Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Åtgärder för bättre arbetsmiljö och patientsäkerhet

2017-01-16

Akutmottagningar över hela landet har varit hårt belastade. DN och andra medier beskriver hur medarbetare på Danderyds sjukhus upplever situationen. Tyvärr publicerades felaktiga siffror när det gäller antalet sjuksköterskor. De har inte minskat med 17 procent (som det stod i artikeln) utan ökat med 5,8 procent från 2014-2016.

Media vittnar om en mycket svår situation på sjukhuset. Stämmer den bilden Karin Malmqvist, chefläkare på Danderyds sjukhus?
– Vi har haft ett mycket pressat läge. Det har varit ansträngt under en längre tid. I november orsakade snöovädret problem på flera sätt och sedan kom halkan, som alltid innebär ett högre patienttryck. I och med flytten av Nya Karolinska fick vi också ett ökat antal patienter och sist, men inte minst, kom influensan tidigare än den brukar och patienterna som kom in var väldigt sjuka. Betydligt sjukare än vad högriskgrupperna brukar vara, beroende på att vaccinet inte varit effektivt i år. Många medarbetare har också insjuknat i influensan i år, trots att även de vaccinerats, vilket självklart också påverkar bemanningen.

Vad skulle du vilja säga till medarbetare som jobbat under den här perioden?
– Jag har stor förståelse för medarbetarnas känslor och upplevelser. Alla har gjort sitt yttersta i den här pressade situationen, som vi aldrig tidigare har upplevt, och vi från sjukhusledningen vill tacka alla medarbetare för sina fantastiska insatser och för en god samverkan mellan klinikerna. Samtliga chefer kommer nu att vara extra uppmärksamma på sina medarbetares stressreaktioner efter en lång period av hög arbetsbelastning, och se till att stödåtgärder sätts in där det behövs.

Hur ställer sig sjukhusledningen till den här situationen?
– Sjukhusledningen kommer nu att ta fram en handlingsplan så att vi kan hantera en exceptionell situation som den här, om den uppstår igen – vilket mycket väl kan hända.

Bland annat kommer vi, med hjälp av de erfarenheter vi fått nu, att se över hur vi organiserar, styr och leder vården på sjukhuset vid extremt höga patientflöden.

Hur påverkas patientsäkerheten när det är så här pressat?
– Medicinskt har ingen patient drabbats ännu, men visst ökar risken när vi inte klarar av att lägga in patienter på rätt vårdplats.

Vilka åtgärder har ni vidtagit för att underlätta för personalen och säkerställa patientsäkerheten i den här pressade situationen?
Vi har infört en rad åtgärder, bland annat:

 • Vi har öppnat upp 35-40 extra vårdplatser på sjukhuset.
 • Vi har tagit in extra läkare och annan vårdpersonal från olika specialiteter på sjukhuset, för att klara patientsäkerheten.
 • Alla kliniker samverkar på flera sätt. Medicinkliniken har varit hårt belastad men patienter har tagits om hand på närliggande kliniker där de vårdats. Utöver det har vi öppnat upp fler vårdplatser på medicinkliniken som till stor del bemannats med extrapersonal.
 • Samtliga verksamhetsområden har undersökt möjligheten att minska planerade operationer och därmed kunnat styra om personal till sjukhusets akuta vård.
 • Vi har köpt vårdplatser inom vissa specialiteter hos andra närliggande vårdgivare, som kan ge oss lediga vårdplatser till de som behöver vår akutsjukvård bäst.
 • Vi har erbjudit ökad ersättning till alla personalkategorier.
 • Vi gör en översyn av belastningen på respektive vårdavdelning vid överbeläggningar för att förbättra samverkan mellan klinikerna på sjukhuset.
 • Vi har haft bakjoursmöten varje dag, där vi stämt av läget och beslutat om akuta åtgärder. Vi har satt in extra ledningsgruppmöten och haft kontinuerliga avstämningar med andra chefläkare i länet etc. Akutsjukhusen i Stockholm brukar kunna stötta varandra i den här typen av pressade lägen, men i år är läget lika pressat på alla sjukhus (precis som i övriga landet).

Vilka långsiktiga åtgärder kommer ni att göra för personalen, så att den här situationen inte uppstår igen, Lena Henning, HR-direktör på Danderyds sjukhus?
– Förutom att vi kommer att komplettera och utveckla vår handlingsplan för den här typen av exceptionella lägen, jobbar vi långsiktigt på flera plan. När det gäller sjuksköterskor tar vi fram utvecklingsvägar och med det följer även en relevant löneutveckling.

Vi kommer att stötta och avlasta sjuksköterskor så att de endast behöver göra det som ligger inom deras ansvars- och kompetensområde. Det gör vi bl a genom att involvera fler undersköterskor och andra yrkesgrupper som bidrar med sin kompetens. Det skapar en bättre arbetsmiljö.

Vi arbetar även med att hitta nya arbetsmodeller och belöningsmodeller.

Hur ser situationen ut nu på akutmottagningen, Karin Malmqvist?
– Läget på akuten har lugnat ner sig de senaste dygnen, både hos oss och de andra akutsjukhusen i länet. Nu finns bara enstaka patienter som väntar på att komma till en vårdavdelning. Vi hoppas och tror att kulmen är nådd nu. Men vi behåller vår utökade bemanning tills vidare.


Fakta & siffror

Antal tillsvidareanställda sjuksköterskor på Danderyds sjukhus:

 • År 2014 – 1 061
 • År 2015 – 1 132
 • År 2016 – 1 123
 • Det är med andra ord en ökning med 5,8 procent sedan 2014

Jämförelse mellan förra årets jul- och nyårshelger visar följande:

 • Ökad medelvårdtid (som tyder på mer sjuka patienter)
 • Ökad medelålder
 • Fler ambulanser ca 10 per dag mot 2015
 • Sjukare patienter (fler orange och röda enligt RETTS)
 • Betydligt fler (ca 375) patienter som vårdas på annan klinik än där de är inskrivna, sk satellitpatienter
 • 150 färre sökande patienter på akuten
 • 100 mer akuta vårdtillfällen

I media