Lex Maria 2021

Lex Maria-ärenden 2021

 • Förväxling av infart vid tillförsel av läkemedel

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient riskerat allvarlig vårdskada.

  I samband med ett akut kejsarsnitt så ges ett läkemedel, tranexamsyra, som används för att minska blödning, av misstag i epiduralkatetern istället för i den intravenösa infarten. Misstaget uppdagas i princip direkt och endast en mycket liten dos av läkemedlet hinner ges. Efter operationen får patienten en förlängd övervakning på den postoperativa avdelningen. Patienten uppvisar inte några symtom, som kan vara orsakade av det felaktigt administrerade läkemedlet.

  Sjukhusets utredningen visar att misstaget berodde på bristande kontroll av vilken infart läkemedlet började ges i. Den säkraste metoden för att minimera risken att detta händer igen är att införa en ny nationell standard för koppling mellan spruta och port i epiduralkateter. Denna standardkoppling för sprutor till epiduralkatetern skiljer sig markant från kopplingen till intravenös kateter och kan därmed förhindra att den ges i fel port.

  Införandet av standardkopplingar drivs av NPO (ett nationellt programområde) och sjukhuset deltar aktivt i arbetet. Sjukhuset har också tvärprofessionella diskussioner kring hur liknande fel kan förhindras i akuta situationer genom att till exempel återkommande påminna medarbetare om att alltid märka upp sprutor tydligt, överväga att standardisera uppdukningen av sprutor med läkemedel som används under anestesin samt öva akuta situationer vid simulering.

 • Felaktig diagnos i tidig graviditet

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient drabbats av en vårdskada pga felaktig diagnos.

  En patient med mycket tidig graviditet och smärtor bedöms ha en extrauterin graviditet, så kallat utomkvedshavandeskap, vid ett akut besök. Behandling sätts in med läkemedel som hämmar celltillväxten för att utomkvedshavandeskapet ska avslutas. (Graviditeter utanför livmodern ska inte växa till eftersom det kan leda till allvarliga blödningar i bukhålan.) Vid efterkontroll ses en icke levande graviditet inne i livmodern.

  Sjukhusets utredning visar att den felaktiga diagnosen av utomkvedshavandeskap, med efterföljande läkemedelsbehandling, kan ha  bidragit till att graviditeten i livmodern avstannade.

  För att minimera risken för upprepning så har man gjort en uppdatering av befintlig riktlinje, prioriterat fortsatt kontinuerlig ultraljudsutbildning för läkare och haft en genomgång av händelsen med medarbetarna i ett lärandesyfte.

   

 • Patient glider av patientbord

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada. Patienten genomgick en blindtarmsoperation med titthålsteknik. Mitt under operationen noterar personalen att patienten börjar glida på operationsbordet men fångas i fallet innan denne når golvet. Andningstuben och titthålsinstrumenten glider ur patienten. Patienten får hjälp med andning och en ny andningstub placeras. Patienten lyfts upp på operationsbordet och operationen avslutas. Patienten får inga men.

  En utredning visar på att bidragande orsaker kan vara att operationsbordet tippades mer än vanligt och att det bäddset som användes hade en glattare yta. Rutin för tippning och hur patienten placeras vid blindtarmsoperation har setts över för att motverka att detta händer igen.

 • Underbensfraktur i samband med förflyttning

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient i samband med förflyttning med hjälp av personal fallit och fått en fraktur i underbenet.

  Händelsen berör en tidigare underbensamputerad, rullstolsburen patient som bad en undersköterska om hjälp att förflytta sig mellan säng och vågstol samt därefter mellan vågstol och rullstol. Undersköterskan tillkallade inte ytterligare personal för att få hjälp med förflyttningen och använde inte heller befintlig lift. Den första förflyttningen gick bra men vid nästa förflyttning föll patienten ner på golvet och ådrog sig en underbensfraktur. Undersköterskan uppfattade att patienten inte hade skadat sig och rapporterade inte händelsen till ansvarig sjuksköterska varför upptäckten av frakturen dessutom blev fördröjd. När skadan väl identifierats behandlades patienten med gips varefter skadan läkt utan bestående men från benet.

  Sjukhusets utredning visar att skadan med stor sannolikhet skulle ha varit undvikbar om undersköterskan hade bett om hjälp från annan kollega och/eller använt lift vid förflyttningen. Rapporteringen till ansvarig sjuksköterska har också brustit, delvis pga missförstånd, vilket visar på vikten av en tydlig, standardiserad kommunikation med stöd av kommunikationsverktyget SBAR som används på hela sjukhuset men som inte tillämpades i detta fall.

  För att förebygga att detta händer igen kommer nu förnyad förflyttningsutbildning och SBAR-utbildning för alla anställda undersköterskor genomföras. Avdelningen inför därtill repetitionskurs i förflyttningsteknik som obligatorisk utbildning för alla nya undersköterskor. SBAR-utbildningen är sedan tidigare obligatorisk för nyanställd personal.

 • Fördröjd infektionsdiagnos

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient fått fördröjd infektionsdiagnos.

  En patient söker gyn-akuten pga buksmärtor fem dagar efter att ägg plockats ut från kvinnans äggstock på en IVF-klinik. Patienten läggs in för observation med misstanke om överstimulering av äggstockarna samt eventuellt uppseglande infektion och skrivs ut förbättrad ett dygn senare. Patienten lämnar nya infektionsprover dagen efter hemgång men provsvaren uppmärksammas först efter två dygn. På grund av kraftigt förhöjda infektionsprover kontaktas patienten och rekommenderas söka akut pga en allvarlig infektion i bukhålan.

  Sjukhusets utredning visar att patientens avvikande infektionsprover inte uppmärksammades omedelbart och att patienten därför uppmanades att söka akutsjukvård med fördröjning. Den fördröjda infektionsdiagnosen har sannolikt bidragit till patientens mycket komplicerade efterförlopp med ett flertal operationer och förlängd vårdtid som följd. Åtgärder som vidtagits för att undvika upprepning är genomgång av fallet för klinikens läkare i lärande syfte. En komplettering av riktlinjen gällande överstimulering av äggstockarna samt att en översyn av provsvarshanteringen på kliniken har genomförts.

 • Varansamling i bukhålan efter kejsarsnitt

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient som genomgått ett akut kejsarsnitt drabbats av varansamlingar i bukhålan.

  En tidigare frisk patient, som fött sitt första barn med akut kejsarsnitt utan komplikationer, söker akut vid tre tillfällen på grund av buksmärta. Man konstaterar att patienten drabbats av intraabdominella abscesser, varansamlingar i bukhålan, efter kejsarsnittet vilket medför att en operation blir nödvändig.

  Sjukhusets utredning visar att diagnosen fördröjts, vilket sannolikt bidragit till ett allvarligare förlopp än nödvändigt. Åtgärder som vidtagits för att förhindra upprepning är redigering och aktualisering av aktuell behandlingsriktlinje samt information om fallet för klinikens medarbetare i lärande syfte.

 • Försenad diagnos efter förbisett tillägg i röntgensvar

  Danderyds Sjukhus anmäler en händelse där en patient utsatts för en risk för en allvarlig vårdskada.

  Händelseförlopp

  En patient remitteras till akutmottagningen på grund av ökande andfåddhet och lätt svullna ben. Patienten genomgår datortomografi av lungor för att utesluta proppar i lungorna.

  Ett preliminärsvar skrivs, proppar i lungorna eller andra patologiska fynd har inte kunnat påvisas. Patienten skrivs hem från akuten och remiss skickas till ordinarie vårdcentral för fortsatt utredning.

