Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Skulderrelaterad forskning med inriktning på axlar

Inom området skulderrelaterad forskning med inriktning på axlar pågår studier kring RSA Titan och Reversestudien. Ansvarig är överläkare, med. dr. Björn Salomonsson.

RSA Titan
Ansvarig: Bitr. överläkare Kristofer Hallberg

En randomiserad blindad studie där patienter med artros i axelleden, lottas till antingen operation med en ytersättande axelprotes i metall eller i pyrocarbon. Patienterna följs med kliniska kontroller och Radiostereometrisk Analys (RSA) i ett första skede under 2 år och därefter med återkommande uppföljningar upp till tio år efter operationen.

Reversestudien
Ansvarig (på Danderyds sjukhus): Bitr. överläkare Yilmaz Demir

En randomiserad multicenterstudie där man jämför två olika protestyper – anatomisk halvprotes och omvänd protes - vid operation av överarmsfraktur beträffande axelfunktion, smärta och livskvalitet. Inklusionen av patienter är färdig och uppföljning pågår.