Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Om Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. Vi bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar. Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans.

Vi bedriver specialistsjukvård inom ett flertal områden med hög kvalitet. Flera av våra verksamheter hamnar högt upp i rankningar av kvaliteten. Hjärtkliniken hamnar i topp i specialistregistret Swedeheart. Det är bara ett exempel.

Vår gedigna kunskap om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning, vilken bedrivs inom bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi är speciellt framstående inom kardiologi där vi bland annat forskar om kopplingen mellan hjärtinfarkt och njursvikt.

Det som kännetecknar Danderyds sjukhus är att vi tidigt började arbeta personcentrerat med tvärdisciplinära grupper kring patienten. HND (Hjärta, Njure och Diabetes) är ett exempel. 

Vi har även omvandlat viss slutenvård till öppenvård för att patienten ska slippa stanna över natt och kunna få snabb vård dagtid. Öppenvårdsavdelningar finns inom hjärt, medicin och kirurgi.

Inom våra väggar drivs miniinvasiv kirurgi på hög nivå. Även forskning kring AI är framstående på sjukhuset. 

Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds här. Vi har landets största njurklinik och klinik för Logopedi. 

Vård i trygga, säkra händer

Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Genom att lyssna på varandra, på våra patienter och på deras närstående hittar vi bättre lösningar. Genom att olika verksamheter samverkar utnyttjar vi sjukhusets bredd för att kunna använda rätt spetskompetens. Genom att vara professionella och sätta kvalitet och omtanke främst i allt vi gör utvecklar och förbättrar vi verksamheten. Vi är ett undervisningssjukhus med universitetssjukvård: genom forskning och innovation utökar vi vår kunskap och genom utbildning delar vi med oss av den. Allt för att kunna bidra till god livskvalitet för alla våra patienter.

Sjukvård i förändring

I oktober 2019 öppnades sjukhusets nya akutvårdsbyggnad. Hela sjukvården i Stockholm har strukturerats om i och med att den så kallade Framtidsplanen genomfördes under 2018. Läs mer nedan om den förändringsresa som Danderyds sjukhus just nu går igenom.

Danderyds sjukhus i siffror (2018)

 • ISO-certifierade enligt ISO 9000:15 sedan tre år tillbaka
 • Sjukhuset omsätter cirka 4 miljarder kronor
 • Cirka 90 000 akutsökande patienter
 • Cirka 4 000 medarbetare
 • Medelvårdtider: hjärtmedicin 2,47 dagar, kirurgi 2,54 dagar, medicin 3,77 dagar, ortopedi 3,65 dagar, urologi 2,22 dagar. Totalt 3,25 dagar
 • Cirka 420 000 besök i öppenvården och 45 000 i slutenvården
 • Cirka 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården
 • 6 500 förlossningar
 • Var 10:e svensk föds här (på Danderyds sjukhus och BB Stockholm)

Danderyds sjukhus utvecklas

För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs omfattande ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet. Danderyd blir ett av Sveriges modernaste sjukhus med en miljö som värnar både patienter och medarbetare.

Framtidens Danderyds sjukhus växer fram

Under år 2019 står en helt ny akut- och behandlingsbyggnad klar vid Danderyds sjukhus, som en del i det landstingsövergripande arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård. Den 26 000 kvadratmeter stora byggnaden dimensioneras för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar.

I den sju våningar höga byggnaden ryms bland annat avdelningar för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral. Dessutom kommer en intermediärvårdsavdelning att återfinnas i ombyggda lokaler i direkt anslutning till intensivvården. Byggnadens utformning ska tydligt markera karaktär och identitet, exempelvis byggs den med andra mått och våningshöjder i jämförelse med övriga sjukhuset. Dessutom är akut-och behandlingsbyggnaden utformad utifrån högt ställda hållbarhetskrav för att stödja en effektiv energianvändning.

Danderyds sjukhus Akutmottagning kommer ta hand om allvarligare sjukdoms- och olycksfall. I februari 2018 öppnade en ny närakut i nära anslutning till akutmottagningen, dit patienter med akuta besvär som inte är livshotande kan vända sig. Närakuten och akutmottagningen har ett tätt samarbete.

Ombyggnation av den befintliga akutvårdsmottagningen startar 2019. Då ska ett nytt modernt Danderyds sjukhus stå klart med en kapacitet för 50 500 vårdtillfällen.

Läs mer om Danderyds sjukhus utveckling på sll.se.

Vården ska bli ännu bättre

Till hösten öppnar vi vår nya akutvårdsbyggnad som kommer underlätta en modern och effektiv vård. I januari 2017 invigdes den nya infektionskliniken på Danderyds sjukhus. Här finns moderna rum anpassade för infektionspatienter med luftburen smitta. 

En betydande del av Framtidsplanen handlar om att bygga om och bygga ut sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Akutsjukhusens uppdrag renodlas för de invånare som behöver alla de resurser som enbart akutsjukhusen har. Övriga sjukhus och närakuter får dessutom ökade möjligheter att erbjuda akutsjukvård och specialistvård. Morgondagens hälso- och sjukvård ska fungera som en helhet i större utsträckning än idag.

Befolkningen i Stockholms län växer så det knakar och med det även vårdbehovet. Idag och i framtiden har vi en större mångfald, en allt äldre befolkning och fler välinformerade patienter med nya krav. Vi har också nya läkemedel och förändrade vårdmetoder. Detta är positiva utvecklingar, men betyder stora utmaningar för vården. För att klara utmaningarna genomför landstinget en av de största satsningarna någonsin, Framtidens hälso- och sjukvård. Satsningen innebär att nästan 41 miljarder kronor kommer att läggas på länets olika sjukhus vilket ska resultera i mer vård, nya arbetsmetoder och bättre lokaler för patienter och medarbetare.

Vård i samspel

En del i arbetet med att skapa framtidens vård är att vården i länet byggs ut med fler vårdplatser och att vårdgivarnas verksamheter renodlas för att bättre samspela med varandra. Akutsjukhusens uppdrag klargörs för att ge ännu bättre vård till de patienter som är i behov av akutvård. Övriga sjukhus och närakuter får en tydligare inriktning och deras möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård ökar.

I och med att akutvården byggs ut på olika ställen i regionen får Nya Karolinska sjukhuset i Solna ett mer specialiserat uppdrag med fokus på de mest komplicerade diagnoserna. Många av de akut sjuka patienter som tidigare kom till Karolinska universitetssjukhuset kommer nu kunna behandlas på andra ställen i regionen. Utvecklingen leder till en mer patientnära vård där fler sjukhus får kapacitet att ta emot ett större antal patienter och där samarbete mellan vårdinstanserna byggs in i vårdprocessen.

Du kan läsa mer om Framtidens hälso- och sjukvård på sll.se.

Vi säkerställer kompetens för framtiden

Behovet av kompetens är föränderligt och utgår från sjukhusets uppdrag och patienternas behov. På Danderyds sjukhus genomförs en mängd satsningar och aktiviteter för att säkra den kompetens som krävs i Framtiden hälso- och sjukvård. Då vi planerar och utvecklar verksamheten tar vi hänsyn till vilken kompetens som kommer att behövas. Arbetssätt, arbetsorganisation och kompetens bidrar till att skapa arbetsglädje, engagemang, kvalitet och effektivitet.

På sjukhuset finns Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter. Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö.

Vill du också arbeta i en utvecklande och omväxlande miljö? Läs mer om de olika tjänsterna på sjukhuset här.

Behandling av personuppgifter vid Danderyds sjukhus

Personuppgifterna används bland annat för att:

 • Identifiera dig som patient
 • Beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier, blodgrupp och liknande
 • Beskriva vidtagna och planerade åtgärder med vården
 • Dokumentera kontakter som skett mellan vården och dig som patient
 • Administrera bland annat personal och ekonomi kring vårdtillfället
 • Kvalitetsuppföljning och forskning

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är:
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
08-123 550 00

Hur behandlas dina personuppgifter?

Journalföring

Danderyds Sjukhus AB är enligt lag skyldiga att föra en patientjournal över varje patient och har möjlighet att registrera dina uppgifter i patientjournal och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte samtyckt till detta.

Journalen kan till exempel innehålla personuppgifter så som personnummer, namn, kontaktuppgifter, bakgrund till vården, sjukdomshistorik, diagnoser, blodgrupp och liknande. Journalen innehåller också uppgifter om vem som gjort anteckningar och när det gjordes.

Dina uppgifter är nödvändiga för att föra journalen samt upprätta annan dokumentation, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten, administration som rör verksamheten, framställa statistik om hälso- och sjukvården och för att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig inom hälso- och sjukvården.

Sammanhållen journalföring

En sammanhållen journal är en journal i ett elektroniskt system som gör det möjligt för en vårdgivare att efter ditt samtycke ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare. Om du motsätter dig att andra vårdgivare har elektronisk tillgång till dina uppgifter kan du begära att få uppgifterna spärrade. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel måste du själv informera vårdpersonal vad de behöver veta för att ge dig en säker vård.

Kvalitetsregister

För att utveckla och säkra kvaliteten i vården rapporterar Danderyds Sjukhus AB in personuppgifter om dig i kvalitetsregister. Det anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse. Om du inte vill att dina uppgifter rapporteras till kvalitetsregister har du rätt att avstå.