  På efterföljande dag görs en sekundärgranskning av röntgenundersökningen och ett tillägg till tidigare svar skrivs, där det nu påtalas fynd av tumörmisstänkt förändring och en rekommendation för vidare utredning.  Detta svar vidimeras av ansvarig läkare, men denna läser då sannolikt endast nedre halvan av slutsvaret från röntgen som en sammanfattning och missar därmed det angivna tillägget som står högst upp i svaret.

  En dryg månad senare remitterar vårdcentralen patienten till lungmedicinsk mottagning, där man vid remissgranskning noterar röntgensvaret med tumörmisstänkt förändring. Patienten remitteras för sedvanlig utredning varefter bröstcancer konstateras men utan tecken till spridning.

  En översyn av grafisk presentation avseende tillägg/ändring på röntgensvar kommer göras i syfte att för svarsmottagaren tydliggöra att ändring eller tillägg skett.

 • Administrering av insulin

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en patient fått en för hög dos insulin. Hos en patient med diabetes noterades högt blodsocker. En sjuksköterskestuderande drog efter genomgång med sin handledare upp insulin i en spruta enligt ordination för att ge patienten. Under iordningsställande ringer det upprepade gånger i avdelningens telefon som handledande sjuksköterska bär. Av misstag drar sjuksköterskestuderanden upp 10 gånger för hög dos insulin vilket medför att patientens blodsocker blir svårreglerat och patienten behöver vårdas ett par dagar extra. Rutinerna har nu ändrats så att en extra resurs har satts in för att svara i telefon (samtalen har dramatiskt ökat under besöksförbudet i samband med Covid-19) och sjuksköterskor som handleder studenter bär inte telefonen.

 • Operation av oläkt nyckelbensfraktur resulterade i utslagen nervfunktion i armen

  Danderyds sjukhus anmäler en händelse där en patient i samband med operation av sitt oläkta nyckelben fått en skada på nerverna som går ut i armen.

  Patienten genomgick en operation av ena nyckelbenet och upplevde besvär efteråt. En utredning med kliniska undersökningar och radiologi påvisade påverkan av nerverna i nyckelbensnivån. Efter några dagar genomfördes en ny operation tillsammans med kollega från annat sjukhus för att återskapa utrymme för nerven.

  På grund av den första operationen drabbades patienten av förlängd inneliggande vårdtid, ett extra operativt ingrepp och långvarigt nedsatt känsel och funktion i armen.

  Idag, några månader senare, har känsel och stor del av styrkan återkommit.

  Sjukhusets utredning visar på vikten av kontinuitet, operationsutrymme och vidareutbildning.

  Åtgärder har vidtagits för att säkerställa bristerna.

 • Försenad myelomdiagnos

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient fått en försenad cancerdiagnos.

  En äldre patient hade vårdats inneliggande för rehabilitering på grund av sammanpressad ryggkota och skrevs ut till hemmet i förbättrat skick. Långt senare upptäcktes ett avvikande provsvar, som visade sig bero på att patienten hade myelom, en cancersjukdom i benmärgen. Den sena diagnosen kan påverka prognosen för patienten.

  Sjukhusets utredning visar att det aktuella provsvaret inte var klart i samband med att patienten skrevs ut och personen ansvarig för patienten vid utskrivningen var då inte i tjänst. Provsvaret var så pass avvikande att det borde ha föranlett vidare utredning och undersökning. Den person som i ett senare skede vidimerade provsvaren missade det avvikande provsvaret och misstaget kan delvis bero på att personen inte hade kännedom om den aktuella patienten. Det avvikande provsvaret uppmärksammades inte av mottagande husläkare, som då inte hade samma journalsystem, utan uppmärksammades först när patienten bytte husläkare.

  För att minska risken för liknande händelser i framtiden har enheten sett över minibemanningen för att säkerställa att medarbetarna inte är överbelastade med administrativa uppgifter. Man har också tydliggjort strukturen för överlämningar av ansvaret för patienter vid frånvaro.

