Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ellika Andolf

Professor Ellika Andolf är verksam som överläkare vid kvinnokliniken på Danderyds sjukhus och är sedan 2002 studierektor för läkarprogrammet på sjukhuset. År 2011 utnämndes hon till professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet.

Ellika Andolf, Kvinnokliniken, forskar bland annat på de omkring 10 procent av alla gravida kvinnor som drabbas av havandeskapsförgiftning, högt blodtryck och/eller tillväxthämning hos fostret samt på thyrodearubbningar (sköldkörteln) under graviditet. Forskningen har visat att såväl ärftlighet som miljö tycks spela roll, men de exakta orsakerna är okända.

Kvinnor som har lidit av dessa komplikationer under graviditeten löper ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdom och diabetes senare i livet. Efter 10 år har så många som en fjärdedel insjuknat, och besvären innebär också ökade hälsorisker för barnet på både kort och lång sikt. 

– Vi har önskemål om att inrätta en mottagning på Danderyd tillsammans med hjärtläkare, där dessa kvinnor ska kunna kontrolleras efter graviditeten så att man får chans att förhindra eller uppskjuta insjuknandet, berättar Ellika Andolf.

Forskningen på Kvinnokliniken har också gällt förebyggande behandling av livmoderhalscancer och man har deltagit i utvecklingen av ett vaccin mot detta. Ett annat forskningsområde är vulvo-vaginala sjukdomar där en specialmottagning byggts upp och utvecklats under drygt tio år. Forskning knuten till mottagningen fokuserar på förebyggande och behandling av infektioner, främst upprepade svampinfektioner.

– Forskningsgruppen har också utvecklat metoder för att behandla kroniska smärttillstånd i underlivet, och även forskat på aborter, fetma hos gravida och sjukdomen endometrios, säger Ellika Andolf.

Gruppen har en forskningsavdelning som administrerar studierna och deltar i läkemedelsstudier.

– Vi har dessutom ett samarbete med kardiologer på Danderyds sjukhus och studier görs också på deras forskningslaboratorier, berättar Ellika Andolf.

När Ellika Andolf inte filar på forskningen filar hon på sin fiol. Efter att hennes tre barn lärt sig spela fiol genom Suzukimetoden tog hon också tag i stråken.

– Det är det svåraste jag har gjort, men om några veckor skall vi spela Corellis julkonsert. När man opererar kan man skära någon millimeter till höger eller vänster, det spelar ingen roll, men när man spelar fiol är det en katastrof om man sätter fingret en millimeter fel. Jag har också lärt mig sjunga efter 50 års ålder och sjungit både Mendelsohns körsymfoni, Vivaldis Gloria och en hel del verk av Benjamin Britten. I vår skall vi sjunga Rutters requiem, berättar Ellika Andolf.