Om Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. Vi bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar. Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans.

Vi bedriver specialistsjukvård inom ett flertal områden med hög kvalitet. Flera av våra verksamheter hamnar högt upp i rankningar av kvaliteten. Hjärtkliniken hamnar i topp i specialistregistret Swedeheart. Det är bara ett exempel.

Vår gedigna kunskap om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning, vilken bedrivs inom bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi är speciellt framstående inom kardiologi där vi bland annat forskar om kopplingen mellan hjärtinfarkt och njursvikt.

Det som kännetecknar Danderyds sjukhus är att vi tidigt började arbeta personcentrerat med tvärdisciplinära grupper kring patienten. HND (Hjärta, Njure och Diabetes) är ett exempel. 

Vi har även omvandlat viss slutenvård till öppenvård för att patienten ska slippa stanna över natt och kunna få snabb vård dagtid. Öppenvårdsavdelningar finns inom hjärt, medicin och kirurgi.

Inom våra väggar drivs miniinvasiv kirurgi på hög nivå. Även forskning kring AI är framstående på sjukhuset. 

Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds här. Vi har landets största njurklinik och klinik för Logopedi. 

Vård i trygga, säkra händer

Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Genom att lyssna på varandra, på våra patienter och på deras närstående hittar vi bättre lösningar. Genom att olika verksamheter samverkar utnyttjar vi sjukhusets bredd för att kunna använda rätt spetskompetens. Genom att vara professionella och sätta kvalitet och omtanke främst i allt vi gör utvecklar och förbättrar vi verksamheten. Vi är ett undervisningssjukhus med universitetssjukvård: genom forskning och innovation utökar vi vår kunskap och genom utbildning delar vi med oss av den. Allt för att kunna bidra till god livskvalitet för alla våra patienter.

Sjukvård i förändring

I oktober 2019 öppnades sjukhusets nya akutvårdsbyggnad. Hela sjukvården i Stockholm har strukturerats om i och med att den så kallade Framtidsplanen genomfördes under 2018. Läs mer nedan om den förändringsresa som Danderyds sjukhus just nu går igenom.

Danderyds sjukhus i siffror (2018)

 • ISO-certifierade enligt ISO 9000:15 sedan tre år tillbaka
 • Sjukhuset omsätter cirka 4 miljarder kronor
 • Cirka 90 000 akutsökande patienter
 • Cirka 4 000 medarbetare
 • Medelvårdtider: hjärtmedicin 2,47 dagar, kirurgi 2,54 dagar, medicin 3,77 dagar, ortopedi 3,65 dagar, urologi 2,22 dagar. Totalt 3,25 dagar
 • Cirka 420 000 besök i öppenvården och 45 000 i slutenvården
 • Cirka 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården
 • 6 500 förlossningar
 • Var 10:e svensk föds här (på Danderyds sjukhus och BB Stockholm)

Danderyds sjukhus utvecklas

För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs omfattande ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet. Danderyd blir ett av Sveriges modernaste sjukhus med en miljö som värnar både patienter och medarbetare.

Framtidens Danderyds sjukhus växer fram

Under år 2019 står en helt ny akut- och behandlingsbyggnad klar vid Danderyds sjukhus, som en del i det landstingsövergripande arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård. Den 26 000 kvadratmeter stora byggnaden dimensioneras för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar.

I den sju våningar höga byggnaden ryms bland annat avdelningar för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral. Dessutom kommer en intermediärvårdsavdelning att återfinnas i ombyggda lokaler i direkt anslutning till intensivvården. Byggnadens utformning ska tydligt markera karaktär och identitet, exempelvis byggs den med andra mått och våningshöjder i jämförelse med övriga sjukhuset. Dessutom är akut-och behandlingsbyggnaden utformad utifrån högt ställda hållbarhetskrav för att stödja en effektiv energianvändning.

Danderyds sjukhus Akutmottagning kommer ta hand om allvarligare sjukdoms- och olycksfall. I februari 2018 öppnade en ny närakut i nära anslutning till akutmottagningen, dit patienter med akuta besvär som inte är livshotande kan vända sig. Närakuten och akutmottagningen har ett tätt samarbete.

Ombyggnation av den befintliga akutvårdsmottagningen startar 2019. Då ska ett nytt modernt Danderyds sjukhus stå klart med en kapacitet för 50 500 vårdtillfällen.

Läs mer om Danderyds sjukhus utveckling på sll.se.

Vården ska bli ännu bättre

Till hösten öppnar vi vår nya akutvårdsbyggnad som kommer underlätta en modern och effektiv vård. I januari 2017 invigdes den nya infektionskliniken på Danderyds sjukhus. Här finns moderna rum anpassade för infektionspatienter med luftburen smitta. 

En betydande del av Framtidsplanen handlar om att bygga om och bygga ut sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Akutsjukhusens uppdrag renodlas för de invånare som behöver alla de resurser som enbart akutsjukhusen har. Övriga sjukhus och närakuter får dessutom ökade möjligheter att erbjuda akutsjukvård och specialistvård. Morgondagens hälso- och sjukvård ska fungera som en helhet i större utsträckning än idag.

Befolkningen i Stockholms län växer så det knakar och med det även vårdbehovet. Idag och i framtiden har vi en större mångfald, en allt äldre befolkning och fler välinformerade patienter med nya krav. Vi har också nya läkemedel och förändrade vårdmetoder. Detta är positiva utvecklingar, men betyder stora utmaningar för vården. För att klara utmaningarna genomför landstinget en av de största satsningarna någonsin, Framtidens hälso- och sjukvård. Satsningen innebär att nästan 41 miljarder kronor kommer att läggas på länets olika sjukhus vilket ska resultera i mer vård, nya arbetsmetoder och bättre lokaler för patienter och medarbetare.

Vård i samspel

En del i arbetet med att skapa framtidens vård är att vården i länet byggs ut med fler vårdplatser och att vårdgivarnas verksamheter renodlas för att bättre samspela med varandra. Akutsjukhusens uppdrag klargörs för att ge ännu bättre vård till de patienter som är i behov av akutvård. Övriga sjukhus och närakuter får en tydligare inriktning och deras möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård ökar.

I och med att akutvården byggs ut på olika ställen i regionen får Nya Karolinska sjukhuset i Solna ett mer specialiserat uppdrag med fokus på de mest komplicerade diagnoserna. Många av de akut sjuka patienter som tidigare kom till Karolinska universitetssjukhuset kommer nu kunna behandlas på andra ställen i regionen. Utvecklingen leder till en mer patientnära vård där fler sjukhus får kapacitet att ta emot ett större antal patienter och där samarbete mellan vårdinstanserna byggs in i vårdprocessen.

Du kan läsa mer om Framtidens hälso- och sjukvård på sll.se.

Vi säkerställer kompetens för framtiden

Behovet av kompetens är föränderligt och utgår från sjukhusets uppdrag och patienternas behov. På Danderyds sjukhus genomförs en mängd satsningar och aktiviteter för att säkra den kompetens som krävs i Framtiden hälso- och sjukvård. Då vi planerar och utvecklar verksamheten tar vi hänsyn till vilken kompetens som kommer att behövas. Arbetssätt, arbetsorganisation och kompetens bidrar till att skapa arbetsglädje, engagemang, kvalitet och effektivitet.

På sjukhuset finns Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter. Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö.

Vill du också arbeta i en utvecklande och omväxlande miljö? Läs mer om de olika tjänsterna på sjukhuset här.

Behandling av personuppgifter vid Danderyds sjukhus

Personuppgifterna används bland annat för att:

 • Identifiera dig som patient
 • Beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier, blodgrupp och liknande
 • Beskriva vidtagna och planerade åtgärder med vården
 • Dokumentera kontakter som skett mellan vården och dig som patient
 • Administrera bland annat personal och ekonomi kring vårdtillfället
 • Kvalitetsuppföljning och forskning

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är:
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
08-123 550 00

Hur behandlas dina personuppgifter?

Journalföring

Danderyds Sjukhus AB är enligt lag skyldiga att föra en patientjournal över varje patient och har möjlighet att registrera dina uppgifter i patientjournal och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte samtyckt till detta.

Journalen kan till exempel innehålla personuppgifter så som personnummer, namn, kontaktuppgifter, bakgrund till vården, sjukdomshistorik, diagnoser, blodgrupp och liknande. Journalen innehåller också uppgifter om vem som gjort anteckningar och när det gjordes.

Dina uppgifter är nödvändiga för att föra journalen samt upprätta annan dokumentation, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten, administration som rör verksamheten, framställa statistik om hälso- och sjukvården och för att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig inom hälso- och sjukvården.

Sammanhållen journalföring

En sammanhållen journal är en journal i ett elektroniskt system som gör det möjligt för en vårdgivare att efter ditt samtycke ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare. Om du motsätter dig att andra vårdgivare har elektronisk tillgång till dina uppgifter kan du begära att få uppgifterna spärrade. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel måste du själv informera vårdpersonal vad de behöver veta för att ge dig en säker vård.

Kvalitetsregister

För att utveckla och säkra kvaliteten i vården rapporterar Danderyds Sjukhus AB in personuppgifter om dig i kvalitetsregister. Det anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse. Om du inte vill att dina uppgifter rapporteras till kvalitetsregister har du rätt att avstå.

Forskning

Danderyds Sjukhus AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till forskning som har godkänts av etikprövningsnämnd. Den rättsliga grunden är att behandlingen anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse eller med ditt samtycke.

Hur delas dina personuppgifter?

Danderyds Sjukhus AB kommer inte lämna ut dina uppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till försäkringskassan, socialstyrelsen och smittskyddsinstitutet), eller om vi fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att Danderyds Sjukhus AB kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Hur lagras och skyddas dina personuppgifter?

Danderyds Sjukhus AB värnar om din integritet. Danderyds Sjukhus AB arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Dina personuppgifter lagras hos Danderyds Sjukhus AB eller hos en av Danderyds Sjukhus AB:s leverantörer i Sverige eller inom EU/EES. I vissa fall kan dina personuppgifter kommer att överföras till länder utanför EU/EES. Danderyds Sjukhus AB kommer då säkerställa att överföringen görs med säkerhetsåtgärder som garanterar en adekvat skyddsnivå.

Hur länge bevaras dina personuppgifter?

Lagringstiden varierar beroende på lagkrav och ändamål. Uppgifter i din journal sparas minst 10 år efter sista anteckningen gjorts och loggar över åtkomst till journalen sparas minst 5 år.

Dina rättigheter

Rätt till insyn

Du har som patient som utgångspunkt rätt att så snart som möjligt få del av journalhandling och andra uppgifter inom hälso- och sjukvården som rör dig. Detta gäller så länge ingen lag ställer specifika krav. Exempelvis kan det finnas regler om sekretess och tystnadsplikt som går före vår skyldighet att lämna ut handlingen.

Rätt till rättelse

Du som är registrerad har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel endast ändras eller raderas endast under vissa förutsättningar.

Rätt till Radering

Du har i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter raderas. Rätten att få uppgifterna raderade påverkas av den rättsliga grunden till behandlingen och vilka lagkrav som finns kring bevarande av uppgifterna. Uppgifter hos en myndighet utgör i många fall också en offentlig handling och kan inte alltid raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att dina journaluppgifter spärras mellan vårdenheter inom Danderyds Sjukhus AB och mellan andra vårdgivare som delar journaldata genom sammanhållen journalföring. För mer information om spärrar ber vi er läsa på 1177.se eller kontakta den klinik där ni vårdats.

Rätt att invända mot behandlingen

Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter för exempelvis ett forskningsprojekt har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Ta i så fall kontakt med forskningsprojektets kontaktperson.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Du ha rätt att inge ett klagomål till Danderyds Sjukhus AB eller till tillsynsmyndighet, datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot patientdatalagen och dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta antingen den aktuella verksamheten som ni har kontakt med eller registrator (registrator.ds@sll.se) Om du vill lämna ett klagomål till tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen, för kontaktuppgifter se datainspektionen.se.

Dataskyddombud

Om du har frågor kring hur Danderyds Sjukhus arbetar med dataskyddsfrågor är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddombud, antingen via brev på adress:
Dataskyddsombud
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
Eller på e-post: dso.ds@sll.se

Flera vårdgivare inom samma fastighet

Det är viktigt att tänka på att denna information avser Danderyds Sjukhus AB som är en vårdgivare. På sjukhusområdet i Danderyd finns flera vårdgivare som själva är personuppgiftsansvariga och inte omfattas av denna information. Dessa kan vara t.ex. Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO), Karolinska Universitetssjukhuset, BB Stockholm eller Folktandvården. För att få information om deras personuppgiftsbehandling, register utdrag eller loggutdrag ber vi er kontakta respektive vårdgivare.

Lex Maria

När en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada så är vårdgivaren skyldig att utreda det som hänt för att minimerat risken att det händer igen. Händelsen skall också rapporteras av vårdgivaren till IVO (SOSFS 2005:28). Denna regel kallas Lex Maria. Läs mer om Lex Maria (IVO).

Lex Maria-ärenden 2019

 • Patient som fick neutropen sepsis

  Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient har riskerat allvarlig vårdskada på grund av utebliven läkemedelsbehandling.

  En patient, med nyligen avslutad cytostatikakur, fick inte den ordinerade behandlingen med hematopoetisk tillväxtfaktor, Nivestim, i samband med akut inläggning på vårdavdelning. Detta kan ha bidragit till att patienten i ett senare skede behövde en högre vårdnivå; Intensivvård pga. svår infektion (sepsis). Patienten förbättrades dock och blev helt återställd efter behandling.