 • Överstimulering under förlossningen, barnet utvecklar skador pga misstänkt syrebrist

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där ett barn behöver neonatalvård pga misstänkt syrebrist under förlossningen

  En tidigare frisk kvinna med en normal graviditet föder ett barn som efter förlossningen behöver neonatalvård på grund av skador som misstänks vara orsakade av syrebrist.

  Sjukhusets utredning visar att det skedde en överstimulering av värkarbetet under förlossningen med värkstimulerande medel, oxytocin. Det misstänks ha bidragit till barnets nuvarande tillstånd med avvikande neurologisk utveckling.

  För att undvika att det händer igen fortbildas kontinuerligt läkare och barnmorskor i tolkning av CTG registrering och riktlinjer om stimulering med värkförstärkande-dropp aktualiseras.

 • Misstänkt Covidsmitta under vårdtillfälle

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient drabbats av allvarlig vårdskada.

  En äldre allvarligt skör multisjuk person, inkommer akut till sjukhuset från hemmet. Patienten har inte varit exponerad för covidsmitta i hemmet och screenas negativ för covid varefter hen skrivs in och placeras i tvåbäddsrum tillsammans med en annan patient som också testats negativ. Medpatienten på rummet utvecklar senare symtom och testas nu positiv. Nytt covidprov tas på patienten som tyvärr nu testas positiv. Hen avlider i sviterna av Covid två veckor senare.

  Sjukhuset arbetar efter gällande riktlinjer och all personal arbetar med source-control (munskydd och visir).  

  Då man på enheten vårdar mycket sköra patienter har beslut tagits om att alla patienter skall vårdas i enkelrum och att man inte tar emot patienter med känd covidsmitta.

 • Fallhändelse på vårdavdelning leder till höftledsfraktur

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en inneliggande patient drabbas av en akut höftledsfraktur, som krävde operation, i samband med ett bevittnat fall på avdelningen.

  En inneliggande patient rehabiliteras på grund av konsekvenser efter stroke. Teamgemensam bedömning hade påvisat nedsättningar kognitivt, synnedsättning, synfältsinskränkning både åt sidan och neråt samt motorisk påverkan. Gångträning med rullator utan tillsyn var initierad och på grund av komplexa samtidiga nedsättningar fanns strukturerade instruktioner i journaler. Samma patient hade dygnet innan fallit obevittnat under natten i samband med toalettbesök utan att skada sig. Dagen därpå snubblar patienten över ett bordsben i matsalen och ådrar sig en höftledsfraktur vid fallet. Patientens fraktur opererades komplikationsfritt och denne mår efter omständigheterna väl.

  Sjukhusets utredning visar att rutin saknas för teamgemensamt ställningstagande till nya fallpreventiva åtgärder efter att ett fall ägt rum. Rutin för teamarbete i fallpreventionsfrågor med nattpersonal saknas också med de variationer som kan finnas över dygnets alla timmar. Individuellt anpassade hygienplaner för toalettbesök för personer med fallrisk, där målet är ökad självständighet, samt metod för hur dessa ska visualiseras för patient och team behöver utarbetas. Man fann också att hänsyn till ovanligare former av synnedsättning behöver vara uppmärksammad av personal vid placering av patienter.

  Förbättringsåtgärder implementeras genom strukturerad reflektionsmetod ”Huddle” efter fall. Utökad översyn av metod hur självständighet dygnet runt följes gällande förflyttning. Fallpreventionsfokus med utökade utbildningstillfällen planeras. Dokumentation mellan professioner samt överrapportering mellan skiften för att tydliggöra fallrisk ses över. Dörrsymbol för komplex synnedsättning utvecklas för att personal ska stödja rätt. Effekter utvärderas kontinuerligt genom uppföljning av fallförekomsten.

 • Misstänkt Covidsmitta under vårdtillfälle

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient drabbats av allvarlig vårdskada.

  En äldre multisjuk person inkommer akut till sjukhuset från hemmet, testas vid ankomsten negativt för Covid.  Patienten vårdas initialt på enkelrum, men läggs efter ett par dagar i tvåbäddsrum. Ytterligare ett par dagar senare upptäcks att medpatient, som testats negativt vid inläggning, utvecklat covid. Medpatienten flyttas omedelbart till annan sal. Denne har haft hosta, men detta har tolkats vara utlöst av hjärtsvikt. Patienten testas enligt rutin femte dagen efter exponering och provet utfaller nu tyvärr postivt för Covid. Patienten har nu även utvecklat covidsymtom. Patienten skrivs ut till annan vårdgivare, men återkommer efter några dagar då hen blivit kraftigt försämrad.  Patienten får avancerad vård, men avlider drygt två veckor efter det att hen initialt skrevs in på sjukhuset.

  Sjukhuset arbetar efter gällande riktlinjer och all personal arbetar med source-control (munskydd och visir). 

  Då man på enheten vårdar mycket sköra patienter har beslut tagits om att alla patienter ska vårdas i enkelrum och att patienter med känd covidsmitta inte tas emot.

 • Patient som får en djupventrombos efter höftoperation

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse som medfört risk för allvarlig vårdskada där en patient med höftfraktur utvecklar en djupvenstrombos i det opererade benet.

  En patient, som har fallit i hemmet, läggs in för utredning av höftsmärta. Utredning visar en atypisk höftfraktur och patienten genomgår kirurgi. Efter några dygns vårdtid skrivs patienten ut till geriatrisk rehabilitering och där upptäcks en djupvenstrombos i det opererade benet. Man inleder omedelbart blodförtunnande behandling.  Patienten har inga kvarstående fysiska men till följd av denna händelse.

  Sjukhusets utredning visar att patienten ej har fått trombosprofylax enligt rutin under vårdtiden. Sannolikt har bemanningsupplägget över helg och semestertid samt oklar följsamhet till standard WHO-checklista för säker kirurgi varit bidragande faktorer.

  För att minska risken för liknande händelser har arbete påbörjats för att förbättra rondningen på helgerna. Fallet har diskuterats på ett läkarmöte och tagits upp i klinikens patientsäkerhetsbrev. En uppdaterad trombosprofylaxriktlinje är under arbete som förtydligar ansvaret för ordination av trombosprofylax. Fortbildning om vikten av nyttjande av WHO-checklistan kommer att hållas.

 • Akut njursvikt pga felaktig antibiotikados

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient drabbats av allvarlig vårdskada.

  En patient läggs akut på vårdavdelning för utredning pga hjärtrytmrubbning samt feber. Man påbörjar behandling av patientens rytmrubbning och patienten får även antibiotikabehandling för sin infektion. Efter några dagar noteras en kraftig påverkan på patientens njurvärden och man uppmärksammar att en för hög dos av antibiotika har administrerats som har orsakat njurpåverkan. Antibiotikabehandlingen avslutas och patienten får adekvat vård på specialiserad njuravdelning.

  Vid efterkontroll en dryg månad senare ses helt normaliserade njurvärden. Patienten är nu välmående.

  Sjukhusets utredning visar att den infektionsspecialiserade läkaren som konsulterades ordinerar muntligt en typ av antibiotika som inte borde ha påverkat patientens njurar. Den ansvarige läkaren på avdelningen missuppfattar ordinationen och skriver in fel antibiotika i läkemedelsmallen. Den konsulterande läkaren skriver också in sin ordination i löpande journaltext, vilken inte syns som default för den läkare som skriver in ordinationen i läkemedelsmallen då de tillhör organisatoriskt två olika enheter.

  För att minska risken för liknande händelser kommer sjukhusets Läkemedelsråd att utveckla en utbildning för läkare i rimlighetsbedömning samt att ta fram en sjukhusövergripande checklista kring läkemedelsordination för nyanställda läkare.

