Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info
Petra Giannini, sjuksköterska, ortopedkliniken

Ökade kunskaper om ARB stärker patientsäkerheten

Det pågår hela tiden förbättringsarbeten inom patientsäkerhetsområdet. Här berättar Petra Giannini, vårdsamordnare och specialistsjuksköterska på ortopedkliniken, om rutinerna för odling av anmälningspliktiga resistenta bakterier.

– Under 2015 såg jag tillsammans med dåvarande kvalitetsutvecklaren på ortopedkliniken, Maria Bengtsson, att rutinerna för odling av anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB) inte var tillräckligt bra vilket ledde till att vi hade en låg frekvens av korrekta odlingar. Vi började titta på detta och såg att det fanns en bristande kunskap inom riskfaktorer och inom vilka odlingar som skulle tas på vilka patienter.

Det fanns inte heller någon ansvarig för kontroll av odlingar som hade rätt kompetens. Under 2016 arbetade vi med flera kompetenshöjande insatser för att öka kunskapen om det nya gemensamma handlingsprogrammet för ARB. Nu finns en rutin där vi granskar patienten vid inskrivning för att riskfaktorer och hudskador ska uppmärksammas, dokumenteras och odlas korrekt. Under vårt arbete utsågs en person som granskar patientjournaler och påminner om odlingar, och vi underlättade dokumentation i Take Care.

Vi utsåg vårdsamordnaren på respektive plan som granskare. Provtagningsmallarna i Take Care har därefter utvecklats med undergrupper för att säkerställa att rätt odlingar tas vid rätt tillfälle och finns nu tillgängliga för hela sjukhuset. 

Det arbete som startades 2015 har fortgått och spridits på sjukhuset. Vid den senaste mätningen hanterades 100 % av våra riskpatienter för MRSA, VRE och ESBL korrekt enligt vårdprogrammet för ARB.

Arbetet med att minimera vårdskador pågår hela tiden. Våra lokala patientsäkerhetsläkare och patientsäkerhetscontrollers samarbetar med våra sjukhusövergripande patientvägledare och med den av chefläkarna som är ansvarig för patientsäkerhet.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb