projektet."

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare: Överläkare, docent Hans Persson
Specialistläkare Liyew Desta
Bitr överläkare Hans Erntell
Specialistläkare Johan Löfsjögård
Bitr överläkare Dmitri Matan
Leg sjuksköterska Catarina Nahlén
Överläkare David Waldenhjort