 • Patient som avlider efter tarmvredsoperation

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en patient drabbats av en allvarlig vårdskada efter en tarmvredsoperation.

  Patienten som var multisjuk och förlamad från armarna och ner efter en trafikolycka sökte med kräkningar. Hen hade förhöjd snabbsänka och en skiktröntgen visade på misstänkt tarmvred. Patienten opererades akut och man fann en död tarm som togs bort. Några dagar efter operationen avlider patienten.

  Sjukhusets utredning visade att patienten initialt genomgick en skiktröntgen som tillsammans med förhöjd sänka talade för diagnosen tarmvred som borde ha inneburit att patienten omedelbart opererades. Dock ordinerade en överläkare i kirurgi en ytterligare röntgenundersökning som fördröjde operationsstarten och sannolikt bidrog till den tragiska utgången.

  För att minska risken för liknande händelser har den berörda läkaren fått andra arbetsuppgifter och patientfallet har använts vid lärandemöten för samtliga läkare på enheten.

 • Nyfött barn utvecklar kramper

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där ett barn utvecklar kramper ett knappt dygn efter förlossningen.

  En äldre förstföderska kommer in till förlossningen i fullgången tid med värkar och barnet föds efter fördröjd krystningsperiod med tecken på måttlig syrebrist. Barnet omhändertas av barnläkare för andningsunderstödjande behandling och utvecklar komplikationer i efterförloppet i form av kramper.

  Barnet har med anledning av händelsen haft en förlängd vårdtid och följs på barnkliniken avseende psykomotorisk utveckling.  Vid sju månaders ålder är pojken något sen i sin motorisk utvecklingen men inom det normala spannet. Det är oklart om barnet kommer att få några permanenta skador.

  För föräldrarna har efterförloppet varit jobbigt och psykiskt påfrestande.

  Sjukhusets utredning visar att det inte kan uteslutas att syrebrist uppstått under förlossningen och överstimulering med värkstimulerande dropp kan ha bidragit. För att minska risken för liknande händelser sker en kontinuerlig fortbildning av läkare och barnmorskor gällande tolkning av CTG registrering. En aktualisering av riktlinjen gällande användning av värkstimulerande dropp har genomförts.

 • Fördröjd diagnos av komprimerade nervrötter i ländryggen

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient fått en fördröjd diagnostisering av cauda equina (lumbosakral nervinklämning).

  Patient, gravid i andra trimestern, inkommer på grund av akut ryggsmärta. Under det fjärde dygnet på vårdavdelning diagnostiseras patienten med stort centralt diskbråck mellan L4-L5 med uttalad kompression av cauda i samma nivå.

  Patienten överflyttas till högspecialiserat sjukhus för akut ryggkirurgi. Patienten har med anledning av händelsen haft en förlängd vårdtid och ett fysiskt och psykiskt påfrestande efterförlopp. Patienten har idag komplikationer till följd av denna händelse.

  Sjukhusets utredning visar att ökad kunskap om akut ryggsmärta och de tecken som talar för allvarlig bakomliggande genes sannolikt hade lett till tidigare diagnos och minskat risken för bestående komplikationer.

  För att förhindra återupprepning av liknande händelser ska ny riktlinje skapas för initial bedömning och såväl medicinskt som omvårdnadsmässigt omhändertagande av patienter med svår akut ryggsmärta. Utbildningsinsatser är påbörjade och ytterligare utbildning planerad för att öka kunskapen gällande initial bedömning, handläggning och omvårdnad av akuta ryggpatienter.

 • Perforation av urethra

  Danderyds sjukhus AB anmäler en händelse där en patient konstateras ha ett skadat urinrör.

