Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Unikt koncept för behandling av förlossningsskador

2012-09-25

Bäckenbottencentrum på Danderyds sjukhus är en av få enheter i Sverige som tar ett helhetsgrepp om patienter som besväras av urin- och analinkontinens. Enheten behandlar också annan bäckenbottenproblematik t ex förlossningsskador och framfall.

– Vårt koncept är unikt, säger överläkaren och tarmkirurgen Claes Johansson.

Idag har mottagningen omkring 1 400 patientkontakter varje år, men behovet att få komma hit bara växer och verksamheten ska utökas.

Det finns ingen liknande mottagning i landet där gynekologer, kirurger, urologer och uroterapeuter har ett så nära samarbete kring patienten. Ett samarbete som inte bara är en stor fördel för patienterna som bedöms utifrån teamets samlade kompetens utan också främjar forskningen och ger oss läkare en ökad förståelse för varandras specialiteter. Gynekologer behandlar av tradition på ett visst sätt och kirurger på ett annat. Men här lär vi oss mycket av varandra, säger Claes Johansson som gärna skulle se att det skapades en helt ny läkarspecialitet där det ingick gynekologisk, tarmkirurgisk och urologisk kunskap.

– Hos oss kan patienterna inte bara få träffa olika specialister, utan även få utredning och viss behandling vid ett och samma besök, tillägger uroterapeut Eva Westling som precis som Claes Johansson varit med från starten 2002.

– Tidigare kunde utredningarna ta väldigt lång tid med remisser som skulle skickas runt till olika specialister vilket resulterade i många sjukhusbesök för patienterna. Något som i sin tur fick till följd att många patienter hoppade av och inte kom i mål med sina besvär, säger hon.

Förutom mottagningens framgångsrika team-arbete har flera nya behandlingsmetoder bidragit till att Bäckenbottencentrums tjänster blir alltmer efterfrågade. Hit remitteras patienter från hela Sverige, ofta för en så kallad second opinion. Bäckenbottencentrums medarbetare har också regelbundna behandlingskonferenser med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Ersta sjukhus och Södersjukhuset.

Unik operationsmetod

– På Danderyds sjukhus är vi också ensamma om i Stockholm att erbjuda en speciell behandlingsmetod, SNS (Sakral nervstimulering), vilket kortfattat innebär att vi lägger in en elektrod i de sakrala hålrummen (korsryggen) och med hjälp av en pacemaker stimulerar slutmuskeln att dras samman. Metoden har gynnsam effekt både på urininkontinens och analinkontinens men också på tömningssvårigheter, säger Claes Johansson som också är ansvarig på sjukhuset för en multicenterstudie där Danderyds sjukhus deltar som ett av tio sjukhus i världen.

– Studien rör sig om en form av bulkbehandling för anal inkontinens och innebär att man sprutar in hyaluronsyra under slemhinnan för att hjälpa till att förtäta analkanalen. Hittills har resultaten varit bra, berättar Claes Johansson.

Många förlossningsskador

Bäckenbottenproblem hos kvinnor har ofta samband med barnafödande och risken ökar för varje barn som en kvinna föder.

Till Bäckenbottencentrum kommer många kvinnor med skador som inte upptäckts vid förlossningen. Till exempel skador på grund av bristningar och som ofta drabbar slutmuskeln (sfinkterrupturer) och där det finns risk för bestående besvär. Även om sjukvården har blivit bättre på att upptäcka och åtgärda problemen i samband med förlossningen visar en studie att hälften av dessa skador missas, säger Jan Zetterström som tidigare arbetade på Bäckenbottencentrum.

– Visserligen är det viktigt att en sfinkterruptur inte uppstår och de förebyggande åtgärderna är fundamentala, men det skulle vara mer relevant att mäta graden av besvär efter en viss tid, vilket skulle vara ett bättre mått på hur bra förlossningsvården är, det vill säga hur många av faktiska skador som upptäcks i samband med förlossningen. Om man åtgärdar en sådan här skada direkt är chanserna goda att bli bestående bra. Som ung kvinna kan man annars ofta kompensera en bristningsskada genom att använda andra muskler, men med stigande ålder tilltar besvären och det är då de återkommer till sjukvården. Många drar sig tyvärr för att söka hjälp i tid eftersom de tycker att det är pinsamt att prata om sina besvär. Behandlingen vid avföringsinkontiens där en stor bristning i sfinktermuskulaturen kvarstår, innebär en sfinkterplastik men i mindre uttalade fall kan en så kallad perinalkroppsplastik vara tillräcklig, berättar Jan Zetterström.

Stort intresse att forska om nya metoder

Framfall är ett annat besvär som väldigt ofta kan relateras till förlossningar, även om besvären vanligtvis inträffar långt senare i livet.

Framfall kan yttra sig på olika sätt och patienter som remitteras till Bäckenbottencentrum kanske primärt har besvär med exempelvis förstoppning eller analinkontinens som sedan visar sig bero på ett framfall. Resultaten efter framfallsoperationer har historiskt inte alltid haft önskad effekt eller varaktighet. Därför forskas det på senare år mycket inom området och industrin är också väldigt intresserad av att utveckla nya metoder eftersom den potentiella marknaden är så stor.

Vid vissa komplicerade framfallsoperationer används redan idag ett stödjande nät av polypropylen istället för att operatören använder kroppens egen stödjevävnad.

Merparten av symptomen diagnosticeras och behandlas också på kvinnoklinikens mottagning.

Hjälp att träna

Förutom de rent kirurgiska ingreppen för patienter med svårare besvär, får patienter med lindrigare symtom hjälp på mottagningen med att reglera sin urin- och tarmfunktion genom exempelvis träning och tips om förändrade dryck-, mat- och toalettvanor.

Vid sidan om specialistmottagningarna tar Eva Westling också dagligen emot patienter på den egna specialistsköterskemottgningen.

– Min uppgift som uroterapeut handlar mycket om att coacha patienterna att klara av sin vardag. När det gäller träning får patienterna bland annat lära sig att hitta och att stärka sina muskler i bäckenbotten. Det kan vara svårt att hitta de rätta musklerna. Det är viktigt att få kontroll och bli varse hur kroppen fungerar. Jag ger även patienterna råd och "verktyg" för att försöka återfå trygghet och kontroll så att det inte är tarmen som styr vardagen.

Vid bäckenbottenträning används bland annat en elektrod kopplad till en dator. På så sätt kan patienterna direkt se sin förmåga att "hitta rätt" och sin muskelstyrka (Biofeedback). Patienterna får träna både här och hemma. Sambandet mellan analinkontinens, kost och tarmfunktion är också viktigt att gå igenom. Regelbundna toalettvanor och tömningsteknik har också det ett stort värde för att känna kontroll och trygghet. Något som inte alltid kan efterföljas av sjukhuspersonal, påpekar Eva Westling.

Tabubelagt område

– Ämnet inkontinens är fortfarande tabubelagt och här har vi på Bäckenbottencentrum en viktig uppgift i att försöka avdramatisera symtomen. Fortfarande är det få som vågar ta upp sina besvär med sin husläkare. Och ett av våra mål på Bäckenbottencentrum är att utbilda och informera primärvården. Det är viktigt att fånga upp besvären i tid dels för att utesluta tumörer eller inflammationer dels för att informera om de behandlingsmetoder och hjälpmedel som står till buds. Studier har också visat att livskvaliteten ofta påverkas. Att leva med en daglig oro för läckage kan vara nog så plågsamt oavsett hur ofta det faktiskt blir ett läckage. Information är därför viktigt för att öka kunskap och förståelsen för problemområdet. I mitt drömscenario skulle det finnas forum inom flera vårdverksamheter för att ta hand om patienter, ofta multisjuka, i team, såsom vi gör på Bäckenbottencentrum, önskar Eva Westling som tillsammans med uroterapeuter från Södertälje sjukhus och Skånes universitetssjukhus bland annat deltar i ett projekt som ska resultera i riktlinjer för analinkontinens.

– Inkontinens medför stora samhällskostnader i form av sjukskrivningar, särskilt boende för de äldre och hjälpmedel. Bara i Stockholm förskrevs under 2009 inkontinenshjälpmedel för 117 miljoner kronor!