Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Om Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. Vi bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar.

Vi bedriver specialistsjukvård inom ett flertal områden med hög kvalitet. Flera av våra verksamheter hamnar högt upp i rankningar av kvaliteten. Hjärtkliniken hamnar i topp i specialistregistret Swedeheart. Det är bara ett exempel.

Vår gedigna kunskap om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning, vilken bedrivs inom bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi är speciellt framstående inom kardiologi där vi bland annat forskar om kopplingen mellan hjärtinfarkt och njursvikt.

Det som kännetecknar Danderyds sjukhus är att vi tidigt började arbeta personcentrerat med tvärdisciplinära grupper kring patienten. HND (Hjärta, Njure och Diabetes) är ett exempel. 

Vi har även omvandlat viss slutenvård till öppenvård för att patienten ska slippa stanna över natt och kunna få snabb vård dagtid. Öppenvårdsavdelningar finns inom hjärt, medicin och kirurgi.

Inom våra väggar drivs miniinvasiv kirurgi på hög nivå. Även forskning kring AI är framstående på sjukhuset. 

Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds här. Vi har landets största njurklinik och klinik för Logopedi. 

Vård i trygga, säkra händer

Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Genom att lyssna på varandra, på våra patienter och på deras närstående hittar vi bättre lösningar. Genom att olika verksamheter samverkar utnyttjar vi sjukhusets bredd för att kunna använda rätt spetskompetens. Genom att vara professionella och sätta kvalitet och omtanke främst i allt vi gör utvecklar och förbättrar vi verksamheten. Vi är ett undervisningssjukhus med universitetssjukvård: genom forskning och innovation utökar vi vår kunskap och genom utbildning delar vi med oss av den. Allt för att kunna bidra till god livskvalitet för alla våra patienter.

Danderyds sjukhus nya akutvårdsbyggnad fasad

Danderyds sjukhus i siffror (2019)

 • ISO-certifierade enligt ISO 9000:15 sedan 2016
 • Sjukhuset omsätter cirka 4,7 miljarder kronor
 • Cirka 100 000 akutsökande patienter
 • Cirka 4 500 medarbetare
 • Medelvårdtider: hjärtmedicin 2,47 dagar, kirurgi 2,54 dagar, medicin 3,77 dagar, ortopedi 3,65 dagar, urologi 2,22 dagar. Totalt 3,25 dagar
 • Cirka 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården
 • 6 700 förlossningar
 • Var 10:e svensk föds här (på Danderyds sjukhus och BB Stockholm)

Danderyds sjukhus utvecklas

För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet. Vårt moderna sjukhus har och får en miljö som värnar både patienter och medarbetare.

Danderyds sjukhus akutvårdsbyggnad

Sedan hösten 2019 står en helt ny akut- och behandlingsbyggnad klar vid Danderyds sjukhus, som en del i det landstingsövergripande arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård. Den 26 000 kvadratmeter stora byggnaden är dimensionerad för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar.

I den sju våningar höga byggnaden ryms bland annat avdelningar för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral. Dessutom kommer en intermediärvårdsavdelning att återfinnas i ombyggda lokaler i direkt anslutning till intensivvården. Byggnadens utformning markerar karaktär och identitet, exempelvis är den byggd den med andra mått och våningshöjder i jämförelse med övriga sjukhuset. Dessutom är akut-och behandlingsbyggnaden utformad utifrån högt ställda hållbarhetskrav för att stödja en effektiv energianvändning.

Danderyds sjukhus akutmottagning tar hand om allvarligare sjukdoms- och olycksfall. I februari 2018 öppnade en ny närakut i nära anslutning till akutmottagningen, dit patienter med akuta besvär som inte är livshotande kan vända sig. Närakuten och akutmottagningen har ett tätt samarbete.

Läs mer om Framtidsplanen på sll.se.

