Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Om Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. Vi bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar. Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans.

Vi bedriver specialistsjukvård inom ett flertal områden med hög kvalitet. Flera av våra verksamheter hamnar högt upp i rankningar av kvaliteten. Hjärtkliniken hamnar i topp i specialistregistret Swedeheart. Det är bara ett exempel.

Vår gedigna kunskap om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning, vilken bedrivs inom bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi är speciellt framstående inom kardiologi där vi bland annat forskar om kopplingen mellan hjärtinfarkt och njursvikt.

Det som kännetecknar Danderyds sjukhus är att vi tidigt började arbeta personcentrerat med tvärdisciplinära grupper kring patienten. HND (Hjärta, Njure och Diabetes) är ett exempel. 

Vi har även omvandlat viss slutenvård till öppenvård för att patienten ska slippa stanna över natt och kunna få snabb vård dagtid. Öppenvårdsavdelningar finns inom hjärt, medicin och kirurgi.

Inom våra väggar drivs miniinvasiv kirurgi på hög nivå. Även forskning kring AI är framstående på sjukhuset. 

Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds här. Vi har landets största njurklinik och klinik för Logopedi. 

Vård i trygga, säkra händer

Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Genom att lyssna på varandra, på våra patienter och på deras närstående hittar vi bättre lösningar. Genom att olika verksamheter samverkar utnyttjar vi sjukhusets bredd för att kunna använda rätt spetskompetens. Genom att vara professionella och sätta kvalitet och omtanke främst i allt vi gör utvecklar och förbättrar vi verksamheten. Vi är ett undervisningssjukhus med universitetssjukvård: genom forskning och innovation utökar vi vår kunskap och genom utbildning delar vi med oss av den. Allt för att kunna bidra till god livskvalitet för alla våra patienter.

Sjukvård i förändring

I oktober 2019 öppnades sjukhusets nya akutvårdsbyggnad. Hela sjukvården i Stockholm har strukturerats om i och med att den så kallade Framtidsplanen.

Danderyds sjukhus i siffror (2019)

 • ISO-certifierade enligt ISO 9000:15 sedan 2016
 • Sjukhuset omsätter cirka 4,7 miljarder kronor
 • Cirka 100 000 akutsökande patienter
 • Cirka 4 500 medarbetare
 • Medelvårdtider: hjärtmedicin 2,47 dagar, kirurgi 2,54 dagar, medicin 3,77 dagar, ortopedi 3,65 dagar, urologi 2,22 dagar. Totalt 3,25 dagar
 • Cirka 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården
 • 6 700 förlossningar
 • Var 10:e svensk föds här (på Danderyds sjukhus och BB Stockholm)

Danderyds sjukhus utvecklas

För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet. Vårt moderna sjukhus har och får en miljö som värnar både patienter och medarbetare.

Danderyds sjukhus akutvårdsbyggnad

Sedan hösten 2019 står en helt ny akut- och behandlingsbyggnad klar vid Danderyds sjukhus, som en del i det landstingsövergripande arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård. Den 26 000 kvadratmeter stora byggnaden är dimensionerad för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar.

I den sju våningar höga byggnaden ryms bland annat avdelningar för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral. Dessutom kommer en intermediärvårdsavdelning att återfinnas i ombyggda lokaler i direkt anslutning till intensivvården. Byggnadens utformning markerar karaktär och identitet, exempelvis är den byggd den med andra mått och våningshöjder i jämförelse med övriga sjukhuset. Dessutom är akut-och behandlingsbyggnaden utformad utifrån högt ställda hållbarhetskrav för att stödja en effektiv energianvändning.

Danderyds sjukhus akutmottagning tar hand om allvarligare sjukdoms- och olycksfall. I februari 2018 öppnade en ny närakut i nära anslutning till akutmottagningen, dit patienter med akuta besvär som inte är livshotande kan vända sig. Närakuten och akutmottagningen har ett tätt samarbete.

Läs mer om Danderyds sjukhus utveckling på sll.se.

Vården ska bli ännu bättre

En betydande del av Framtidsplanen handlar om att bygga om och bygga ut sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Akutsjukhusens uppdrag renodlas för de invånare som behöver alla de resurser som enbart akutsjukhusen har. Övriga sjukhus och närakuter får dessutom ökade möjligheter att erbjuda akutsjukvård och specialistvård. Morgondagens hälso- och sjukvård ska fungera som en helhet i större utsträckning än idag.

Befolkningen i Stockholms län växer så det knakar och med det även vårdbehovet. Idag och i framtiden har vi en större mångfald, en allt äldre befolkning och fler välinformerade patienter med nya krav. Vi har också nya läkemedel och förändrade vårdmetoder. Detta är positiva utvecklingar, men betyder stora utmaningar för vården. För att klara utmaningarna genomför landstinget en av de största satsningarna någonsin, Framtidens hälso- och sjukvård. Satsningen innebär att nästan 41 miljarder kronor kommer att läggas på länets olika sjukhus vilket ska resultera i mer vård, nya arbetsmetoder och bättre lokaler för patienter och medarbetare.

Vård i samspel

En del i arbetet med att skapa framtidens vård är att vården i länet byggs ut med fler vårdplatser och att vårdgivarnas verksamheter renodlas för att bättre samspela med varandra. Akutsjukhusens uppdrag klargörs för att ge ännu bättre vård till de patienter som är i behov av akutvård. Övriga sjukhus och närakuter får en tydligare inriktning och deras möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård ökar.

I och med att akutvården byggs ut på olika ställen i regionen får Nya Karolinska sjukhuset i Solna ett mer specialiserat uppdrag med fokus på de mest komplicerade diagnoserna. Många av de akut sjuka patienter som tidigare kom till Karolinska universitetssjukhuset kommer nu kunna behandlas på andra ställen i regionen. Utvecklingen leder till en mer patientnära vård där fler sjukhus får kapacitet att ta emot ett större antal patienter och där samarbete mellan vårdinstanserna byggs in i vårdprocessen.

Du kan läsa mer om Framtidens hälso- och sjukvård på sll.se.

Vi säkerställer kompetens för framtiden

Behovet av kompetens är föränderligt och utgår från sjukhusets uppdrag och patienternas behov. På Danderyds sjukhus genomförs en mängd satsningar och aktiviteter för att säkra den kompetens som krävs i Framtiden hälso- och sjukvård. Då vi planerar och utvecklar verksamheten tar vi hänsyn till vilken kompetens som kommer att behövas. Arbetssätt, arbetsorganisation och kompetens bidrar till att skapa arbetsglädje, engagemang, kvalitet och effektivitet.

På sjukhuset finns Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter. Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö.

Vill du också arbeta i en utvecklande och omväxlande miljö? Läs mer om de olika tjänsterna på sjukhuset här.

Behandling av personuppgifter vid Danderyds sjukhus

Personuppgifterna används bland annat för att:

 • Identifiera dig som patient
 • Beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier, blodgrupp och liknande
 • Beskriva vidtagna och planerade åtgärder med vården
 • Dokumentera kontakter som skett mellan vården och dig som patient
 • Administrera bland annat personal och ekonomi kring vårdtillfället
 • Kvalitetsuppföljning och forskning

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är:
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
08-123 550 00

Hur behandlas dina personuppgifter?

Journalföring

Danderyds Sjukhus AB är enligt lag skyldiga att föra en patientjournal över varje patient och har möjlighet att registrera dina uppgifter i patientjournal och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte samtyckt till detta.

Journalen kan till exempel innehålla personuppgifter så som personnummer, namn, kontaktuppgifter, bakgrund till vården, sjukdomshistorik, diagnoser, blodgrupp och liknande. Journalen innehåller också uppgifter om vem som gjort anteckningar och när det gjordes.

Dina uppgifter är nödvändiga för att föra journalen samt upprätta annan dokumentation, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten, administration som rör verksamheten, framställa statistik om hälso- och sjukvården och för att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig inom hälso- och sjukvården.

Sammanhållen journalföring

En sammanhållen journal är en journal i ett elektroniskt system som gör det möjligt för en vårdgivare att efter ditt samtycke ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare. Om du motsätter dig att andra vårdgivare har elektronisk tillgång till dina uppgifter kan du begära att få uppgifterna spärrade. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel måste du själv informera vårdpersonal vad de behöver veta för att ge dig en säker vård.

Kvalitetsregister

För att utveckla och säkra kvaliteten i vården rapporterar Danderyds Sjukhus AB in personuppgifter om dig i kvalitetsregister. Det anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse. Om du inte vill att dina uppgifter rapporteras till kvalitetsregister har du rätt att avstå.

Forskning

Danderyds Sjukhus AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till forskning som har godkänts av etikprövningsnämnd. Den rättsliga grunden är att behandlingen anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse eller med ditt samtycke.

Hur delas dina personuppgifter?

Danderyds Sjukhus AB kommer inte lämna ut dina uppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till försäkringskassan, socialstyrelsen och smittskyddsinstitutet), eller om vi fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att Danderyds Sjukhus AB kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Hur lagras och skyddas dina personuppgifter?

Danderyds Sjukhus AB värnar om din integritet. Danderyds Sjukhus AB arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Dina personuppgifter lagras hos Danderyds Sjukhus AB eller hos en av Danderyds Sjukhus AB:s leverantörer i Sverige eller inom EU/EES. I vissa fall kan dina personuppgifter kommer att överföras till länder utanför EU/EES. Danderyds Sjukhus AB kommer då säkerställa att överföringen görs med säkerhetsåtgärder som garanterar en adekvat skyddsnivå.

Hur länge bevaras dina personuppgifter?

Lagringstiden varierar beroende på lagkrav och ändamål. Uppgifter i din journal sparas minst 10 år efter sista anteckningen gjorts och loggar över åtkomst till journalen sparas minst 5 år.

Dina rättigheter

Rätt till insyn

Du har som patient som utgångspunkt rätt att så snart som möjligt få del av journalhandling och andra uppgifter inom hälso- och sjukvården som rör dig. Detta gäller så länge ingen lag ställer specifika krav. Exempelvis kan det finnas regler om sekretess och tystnadsplikt som går före vår skyldighet att lämna ut handlingen.

Rätt till rättelse

Du som är registrerad har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel endast ändras eller raderas endast under vissa förutsättningar.

Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter raderas. Rätten att få uppgifterna raderade påverkas av den rättsliga grunden till behandlingen och vilka lagkrav som finns kring bevarande av uppgifterna. Uppgifter hos en myndighet utgör i många fall också en offentlig handling och kan inte alltid raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att dina journaluppgifter spärras mellan vårdenheter inom Danderyds Sjukhus AB och mellan andra vårdgivare som delar journaldata genom sammanhållen journalföring. För mer information om spärrar ber vi er läsa på 1177.se eller kontakta den klinik där ni vårdats.

Rätt att invända mot behandlingen

Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter för exempelvis ett forskningsprojekt har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Ta i så fall kontakt med forskningsprojektets kontaktperson.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Du ha rätt att inge ett klagomål till Danderyds Sjukhus AB eller till tillsynsmyndighet, datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot patientdatalagen och dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta antingen den aktuella verksamheten som ni har kontakt med eller registrator (registrator.ds@sll.se) Om du vill lämna ett klagomål till tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen, för kontaktuppgifter se datainspektionen.se.

Dataskyddombud

Om du har frågor kring hur Danderyds Sjukhus arbetar med dataskyddsfrågor är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddombud, antingen via brev på adress:
Dataskyddsombud
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
Eller på e-post: dso.ds@sll.se

Flera vårdgivare inom samma fastighet

Det är viktigt att tänka på att denna information avser Danderyds Sjukhus AB som är en vårdgivare. På sjukhusområdet i Danderyd finns flera vårdgivare som själva är personuppgiftsansvariga och inte omfattas av denna information. Dessa kan vara t.ex. Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO), Karolinska Universitetssjukhuset, BB Stockholm eller Folktandvården. För att få information om deras personuppgiftsbehandling, register utdrag eller loggutdrag ber vi er kontakta respektive vårdgivare.

Lex Maria

När en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada så är vårdgivaren skyldig att utreda det som hänt för att minimerat risken att det händer igen. Händelsen skall också rapporteras av vårdgivaren till IVO (SOSFS 2005:28). Denna regel kallas Lex Maria. Läs mer om Lex Maria (IVO).

Här hittar du Lex Maria-ärenden från 2019.

Lex Maria-ärenden 2020

 • Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient fått ett bestående men efter ett hudkirurgiskt ingrepp i ansiktet.

  Patienten hade en lång sjukhistoria med allvarliga hudförändringar och kontrollerades på den aktuella mottagningen. I samband med en årskontroll noterades ett nytillkommet sår på ena näsvingen. Behandlande läkare genomförde en operation av förändringen. Vid efterföljande återbesök konstaterades att näsvingen var uppdragen och att den borttagna hudbiten delvis var en aggressiv form av hudtumör, som inte avlägsnats i sin helhet.  Patienten fick därefter genomgå en komplicerad plastikkirurgisk operation då man lyckades få bort hudtumören i sin helhet, men inte fullt ut korrigera formen på näsvingen. Ca ett år efter den första operationen har patienten alltjämt en uppdragen näsvinge, som är kosmetiskt störande och som påverkar andningen i vissa lägen.  Patienten är därför åter remitterad till plastikkirurg för ny operation.

  Sjukhusets utredning visar att den primära operationen genomfördes utan att först ta ett mindre vävnadsprov för mikroskopisk analys. Den ansvarige operatören följde inte aktuella riktlinjer och arbetar ej längre kvar på sjukhuset.

 • Bakteriemi relaterad till perifer venkateter

  En äldre person med pacemaker, inkommer till sjukhuset pga uttorkning. Sedvanlig behandling ges, vilket inkluderar intravenöst dropp. Patienten mår snabbt bättre och planeras för utskrivning påföljande dag men utvecklar en sepsisbild (en infektion som orsakar en akut livshotande organpåverkan). Symtomen inger misstanke om infektion i hjärtats klaffar med misstänkt bakteriepåväxt på både pacemakerelektrod och på en hjärtklaff och därför opereras pacemakern bort. Patienten vårdas inneliggande i väsentligt längre tid än planerat pga infektionen.
  Sjukhusets utredning visar att man noterat en rodnad och varbildning där det tidigare suttit en perifer venkateter (PVK) och man bedömer det som sannolikt att den orsakade den allvarliga infektionen.
  För att minska risken för likande händelser har en översyn av PVK-komplikationer samt följsamhet till gällande riktlinjer genomförts. Utvärderingen kommer att ligga till grund för kommande åtgärder. Händelsen är också anmäld till Läkemedelsverket och till tillverkaren av PVK.

 • Avlider efter leverablation

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria anmäler en händelse som medfört att en patient avled efter en cancerbehandling av levern.

  Patienten hade metastaser i levern och genomgick en planerad leverablation, en teknik där tumörerna bränns bort med värme. Dagen efter operationen finner man patienten avliden och en obduktion visade att patienten blött från levern.

  Sjukhusets utredning visar att man efter operationen uppmätte avvikande NEWS 2-värden (National Early Warning Score - en sammanvägning av olika parametrar som puls och blodtryck vilket ger en riskbedömning av patienten) Den patientansvariga sjuksköterskan tolkade patienten som opåverkad, trots förhöjda värden, och kontaktade därför inte ansvarig läkare enligt sjukhusets riktlinjer.

  För att minska risken för liknande händelser så kommer sjukhuset att säkerställa att den aktuella medarbetaren får ytterligare utbildning i NEWS 2. Sjukhuset kommer också att arbeta för att öka antalet fast anställda medarbetare på den aktuella enheten för att säkerställa att medarbetarna är uppdaterade på sjukhusets och enhetens rutiner.

 • Patient får en klafftrombos efter utskrivning

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse som medfört en allvarlig vårdskada där en patient med en mekanisk hjärtklaff fått en blodpropp på klaffen efter utskrivning från vårdavdelning.

  En patient som sedan tidigare står på blodförtunnande behandling för en mekanisk hjärtklaff och för hjärtrytmrubbning inkommer för planerad höftproteskirurgi. På grund av hög akutbelastning inom operationsverksamheten senareläggs patientens operation. Den inplaneras istället sju dagar senare. Patienten återkommer redan efter fyra dagar på grund av misstänkt hjärtstopp och stroke. En blodpropp på hjärtklaffen konstateras. Suboptimal blodförtunnande behandling i väntan på den planerade höftoperationen är sannolikt en bidragande faktor till att detta kunnat inträffa.
  Patienten har idag inga komplikationer till följd av denna händelse.

  Sjukhusets utredning har konstaterat ett behov av ökad kunskap om risker under den perioperativa perioden för patienter som behandlas med blodförtunnande preparat.

  För att förhindra återupprepning av liknande händelser har riktlinjer och remiss-svarsrutiner ändrats. Utbildningsinsatser är planerade för att öka kunskapen gällande blodförtunnande behandling hos högriskpatienter. Medarbetare har informerats om fallet via klinikens patientsäkerhetsbrev.

 • Långdragen igångsättning av överburen

  Danderyds sjukhus AB anmäler en händelse där ett barn föds med syrebrist som sannolikt kunnat undvikas.

  En frisk förstföderska med en normal graviditet inkommer till förlossningsavdelningen för igångsättning av förlossningen på grund av överburenhet. Patienten förlöses med sugklocka efter ett långdraget förlopp. Barnet föds med en svår syrebrist som medfört bestående men.

  Sjukhusets utredning visar att CTG-registreringen, som var mycket svårbedömd under de sista timmarna av förlossningen, borde ha föranlett ett skalpprov från barnets huvud för att utesluta syrebrist.

  För att minska risken för syrebrist hos nyfödda på sjukhuset genomförs kontinuerlig fortbildning av förlossningspersonal i tolkning av CTG-registrering där vikten av att följa förlossningsförloppet för varje enskild patient belyses.

 • Försenad handläggning av torkverat ovarium

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patients diagnos försenades.

  En fertil patient med en konstaterad cysta på ena äggstocken söker upprepade gånger vård pga. buksmärtor. Patienten opererades cirka sex veckor efter första vårdtillfället där man fann att äggstocken var torkverad och måste avlägsnas. Patientens andra äggstock såg normal ut.

  Sjukhusets utredning visade att en snabbare handläggning hade sannolikt minskat risken för att äggstocken behövde opereras bort. Man konstaterar även att det saknas tydliga riktlinjer för hur snabbt en operation ska ske hos patienter med liknande symtom, men att en tidigare uppföljning bör ske vid upprepade smärtattacker.

  För att minska risken för liknande händelser ska sjukhuset ta fram en lokal riktlinje för handläggning av patienter med cystor på äggstockarna samt genomföra falldragningar för medarbetarna i lärande syfte.

 • Livmoderinflammation efter hemgång från förlossningen

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient efter en förlossning utvecklar livmoderinflammation efter utskrivning.

  Patienten fick hög feber under pågående förlossning och sattes in på antibiotika enligt gällande rutin. Sannolikt berodde febern på fosterhinneinflammation (chorioamnionit). Patienten återkommer två dagar efter utskrivningen med livmoderinflammation (endometrit) som krävde sjukhusvård i ytterligare några dagar.

  Sjukhusets utredning visar att patienten skrevs hem utan fortsatt antibiotikabehandling, trots en hög snabbsänka (CRP) som inte hade vänt neråt under vårdtiden och utan säkerställd uppföljning av infektionen.

  För att minska risken för likande händelser är en riktlinje avseende antibiotikaanvändning efter genomgången förlossning under upprättande där det ska tydliggöras när påbörjad antibiotikabehandling ska fortgå.

 • Brännskada efter operation

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient fått en brännskada under vårdtiden.

  Patienten genomgick en operation där hennes livmoder och båda äggledare opererats bort. En värmekudde lades på patientens buk i smärtlindrande syfte kort efter operationen. Patienten, som inte hade återfått full känsel efter operationen, kände inte att värmekudden var för varm och en brännskada på huden uppstod. Vårdskadan orsakade patienten stort lidande och ett väsentligt ökat vårdbehov.

  För att förhindra upprepning av liknande händelser så har återkoppling till verksamheten gjorts och en ny rutin upprättats gällande observation-, vård- och behandling av nyopererad patient.

 • Danderyds sjukhus AB anmäler en händelse där en patient som inkommer till akutmottagningen senare hittas avliden. Patienten har sannolikt avlidit på grund av en allvarlig vårdskada.

  Patienten inkommer med ambulans till akutmottagningen på grund av illamående, kräkningar och diarréer. Patienten får dropp i ambulansen och allmäntillståndet förbättras. Efter bedömning på akutmottagningen placeras patienten på ett infektionsrum.

  Drygt en timme efter ankomst tas blodprover och patienten väntar på en läkarbedömning. Blodproverna visar sig vara avvikande, men uppmärksammas ej. Senare finner man patienten livlös inne på rummet och man startar hjärt- och lungräddning. Dessvärre kan patientens liv inte räddas.

  Sjukhusets utredning visar att man inte följt ordinarie rutiner och inte noterat de avvikande provsvaren. Orsaken bedöms vara hög belastning på akutmottagningen där sannolikt viktiga moment fallit bort på grund av prioritering av arbetsuppgifter, bristande kommunikation och att ansvarsfördelningen varit oklar.

  För att förhindra att liknande händelse upprepas har sjukhuset bland annat planerat för och vidtagit ett antal åtgärder. Sjukhuset har gjort översyn av riktlinjer och arbetssätt, gjort utbildningsinsatser och sett över rutiner för hantering av patientdata. Akutmottagningen har även startat upp ett arbete för att se över och förtydliga roller och ansvar när extrapersonal kallas in vid hög belastning.

 • Feladministrering av läkemedel

  Danderyds sjukhus AB anmäler en händelse där en patient fått ett läkemedel som skulle ges via munnen, men i stället gavs direkt ut i blodbanan. Patienten fick läkemedlet Kajos (saltersättning för peroralt bruk) i central venkateter i stället för i ventrikelsond. Misstaget uppdagades då patienten fick symtom i form av smärta i armar och tryck över bröstet. Patienten bedömdes av specialistläkare och övervakades, inga bestående symtom eller skador har uppkommit.

  Sjukhusets utredning har visat att händelsen skedde på grund av bristande kontroll inom läkemedelsadministrationen på vårdavdelningen. Åtgärder för att öka säkerheten kommer att genomföras.

 • Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient drabbats av en allvarlig vårdskada p.g.a. en kvarglömd tamponad.

  En patient som genomgått en underlivsoperation skrivs ut till hemmet med en kvarglömd vaginaltamponad och inkommer cirka tre dygn efter utskrivning till gynakuten pga besvär. Den kvarglömda vaginaltamponaden har orsakat en infektion och det blir nödvändigt att återinlägga patienten på sjukhuset för vård/behandling av infektionen. Patienten drabbas av en vårdskada med förlängd vårdtid.

  Sjukhusets utredning visar att aktuella rutiner har varit bristfälliga. Man har därför förstärkt och aktualiserat rutiner/riktlinjer kring informationsöverföringen mellan vårdenheter.

 • Hjärtinfarkt efter att rekommenderad utredningsåtgärd ej genomförts 

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient drabbats av en skada på hjärtmuskeln som sannolikt kunnat undvikas.

  En tidigare frisk person inkommer till akuten med pågående symtom förenliga med misstänkt akut koronart syndrom, AKS (instabil kranskärlssjukdom). Patienten utreds inneliggande och bedöms ha låg risk för AKS och skrivs ut från sjukhuset men planeras för uppföljande skiktröntgen av kranskärl.

  Patienten genomgår 3 v senare skiktröntgen, vilken påvisar misstanke om signifikanta förträngningar av kranskärlen och elektiv invasiv kranskärlsröntgen föreslås i svaret som blir tillgängligt i journalen efterföljande dag.

  Tre månader efter skiktröntgen inkommer patienten pga nya akuta bröstsmärte-symtom och konstateras nu ha en mindre hjärtinfarkt. Invasiv kranskärlsröntgen genomförs med ballongdilatation (PCI). Ekokardiografi visar en väsentligen bevarad hjärtfunktion. Patienten skrivs ut efter 3 okomplicerade vårddygn.

  Sjukhusets utredning visar att svaret på skiktröntgen vidimerats en månad efter undersökningen, men varken journalanteckning eller planerad åtgärd framgår av journalen.  För att minska risken för liknande händelse har rutiner för planering och uppföljning av vård och behandling aktualiserats.

 • Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en patient fått ett läkemedel som skulle ges via munnen direkt ut i blodbanan.

  Patienten var ordinerad ett flytande läkemedel. Dagarna före händelsen hade patienten en sond ner i magsäcken i vilken läkemedlet gavs. Patienten hade också en kateter instoppad i ett kärl på halsen för att ge vätska och läkemedel. 

  På händelsedagen var magsäckssonden avlägsnad. Ansvarig sjuksköterska kom in till patienten med läkemedlet i en kopp så att patienten kunde dricka det. Patienten uppgav då att detta läkemedel brukade han få i sonden. Man hämtade då en spruta och gav läkemedlet i katetern direkt in i blodbanan. Ganska direkt reagerade patienten och man slutade ge läkemedlet. Efter en tids observation var patienten opåverkad.

  Sjukhusets utredning visade att den aktuella katetern in i blodbanan var korrekt märkt och en händelse som denna har aldrig skett tidigare. Bedömningen är att detta var en engångshändelse.  Verksamheten har informerat medarbetarna om det inträffade samt vikten av att vara observant angående vilka infarter patienterna har och vilket administrationssätt som läkemedlet har.

 • Fördröjd diagnosticering av ett akut kompartmentsyndrom

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient upptäcks med ett akut *kompartmentsyndrom i ett underben.

  Patienten inkommer med en komplex underbensfraktur efter falltrauma och opereras. Direkt efter operationen noteras inga tecken till komplikationer. Så småningom konstateras ett kompartmentsyndrom och patienten behöver opereras akut. Patienten har därefter behövt omfattande sårrevideringar och vidare vård på högspecialiserat sjukhus i regionen.

  Sjukhusets utredning visar brister i uppföljningen av patientens smärta efter operationen. För att minska risken för liknande händelser så kommer man att arbeta med att öka följsamheten till riktlinjen för vård efter operation. Man kommer också arbeta för att öka kunskapen hos sjukvårdspersonalen om olika neuropsykiatriska diagnoser och om hur vi bäst kan bemöta dessa patienter inom smärta och omvårdnad.

  *Kompartmentsyndrom innebär att en muskel sväller så att den eller närliggande blodkärl och nerver skadas.

 • Försenad diagnos av misstänkt tumör

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient utsatts för en risk för allvarlig undvikbar vårdskada.

  Patient söker akut pga smärtor i rygg, bröst och mage. Pga misstanke om aortadissektion* genomförs akut datortomografi av aorta, stora kroppspulsådern som inte påvisar någon skada Patienten läggs in på hjärtavdelning för vidare utredning. Då man ej hittar någon allvarlig bakomliggande orsak skrivs patienten ut till hemmet.

  Vid rutinmässig om granskning av datortomografin noteras tumör i höger njure. Det tidigare röntgensvaret uppdateras med ett tillägg. På vårdavdelningen uppmärksammas dock inte att svaret ändrats.

  I samband med ny vårdkontakt med sjukhuset noteras den tidigare påtalade njurförändringen och utredning initieras. Njurtumör kvarstår, ev metastasering svårbedömd då man nu samtidigt hittat utbredd annan sjukdom som kräver prioriterad behandling.

  Sedan händelsen har svarshanteringssystemet bytts och i det nya systemet genereras en tydligare layout gällande ändringar/tillägg av svar vilket gör att risken för en liknande händelse har minskat

  *Aortadissektion innebär att kärlväggens inre lager, intima, separeras från kärlväggens mellersta lager, media. Bristningen breder sedan ut sig och orsakar en uppsplittring av aortaväggens skikt varvid en falsk blodkanal skapas samtidigt som aortaväggen därigenom försvagas. Blodet som finns i den falska blodkanalen färdas parallellt med den normala blodströmmen i aorta.

 • Felaktigt röntgensvar vid röntgen av handled

  Danderyds sjukhus AB lex Maria-anmäler en händelse som medfört en vårdskada av en patients handled.

  Patienten behandlas för en handledsfraktur och röntgenbilder efter operationen granskas av flera läkare som inte upptäcker en skada som finns i själva leden. Patienten blir inte bättre, trots rehabilitering, och söker upprepade gånger vård p.g.a. fortsatta besvär. Efter en tid remitteras hen därför till en handkirurgisk expert på annat sjukhus, där man upptäcker skadan. Patienten har opererats två gånger efter händelsen och har fått bestående men.

  Sjukhusets utredning har upptäckt brister i kommunikationen mellan de olika personerna som patienten har fått hjälp av under sitt vårdförlopp. En extra röntgenremiss som utfärdades en tid efter operationen var felaktigt formulerad på då utfärdande läkare inte träffat patienten själv. Man har inte begärt ytterligare röntgenbilder eller konsulterat röntgenläkare trots att patienten sökt upprepade gånger. För att minska risken för att något liknande händer igen och för att öka lärandet, har man tagit upp fallet på en så kallad diskrepansrond. Man har också tydliggjort vikten av korrekt remissinformation och vikten av att undersöka patienter noggrant, särskilt vid komplicerade fall.

 • Fördröjd diagnos

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient utsatts för en risk för potentiellt allvarlig vårdskada.

  En skör äldre person med kognitiv svikt inkommer akut. Patienten uppger bröst- och buksmärtor. En bakomliggande hjärtåkomma utesluts och hjärtläkaren konsulterar kollega på kirurgen. Skiktröntgen genomförs vilken visar på misstänkt tumörutseende. Hjärtläkaren tar ny kontakt med sin kollega på kirurgkliniken. Beslut tas att patientens fall skall tas upp på en multidisciplinär konferens för poliklinisk uppföljning. Ingen formell remiss skrivs till kirurgen och journalanteckning av den vidtalade kirurgläkaren saknas. Patienten förs över till geriatriken.

  Tre månader senare uppmärksammar anhöriga husläkaren på att patienten inte blivit kallad till uppföljande besök. Remiss skrivs och patienten kallas till ny skiktröntgen och nya prover. Vid ett mottagningsbesök där patienten ska informeras om konferensbeslutet så fattas ett gemensamt beslut med anhöriga att patienten inte ska utredas vidare.

  Informations- och ansvarsöverföring är alltid ett riskmoment om det görs på en mer informell väg. Vikten av att formella skriftliga remissrutiner används har påtalats för verksamheternas medarbetare för att minska risken för att en liknande händelse ska ske igen.

 • Gravid i v.17 med oklara buksmärtor

  Danderyds sjukhus AB anmäler en händelse där en kvinna, gravid i andra trimestern, söker akut med svåra buksmärtor och påverkat allmäntillstånd och blir vid första vårdtillfället hemskickad. Inkommer dagen efter och blir därefter opererad p.g.a. brusten blindtarm. Patienten drabbades av komplikationer i efterförloppet som medförde en förlängd vårdtid. Fördröjning i den preoperativa bedömningen har sannolikt bidragit till det komplicerade efterförloppet och orsakat onödigt lidande för patienten.

  För att minska risken för upprepning av liknande händelser så har en falldragning genomförts. Där belystes handläggning av oklara buksmärtor under graviditet, med stort fokus på blindtarmsinflammationens varierande symtom. Verksamheten har kommunicerat vikten av god kommunikation mellan olika verksamhetsområden som gemensamt ansvarar för en patient. Man har också betonat vikten av att tydligt dokumentera rekommenderad/beslutad vidare handläggning av patienten med fokus på läkaransvaret vid överflyttning av patient mellan klinikens enheter samt att alltid akutmärka remisser vid brådskande ärenden.

 • Malignitetsmisstänkt förändring på näsan skickades ej för analys

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse med risk för allvarlig vårdskada för en patient som tidigare hade behandlats för olika typer hudtumörer, bland annat ett malignt melanom.

  Vid ett läkarbesök uppvisade patienten en malignitetsmisstänkt hudförändring på näsan där handläggande läkare inte behandlade förändringen enligt upprättad plan och heller inte enligt dermatologisk praxis. Nytt vävnadsprov fick tas som visade att allvarlig hudförändring ej kunde uteslutas. Efter ett utvidgat plastikkirurgiskt ingrepp visade den mikroskopiska undersökningen att det rörde sig om en hudförändring som på sikt kan växa på djupet. Kompletterande behandling planeras nu, och när denna är avslutad kan patienten sannolikt betraktas som botad.

  Vårdförloppet blev förlängt och brister i handläggningen gjorde att patienten riskerade att drabbas av en allvarlig vårdskada. Den ansvarige läkaren arbetar ej längre på sjukhuset.

 • Patient avlider kort efter ortopedisk operation

  Danderyds sjukhus AB anmäler en händelse där en patient avlider mycket kort tid efter en höftoperation.

  Patienten inkommer till akutmottagningen efter att ha ramlat upprepade gånger i hemmet. Hen omhändertas initialt på hjärtakuten för att utreda om bakomliggande hjärtsjukdom kan ha bidragit till de upprepade fallen. Under den akuta utredningen noteras att patienten har en höftfraktur. Efter att allvarlig pågående hjärtsjukdom uteslutits planeras patienten för akut operation av höftfrakturen.
   
  Patienten behöver kvarstanna för omvårdnad på akuten innan operation kan påbörjas. I samband med operationsförberedelserna är patientens vitala funktioner påtagligt instabila. Trots att motverkande åtgärder vidtas för att stabilisera de vitala funktionerna avlider patienten kort efter operationen.
   
