Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ny modell utvärderas - ett vårdbesök istället för tre

2015-01-21

SLL har beslutat att HND-centrum på Danderyds sjukhus får 1 miljon kr i stöd för att fortsätta utveckla och utvärdera centrat under 2015. Mottagningen tar emot patienter som är i behov av specialistvård inom samtliga tre områden; hjärt-, njur- och diabetessjukvård. Syftet med HND-centrum är att förbättra och underlätta vården för den här patientgruppen. Om resultaten är goda ska kunskapen delas till övriga aktörer inom SLL.

HND-centum har funnits på Danderyds sjukhus sedan hösten 2013. Mottagningen vänder sig till multisjuka patienter som lider av hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes och är det första centrat i Sverige för denna patientgrupp.  

 Det är oerhört glädjande att vi får medel för att utvärdera en modell på Danderyds sjukhus som vi tror så starkt på. Vi vet att det finns en stark koppling och påverkan mellan hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes. Det är därför värdefullt att denna patientgrupp träffar specialistläkare och sjuksköterskor från alla tre kliniker som samordnar vården, säger vd Stefan Jacobson.

För patienten innebär centrat färre möten med vården då samtliga specialister finns i samma lokaler och att man kan förebygga fysiska försämringar genom att arbeta preventivt med patienterna. På centrat arbetar vårdpersonalen utifrån personcentrerad vård, vilket innebär att man ser till hela människan och inte bara till det fysiska där sjukdomen sitter. Vårdformen utgår ifrån patientens egna berättelser om sin livssituation och patienten blir därför en aktiv deltagare istället för en passiv mottagare. Tanken är att man ska komma fram till behandlingar som är anpassade till individens specifika behov och önskemål och den behandling som erbjuds är ofta en kombination av kost, livsstil och läkemedel som följs upp kontinuerligt.

 Patienterna som våra medarbetare möter på mottagningen är överlag väldigt positiva till vårdformen och våra medarbetare är också väldigt nöjda. Min förhoppning är att vi kan fortsätta utveckla HND-centrum på sjukhuset och få möjlighet att föra ut vårdformen till andra aktörer inom SLL i form av ett program eller liknande, säger vd Stefan Jacobson.

Fakta HND-centrum på Danderyds sjukhus
HND-centrum är ett projekt med en öppenvårdsklinik som ska ersätta besök hos flera läkare och sjuksköterskor. Kompetens och sjukvård samlas och samordnas kring patienten. HND-centrum arbetar med ett multiprofessionellt personcentrerat omhändertagande och bemannas av specialistläkare, sjuksköterskor och paramedicinsk personal från både hjärt-, medicin- och njurmedicinska klinikerna.

HND-centrum erbjuder vård för patienter med: 1. Etablerad hjärtsjukdom, 2. Njursvikt med beräknad GFR < 60 ml/min/m², 3. Diabetes samt 4. Remiss från läkare

Medelåldern för patienterna på mottagningen är strax under 70 år och man har kapacitet att ta emot närmare 500 patienter per år.

I ett forskningssamarbete med LIME och Medical Management Center på KI utvärderar HND-centrum sin verksamhet. Ur ett patientperspektiv jämförs kvaliteten med traditionell sjukvård hos olika specialister/mottagningar.