Logopeden Jonas Walfridsson om dyskalkyli

Dyskalkyli tar aldrig sommarlov

Sommarlovet har precis börjat och för alla skolelever väntar välbehövlig avkoppling och återhämtning efter ett års hårt slit. För elever med diagnoser, som påverkar såväl deras lärande som deras vardagliga fungerande, blir återhämtningen kanske inte fullt lika stor. Svenska Dagbladet publicerade en artikel om elvaåriga Leon, som har specifika räknesvårigheter (dyskalkyli). Hennes utmaningar med grundläggande räkne- och matematiskt lärande stannar inte inom skolans väggar, utan gör sig på flera sätt gällande även i det vardagliga livet.

– För Leona är det allra mesta som har med numerisk informationshantering att göra problematiskt. Det kan exempelvis vara att memorera koder, avläsa tiden på en klocka och bedöma om hennes pengar räcker till det hon vill köpa. Besvären med att avläsa klockan gör det i kombination med en nedsatt tidsuppfattning (inneboende känsla för hur snabbt tiden förflyter) mycket svårt för henne att orientera sig i tid och att planera sin dag. Leona beskriver en lättnad över att ha fått en förklaring till sina räknesvårigheter – som står i tydlig kontrast till hennes språkliga förmåga och läs- och skrivförmåga – som finns kvar trots hennes egna ansträngningar för att förstå basal matematik som de allra flesta av hennes jämnåriga gör utan större ansträngning. Leona berättar att hon i skolan oftast bemötts av ett ”bara du kämpar hårdare så kommer du att lära dig”, något som visat sig rimma illa med verkligheten och som lett till både frustration och en tilltagande uppgivenhet.  Många elever med svårigheter som rör språk, läsning, skrivning och räkning är, på samma sätt som Leona, i behov av omgivningens förståelse och acceptans. Även anpassningar i skolan och hjälpmedel i det vardagliga livet som möjliggör för dem att möta samhällets krav – något som blir allt tydligare med ökande ålder och krav på självständighet, säger Jonas Walfridsson, dyskalkyliexpert på Danderyds sjukhus logopedkliniken.

Till Sveriges största logopedklinik på Danderyds sjukhus kommer årligen ett stort antal skolever i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet som har stora utmaningar med räknandet och att klara av vårt moderna matematiska samhälle. Många vuxna har också svårigheter med grundläggande matematik, vardagsekonomiska fungerande samt att klara av utbildningar och arbete. Svårigheterna påverkar deras mående och självkänsla vilket gör att de söker sig till logopedkliniken. Vid sidan av dyskalkyliutredningar görs ett stort antal språkliga utredningar och läs- och skrivutredningar av klinikens många logopeder. Men det finns andra förklaringar till språkliga svårigheter och problem med läsning, skrivning och grundläggande matematik än diagnoserna språkstörning, dyslexi och dyskalkyli. Och en utredning utmynnar inte alltid i en diagnos. Däremot bidrar den så gott som alltid till ökad förståelse och till en mer nyanserad bild av styrkor och svagheter som kräver särskilt hänsynstagande. Utredningen skapar ofta en ny plattform för beslutsfattande på flera plan.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb