Rehabilitering och långvariga symtom efter covid-19

Vill du delta i en studie om långvariga symtom efter covid-19-infektion?

Vi söker deltagare till en studie med syfte att öka kunskapen om långvariga symtom efter covid-19. Du kan delta i studien om du är minst 18 år, har haft en bekräftad eller möjlig covid-19-infektion och upplever kvarstående symtom mer än två månader efter insjuknandet. Symtomen ska vara kvarstående när du anmäler dig till studien och det ska inte ha gått mer än ett år från insjuknade i covid-19.

Studien är webbaserad och riktar sig till patienter i primärvård i hela Sverige. Om man deltar kommer man att varje månad till och med ett år efter insjuknande i covid-19 få besvara frågeformulär om symtom, funktionsförmåga, arbetsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet.

Vi söker också personer till en kontrollgrupp där deltagarna ska vara minst 18 år, ha haft en bekräftad eller möjlig covid-19-infektion inom ett år, men som inte upplever kvarstående symtom mer än två månader efter insjuknandet. Personer i kontrollgruppen besvarar frågeformulären endast vid ett tillfälle.

Observera att man inte kan inkuderas i studien om det har gått mer än 12 månader sedan man insjuknade i covid-19!

Foto på ensam person som går i dimma.

Studiens definition på bekräftad covid-19:

  • Positivt covid-19-test, antingen med direkttest (PCR eller snabbtest från näsa/svalg/saliv) eller antikroppstest (blodprov).

Studiens definition på möjlig covid-19:

  • Att någon gång det senaste året ha upplevt en luftvägsinfektion med minst fyra av följande sju symtom: feber (>38 grader), trötthet, huvudvärk, hosta, halsont, muskelvärk och luktbortfall. Om du i samband med infektionen tagit direkttest, eller under någon tid efter infektionen tagit ett antikroppstest, för covid-19 som varit negativt (det vill säga ej covid-19) kan du inte delta i studien under definitionen «möjlig covid-19».

Innan du kan anmäla dig till studien måste du ha läst hela forskningspersonsinformationen:

Observera att studien enbart samlar in data för forskning som kommer att analyseras på aggregerad nivå några månader efter datainsamlingen. Om du har behov av vård hänvisar vi till den ordinarie vården.

PDF-dokument med info till studien för utskrift till exempelvis väntrum.

Anmälan och länk in till studien

Här kan du anmäla dig för att delta i studien samt gå in i studien igen om du redan är anmäld.

KI-logotyp, DS-logotyp. QR-kod