Vården ska bli ännu bättre

En betydande del av Framtidsplanen handlar om att bygga om och bygga ut sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Akutsjukhusens uppdrag renodlas för de invånare som behöver alla de resurser som enbart akutsjukhusen har. Övriga sjukhus och närakuter får dessutom ökade möjligheter att erbjuda akutsjukvård och specialistvård. Morgondagens hälso- och sjukvård ska fungera som en helhet i större utsträckning än idag.

Vård i samspel

I och med att akutvården byggs ut på olika ställen i regionen får Nya Karolinska sjukhuset i Solna ett mer specialiserat uppdrag med fokus på de mest komplicerade diagnoserna. Många av de akut sjuka patienter som tidigare kom till Karolinska universitetssjukhuset kommer nu kunna behandlas på andra ställen i regionen. Utvecklingen leder till en mer patientnära vård där fler sjukhus får kapacitet att ta emot ett större antal patienter och där samarbete mellan vårdinstanserna byggs in i vårdprocessen.
Läs mer om Framtidens hälso- och sjukvård på sll.se

Vi säkerställer kompetens för framtiden

Behovet av kompetens är föränderligt och utgår från sjukhusets uppdrag och patienternas behov. På Danderyds sjukhus genomförs en mängd satsningar och aktiviteter för att säkra den kompetens som krävs i Framtiden hälso- och sjukvård. Då vi planerar och utvecklar verksamheten tar vi hänsyn till vilken kompetens som kommer att behövas. Arbetssätt, arbetsorganisation och kompetens bidrar till att skapa arbetsglädje, engagemang, kvalitet och effektivitet.

På sjukhuset finns Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter. Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö.

Vill du också arbeta i en utvecklande och omväxlande miljö? Läs mer om de olika våra lediga tjänster på sjukhuset här.

Konst på Danderyds sjukhus

Region Stockholms kulturförvaltning driver arbetet med de konstnärliga gestaltningarna och med kompletterande inköp av färdiga verk.  Hela sjukhuset får konst som gestaltats speciellt för platsen och verksamheten.

Som patient eller anhörig befinner man sig ofta i en utsatt situation. Ett av sjukhusets främsta mål är därför att patienter och anhöriga ska känna sig trygga och säkra och få bästa möjliga vård och behandling. I den kliniska vårdmiljön spelar konsten en viktig roll genom att värna humanistiska och existentiella värden och genom att bidra till en mänsklig och omhändertagande miljö. Det personliga tilltalet, engagemang, stimulans, lugn och reflektion – det är dessa mjuka värden som är konstens stora potential. Den bidrar också till en attraktiv arbetsplats för personalen. På sjukhuset finns även äldre konst. De äldsta verken är från 1950- och 60 talen då sjukhuset var nytt. Därefter har årsring lagts till årsring med konst från olika tider. Konsten utgör ett rikt kulturarv att ta vara på och utveckla vidare. Det konstnärliga gestaltningsprogrammet med ny konst på sjukhuset bygger delvis vidare på det arbete som gjordes 2009.

Enprocentsregeln

Konst i offentlig vårdmiljö har en lång tradition i Sverige. Redan 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av byggkostnaderna vid offentlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. Tack vare procentregeln har vi idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av konst, som berikar länets offentliga vårdmiljöer. Under 2019 blev akutvårdsbyggnaden klar och de konstnärliga gestaltningarna flyttade in.

Konsten i akutvårdsbyggnaden

I de allra senaste satsningarna i akutvårdsbygganden från 2019 har tolv konstnärer medverkat till att skapa platsspecifika verk som präglar både den invändiga och den utvändiga miljön. Varje konstnärligt gestaltningsuppdrag har utlysts offentligt med hundratals intresseanmälningar som följd. Många konstnärer uppskattar att få medverka i ett sammanhang där deras konst möter människor med olika bakgrund. 

Lex Maria

När en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada så är vårdgivaren skyldig att utreda det som hänt för att minimerat risken att det händer igen. Händelsen skall också rapporteras av vårdgivaren till IVO (SOSFS 2005:28). Denna regel kallas Lex Maria. Läs mer om Lex Maria (IVO).

