Lidcombeprogrammet och Palin PCI

Lidcombeprogrammet

Lidcombeprogrammet är en behandlingsmetod för barn i förskoleåldern som stammar. Metoden kommer ursprungligen från The University of Sydney, Australien, och har funnits sedan mitten av 1980-talet.

Lidcombeprogrammet har som mål att barnet skall uppnå flytande tal. Logopeden handleder föräldern i hur behandlingen, som är uppdelad i två steg, ska utföras. Under Steg 1 besöker man logopedmottagningen en gång i veckan. Föräldern lär sig att uppmuntra barnets talflyt på ett strukturerat och från början fastställt sätt. Under Steg 2 lär man sig hur barnets talflyt kan upprätthållas. Besöken glesas successivt ut tills förälder och logoped är överens om att behandlingen kan avslutas.
Programmet i sin helhet tar cirka 12-18 månader att genomföra.

Palin PCI (Parent Child Interaction)

Behandlingsmetoden är utarbetad på Michael Palin Stammering Centre i London, främst för barn i förskoleåldern som stammar.

Föräldrars beteende är aldrig orsak till att ett barn stammar. Det forskningen visat är att föräldrars sätt att kommunicera med sitt barn kan påverka talflytet. Syftet med behandlingen är att ta reda på vilket sätt att leka och prata med barnet som gör att talet blir mer flytande och stamningen minskar.

Med filmkameran som verktyg undersöks kommunikationsmönster mellan barn och förälder i lek. Målet är att upptäcka det som föräldrarna redan omedvetet gör bra – och därmed kan göra mer av – för att öka talflytet hos barnet.

Palin PCI består av sju behandlingstillfällen, en gång per vecka, följt av sex veckors egen hemträning.