Forskning

Danderyds Sjukhus AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till forskning som har godkänts av etikprövningsnämnd. Den rättsliga grunden är att behandlingen anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse eller med ditt samtycke.

Hur delas dina personuppgifter?

Danderyds Sjukhus AB kommer inte lämna ut dina uppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till försäkringskassan, socialstyrelsen och smittskyddsinstitutet), eller om vi fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att Danderyds Sjukhus AB kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Hur lagras och skyddas dina personuppgifter?

Danderyds Sjukhus AB värnar om din integritet. Danderyds Sjukhus AB arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Dina personuppgifter lagras hos Danderyds Sjukhus AB eller hos en av Danderyds Sjukhus AB:s leverantörer i Sverige eller inom EU/EES. I vissa fall kan dina personuppgifter kommer att överföras till länder utanför EU/EES. Danderyds Sjukhus AB kommer då säkerställa att överföringen görs med säkerhetsåtgärder som garanterar en adekvat skyddsnivå.

Hur länge bevaras dina personuppgifter?

Lagringstiden varierar beroende på lagkrav och ändamål. Uppgifter i din journal sparas minst 10 år efter sista anteckningen gjorts och loggar över åtkomst till journalen sparas minst 5 år.

Dina rättigheter

Rätt till insyn

Du har som patient som utgångspunkt rätt att så snart som möjligt få del av journalhandling och andra uppgifter inom hälso- och sjukvården som rör dig. Detta gäller så länge ingen lag ställer specifika krav. Exempelvis kan det finnas regler om sekretess och tystnadsplikt som går före vår skyldighet att lämna ut handlingen.

Rätt till rättelse

Du som är registrerad har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel endast ändras eller raderas endast under vissa förutsättningar.

Rätt till Radering

Du har i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter raderas. Rätten att få uppgifterna raderade påverkas av den rättsliga grunden till behandlingen och vilka lagkrav som finns kring bevarande av uppgifterna. Uppgifter hos en myndighet utgör i många fall också en offentlig handling och kan inte alltid raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att dina journaluppgifter spärras mellan vårdenheter inom Danderyds Sjukhus AB och mellan andra vårdgivare som delar journaldata genom sammanhållen journalföring. För mer information om spärrar ber vi er läsa på 1177.se eller kontakta den klinik där ni vårdats.

Rätt att invända mot behandlingen

Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter för exempelvis ett forskningsprojekt har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Ta i så fall kontakt med forskningsprojektets kontaktperson.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Du ha rätt att inge ett klagomål till Danderyds Sjukhus AB eller till tillsynsmyndighet, datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot patientdatalagen och dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta antingen den aktuella verksamheten som ni har kontakt med eller registrator (registrator.ds@sll.se) Om du vill lämna ett klagomål till tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen, för kontaktuppgifter se datainspektionen.se.

Dataskyddombud

Om du har frågor kring hur Danderyds Sjukhus arbetar med dataskyddsfrågor är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddombud, antingen via brev på adress:
Dataskyddsombud
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
Eller på e-post: dso.ds@sll.se

Flera vårdgivare inom samma fastighet

Det är viktigt att tänka på att denna information avser Danderyds Sjukhus AB som är en vårdgivare. På sjukhusområdet i Danderyd finns flera vårdgivare som själva är personuppgiftsansvariga och inte omfattas av denna information. Dessa kan vara t.ex. Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO), Karolinska Universitetssjukhuset, BB Stockholm eller Folktandvården. För att få information om deras personuppgiftsbehandling, register utdrag eller loggutdrag ber vi er kontakta respektive vårdgivare.

Lex Maria

När en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada så är vårdgivaren skyldig att utreda det som hänt för att minimerat risken att det händer igen. Händelsen skall också rapporteras av vårdgivaren till IVO (SOSFS 2005:28). Denna regel kallas Lex Maria. Läs mer om Lex Maria (IVO).

Här hittar du Lex Maria-ärenden från 2019.

Här hittar du Lex Maria-ärenden från 2018.

Lex Maria-ärenden 2020

 • Kontakt med Mobila Intensivvårdsgruppen (MIG) vid svårt sjuk patient

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse som medfört en allvarlig vårdskada där patienten avlider på vårdavdelning.

  En patient inkommer till Danderyds sjukhus på grund av buksmärtor och kräkning. Akut operation planeras då röntgen påvisar att det kan vara en påverkan på magsäckens blodcirkulation och patienten läggs in på intensivvårdsavdelningen för förberedelse. Patienten förbättras och beslut tas om att avvakta med operation. Patienten överförs till vårdavdelning. Under andra dygnet försämras patientens tillstånd och sjuksköterskan söker flera gånger kontakt med jourhavande kirurg och två gånger MIG-teamet utan resultat. När patienten får hjärtstillestånd tillkallas larmteamet, men patienten kan inte återupplivas utan avlider.

