Utveckling och lärande

Kompetenta och engagerade medarbetare är en viktig förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra patienter en god vård. Vi har många möjligheter för dig som är intresserad av att hitta nya karriärvägar.

Sjukhuspersonal tittar på en skärm

Danderyds sjukhus ska vara en aktivt lärande organisation. Utifrån verksamhetens behov satsar vi på delaktighet, arbetstillfredsställelse, kompetensutveckling och vidareutveckling för alla medarbetare. Clinicum är sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter.

Vill du byta inriktning, börja forska, bli specialist eller chef? Med rätt förutsättningar är möjligheterna för din personliga utveckling i det närmaste obegränsade. Välkommen att läsa mer om våra karriärvägar!

Din individuella utveckling

Vårdverksamhet

Kärnan i vår verksamhet är våra olika vårdspecialiteter. Här får du fördjupa dig inom en specialitet och anta utmaningar i olika roller och uppdrag. På Danderyds sjukhus har du möjlighet att arbeta inom flera specialistområden som t.ex. anestesi- och intensivvård, hjärtmedicin, akutsjukvård m.fl. Sjuksköterska på vårdavdelning eller mottagning, processjuksköterska är exempel på möjliga roller.

Forskning och utbildning

På Danderyds sjukhus utbildar vi många studenter. Om du är intresserad av att utveckla andra så kan du arbeta inom ett antal pedagogiska roller. Du kan vara handledare, adjungerad klinisk adjunkt (AKA), forskningssjuksköterska m.m. Du kan också bidra till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård genom forskning.

Organisations- och verksamhetsstöd

Inom detta karriärspår arbetar du med verksamhets- och utvecklingsstöd och ger strategiskt och operativt stöd till chefer och medarbetare med att utveckla sjukhusets verksamhet. Nedan beskrivs några exempel på roller inom organisations- och verksamhetsutveckling:

 • I rollen som utbildningsledare stödjer du verksamhetens ledning i frågor som rör utbildnings- och kompetensfrågor för medarbetare. Du koordinerar kompetensutvecklingsbehov samt planerar och följer upp utbildningsinsatser.
 • I rollen som kvalitetsutvecklare stödjer du verksamhetens ledning i frågor som rör verksamhetens arbete med att sätta mål för kvalitetsarbetet, genomföra uppföljning och sammanställa kvalitetsbokslut
 • I rollen som patientsäkerhetscontroller stödjer du verksamhetens ledning i frågor som rör verksamhetens arbete med patientsäkerhet t.ex. att identifiera behov av och leda arbetet med risk- och händelseanalyser eller att medverka till att utarbeta och revidera riktlinjer gällande patientsäkerhet.

Ledarskap

Danderyds sjukhus ser utveckling av ledarskapet som en strategisk uppgift för sjukhuset. Det är av avgörande betydelse för vår förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta ledare och en förutsättning för att uppnå den effektivitet som krävs i en välfungerande sjukvårdsorganisation.

Ett framgångsrikt ledarskap bygger på förtroende och respekt och kräver ett personligt, aktivt och synligt engagemang gentemot såväl medarbetare som sjukhusledning. Exempel på roller är teamledare, chefsjuksköterska, vårdchef och verksamhetschef. Läs mer om ledarutveckling på DS

Kompetensutveckling

Region Stockholm och Danderyds sjukhus AB arbetar enligt KOLL-modellen. Syftet är att på ett strukturerat och systematiskt sätt kartlägga kompetensen i landstinget och inom sjukhuset.

Med den bakgrunden kan Danderyds sjukhus erbjuda utvecklingsinsatser utifrån både verksamhetens och medarbetarens behov och ta tillvara medarbetarens kompetens på bästa sätt. Kompetensskattningen sker via IT-verktyget ProCompetence som nås via Heroma självservice. Hos oss har alla medarbetare en individuell utvecklingsplan och kompetensstegar.

Kompetensstegar

Danderyds sjukhus har kompetensstegar som beskriver utvecklingsvägar genom olika roller/befattningar inom ett yrkesområde. Vi har kompetensstegar för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och medicinska sekreterare.
Här kan du läsa om tre sjuksköterskor och hur de utvecklats med hjälp av kompetensstegen.

Intern utbildning och utveckling

Danderyds Sjukhus AB har ett omfattande utbud av intern utbildning. En del utbildningar är grundläggande och omfattar alla våra medarbetare till exempel obligatoriska e-lärandeutbildningar och introduktionsprogram för nyanställda.

Andra utbildningar och utvecklingsinsatser är riktade mot specifika målgrupper. Exempel på detta är introduktionsprogram för nya sjuksköterskor och undersköterskor, kompetenskort för undersköterskor och utvecklingsprogram för ST-läkare. Vi erbjuder utbildning för arbetsledande sjuksköterskor.

Ledarutveckling

""

För att stödja ledarna i sitt uppdrag har Danderyds sjukhus ett ledarutvecklingsprogram som ska ge förutsättningar kunna utöva ett ledarskap som bidrar till ett gott verksamhetsresultat. Vi vill hjälpa våra nuvarande och framtida ledare att få ökad kunskap och förståelse, både för sig själva och för uppdraget.

Danderyds sjukhus har identifierat och fastställt sex strategiska områden som de interna ledarutbildningarna bygger på:

 • Vision, mål och strategi
 • Leda verksamhet
 • Leda verksamhetsutveckling
 • Leda sig själv och andra
 • Strategisk kommunikation
 • Hållbarhet

Inom varje huvudområde finns utbildnings- och utvecklingsinsatser anpassade för fyra olika nivåer:

 • Seniora ledare (verksamhetschefer, vårdchefer/sektionschefer) – chefer som leder andra chefer
 • Erfarna ledare (1:a linjens chefer) med mer än två års erfarenhet
 • Nya ledare (ledare med chefsuppdrag)


Chefer och ledare på Danderyds sjukhus får även stöd i sin personliga utveckling för uppdraget, till exempel genom handledning, enskilt eller i grupp.

Klinisk basutbildning för undersköterskor

På Danderyds sjukhus erbjuder vi dig som är undersköterska med begränsad erfarenhet och kunskap inom akutsjukvård att delta i Klinisk basutbildning för undersköterskor. Målet med programmet är att du ska uppnå en grundläggande DS-kompetens vilket motsvarar steg 1 och 2 i Kompetensstegen för undersköterskor. Programmet pågår under en termin och omfattar sju hela utbildningsdagar samt en halvdag med patientsimulering med akut omhändertagande av svårt sjuk patient.

Seminariedagarna bygger på kärnkompetenserna och innehåller föreläsningar, färdighetsträning och reflektionsgrupper där erfarna kollegor på Danderyds sjukhus delar med sig av sina kunskaper.

Kontakt

Marie Therborn, leg. sjuksköterska och utbildningsledare Clinicum.

Tel: 08-123 590 27
marie.therborn@regionstockholm.se