Ultraljud av dialyskärl - dialysaccess

Medicinsk bakgrund:

Med undersökning av dialyskärlet, sk dialysaccessen, kartlägger vi blodflödet i armen och i dialyskärlet. Det gör vi när dialysen inte fungerar som den är tänkt, för att kunna förklara orsaken till problemet.

Förberedelser:

Ingen.

 

Utförande:

Du får ligga på en brits och undersökaren för en ultraljudsgivare längs aktuellt kärlavsnitt för att bedöma det lokala blodflödets riktning och hastighet. Man får också en bildframställning av kärlen och deras förlopp.

Undersökningstid:

60-90 minuter.