Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vår hjärtinfarktvård på pallen igen

2017-02-14

Danderyds sjukhus kommer på topplats i Swedehearts kvalitetsindex 2016 med ett index på 9 av 11, vilket visar att Danderyds sjukhus har näst bäst totalresultat för vård av patienter med hjärtinfarkt i Sverige – och bäst i landet på att, inom rekommenderad tid, åtgärda hjärtinfarkt där ett kranskärl är helt blockerat (STEMI).

Foto: Cecilia Larsson Lanz

− Vi arbetar efter principen rätt patient på rätt plats. Därtill kommer att vi skapar goda förutsättningar för och stimulerar forskning, vilket gör att många kvalificerade personer söker sig till oss, säger Karin Malmqvist, verksamhetschef hjärtmedicin på Danderyds sjukhus.

Samtliga patienter som anländer till Danderyds sjukhus med hjärtsymtom tas direkt till en hjärtakut där de får träffa en kardiolog som bedömer deras besvär. De som skrivs in hamnar alltid på en hjärtavdelning med specialistkompetens. Via Swedeheart följer kliniken varje månad upp kvaliteten i verksamheten och kan då fånga upp avvikelser.

Bra vård inte dyrare

− Med hjälp av Swedeheart har vi till exempel arbetat aktivt med ambulanstiderna. Vi har hittat tidstjuvarna och åtgärdat dem och är nu nere på 38 minuter från första EKG till reperfusion, säger Karin Malmqvist.

Reperfusion innebär att man åtgärdar den propp som täpper till hjärtats kranskärl, så att blodcirkulationen återupptas. För patienter med hjärtinfarkt med STEMI* är tiden till reperfusion avgörande för hur omfattande skadan på hjärtat blir. Men även för patienter med NSTEMI* finns det tidsramar. Enligt nationella och internationella riktlinjer bör de genomgå reperfusion inom 24 timmar.

− Vi ser till att genomföra det, även om det är helg. Det finns ingen ekonomi i att vänta tills det blir måndag. Många tror att kvalitetsvård kostar, men så är det inte, understryker Karin Malmqvist.

Gediget grundarbete spar tid

För många sjukhus innebär inrapporteringen av data till Swedeheart och andra kvalitetsregister tidsödande eftersom patientjournalerna inte är synkroniserade med registren. På Danderyds hjärtklinik är detta inget problem.

− Vi har skapat en hjärtkärljournal som utgår från den nomenklatur och de fakta som finns i kvalitetsregistren. Dessutom tankas läkemedelslistor, laboratorieprover och EKG-variabler ner automatiskt, vilket både spar tid och minimerar risken för att det ska bli fel. Det innebar ett stort grundarbete, men det var värt det och jag tror att den här modellen är framtiden för kvalitetsregistren, säger Karin Malmqvist.

*STEMI står för ST elevation myocardial infarction och är en hjärtinfarkt där ett kranskärl fullständigt blockeras vilket leder till syrebrist i någon del av hjärtmuskeln. Man skiljer på två olika typer av hjärtinfarkter; infarkter med ST-höjning och infarkter utan ST-höjning, som kallas NSTEMI.

Fakta

Swedeheart startade 2009 genom att fyra redan befintliga kvalitetsregister (RIKS-HIA, SEPHIA, SCAAR, och Svensk hjärtkirurgiregister) gick samman och bildade Sveriges största kvalitetsregister. Swedehearts kvalitetsindex speglar hela vårdkedjan vid hjärtinfarkt, det vill säga både det akuta omhändertagandet och de sekundärpreventiva insatserna. Indexet omfattar även täckningsgraden, det vill säga inrapporteringen till registret. Medeltalet för indexet har höjts från 4,2 av 11 möjliga år 2011 till 6,5 poäng 2016. Indexet omfattar sjukhus med minst tio patienter i målgruppen.