  En äldre patient, som haft upprepade problem med sin urinkateter, vårdas på en geriatrisk rehabiliteringsavdelning efter en tarmperforationsoperation. Man har där vid flera tillfällen försökt att byta patientens urinkateter, men misslyckats och patienten börjat blöda från urinröret. Patienten remitteras därför in till akutmottagningen för hjälp med insättande av en sk. hematurikateter, en grövre urinkateter som används vid blödning. Patienten planerades åter till rehabiliteringsavdelningen, men pga smärta efter insättningen av en hematurikateter genomfördes en datortomografi av buken som visade att urinröret skadats. Efter en tids slutenvård avlider patienten i sepsis (blodförgiftning) där man bedömer att skadan på urinröret kan ha bidragit till försämringen.

  Sjukhusets utredning visar att aktuella riktlinjer vid insättningen av urinkatetern inte följdes, dvs man hade inte säkerställt att personen som utförde katetersättningen hade rätt kompetens, och därför bedöms skadan som sannolikt undvikbar.

  För att minska risken för liknande händelse har man aktualiserat riktlinjen gällande kateterisering av urinblåsa för omvårdnadspersonalen.

 • Fosterdöd efter inkomst till förlossningen på grund av delvis avlossning av moderkaka

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där ett barn avlider i magen under pågående utredning av mammans symtom

  En patient med en fullgången graviditet inkommer med ambulans efter att ha hittats avsvimmad i hemmet. En utredning av orsaken till patientens påverkade allmäntillstånd påbörjas omedelbart. Patienten förlöses med ett akut kejsarsnitt efter genomgången utredning p.g.a. avsaknad av fosterljud. Barnet är livlöst vid födseln och kan ej återupplivas. Patienten med partner har med anledning av händelsen haft en förlängd vårdtid och ett smärtsamt, jobbigt och psykiskt påfrestande efterförlopp.

  Sjukhusets utredning visar att fosterljuden inte registrerades kontinuerligt under utredningen. Sannolikt hade en kontinuerlig registrering av fosterljuden kunnat minska risken för dödsfallet, som berodde på att moderkakan delvis lossnat, samt det komplicerade efterförloppet hos modern.

  För att minimera risken för att liknande händelser inträffar kommer en riktlinje avseende akut sjuka kvinnor på förlossningen att utarbetas. I den kommer rutiner för kontakt med andra specialiteter inkluderas om man inte finner en förlossningsrelaterad orsak till patientens symtom samt för bedömning om patienten är kapabel att genomgå en eventuell operation.

 • Elkonvertering av förmaksflimmer ledde till ventrikelflimmer

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient utsattes för risk för allvarlig vårdskada.

  Patient med känt återkommande förmaksflimmer söker akut pga en ny episod. Patienten sövs och elkonverteras synkroniserat (behandling med en elektrisk stöt för att ändra hjärtats rytm) enligt rutin. Patienten slår inte om till sinusrytm (normal rytm), varför man beslutar om ett nytt försök enligt rutin. Elkonverterande läkare noterar inte att defibrillatorn i samband med första elkonvertering ”tappat” sin synkroniseringsinställning. Således sker nu en osynkroniserad elkonvertering (defibrillering) vilket tyvärr resulterar i ett ventrikelflimmer (hjärtstopp) vilket är en känd risk.

  Patienten får en kort episod med hjärt- och lungräddning, varefter man defibrillerar (behandling med en elektrisk stöt vid hjärtstopp) och patienten återfår fungerande cirkulation. Patienten vaknar på normalt sätt, uppvisar inga smärtor eller neurologiska symtom. Patienten läggs in för ett dygns observation och kan efterföljande dag skrivas ut till hemmet.

  Sjukhusets utredning visade att av tekniska skäl hade aktuell defibrillator blivit utbytt till en med standard-programmering, dvs som släpper synkroniseringen efter varje defibrillering. Inblandad personal var omedveten om detta förhållande.

  Aktuella defibrillatorer har efter händelsen fått tydlig uppmärkning att de har aktuell programmering och inte får flyttas från enheten eller bytas ut.