Sjuksköterska i dagens arbetsdräkt och sjuksköterska i arbetsdräkt från 20talet. Båda håller i sprutor och skrattar.

Ett sekel av vård i trygga, säkra händer – Danderyds sjukhus 100 år!

I stolt sällskap av världens första insulininjektion, upptäckten av vitamin D och E, det första Vasaloppet, invigningen av centercourten i Wimbledon, Karin Boyes debut och utgivningen av James Joyce roman Ulysses, invigdes 1922 Stockholms läns centrallasarett Mörby, sedermera känt under namnet Danderyds sjukhus.

Jubiléet firas på Danderyds sjukhus med interna evenemang, men kommer även att synas i sjukhusets externa kanaler i form av filmer och annat material.

− Vi vill fira 100 år genom att blicka tillbaka på ett framgångsrikt sekel, men även blicka framåt. Även i framtiden ska Danderyds sjukhus ha en självklar och framträdande roll i sjukvården. Sjukhuset, som är ett av Sveriges största akutsjukhus, erbjuder sjukvård, forskning och utbildning i framkant. Trots att antalet patienter har ökat kraftigt, och trots att sjukvården befinner sig på en helt annan nivå idag jämfört 1922, är det samma mål som driver Danderyds sjukhus; Vård i trygga, säkra händer, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd för Danderyds sjukhus.

Arton patienter redan på premiärdagen

För att lösa den akuta bristen på sjukvård i Stockholms län förordade lasarettskommittén vid 1916 års landsting att ett centrallasarett skulle uppföras vid Edsviken i Mörby i Danderyds kommun. Platsen hade valts med tanke på det goda vägnätet och närheten till Roslagsbanan och efter att arkitektfirman Kellgren & Hammarlind presenterat det vinnande förslaget sattes första spaden i marken den 27 augusti 1917. Cirka fyra och ett halvt år senare, den 2 januari 1922, invigdes Stockholms läns centrallasarett Mörby och redan samma dag togs de första arton patienterna emot. Sjukhuset var redan från början inriktat på att ta emot akuta fall, då man från starten hade en ambulans kopplad till lasarettet, och redan på 1930-talet inrättade ett samarbete med flygkåren i Hägernäs som gjorde att man hade tillgång till flygambulansverksamhet.

Det nya sjukhuset − Danderyds sjukhus

Redan från start var centrallasarettet underdimensionerat givet den stora och snabba befolkningsökningen i länet. Utbyggnaden av sjukhuset påbörjades under 1930-talet, men det var under 1950- och 1960-talen som den största delen av de byggnader som hör till sjukhuset idag uppfördes. Verksamheten vid sjukhuset växte explosionsartat, nya kliniker tillkom och det var i samband med denna omfattande ombyggnation och utökning som sjukhuset bytte namn till Danderyds sjukhus, helt enkelt för att man ville betona den stora förändring som skett.

Tillväxt genom åren

Stockholms läns centrallasarett Mörby hade vid premiären 1922 ungefär 75 anställda och 118 vårdplatser. Sedan dess har sjukhuset expanderat rejält. Antalet medarbetare har ökat till 4 300 och antalet vårdplatser är nu 510.

Diagnostik och behandlingsmetoder har utvecklats genom årens lopp och idag bedriver Danderyds sjukhus avancerad akutvård, planerad öppenvård och slutenvård inom tolv verksamhetsområden; akutsjukvård, anestesi- och intensivvård, geriatrik, hjärt- och fysiologi, internmedicin och infektion, kirurgi och urologi, kvinnosjukvård och förlossning, medicinsk specialistvård, neurologi, ortopedi, radiologi och rehabiliteringsmedicin.

Förutom att agera akutsjukhus fungerar Danderyds sjukhus även som ett utbildningssjukhus. I samarbete med Karolinska Institutet (KI DS) bedrivs utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Årligen välkomnas drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram.

Besöksorsakerna förändras

På 90 år, från 1931 till 2021, har orsakerna för patienter att besöka Danderyds sjukhus förändrats. 1931 var den främsta olycksorsaken personer som hade blivit påkörda av de relativa nymodigheterna bilar och motorcyklar. Knappt ett sekel senare är den främsta orsaken att söka akut buksmärta. Även patienternas sjukdomsbild har förändrats. 1931 dominerade matsmältningsorganens sjukdomar, medan det 2021 är graviditet och förlossningsrelaterade orsaker samt cirkulationsorganens sjukdomar som dominerar bland inskrivna patienter.  Mer statistik finner du i pressmeddelandet.

Milstolpar i sjukhusets historia

 • Första ambulansen köptes in 1922. En entreprenör anlitades som chaufför och som förband sig att rycka ut inom 15 minuter efter kallelse. Patienter kom också till sjukhuset med båt och en brygga byggdes i viken vid Edsviken.
 • 1930 invigdes en ny medicinsk paviljong och en röntgenavdelning.
 • I början av 1930-talet startade sjukhuset flygambulansverksamhet i samarbete med flygkåren i Hägernäs i Täby.
 • 1943 inrättades en BB-avdelning på sjukhuset
 • Under 1950- och 1960-talen skedde en omfattande om- och utbyggnad då huvuddelen av de nuvarande byggnaderna uppfördes
 • 1962 fick sjukhuset ett eget apotek, sjukhusapoteket Orfeus. Innan dess var apoteket i Stocksund leverantör.
 • 1964 Nya röntgenavdelningen invigs och för att manifestera att det egentligen rörde sig om ett helt nytt sjukhus fick det också ett nytt namn, Danderyds sjukhus.
 • T-banehållplatsen "Danderyds sjukhus" invigs 1978.
 • 1993 bildades Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS) i sin nuvarande form. Cirka 400 läkarstudenter genomgår årligen sin medicinska grundutbildning vid KI DS och vid institutionen bedrivs även klinisk forskning inom olika områden. Institutionen har omkring 70 doktorander, varav 5-10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen. Varje år publiceras omkring 100 artiklar från institutionen i olika internationella vetenskapliga tidskrifter.
 • 2003 Sjukhuset miljöcertifieras i enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.
 • 2016 Bland de första sjukhusen i Sverige att bli ISO-certifierade enligt ISO 9000:15 för sitt ledningssystem.
 • 2018 öppnade en ny närakut nära den ordinarie akutmottagningen.
 • 2019 invigdes en ny akut- och behandlingsbyggnad med lokaler för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral.
 • 2020 beslutades att en ny byggnad, byggnad 61, skulle uppföras. Byggnad 61 kommer att innehålla vårdavdelningar och mottagningsverksamhet och planeras stå färdig 2025.