Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hållbar utveckling

Vårt miljöarbete bygger på ständiga förbättringar för att bidra till en hållbar utveckling.

Sjukhuset följer SLL:s miljöprogram som strävar efter ett klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande miljöarbete. Klimateffektivt handlar om mål för energi, transporter, medicinska gaser och klimatpåverkande livsmedel. Resurseffektivt inkluderar mål för kretsloppstänkande, avfall och resursanvändning. Hälsofrämjande miljöarbete omfattar mål för kemikalier, läkemedel och kost.

Miljöronder

En bidragande orsak till att sjukhuset lyckats nå miljömålen är att verksamheten har en stödorganisation för miljöarbetet, med lokala miljörepresentanter på enheterna som hjälper till att nå ut med information och driva på miljöarbetet i praktiken. Många tillämpar vad vi kallar ”miljöronder”.

Solceller på taket

Vi ska öka andelen förnybar energi och har därför under 2016 installerat solceller på taket. De nya solcellerna kommer att generera 140 000 kWh/år, vilket motsvarar elförbrukningen för 30 villor under ett år. 

Exempel på uppnådda miljömål under 2016

  • Energiförbrukning: 197 kWh/m2 (mål ≤ 199,5 kWh/m2)
  • Andel förnyelsebart bränsle till transporter: 65 procent (mål ≥ 50 procent)
  • Destruktion av lustgas: 319 gram lustgasutsläpp per förlossning (mål ≤ 350 gram)
  • Inköp av undersökningshandskar med PVC: 1 procent (mål ≤ 6 procent)
  • Samtliga avvecklingskemikalier utfasade eller med dispens: 100 procent (mål 100 procent)
  • Andel ekologisk kost: 36,7 procent (mål ≥ 30 procent)
  • Andel medarbetare som genomfört miljöutbildning: 85 procent (mål ≥ 70 procent)
  • Andel läkare som har utbildats om läkemedels miljöpåverkan: 91 procent (mål ≥ 85 procent)