Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Danderyds sjukhus först i Stockholm med HBT-policy

2013-10-08

Stockholms läns landsting var ett av de första landstingen i Sverige som antog en policy som rör HBT-frågor. Danderyds sjukhus är det första akutsjukhuset som nu implementerar policyn i hela sin verksamhet.

Forskning visar att homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer) löper högre risk för ohälsa jämfört med övriga befolkningen. Hälsoskillnaderna har samband med bland annat utsatthet och diskriminering. Många personer med HBT-identitet upplever att de kränks och osynliggörs, också i mötet med hälso- och sjukvården.

- Som första akutsjukhus i Stockholm, har vi beslutat att implementera den HBT-policy som landstinget tagit fram, säger HR-direktör Lena Henning. En stor del av satsningen går ut på att utbilda all personal på Danderyds sjukhus i HBT-frågor. I ett första steg finns en internetbaserad utbildning som tagits fram av landstinget, som alla på sjukhuset kan och bör göra. Den handlar bland annat om att öka medvetenheten kring vilka normer vi har och att vi har ett ansvar att bemöta alla människor med öppenhet och respekt.

- I ett andra steg kommer vi att ha seminarier som hålls av RFSL i samarbete med oss. Först ut är ledare och nyckelpersoner som har ett seminarium redan i december i år. Ytterligare tre seminarier kommer att hållas under våren 2014.

Utdrag ut policyn:

Respekterad patient

I Hälso- och sjukvårdslagen betonas att målet är en god hälsa för alla och vård på lika villkor för hela befolkningen. Policyn för HBT-frågor kompletterar utifrån visionen att alla människor, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning ska synliggöras och bli bemötta med respekt inom Stockholms läns landstings olika verksamheter.

Respekterad medarbetare

Landstingets verksamheter ska också tillvarata medarbetarnas erfarenheter och kunskaper och värdesätta den mångfald som olika kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning och funktionsnedsättning utgör. Medarbetarna ska ha hög kompetens, lyhördhet och ett professionellt förhållningssätt.