  Sjukhusets utredning visade att man av olika skäl inte fick fram det nödvändiga preparatet på avdelningen där patienten vårdades och patienten bedöms därför ha riskerat en allvarlig vårdskada pga. utebliven läkemedelsbehandling. En bidragande orsak till händelsen kan ha varit att patienten inte accepterades för akut vård på annat sjukhus som erbjuder högspecialiserad vård, primärt vid insjuknandet och senare under vårdförloppet. En avvikelse har skrivits till sjukhuset i fråga gällande denna del av ärendet.

  Handlingsplanen, i syfte att förhindra liknande händelse, inbegriper förbättrad tydlighet kring hur man internt kommunicerar mellan läkare och sjuksköterskor i läkemedelsfrågor speciellt när det handlar om ovanliga preparat. I fråga om ordination, rekvisition och administration av läkemedel råder delat ansvar för läkare och sköterskor vilket har betonats i händelseanalysen.

 • Patient hänvisas till annan vårdform - avlider inom ett dygn

  Danderyds sjukhus AB anmäler en händelse där en patient hänvisats till annan vårdform och sedan avlidit kort tid efter hänvisningen.

  Patienten söker akutmottagningen p.g.a. smärta i höger arm/axel. Legitimerad sjuksköterska i akutmottagningens reception tar anamnes och hänvisar patienten till annan vårdform med hjälp av det regionala hänvisningsstödet. Patienten söker sig till annan vårdform där hen läkarundersöks för att sedan skickas hem. Patienten avlider i hemmet inom ett dygn. Om mottagande sjuksköterska hade gjort en fördjupad anamnes hade en hänvisning eventuellt inte behövt ske, och risken för patienten att drabbas av allvarlig vårdskada hade minskat.

  För att minska risken för att en liknande händelse ska uppstå så kommer sjukhuset att föreslå en utveckling av det regionala hänvisningsstödet. Vidare kommer akutkliniken införa speciella hänvisningsforum för de sjuksköterskor som arbetar med hänvisning.  

 • Arteriell emboli hos patient som inte erhållit emboliprofylax

  Danderyds sjukhus AB lex Maria-anmäler en händelse där en patient kan ha drabbats av en allvarlig vårdskada.

  En äldre patient remitterades till sjukhusets akutmottagning pga nyupptäckt oregelbunden hjärtrytm och hjärtsvikt, innan ankomst till akuten hade dock rytmen spontant slagit om och blivit regelbunden. Remissinformation angående rytmrubbningen journalfördes dock ej i inskrivningsjournalen. Detta ledde till att bedömning avseende eventuellt insättande av skydd mot blodpropp ej gjordes under vårdtiden. En dryg månad senare drabbades patienten av en allvarlig propp i benet och tvingades till akut operation och lång vårdtid. Det kan inte uteslutas att detta hade kunnat undvikas om patienten erbjudits adekvat proppförebyggande behandling.

  I analysen som gjorts framkommer brister i informationsöverföring mellan inblandade vårdgivare. Sjukhuset kommer se över lokala rutiner för hantering av remissvar. Fallet kommer även att tas upp på läkarmöten för spridande av denna erfarenhet i lärandesyfte.

 • Kvarvarande kapsel efter kapselendoskopi

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en endoskopikapsel blev kvar i tarmen efter genomförd undersökning.

  Patienten genomgick omfattande utredningar tre år tidigare pga. lågt blodvärde, utan att man hittat blödningskällan. Patientens ansvarige specialistläkare remitterade patienten till Danderyds sjukhus för vidare utredning med s.k. kapselendoskopi. Det innebär att man sväljer en kapsel, stor som en större medicintablett, som på naturlig väg passerar genom tarmen samtidigt som kapseln tar bilder av insidan av tarmen.

  Patienten var många år tidigare strålbehandlad mot buken och var själv tveksam till att göra undersökningen eftersom hen hade läst att kapseln kunde fastna och behöva opereras bort. En magnetundersökning av tunntarmen gjordes då innan undersökningen, som inte visade några trånga ställen, varför risken att kapseln skulle fastna bedömdes mycket liten. Mot bakgrund av att patienten fortsatt blödde från tarmen rekommenderades en kapselendoskopi.

  Undersökningen genomfördes och en läkare bedömde bilderna. Där kunde man se att patienten hade förträngningar på ett antal ställen i tunntarmen. Kapseln passerade ett flertal av dessa, men man kunde under undersökningens tidsperiod inte se att kapseln passerade över till tjocktarmen.

  Beklagligt nog framfördes ingen rekommendation gällande uppföljning med röntgenkontroll om ev. kvarvarande kapsel.

  Tre år efter undersökningen fick patienten svåra buksmärtor och genomgick en tarmvredsoperation där man såg att kapseln satt kvar. I efterförloppet blev man tvungen att lägga upp en stomi.

  Sjukhusets utredning visar att det inte fanns någon rutin kring kontroller av att kapseln kom ut på naturlig väg. För att minska risken för en liknande händelse, så har nya riktlinjer tagits fram som omfattar bedömning inför kapselendoskopi och åtgärder som ska vidtas vid de tillfällen då man ser att kapseln inte passerar över till tjocktarmen.

  2019-11-20

 • Patient skickades hem från akuten, återkom nästa dag och avled.

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient drabbades av allvarlig vårdskada och avled.

  En äldre person med lätt demens, insjuknade i hemmet med spontant insättande central bröstsmärta. På akuten bedömdes patienten tämligen omgående av en erfaren läkare som uppfattade att besvären hade förbättrats spontant, och att det sannolikt rörde sig om muskuloskeletal smärta. Patienten skickades hem utan att kontakt togs med närstående.

  Efterföljande dag återkom patienten kraftigt försämrad med smärtor, kraftig andningspåverkan och med lågt blodtryck. Patienten omhändertogs omedelbart och utreddes samt behandlades akut på misstanke om lunginflammation eller lungemboli. Patienten avled dock efter några timmar innan fördjupad röntgendiagnostik hade hunnit utföras. Efterföljande obduktion påvisade ett brustet aortaaneurysm med blödning till vänster lungsäck.

  I analysen som gjorts framkommer följande; bristfällig kommunikation mellan akutens medarbetare, närstående och patienten, att misstänkt försämring hos patienten under vistelsetiden på akuten inte uppmärksammades samt otillräckligt differentialdiagnostiskt tänkande.

  En åtgärdsplan för att minska risken för att en liknande händelse inträffar igen har tagits fram. Flera förbättringsåtgärder har redan vidtagits, såsom en utbildningsinsats för de läkare som bemannar hjärtakuten avseende differentialdiagnostik.

 • Långdragen igångsättning av förlossning

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse enligt Lex Maria där ett barn riskerat en allvarlig vårdskada pga brister i handläggningen under förlossningen.

  En frisk förstföderska med normal graviditet blir igångsatt på grund av överburenhet. Förlossningsförloppet blir långdraget och barnet föds efter ett urakut kejsarsnitt med syrebrist och riskerar bestående men.

  Sjukhusets utredning visar att brister i riskbedömning och CTG-tolkning kan ha bidragit till syrebristen hos barnet.

  Fortbildning av läkare och barnmorskor i CTG-tolkning, kunskapskontroll och falldragningar är åtgärder man arbetar kontinuerligt med för att minska risken för liknande händelser. Ett arbete med att förbättra riskbedömningar av kvinnor i förlossningsarbete har också genomförts.

 • Långdraget förlossningsförlopp hos tidigare kejsarsnittad

  En kvinna som är förlöst med akut kejsarsnitt vid första graviditeten på grund av hotande syrebrist hos barnet, inkommer till förlossningsavdelningen i normal tid p.g.a. värkar. Det tar lång tid för fostrets huvud att tränga ner i bäckenet och barnet föds fram med svårighet. Barnet drabbas av syrebrist som medfört en försenad motorisk utveckling men är huvudsakligen frisk. Kvinnan får kraftiga buksmärtor efter förlossningen och blir, med gott resultat, akut opererad för en bristning i livmodern.

  Sjukhusets utredning visar att förlossningsförloppet tilläts bli långdraget och att påverkan på CTG kunde noteras under utdrivningsskedet. Kvinnan hade också feber under slutfasen av förlossningen vilket sannolikt har bidragit till syrebristen hos barnet. Kvinnan hade ett flertal riskfaktorer, bl.a en ovanlig ”bönformad livmoder”, som inte riskbedömdes korrekt och sannolikt bidrog till bristningen av livmodern.

  För att minska risken för liknande händelser så kommer sjukhuset att uppdatera ett flertal riktlinjer som berör bl.a förlossning efter tidigare kejsarsnitt, riskbedömning och antibiotikabehandling.

