Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Personcentrerad vård

Personcentrerad vård är en del i Danderyds sjukhus gemensamma verksamhetsplan och framtidsvision.

Personcentrerad vård är ett förhållningssätt där vi utgår från patientens livssituation, förmåga och behov av vård. Din delaktighet i egenskap av patient eller närstående är central. Begreppet personcenterad vård innefattar både sådant vi redan gör och sådant vi kan utveckla vidare.

Personcentrerad vård på Danderyds sjukhus

All vård hos oss har sin utgångspunkt i våra gemensamma värderingar och ett etiskt förhållningssätt. Med kvalitet och omtanke utgår vi från era behov, visar vi respekt och ansvarar för att vi kan erbjuda vård som är baserad på vetenskap och välfungerande vårdprocesser.

Genom att olika verksamheter samverkar utnyttjar vi sjukhusets bredd för att ni ska få bästa möjliga tvärprofessionella och tvärdisciplinära vård.

Utifrån era sjukdomsberättelser, unika förutsättningar och resurser upprättar en individuellt anpassade vårdplan som vi och ni tillsamans tar anvar för. Vårdpersonalen tar vara på era förmågor och stimulerar till egenvård och ansvarstagande.

Vi strävar efter ömsesidig respekt för varandras kunskap; å ena sidan er och era närståendes kunskap om hur det är att leva med sjukdomen och önskemål om vårdinsatser, å andra sidan vår kunskap om vård, utredning, behandling och rehabilitering vid det specifika tillståndet.