Här hittar du Lex Maria-ärenden från 2020.

Lex Maria-ärenden 2021

 • Nyfött barn utvecklar kramper

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där ett barn utvecklar kramper ett knappt dygn efter förlossningen.

  En äldre förstföderska kommer in till förlossningen i fullgången tid med värkar och barnet föds efter fördröjd krystningsperiod med tecken på måttlig syrebrist. Barnet omhändertas av barnläkare för andningsunderstödjande behandling och utvecklar komplikationer i efterförloppet i form av kramper.

  Barnet har med anledning av händelsen haft en förlängd vårdtid och följs på barnkliniken avseende psykomotorisk utveckling.  Vid sju månaders ålder är pojken något sen i sin motorisk utvecklingen men inom det normala spannet. Det är oklart om barnet kommer att få några permanenta skador.

  För föräldrarna har efterförloppet varit jobbigt och psykiskt påfrestande.

  Sjukhusets utredning visar att det inte kan uteslutas att syrebrist uppstått under förlossningen och överstimulering med värkstimulerande dropp kan ha bidragit. För att minska risken för liknande händelser sker en kontinuerlig fortbildning av läkare och barnmorskor gällande tolkning av CTG registrering. En aktualisering av riktlinjen gällande användning av värkstimulerande dropp har genomförts.

 • Fördröjd diagnos av komprimerade nervrötter i ländryggen

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient fått en fördröjd diagnostisering av cauda equina (lumbosakral nervinklämning).

  Patient, gravid i andra trimestern, inkommer på grund av akut ryggsmärta. Under det fjärde dygnet på vårdavdelning diagnostiseras patienten med stort centralt diskbråck mellan L4-L5 med uttalad kompression av cauda i samma nivå.

  Patienten överflyttas till högspecialiserat sjukhus för akut ryggkirurgi. Patienten har med anledning av händelsen haft en förlängd vårdtid och ett fysiskt och psykiskt påfrestande efterförlopp. Patienten har idag komplikationer till följd av denna händelse.

  Sjukhusets utredning visar att ökad kunskap om akut ryggsmärta och de tecken som talar för allvarlig bakomliggande genes sannolikt hade lett till tidigare diagnos och minskat risken för bestående komplikationer.

  För att förhindra återupprepning av liknande händelser ska ny riktlinje skapas för initial bedömning och såväl medicinskt som omvårdnadsmässigt omhändertagande av patienter med svår akut ryggsmärta. Utbildningsinsatser är påbörjade och ytterligare utbildning planerad för att öka kunskapen gällande initial bedömning, handläggning och omvårdnad av akuta ryggpatienter.

 • Perforation av urethra

  Danderyds sjukhus AB anmäler en händelse där en patient konstateras ha ett skadat urinrör.

  En äldre patient, som haft upprepade problem med sin urinkateter, vårdas på en geriatrisk rehabiliteringsavdelning efter en tarmperforationsoperation. Man har där vid flera tillfällen försökt att byta patientens urinkateter, men misslyckats och patienten börjat blöda från urinröret. Patienten remitteras därför in till akutmottagningen för hjälp med insättande av en sk. hematurikateter, en grövre urinkateter som används vid blödning. Patienten planerades åter till rehabiliteringsavdelningen, men pga smärta efter insättningen av en hematurikateter genomfördes en datortomografi av buken som visade att urinröret skadats. Efter en tids slutenvård avlider patienten i sepsis (blodförgiftning) där man bedömer att skadan på urinröret kan ha bidragit till försämringen.

  Sjukhusets utredning visar att aktuella riktlinjer vid insättningen av urinkatetern inte följdes, dvs man hade inte säkerställt att personen som utförde katetersättningen hade rätt kompetens, och därför bedöms skadan som sannolikt undvikbar.

  För att minska risken för liknande händelse har man aktualiserat riktlinjen gällande kateterisering av urinblåsa för omvårdnadspersonalen.

 • Fosterdöd efter inkomst till förlossningen på grund av delvis avlossning av moderkaka

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där ett barn avlider i magen under pågående utredning av mammans symtom

  En patient med en fullgången graviditet inkommer med ambulans efter att ha hittats avsvimmad i hemmet. En utredning av orsaken till patientens påverkade allmäntillstånd påbörjas omedelbart. Patienten förlöses med ett akut kejsarsnitt efter genomgången utredning p.g.a. avsaknad av fosterljud. Barnet är livlöst vid födseln och kan ej återupplivas. Patienten med partner har med anledning av händelsen haft en förlängd vårdtid och ett smärtsamt, jobbigt och psykiskt påfrestande efterförlopp.

  Sjukhusets utredning visar att fosterljuden inte registrerades kontinuerligt under utredningen. Sannolikt hade en kontinuerlig registrering av fosterljuden kunnat minska risken för dödsfallet, som berodde på att moderkakan delvis lossnat, samt det komplicerade efterförloppet hos modern.

  För att minimera risken för att liknande händelser inträffar kommer en riktlinje avseende akut sjuka kvinnor på förlossningen att utarbetas. I den kommer rutiner för kontakt med andra specialiteter inkluderas om man inte finner en förlossningsrelaterad orsak till patientens symtom samt för bedömning om patienten är kapabel att genomgå en eventuell operation.

 • Elkonvertering av förmaksflimmer ledde till ventrikelflimmer

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient utsattes för risk för allvarlig vårdskada.

  Patient med känt återkommande förmaksflimmer söker akut pga en ny episod. Patienten sövs och elkonverteras synkroniserat (behandling med en elektrisk stöt för att ändra hjärtats rytm) enligt rutin. Patienten slår inte om till sinusrytm (normal rytm), varför man beslutar om ett nytt försök enligt rutin. Elkonverterande läkare noterar inte att defibrillatorn i samband med första elkonvertering ”tappat” sin synkroniseringsinställning. Således sker nu en osynkroniserad elkonvertering (defibrillering) vilket tyvärr resulterar i ett ventrikelflimmer (hjärtstopp) vilket är en känd risk.

  Patienten får en kort episod med hjärt- och lungräddning, varefter man defibrillerar (behandling med en elektrisk stöt vid hjärtstopp) och patienten återfår fungerande cirkulation. Patienten vaknar på normalt sätt, uppvisar inga smärtor eller neurologiska symtom. Patienten läggs in för ett dygns observation och kan efterföljande dag skrivas ut till hemmet.

  Sjukhusets utredning visade att av tekniska skäl hade aktuell defibrillator blivit utbytt till en med standard-programmering, dvs som släpper synkroniseringen efter varje defibrillering. Inblandad personal var omedveten om detta förhållande.

  Aktuella defibrillatorer har efter händelsen fått tydlig uppmärkning att de har aktuell programmering och inte får flyttas från enheten eller bytas ut.

Om webbplatsen

Webbplatsen vänder sig i första hand till patienter, gravida och närstående, men den riktar sig också till arbetssökande och andra som vill veta lite mer om sjukhuset, till exempel press.

Webbplatsen innehåller bland annat information om alla våra mottagningar och avdelningar och mer generell information kring ditt besök på sjukhuset. Exempelvis en karta som förhoppningsvis gör det lättare att hitta på Danderyds sjukhus.  

På startsidans menyrad under rubriken Om oss har vi samlat fakta om Danderyds sjukhus, våra verksamheter och information om vår forskning och utbildning.

Vissa funktioner på ds.se, som till exempel möjligheten att översätta hemsidan till ett annat språk, fungerar tyvärr inte optimalt för äldre versioner av Internet Explorer. Om ni upplever problem ber vi er att gå in på ds.se genom en annan webbläsare.

Har ni synpunkter på webbplatsens innehåll eller utformning, kontakta kommunikationsenheten.ds@sll.se.