En patient på röntgen

Strukturerad vårddata gör studier mer kostnadseffektiva

En helt ny typ av studie kommer att genomföras på Danderyds sjukhus. Man utgår från vårdens befintliga system och lägger till beslutstödsfunktioner, vilket både förenklar och är mer kostnadseffektivt jämfört med hur man normalt sett genomför studier.

– Men det krävs att det redan finns strukturerad vårddata, och här på Danderyds sjukhus har vi skapat system och en miljö som uppfyller kraven, säger professor Tomas Jernberg.

2019-12-05 meddelade Vetenskapsrådet att professor Tomas Jernberg vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, erhåller ett anslag på 13 365 322 SEK för att genomföra en randomiserad utvärdering av datortomografi av kranskärl hos patienter med bröstsmärta på akutmottagningen.

– Studien har flera perspektiv, säger professor Tomas Jernberg. Ur ett medicinskt perspektiv handlar det om att hitta det mest säkra och effektivaste sättet för att ställa en snabb diagnos.

Röntgen kan ge svar direkt

Studien, som kommer att omfatta 3,500 patienter, går ut på att ta reda på om en datortomografi av kranskärlen, där man inte behöver gå in med katetrar i kärlen för att se om det finns förträngningar, är det snabbaste och mest effektiva sättet att ställa en diagnos jämfört med dagens riktlinjer där man gör diverse olika undersökningar, t ex stress-ekg, ultraljud, blodprov etc för att ställa diagnos. Dessa undersökningar kan ta upp till en dag innan man vet säkert, men med en skiktröntgen kan man få svar direkt.

– Mycket talar för att skiktröntgen direkt är kan förbättra patientens prognos, men det är det som studien får visa, säger Tomas Jernberg. En fördel med skiktröntgen är också att man kan se åderförkalkning som ännu inte resulterat i kranskärlsförträngningar och då kan man sätta in förebyggande behandling.

Befintliga vårdstrukturer gör forskningen mer kostnadseffektiv

– Ett annat perspektiv, och möjligen det mest intressanta, är att det är ett helt nytt koncept att göra kliniska studier på, där man utnyttjar vårdens befintliga strukturer i en större utsträckning, fortsätter Tomas Jernberg. I normala fall, när man bedriver studier, behöver man skapa en typ av parallell organisation för att kunna mäta och följa forskningsresultaten. Det i sig är en dyr omkostnad, men nödvändig för att säkra rättvisande resultat. Men i den här studien kommer man att använda sjukvårdens befintliga dokumentsystem. Något som är möjligt tack vare att det redan finns strukturerad vårddata på Danderyds sjukhus, och det underlättar mycket när man genomför studien. Danderyds sjukhus var det första akutsjukhuset i landet med att utveckla detta.

– Kanske det här är en framtida lösning på den ”ekonomiska krisen” som påverkar möjligheterna till kliniska prövningar? Går det att använda redan befintliga strukturer och vårddata, kan man spara stora kostnader som är ett hinder för många livsviktiga, kliniska studier avslutar Tomas Jernberg.

Korta fakta 

  • Studien drivs från Danderyds sjukhus av professor Tomas Jernberg i samarbete med Karolinska Institutet (KIDS). Sju sjukhus är delaktiga i studien. Förutom Danderyds sjukhus ingår Södersjukhuset och St Görans sjukhus i stockholmsregionen. Även Uppsala Akademiska, Universitetssjukhusen i Örebro och Linköping ingår, liksom Skånes universitetssjukhus Lund.
  • I studien kommer lämpliga patienter identifieras automatiskt med hjälp av ett beslutsstöd. Om patienten sedan tackar ja till att delta sker lottning till datortomografi av kranskärl eller traditionell diagnostisk och alla data samlas sedan in automatiskt från journalsystemet.
  • Cambio Healthcare systems (Nordens största leverantör av journalsystem och e-hälsa) är en viktig samarbetspartner i projektet.
  • I Sverige söker runt 150 000 patienter akut sjukvård på grund av bröstsmärtor varje år.
  • Här kan du läsa tillkännagivandet av forskningsanslagen från Vetenskapsrådet 

Kort om förutsättningar för klinisk forskning inom kardiologi

Prognosen vid hjärtinfarkt har förbättrats tack vare framgångsrik, inte minst, svensk forskning. Men nu har vi nått en punkt där den framgångsrika trenden mattats av, trots att hjärt-kärlsjukdom fortfarande är den enskilt vanligaste dödsorsaken.
Det är nödvändigt med nya genombrott för att utvecklingen ska fortsätta framåt, och tyvärr råder viss kris inom den kliniska kardiovaskulära forskningen.

Endast 20 procent av alla riktlinjer bygger på vetenskapliga bevis från randomiserade studier. Dessa kostar idag enorma summor att genomföra (500-1000 miljoner). Men i Sverige har vi nu infört ett nytt koncept (Register-baserade RCT) tack vare våra kvalitetsregister, och många länder är intresserade av detta, och nu tar vi nästa steg med journalbaserad-RCT. Det kan vi göra med hjälp av strukturerade vårddata och integrerade beslutsstödsfunktioner. Med hjälp av dessa redan befintliga system kan vi både förenkla och kostnadseffektivisera kommande kliniska prövningar.

Patient som genomgår röntgen
I början av december fick professor Tomas Jernberg, Danderyds sjukhus, ett forskningsanslag på 13 365 322 kronor för en randomiserad utvärdering av datortomografi av kranskärl hos patienter med bröstsmärtor på akutmottagningen.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb