Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

På Danderyds sjukhus ska ingen
behöva dö ensam

2013-05-27

Nyårsafton 2011 läste ST-läkaren Charlotte Thålin, Medicinkliniken, en artikel i SvD som berörde henne djupt. Den handlade om att 1 av 4 sjukhuspatienter dör ensamma, utan vare sig anhöriga eller personal bredvid sig. Det ville Charlotte ändra på och startade därför ett projekt som nu ska bli permanent på Danderyds sjukhus.

- Att nästan dubbelt så många förblir ensamma i livets slutskede på sjukhus jämfört med äldreboende kan bero på att fokus inom akutsjukvården ligger på medicinska insatser mer än den rent palliativa vården, menar Charlotte Thålin. I en stressig miljö med överbeläggningar och akut sjuka och vårdkrävande patienter finns ofta inte utrymme för tidskrävande mänsklig kontakt trots att det sista som sviker oss är känseln och hörseln. Att sitta bredvid sängen och hålla en hand, spela musik eller prata lugnande finns ofta inte resurser till.

Kontaktade Staffan Lundström

I journalistens Hannes Dellings artikel nämndes Staffan Lundström, Stockholms sjukhem, som expert på palliativ vård, dvs vård i livets slutskede. Därför kontaktade Charlotte Thålin honom och de två, tillsammans med Röda kors-volontären Lena Bergstrand, började skissa på hur man skulle kunna jobba på Danderyds sjukhus, för att hjälpa svårt sjuka patienter med en medmänsklig och lyssnande person vid sin sida.

- I Sverige finns en lång tradition av att organisera frivilliga inom den sociala sektorn, men volontärverksamhet inom akutsjukvården är än så länge begränsad, säger Charlotte Thålin. På Danderyds sjukhus har det sedan länge funnits Röda kors-volontärer på akutmottagningen. Deras uppgift är att hålla en hand, torka en tår, bjuda på kaffe och bara finnas till hands. Deras insatser är mycket uppskattade.

- Nu har vi alltså infört Röda kors-volontärer även på medicinkliniken, berättar Charlotte Thålin. De har alla en sjukvårdsbakgrund, t ex sjuksköterska eller sjukgymnast, men det är viktigt att poängtera att hos oss är de "bara" en medmänniska, de ska inte alls arbeta medicinskt.

Borde vara en rättighet och en självklarhet

- Volontärverksamhet på avdelning inom akutsjukvården har i Sverige inte funnits tidigare, trots att det kan tyckas vara en självklarhet med mänskligt stöd när livet kan kännas som svårast, poängterar Charlotte Thålin. Att engagera kunniga och erfarna volontärer för att bidra med en medmänsklighet och trygghet på akutvårdsavdelningarna har visat sig fungera mycket bra under vårt pilotprojekt. Förhoppningen är att denna modell ska kunna spridas och implementeras på andra kliniker på Danderyds sjukhus och i framtiden till andra sjukhus runtom i landet. En medmänniskas stöd de sista dagarna i livet, eller vid svår ångest, borde vara en rättighet och en självklarhet, avslutar Charlotte Thålin.

Sök på #prataomdöden för mer information om hur Danderyds sjukhus jobbar med palliativ vård.

Korta fakta

  • Pilotprojektet "Volontärer på avdelning" bestod av fem Röda kors-volontärer som under tre månader (jan-mars 2013) fungerade som medmänniska i livets slutskede, eller hos svårt sjuka patienter med ångest, som var ensamma och behövde en hand att hålla i och någon som lyssnade.
  • Volontärerna har fått en kortare utbildning ledd av Staffan Lundström på Stockholms sjukhem.
  • Under perioden träffade volontärerna över 60 patienter totalt (41 patienter var med i utvärderingen).
  • Både volontärer och patienter var mycket nöjda med insatsen. Endast en patient har tackat nej till att få träffa en volontär.
  • 62% av patienterna var mellan 70-90 år, 16% var över 90 år men det fanns även yngre patienter. 11% var under 50 år.
  • I 80% av fallen gick insatsen ut på att lyssna och samtala med patienten. I ungefär hälften av fallen var det att hålla en hand, finnas närvarande.
  • Ytterligare fem volontärer har anlitats för samma typ av uppdrag på Medicinkliniken. Flera behövs.
  • Rekrytering har skett genom "word-of-mouth", dvs ingen annonsering har behövts hittills.
  • Projektet växer inom Danderyds sjukhus. Steg ett är att hela Medicinkliniken ska omfattas av volontärverksamhet. Sedan är tanken att fler kliniker på sjukhuset ska inrätta volontärer på avdelning enligt samma modell. En härlig vision är att även andra akutsjukhus kommer att kopiera modellen.