 • Fördröjd handläggning under förlossning

  En frisk förstföderska, nyanländ till Sverige, inkommer till förlossningsavdelningen på grund av värkar och misstänkt långvarig vattenavgång i fullgången tid. Tre timmar efter inkomsten utförs ett akut kejsarsnitt och barnet är påverkat av syrebrist. På neonatalavdelningen visar barnet tecken till både akut och långvarig syrebrist som sannolikt uppstått under graviditeten. Vid 10 månaders ålder visar barnet en mycket fin utveckling, inget tydligt neurologiskt avvikande möjligen inslag av tonusökning i nedre extremiteter.

  I sjukhusets utredning konstateras att barnet visade tecken på syrebrist vid redan vid ankomsten då Inkomst-CTG var påverkat och fostervattnet var missfärgat av barnet avföring. En fördröjd handläggning av aktiva åtgärder har troligtvis bidragit till att barnet föds med akut syrebrist. Svårigheten att kommunicera med patienten pga språksvårigheter och ambitionen att smärtlindra den kraftigt smärtpåverkade patienten har med stor sannolikhet bidragit till dröjsmålet av att aktiva åtgärder vidtogs.

  För att minska risken för att en liknande händelse uppstår igen så genomförs kontinuerlig fortbildning av medarbetare i CTG-tolkning och kunskapskontroller. Alla medarbetare tränas också kontinuerligt i kommunikation i akuta situationer genom ”teamträningar” där sk. loop-kommunikation övas.

 • Fördröjd diagnos aortadissektion

  Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient fick en fördröjd diagnos av ett allvarligt tillstånd med dissektion av stora kroppspulsådern.

  Patienten sökte vård med snabbt insättande buksmärta och en akut röntgen beställdes. Patienten hade en dissektion av stora kroppspulsådern som ledde till att den ena njuren inte fick någon blodförsörjning. Hen transporterades till ett sjukhus med högspecialiserad kärlkirurgi men njuren kunde inte räddas. I dag har patienten inga fysiska men förutom att hen saknar funktion i ena njuren.

  Det skedde tidsfördröjningar tills patienten fick röntgentid och för ambulanstransport till annat sjukhus. Ytterligare fördröjning uppstod då röntgensvaret inte omedelbart inkom i journalsystemet, på grund av ett tekniskt fel mellan de digitala vårdsystemen. Detta fel uppkom i samband med digitalt systembyte på röntgenavdelningen, som ägde rum samma dag.

  Sjukhusets utredning visar att det fanns brister i riskanalysen inför systembytet. Det fanns också brister i remissanteckningar på röntgenavdelningen. Åtgärder sjukhuset arbetat med är att förbättra dokumentationsrutinerna och medarbetarnas följsamhet till rutinerna samt att utöka riskanalyser inför framtida systembyten.

 • Scanning av urinblåsa utfördes ej

  Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en patient drabbades av vårdskada med risk för bestående framtida men.

  Patienten sökte akut p.g.a. av långvarig ryggsmärta med nytillkomna neurologiska besvär, däribland svårigheter med komplett tömning av urinblåsan.

  Ultraljud över urinblåsan visar att det kvarstår urin efter patientens försök till blåstömning. Ett nytt ultraljud ordineras två timmar senare. Detta utförs inte, trots upprepade påminnelser från patientansvarig läkare, sjuksköterska samt patienten själv. Patienten skrivs in på vårdavdelning efter sex timmar på akuten och då uppmärksammas att patienten har en stor mängd resterande urin i sin urinblåsa. Tre månader efter händelsen har patienten fortsatta problem med blåstömningen vilket tillskrives den vid vårdtillfället kraftigt uttänjda urinblåsan.

  För att minska risken att åtgärder inte genomförs kommer man att införa ett sätt som gör dokumentationen av utförda åtgärder tydligare i journalen. För att förbättra kommunikationen kommer man tillsammans att diskutera roller, ansvar och bemötande på planeringsdagar i hela medarbetargruppen.

 • Perifer venkatater orsakar sepsis

  Danderyds sjukhus (DS) AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient har fått en blodinfektion efter en perifer venkateter (PVK). Patient söker vård på grund av en fraktur. Patienten får en PVK vid ankomst på akuten som plockas bort efter fem dygn på vårdavdelningen då patienten har fått obehag av den. Under det femte dygnets natt får patienten symptom på sepsis (infektion i blodet). Odlingar från blodet och från PVK visar samma sorts bakterier. Patientens vårdtid förlängs.

  Patienten har idag inga kvarstående men efter infektionen.

  Sjukhusets utredning visar att klinikens generella rutiner kring infarter behöver kompletteras med en lokal rutin kring perifera infarter. Utredningen visar också att teamarbetet på avdelningen behöver förstärkas och att patienternas synpunkter bör uppmärksammas bättre.

