Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Radiologi

Verksamhetsområdet radiologi omfattar röntgen, nuklearmedicin samt sjukhusfysik.

Röntgenavdelningen

På röntgenavdelningen bedrivs allmänradiologisk verksamhet, med hög diagnostisk säkerhet, dygnet runt. En stor del av patienterna kommer från akutmottagningen och undersöks för att de har skador på skelett, magont eller problem med hjärta och andning. Här utförs skelettundersökningar, lungundersökningar, ultraljud, genomlysning, magnetisk resonanstomografi (MR), datortomografi (DT) och angiografier.

Varje år genomförs närmare 115 000 undersökningar på röntgenavdelningen.

Enheten för nuklearmedicin

Enheten för nuklearmedicin erbjuder diagnostiska metoder baserade på isotopmärkta farmakologiska substanser som tas upp i kroppens olika organsystem, till exempel skelett, hjärna, hjärta, lungor och njurar.

De vanligaste undersökningarna som nuklearmedicinska enheten erbjuder omfattar:

  • skelettet/benmärgen (frakturer, maligna förändringar, bentäthetsmätningar)
  • hjärnan (demensutredningar och Parkinson)
  • hjärtat (kranskärlsjukdom)
  • lungor (proppar)
  • njurar (högt blodtryck, njurfunktion)

Enheten för sjukhusfysik

Enheten för sjukhusfysik är sjukhusets expertfunktion i frågor som rör strålningsfysik och strålsäkerhet. Enheten samordnar strålskyddsarbetet samt svarar för sjukhusledningens skyldigheter när det gäller strålskydd. Sjukhusfysiker ingår i sjukhusets strålskyddskommitté.

Sjukhusfysiker arbetar med kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, metodutveckling, optimering av undersökningsmetoder, strålskydd och utbildning av personal inom verksamheter som använder strålning (joniserande och icke-joniserande). Största delen av verksamheten bedrivs inom röntgenkliniken och nuklearmedicin men även på hudkliniken samt vid all extern verksamhet med mobila röntgenapparater. Sjukhusfysik ingår också i sjukhusets katastrofberedskap för radiologiska och nukleära händelser (RN-handelser).