Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Rehabiliteringsmedicin

Till Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm kommer patienter som är 18 år och äldre efter att ha drabbats av hjärnskada, resttillstånd efter polio och andra neuromuskulära sjukdomar, långvarig smärta samt försäkringsmedicinska utredningar.

Foto: DS fotoavdelning

Kliniken är Sveriges största inom rehabiliteringsmedicin och har länsuppdrag för högspecialiserad rehabilitering för patienter i Region Stockholm. Verksamheten bedrivs på Danderyds sjukhus samt viss öppenvård i lokaler på Huddinge sjukhusområde. Här finns också länets sjukvårdsanknutna mottagning för habiliteringsinsatser till vuxna med medfödda funktionshinder eller utvecklingsstörning.

Verksamheten bedrivs inom slutenvård, dagvård och öppenvård och erbjuder individuellt utformade program för personer med komplexa funktionshinder relaterade till:

  • Hjärnskada efter exempelvis trauma eller stroke
  • Nedsatt motorik, till exempel muskelsvaghet, bristande koordination av rörelser, ofrivillig muskelaktivitet
  • Nedsatta medvetandefunktioner och nedsatt kommunikationsförmåga
  • Nedsatta kognitiva funktioner, till exempel nedsatt uppmärksamhet, minne, initiativförmåga, förvirring
  • Långvariga smärttillstånd

Kvalitetsgranskad

Alla rehabiliteringsprogram är kvalitetsgranskade och godkända enligt CARF international (Commission on Accreditation of Rehabilitation), som är ett internationellt etablerat ackrediteringssystem för rehabiliteringsverksamhet.

Interprofessionella team

Medarbetarna arbetar tvärprofessionellt i team med många olika professioner. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, logopeder, psykologer och dietister arbetar tillsammans med patienten för att utforma och skräddarsy individuella rehabiliterings- och habiliteringsprogram.

Neurorehabilitering

Patienter som kommer från akutkliniker har i första skedet ofta ett omfattande omvårdnadsbehov men kan efter rehabilitering i slutenvård vanligen skrivas ut till eget boende. Vid behov kan patienter bo hemlikt, tryggt och säkert med stöd av ny teknik i träningslägenheten @home. Många får fortsatt individuell rehabilitering inom klinikens öppenvård.

Högspecialiserad smärtrehabilitering

Kliniken erbjuder interprofessionell funktionsbedömning, smärtanalys och rehabilitering i öppenvård för personer med långvariga lokaliserade eller generaliserade komplexa smärttillstånd inkluderande resurskrävande samsjuklighet och komplexa omgivningsfaktorer. Kliniken erbjuder även rehabilitering med tolk och rehabilitering för unga vuxna. Högspecialiserad smärtrehabilitering är en del av Smärtcentrum DSAB som även inkluderar smärtmottagningen inom anestesikliniken. Smärtcentrum är ett kunskapscentrum inom området smärta.

Externa samarbeten

Arbetet sker i nära samarbete med remitterande akutkliniker såsom neurokirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, stroke-enheter och andra akutkliniker på samtliga akutsjukhus i Stockholm, övriga specialistkliniker på Danderyds sjukhus samt primärvård, kommuner, Försäkringskassan, arbetsgivare och andra aktörer.

Forskning, utbildning och utveckling

Kliniken strävar efter att integrera forskning, utbildning och utveckling med den löpande kliniska verksamheten samt att fungera som ett kunskapscentrum inom flera områden där spetskompetens föreligger.

Den kliniska forskningen är patientnära och bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet och andra lärosäten med målsättningen att kunna erbjuda bästa möjliga rehabiliteringsprogram inom ansvarsområdet. Kliniken har också omfattande uppdrag inom grundutbildningen för flera professioner vid Karolinska Institutet, Sophiahemmet Högskola, Ersta Sköndals högskola och Stockholms universitet.