 • Kortfattad internanalys: Bactrim och Waran

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en patient drabbats av en läkemedelsinteraktion. Patienten behandlades med blodförtunnande läkemedel (Waran) på grund av oregelbunden hjärtrytm. Efter en operation mot en inflammerad gallblåsa sattes patienten in på antibiotika i tablettform (Bactrim). Patienten kom tillbaka till sjukhuset med lågt blodvärde och tecken till blödning från mag-tarmkanalen.

  Det är känt att Waran och Bactrim interagerar så att den blodförtunnande effekten av Waran ökar, något som man kunde se i patientens blodprover.

  Efter att patienten fått en blodtransfusion och läkemedel som upphävde Warans effekt så kunde patienten åter igen skrivas hem. Sjukhuset ser över det datoriserade systemet som ska varna för läkemedelsinteraktioner och utökar utbildningsinsatser runt läkemedelsinteraktioner för att minska risken att liknande händer igen.

 • Bortoperation av livmoder efter ett akut kejsarsnitt

  En patient med BMI >30 som väntar sitt första barn inkommer för igångsättning av förlossningen, två veckor över beräknat förlossningsdatum. Förlossningsförloppet blir mycket utdraget och avslutas med ett akut kejsarsnitt efter att barnet visar tecken på syrebrist. Därefter uppstår en livshotande blödning hos patienten på grund av att livmodern mist sin förmåga att dra i hop sig. Det blev nödvändigt att operera bort patientens livmoder för att rädda hennes liv.

  Fördröjningen av förlossningsförloppet hade både organisatoriska orsaker, så som hög arbetsbelastning, och en mycket stark önskan om vaginalförlossning hos patienten. Det medförde att följsamheten till aktuella riktlinjer gällande förlossningsinduktion brast. Det saknades emboliseringsmöjlighet på sjukhuset vid tillfället och man bedömde att patienten inte var i transportabelt skick till annat sjukhus med embolisering

  I slutet av 2019 kommer man ta en så kallad hybridsal i bruk på sjukhuset och man får då möjlighet att genomföra embolisering vid de enstaka tillfällen som det uppstår stora blödningar hos nyförlösta kvinnor. Salen ska ligga i den behandlingsbyggnad som är under uppbyggnad. Arbetet med följsamheten till riktlinjen för förlossningsinduktion har påbörjats.

  2019-04-03

 • Analys av avvikelse gällande medicintekniskprodukt. Specialanpassad silverkanyl.

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria anmäler en händelse som medfört att en patient riskerat en vårdskada. 

  Patienten/brukaren som är bärare av trakealkanyl (rör ner i luftstrupen) är på rutinkontroll. Vid besöket tas trakealkanylen ut för kontroll och rengöring. Under rengöringen faller den isär det vill säga, kanylröret lossnar från plattan som ska fixera kanylen på halsen. Hade detta inträffat när den satt på plats hade det funnits risk att kanylröret fallit ner i luftvägarna och orsakat stopp. Situationen hade då kunnat bli livshotande.

  Trakealknylen är tillverkad av silver och specialanpassad efter hens behov. Någon orsak till att trakealkanylen har skadats kan inte fastställas. Kanyltillverkaren har informerats och delgivits förslag om förbättring av produkten. Vidare har vi sett över rutiner och rekommendationer om förtätade inspektionen av denna typ av trakealkanyl.

  2019-02-26

 • Injektionsport på fel sida

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en kirurg påbörjat en operation på ena sidan av kroppen på en patient, avbrutit arbetet och sedan slutfört det på andra sidan kroppen.

  En patient som opererats för bröstcancer remitterades för att få en injektionsport inopererad (för att kunna få cellgifter). Rent anatomiskt är det enklare att lägga injektionsporten på höger sida. Sjukhuset lägger ett stort antal injektionsporter hos patienter med varierande diagnoser. I det aktuella fallet skulle patienten få strålbehandling mot höger bröst varför det var lämpligast att lägga injektionsporten på vänster sida. Operationen påbörjades på höger sida, men avslutades då operatören fick veta att patienten sannolikt skulle strålbehandlas på den sidan. Efter kontakt med remitterade klinik så avbröts operationen på höger sida och utfördes utan problem på vänster sida.

  Sjukhuset har i sin analys funnit att i remissen för inläggande av injektionsport framgick det inte tydligt att injektionsporten helst skulle läggas på vänster sida. Dessutom är det inte tvingande att ange sida i operationsplaneringssystemet vid operation av injektionsport.

