Information för begäran av journalspärr eller hävning av journalspärr vid Danderyds Sjukhus AB

Du kan välja att spärra hela eller delar av den journal du har i det nuvarande journalsystem vi har inom Danderyds Sjukhus AB. När du spärrar ska du också ta ställning till vilken information du vill spärra. De journaler som går att spärra är de som har upprättats från och med 23 december 2010.

Vid spärr ansvarar du själv för att informera sjukvårdspersonalen om det de behöver veta när du söker vård. Observera att spärrar inte kan nödöppnas av annan vårdgivare/sjukhus om du kommer in akut, är medvetslös och inte kommunicerbar.

Observera att du inte kan ta del av dina spärrade journaluppgifter via 1177.se.

Du behöver göra flera val vid begäran om journalspärr, val av spärrnivå samt vilken sorts information som ska spärras.

Val av spärrnivå

  • När du spärrar på "Vårdgivarnivå", det vill säga hela sjukhuset, innebär spärren att din journal endast är tillgänglig för användare på Danderyds sjukhus.
  • När du spärrar på "Spärrgruppsnivå", det vill säga en klinik, innebär spärren att din journal endast är tillgänglig för personalen på den kliniken.

Val av vilken information som ska spärras

Journaltexten spärras automatiskt och ingår alltid i en spärrbegäran. Förutom journaltexten finns tre val som går att spärra:

  • Information om läkemedel
  • Viktig Medicinsk Information (VMI)
  • Patientuppgifter

Du uppmanas att ta del av nedanstående information avseende konsekvenser vid spärr när nödsituation uppstår samt vad spärr av läkemedel, viktig medicinsk information (VMI) och patientuppgifter medför.

Överskrid spärr – nödsituation

Vårdpersonal kan vid en nödsituation häva en spärr inom samma vårdgivare, dvs. en spärr på en annan klinik inom Danderyds sjukhus.

Spärrar hos annan vårdgivare kan ej överskridas

Om din journal är spärrad hos andra vårdgivare så är den inte synlig för personalen på Danderyds sjukhus, spärren kan inte heller överskridas. I dessa fall måste vårdgivaren kontakta den andra vårdgivaren som i sin tur kan häva spärren vid nödsituation eller via samtycke, eller på annat sätt delge den information som krävs i det akuta läget.

Läkemedel

Att spärra delar av en gemensam läkemedelsjournal innebär stora risker. Det innebär bl. a. att läkemedelsordinationer gjorda vid spärrade kliniker/vårdgivare inte kommer att kunna ses av andra kliniker på Danderyds sjukhus eller av andra vårdgivare. Det kan resultera i att du ordineras läkemedel som tillsammans med dem du redan har, kan ge farliga biverkningar. Receptförskrivare utanför den spärrade kliniken/vårdgivaren ser inte det som är ordinerat på den spärrade kliniken/vårdgivaren.

Viktig Medicinsk Information (VMI)

Journalens VMI funktion är till för att registrera varningar såsom överkänslighet mot läkemedel eller födoämnen samt multiresistenta bakterier, m.m. Att spärra denna del innebär därför stora risker. Varningar införda i journalen på spärrade kliniker/vårdgivare kommer inte att synas på andra kliniker inom sjukhuset eller hos andra vårdgivare.

Patientuppgifter

Om telefonnummer registrerats på den spärrade kliniken/vårdgivaren syns inte det hos övriga kliniker/vårdgivare. Exempelvis leder detta till att sms-påminnelse inte kan skickas från övriga kliniker/vårdgivare, utan att man först har angivit ett telefonnummer. Telefonnumret försvinner även från alla typer av remisser. Uppgifter om dosförpackade läkemedel och dosettdelning döljs för andra kliniker/vårdgivare utom för den som du har spärrat. Hemsjukvård/hemtjänst har ofta uppgifter om portkoder mm som görs osynliga om man lägger en spärr hos en klinik/vårdgivare. Uppgifter om språk och eventuellt tolkbehov syns inte heller.

Så här gör du

Begäran om journalspärr eller hävning av journalspärr sker via 1177 e-tjänster.

Om du inte kan logga in på 1177 kan du skicka in en blankett för respektive begäran.

Blankett för begäran av journalspärr i journalsystemet TakeCare.

Blankett för begäran om hävning av journalspärr i journalsystemet TakeCare 

Skicka blanketten och en kopia av giltig id-handling till:

Danderyds sjukhus
Dokumentservice
182 88 Stockholm