  Sjukhusets utredning visar att resurs- och vårdplatsbrist lett till att patienten inte erhållit optimala förberedelser inför operationen då slutenvårdplats saknades.
 • Kontakt med Mobila Intensivvårdsgruppen (MIG) vid svårt sjuk patient

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse som medfört en allvarlig vårdskada där patienten avlider på vårdavdelning.

  En patient inkommer till Danderyds sjukhus på grund av buksmärtor och kräkning. Akut operation planeras då röntgen påvisar att det kan vara en påverkan på magsäckens blodcirkulation och patienten läggs in på intensivvårdsavdelningen för förberedelse. Patienten förbättras och beslut tas om att avvakta med operation. Patienten överförs till vårdavdelning. Under andra dygnet försämras patientens tillstånd och sjuksköterskan söker flera gånger kontakt med jourhavande kirurg och två gånger MIG-teamet utan resultat. När patienten får hjärtstillestånd tillkallas larmteamet, men patienten kan inte återupplivas utan avlider.

  Under analysen framkommer att det råder en missuppfattning om MIG och teamets uppdrag och översyn av riktlinje och behov av utbildning om MIG identifieras.

 • Patient utvecklar kolsyrenarkos

  Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient utvecklar en s.k. kolsyrenarkos och senare avlider. 

  En äldre patient med flera grundsjukdomar kom med ambulans till sjukhusets akutmottagning p.g.a. andningssvårigheter, och influensa konstaterades. Efter ett par timmars vård på avdelning försämrades patienten hastigt och flyttades till en högre vårdnivå för fortsatt behandling. Patienten avled efter ett cirka två dygns vårdtid.

  Patienten fick syrgasbehandling under vårdtiden och sjukhusets utredning visar att mängden syrgas kan ha lett till sänkt medvetande och syrebrist (kolsyrenarkos) med påföljande skador. Utredningen påvisade också brister i överrapportering mellan akutmottagning och vårdavdelning avseende syrgasbehov, liksom följsamhet till sjukhusets riktlinjer för syrgasbehandling, avseende dokumentationskrav. P.g.a. vårdplatsbrist tvingades patienten stanna länge på akutmottagningen, vilket kan ha bidragit till det olyckliga förloppet.

  För att minska risken för liknande händelser så har sjukhuset genomfört utbildningsinsatser gällande syrgasbehandlingens medicinska effekter, aktuella riktlinjer och dokumentationskrav samt infört standardiserade regelbundna kontroller av samtliga inneliggande patienter. Ett flertal vårdplatser har öppnats sedan denna händelse, för att minska väntetiden från akuten till vårdavdelning.

 • Patient som utvecklar kolsyrenarkos med påföljande dåligt syreupptag

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse som medfört en allvarlig vårdskada där en patient behövt vårdas på en högre vårdnivå under en längre tid.

  En patient inkom till sjukhusets akutmottagning pga. andningssvårigheter. På akutmottagningen konstateras en virusinfektion (RS-virus) och patienten överflyttades till vårdplats inom slutenvården för vidare vård och behandling med bland annat syrgas. På morgonen c:a 1½ dygn senare hittades patienten medvetandesänkt i s.k. kolsyrenarkos med påföljande dåligt syreupptag. Läkare tillkallades, och medicinska åtgärder sattes in. Patienten flyttades därefter till avdelning med högre vårdnivå för fortsatt behandling.

  Sjukhusets utredning har konstaterat brister i vård, behandling och journaldokumentation gällande patienten. Sjukhusets generella riktlinje för syrgasbehandling samt slutenvårdsenhetens lokala riktlinje för syrgasbehandling med generell ordination för sjuksköterska har inte följts. Effekter av insatt syrgasbehandling har inte uppmärksammats.

  En bidragande orsak till händelsen förmodas vara att vederbörlig hänsyn till underliggande kronisk obstruktiv lungsjukdom och risken för kolsyrenarkos inte tagits, vare sig på akutmottagningen eller efter ankomst till vårdavdelning.

  För att minska risken för liknande händelser har man utbildat inom syrgasbehandlingens medicinska effekter, aktuella riktlinjer och dokumentationskrav samt inom diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom. Man har även infört ett nytt arbetssätt för systematisk och strukturerad observation och uppföljning av patienter samt påtalat vikten av journaldokumentation.

 • Överstimulering med oxytocin hos förstföderska

  Danderyds sjukhus Lex Maria-anmäler en händelse där ett barn riskerat en allvarlig vårdskada.  Barnet har sannolikt drabbats av en måttlig syrebrist efter en relativt långdragen förlossning, men visar ingen påverkan av detta vid kontroll efter 3,5 månader.

  En förstföderska med normal graviditet kommer in med värkar i fullgången tid efter en lång latensfas. Förlossningsförloppet är något långdraget och stimuleras med Oxytocindropp. I slutskedet fastnar barnet under ett par minuter med ena skuldran, men kunde förlösas efter assistans av ytterligare en barnmorska. Barnet drabbas av kramper ett halvt dygn efter förlossningen vilka misstänks bero på måttlig syrebrist. Vid uppföljningsbesök vid 3,5 månaders ålder ger barnet bra kontakt och har normal neurologisk status.

  Sjukhusets utredning visar att det har skett en överstimulering med värkförstärkande dropp, under nedträngande och krystningsfasen, vilket är en riskfaktor för utveckling av syrebrist hos barnet. Man kan inte utesluta att utfallet påverkats negativt av att barnet satt fast med ena skuldran innan det blev möjligt att förlösa.

  För att minska risken för liknande händelser har kvinnokliniken kontinuerligt utbildat förlossningspersonal, läkare och barnmorskor i tolkning av CTG registrering. Man har även informerat om vikten av att regelbundet signera pågående CTG registrering och i samband med det göra ny riskbedömning och planering/vidare handläggning av patienten samt dokumentera detta. Kliniken har förtydligat för barnmorskegruppen att läkare alltid ska kontaktas vid avvikande/patologisk CTG- registrering. Personalen skall påminnas om riktlinjen för stimulering med Oxytocindropp. Man har även lyft vikten av att erbjuda möjlighet att träffa läkare för den som vill.

Konst på Danderyds sjukhus

Under 2019 lades en ny årsring med konst till de befintliga på Danderyds sjukhus. Omfattande ny- och ombyggnationer gör sjukhuset till ett av Sveriges modernaste, redo att möta det ökande behovet av vård i länet. Region Stockholms kulturförvaltning driver arbetet med de konstnärliga gestaltningarna och med kompletterande inköp av färdiga verk. Både den nya akutvårdsbyggnaden, de ombyggda vårdavdelningarna och godsmottagningen får konst som gestaltats speciellt för platsen och verksamheten.

Som patient eller anhörig befinner man sig ofta i en utsatt situation. Ett av sjukhusets främsta mål är därför att patienter och anhöriga ska känna sig trygga och säkra och få bästa möjliga vård och behandling. I den kliniska vårdmiljön spelar konsten en viktig roll genom att värna humanistiska och existentiella värden och genom att bidra till en mänsklig och omhändertagande miljö. Det personliga tilltalet, engagemang, stimulans, lugn och reflektion – det är dessa mjuka värden som är konstens stora potential. Den bidrar också till en attraktiv arbetsplats för personalen. På sjukhuset finns även äldre konst. De äldsta verken är från 1950- och 60 talen då sjukhuset var nytt. Därefter har årsring lagts till årsring med konst från olika tider. Konsten utgör ett rikt kulturarv att ta vara på och utveckla vidare.

Det konstnärliga gestaltningsprogrammet med ny konst på sjukhuset bygger delvis vidare på det arbete som gjordes 2009. I de allra senaste satsningarna har tolv konstnärer medverkat till att skapa platsspecifika verk som präglar både den invändiga och den utvändiga miljön. Varje konstnärligt gestaltningsuppdrag har utlysts offentligt med hundratals intresseanmälningar som följd. Många konstnärer uppskattar att få medverka i ett sammanhang där deras konst möter människor med olika bakgrund. 


Konst i offentlig vårdmiljö har en lång tradition i Sverige. Redan 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av byggkostnaderna vid offentlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. Tack vare procentregeln har vi idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av konst, som berikar länets offentliga vårdmiljöer. Under 2019 blev akutvårdsbyggnaden klar och de konstnärliga gestaltningarna flyttade in.

 

 

Ludvig Ödman
Vem bor här? Räcket utanför huvudentrén till akuten på Danderyds sjukhus ser inte ut som räcken brukar göra. På sina ställen är det grönmålat och här och var växer det upp strukturer som ser ut att vara gjorda av grånade brädlappar. Alldeles intill entrén står något som påminner om en fågelholk eller en gatlykta. Kika in och se vad som gömmer sig därinne! I två ljusgårdar finns ytterligare bon utplacerade mitt i grönskande planteringar. Oavsett vilken våning man befinner sig på kan man titta ut på skulpturerna genom fasadernas glasfönster. De utplacerade skulpturerna bildar små samhällen. Några av bona är låga och växer upp på gröna stjälkar. De högre är gråare. Äldre, kanske. Vartefter de hemliga invånarna kommer hem lyses vissa av kojorna upp med ett sagoaktigt ljus. I andra lyser det för jämnan.
Ludvig Ödmans konst finns på: Entrétorget, ljusgårdar och korridor,
»Det är något tryggt och trevligt med ett hus där någon är hemma.«

"Vem bor här? Räcket utanför huvudentrén till akuten på Danderyds sjukhus ser inte ut som räcken brukar göra. På sina ställen är det grönmålat och här och var växer det upp strukturer som ser ut att vara gjorda av grånade brädlappar."
Ludvig Öhman: "I två ljusgårdar finns ytterligare bon utplacerade mitt i grönskande planteringar. Oavsett vilken våning man befinner sig på kan man titta ut på skulpturerna genom fasadernas glasfönster."

Mellan hus och träd

I januari 2017 flyttade infektionskliniken in i nyrenoverade lokaler. De speciellt utformade och färgsatta enkelrummen anpassade för infektionssjukvård bidrar till en läkande miljö tillsammans med de konstverk som placerats på avdelningarna. Läs om konstnären Tobias Törnqvist och hans gestaltning Mellan hus och träd.

Arboretum

Till en av de nyrenoverade vårdavdelningarna på Danderyds sjukhus har Petter Hellsing arbetat med den konstnärliga gestaltningen. Läs om hans verk Arboretum

 

 

Om webbplatsen

Webbplatsen vänder sig i första hand till patienter, gravida och närstående, men den riktar sig också till arbetssökande och andra som vill veta lite mer om sjukhuset, till exempel press.

Webbplatsen innehåller bland annat information om alla våra mottagningar och avdelningar och mer generell information kring ditt besök på sjukhuset. Exempelvis en karta som förhoppningsvis gör det lättare att hitta på Danderyds sjukhus.  

På startsidans menyrad under rubriken Om oss har vi samlat fakta om Danderyds sjukhus, våra verksamheter och information om vår forskning och utbildning.

Vissa funktioner på ds.se, som till exempel möjligheten att översätta hemsidan till ett annat språk, fungerar tyvärr inte optimalt för äldre versioner av Internet Explorer. Om ni upplever problem ber vi er att gå in på ds.se genom en annan webbläsare.

Har ni synpunkter på webbplatsens innehåll eller utformning, kontakta kommunikationsenheten.ds@sll.se.