  För att förhindra att liknande händer igen har sjukhuset infört en funktion i operationsplaneringssystemet så att sida av kroppen måste anges vid anmälan till operation av injektionsport.

  2019-02-22

 • Anafylaktisk chock efter injektion

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria anmäler en händelse där en patient fick en anafylaktisk reaktion av ett antiinflammatoriskt läkemedel.

  Patienten sökte akut med kraftiga buksmärtor och mottagande personal var angelägna om att ge omedelbar hjälp och patienten fick injektion av flera läkemedel. Kort tid efter injektionen får patienten svårigheter med andningen och man ger då behandling mot anafylaktisk chock.

  Sjukhusets interna utredning visade att patienten var så kraftigt smärtpåverkad att man saknade möjlighet att kommunicera och gav då läkemedel utan att kontrollera om det fanns någon känd läkemedelsöverkänslighet, vilket senare visade sig finnas mot det givna läkemedlet.

  För att minska att liknande händelser har man på enheten aktualiserat viktiga riktlinjer när det gäller läkemedelsadministrering samt åtgärder vid anafylaktisk chock.

  2019-02-01

 • Patient med revbensskada avled efter ha skickats hem

  Danderyds sjukhus AB lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en patient avlidit till följd av en obehandlad blodförgiftning. Händelsen rör en äldre man med spridd prostatacancer som sökte akut efter ett fall mot bröstkorgen. I ambulansen hade patienten feber och fick då febernedsättande vilket resulterade att kroppstemperaturen var normal på akutmottagningen. Efter observation och röntgenundersökning fick patienten återgå till hemmet (ASIH vård).

  En odling av blodet som togs rutinmässigt visade på växt av bakterier vilket medförde att sjukhuset sökte kontakt med patienten. Det visade sig då att han avlidit. Obduktionen visade på lunginflammation.

  Sjukhuset utredning har nu visat på att beläggningen på sjukhuset var mycket hög. Bedömningen är att patienten borde lags in för observation (multisjuk äldre patient) och hade kunnat läggas in vid normal tillgång till vårdplatser. Det är då möjligt att man observerat patientens försämring.

  Det pågår ett intensivt arbete på sjukhuset och regionen att tillskapa tillräckliga vårdplatser för att möjliggöra inneliggande vård av en patient som denna. Dessutom har klinikens läkare utbildats i det sepsisspår som införts på akuten.

  2019-01-25

Konst på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är utbyggt i omgångar vilket resulterat i flera olika fasaduttryck. Den nya akutvårdsbyggnaden tar gestaltningsmässigt sin utgångspunkt i de goda egenskaperna i den äldre befintliga strukturen men ges en egen tydlig karaktär som ska spegla en modern och framåtsträvande verksamhet. 

Det konstnärliga gestaltningsprogrammet bygger delvis vidare på det arbete som gjordes 2009 men ändrade förutsättningar gör att planeringen av de konstnärliga insatserna kommer att omarbetas och utvecklas. Arbetet sker i dialog med husarkitekt, landskapsarkitekt, representanter för sjukhuset och projektledare från Locum.

Mellan hus och träd

I januari 2017 flyttade infektionskliniken in i nyrenoverade lokaler. De speciellt utformade och färgsatta enkelrummen anpassade för infektionssjukvård bidrar till en läkande miljö tillsammans med de konstverk som placerats på avdelningarna. Läs om konstnären Tobias Törnqvist och hans gestaltning Mellan hus och träd.

Arboretum

Till en av de nyrenoverade vårdavdelningarna på Danderyds sjukhus har Petter Hellsing arbetat med den konstnärliga gestaltningen. Läs om hans verk Arboretum.

Om webbplatsen

Webbplatsen vänder sig i första hand till patienter, gravida och närstående, men den riktar sig också till arbetssökande och andra som vill veta lite mer om sjukhuset, till exempel press.

Webbplatsen innehåller bland annat information om alla våra mottagningar och avdelningar och mer generell information kring ditt besök på sjukhuset. Exempelvis en karta som förhoppningsvis gör det lättare att hitta på Danderyds sjukhus.  

På startsidans menyrad under rubriken Om oss har vi samlat fakta om Danderyds sjukhus, våra verksamheter och information om vår forskning och utbildning.

Vissa funktioner på ds.se, som till exempel möjligheten att översätta hemsidan till ett annat språk, fungerar tyvärr inte optimalt för äldre versioner av Internet Explorer. Om ni upplever problem ber vi er att gå in på ds.se genom en annan webbläsare.

Har ni synpunkter på webbplatsens innehåll eller utformning, kontakta kommunikationsenheten.ds@sll.se.