Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Det personliga ledarskapet

Med utvecklingsprogrammet Det personliga ledarskapet vill vi ge sjukhusets ledare verktyg för att utvecklas i sina uppdrag och nå goda verksamhetsresultat.

Foto: Carin Wesström

Målet är att alla chefer ska få insikter om sig själva och sina drivkrafter samt förmåga att leda individer och grupper på ett effektivt sätt. 

– En av grundpelarna för en arbetsplats som är både trivsam och utvecklande är en chef som förstår sig själv och sina medarbetare, och som har förmåga att se allas individuella förutsättningar, säger Gunilla Wirblad, tidigare HR-strateg och ansvarig för utvecklingsprogrammet på Danderyds sjukhus.

Målgruppen för programmet är ledare med chefsuppdrag, medicinskt ledningsansvariga samt processansvariga som har haft sitt uppdrag i minst två år.

Viktigt med självinsikt

Inför programstarten får alla deltagare genomföra MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) – ett självskattningsinstrument för ökad självkännedom och personlig utveckling. Detta ligger sedan till grund för arbetet med utvecklingen.

– En utvecklingsresa måste börja med att man tittar inåt på sig själv. När man har hittat sina styrkor och utvecklingsbehov blir det lättare att se vilka områden man behöver utveckla eller kanske tona ner, förklarar Gunilla.

Anna Cohen, chefsjuksköterska vid Kirurg- och Urologkliniken:

– Jag, som har varit chef i några år, har gjort några av dessa övningar och självskattningar tidigare, och när jag jämför med tidigare resultat blev det tydligt att jag utvecklats. När man har börjat reflektera över varför man agerar och reagerar på ett visst sätt så kan man också lära sig att bli mer personlig och individuell i sitt ledarskap. Det blir också tydligt att sättet att kommunicera påverkas av både sändaren och mottagaren. Jag har lärt mig att bli mer individtänkande i kommunikationen med mina medarbetare, säger Anna, som gick utvecklingsprogrammet hösten 2015.

Hitta nyckeln till motivationen

Den pedagogiska form som används kallas ARL – Action, Reflection, Learning – vilket i korthet innebär upplevelsebaserad inlärning, att man i stor utsträckning, använder sig själv som redskap genom att agera, reflektera, lära.

– Hittar man nyckeln till motivationen kan man komma långt som ledare, säger Gunilla.

Nätverk föder goda idéer

Ytterligare en del i utvecklingsprogrammet som uppskattats av de flesta deltagarna är att möta kollegor från andra verksamheter. Danderyds sjukhus har nära 4000 medarbetare och många har liknande arbetssituation men träffas sällan till vardags. Att då få möjlighet att tala med andra i samma situation för att utbyta idéer och erfarenheter ger mycket och kan leda till insikter som man inte fått annars.

Åsa Arvidsson, enhetschef vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken:

– Utvecklingsprogrammet blev som ett andningshål i vardagens puls. Jag har fått större insikt i att vi alla chefer, oberoende av verksamhetsområde, har samma glädjeämnen och utmaningar. Med min nya och fördjupade kunskap har jag också fått kolleger att höra av sig till mig för goda råd, berättar Åsa, som gick programmet 2015.

Ett utvecklingsprogram av denna sort bidrar även till att cheferna på sjukhuset kommer närmare varandra och i det nätverk som skapas kan många goda idéer födas.

Lena Pettersson, chefsjuksköterska vid Njurmedicinska kliniken:

– En av uppgifterna i utvecklingsprogrammet innebar att en grupp med chefer, processledare och medicinsk ledningsansvariga träffades utanför kursen och diskuterade olika ämnen. Det var ett väldigt bra forum och mycket givande. Vi har fortsatt att träffas även efter att utvecklingsprogrammet slutat. Vi har alla insett att det är fantastisk möjlighet att få tala med personer utanför sin verksamhet. Dels kan man lyfta ämnen som kan vara känsliga på arbetsplatsen och dels får man andra perspektiv när man talar med en person som verkar i en annan miljö, säger Lena, som gick programmet hösten 2015.

Trygghet skapar öppenhet

En viktig aspekt som fler av deltagarna nämner är tryggheten i gruppen. När tryggheten i gruppen blir påtaglig vågar deltagarna öppna sig, dela med sig av sina erfarenheter och därigenom utvecklas till att blir bättre ledare och kanske även i privatlivet ha nytta av den utvecklingsresa de går igenom.

Anette Hein, överläkare vid Anestesi- & Intensivvårdskliniken:

– De kursledare som vi hade var väldigt bra. De hade en öppen och välkomnande attityd vilket givetvis skapade trygghet hos deltagarna. De hade också möjlighet att tackla alla frågor som kom upp och väjde inte för svåra och problematiska frågeställningar. De fick till en bra en blandning av teori om t.ex. hur man kan undvika fällor och hur man ska gå vidare, och praktiska övningar där vi fick tänka igenom ämnen och ta del av varandras reflektion – vilket i sin tur genererade nya reflektioner. De såg även till att balansera tiden så att ingen av deltagarna fick mer utrymme än någon annan, säger Anette, som gick programmet 2014-2015.

Resultat och framtid

– Det är viktigt för sjukhusets framtida utveckling att vi uppfattar oss som ett sjukhus med gemensamma mål och förutsättningar. Programmet ger också en plattform som gynnar att vi får en starkare sammanhållning på sjukhuset vilket är oerhört positivt. Det är därför viktigt att vi har mötesplatser och forum där våra ledare kan mötas kring de gemensamma frågorna, glädjeämnen och utmaningar i sina uppdrag, förklarar HR-direktör Lena Henning.

Richard Fletcher, överläkare på Akutkliniken:

– Med en så stor arbetsplats hamnar vi lätt i känslan av att vi är många små, isolerade, enheter i stället för en stor organisation med samma mål och utmaningar. Men i detta utvecklingsarbete – när vi fick gruppera oss med personer från andra verksamheter – så blev det tydligt att vi är i samma sits, med samma uppdrag, som vi faktiskt kan och ska lösa tillsammans. I slutet av utvecklingsprogrammet talade vår vd och ekonomidirektör om sjukhusets ekonomiska läge och dess utmaningar och jag tror att alla kände av den vi-känsla och kraften i synergi som de ingöt i oss. En känsla där alla mentalt kavlade upp ärmarna med en gemensam tanke att "det här klarar vi!", säger Richard, som gick programmet 2014-15.

Det mål som man på Danderyds sjukhus satt upp för utvecklingsprogrammet Det personliga ledarskapet, att alla chefer ska få insikter om sig själva och sina drivkrafter och förmåga att leda individer och grupper på ett effektivt sätt, verkar ha uppfyllts.

– Många av förklaringsmodellerna har hjälpt mig i min vardag. Jag har fått fler verktyg för att hantera allt från gruppdynamik till svåra samtal. Den här kursen skulle alla medarbetare ha nytta av! avslutar Lena Pettersson.