  Under analysen framkommer att det råder en missuppfattning om MIG och teamets uppdrag och översyn av riktlinje och behov av utbildning om MIG identifieras.

 • Patient utvecklar kolsyrenarkos

  Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient utvecklar en s.k. kolsyrenarkos och senare avlider. 

  En äldre patient med flera grundsjukdomar kom med ambulans till sjukhusets akutmottagning p.g.a. andningssvårigheter, och influensa konstaterades. Efter ett par timmars vård på avdelning försämrades patienten hastigt och flyttades till en högre vårdnivå för fortsatt behandling. Patienten avled efter ett cirka två dygns vårdtid.

  Patienten fick syrgasbehandling under vårdtiden och sjukhusets utredning visar att mängden syrgas kan ha lett till sänkt medvetande och syrebrist (kolsyrenarkos) med påföljande skador. Utredningen påvisade också brister i överrapportering mellan akutmottagning och vårdavdelning avseende syrgasbehov, liksom följsamhet till sjukhusets riktlinjer för syrgasbehandling, avseende dokumentationskrav. P.g.a. vårdplatsbrist tvingades patienten stanna länge på akutmottagningen, vilket kan ha bidragit till det olyckliga förloppet.

  För att minska risken för liknande händelser så har sjukhuset genomfört utbildningsinsatser gällande syrgasbehandlingens medicinska effekter, aktuella riktlinjer och dokumentationskrav samt infört standardiserade regelbundna kontroller av samtliga inneliggande patienter. Ett flertal vårdplatser har öppnats sedan denna händelse, för att minska väntetiden från akuten till vårdavdelning.

 • Patient som utvecklar kolsyrenarkos med påföljande dåligt syreupptag

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse som medfört en allvarlig vårdskada där en patient behövt vårdas på en högre vårdnivå under en längre tid.

  En patient inkom till sjukhusets akutmottagning pga. andningssvårigheter. På akutmottagningen konstateras en virusinfektion (RS-virus) och patienten överflyttades till vårdplats inom slutenvården för vidare vård och behandling med bland annat syrgas. På morgonen c:a 1½ dygn senare hittades patienten medvetandesänkt i s.k. kolsyrenarkos med påföljande dåligt syreupptag. Läkare tillkallades, och medicinska åtgärder sattes in. Patienten flyttades därefter till avdelning med högre vårdnivå för fortsatt behandling.

  Sjukhusets utredning har konstaterat brister i vård, behandling och journaldokumentation gällande patienten. Sjukhusets generella riktlinje för syrgasbehandling samt slutenvårdsenhetens lokala riktlinje för syrgasbehandling med generell ordination för sjuksköterska har inte följts. Effekter av insatt syrgasbehandling har inte uppmärksammats.

  En bidragande orsak till händelsen förmodas vara att vederbörlig hänsyn till underliggande kronisk obstruktiv lungsjukdom och risken för kolsyrenarkos inte tagits, vare sig på akutmottagningen eller efter ankomst till vårdavdelning.

  För att minska risken för liknande händelser har man utbildat inom syrgasbehandlingens medicinska effekter, aktuella riktlinjer och dokumentationskrav samt inom diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom. Man har även infört ett nytt arbetssätt för systematisk och strukturerad observation och uppföljning av patienter samt påtalat vikten av journaldokumentation.

 • Överstimulering med oxytocin hos förstföderska

  Danderyds sjukhus Lex Maria-anmäler en händelse där ett barn riskerat en allvarlig vårdskada.  Barnet har sannolikt drabbats av en måttlig syrebrist efter en relativt långdragen förlossning, men visar ingen påverkan av detta vid kontroll efter 3,5 månader.

  En förstföderska med normal graviditet kommer in med värkar i fullgången tid efter en lång latensfas. Förlossningsförloppet är något långdraget och stimuleras med Oxytocindropp. I slutskedet fastnar barnet under ett par minuter med ena skuldran, men kunde förlösas efter assistans av ytterligare en barnmorska. Barnet drabbas av kramper ett halvt dygn efter förlossningen vilka misstänks bero på måttlig syrebrist. Vid uppföljningsbesök vid 3,5 månaders ålder ger barnet bra kontakt och har normal neurologisk status.

  Sjukhusets utredning visar att det har skett en överstimulering med värkförstärkande dropp, under nedträngande och krystningsfasen, vilket är en riskfaktor för utveckling av syrebrist hos barnet. Man kan inte utesluta att utfallet påverkats negativt av att barnet satt fast med ena skuldran innan det blev möjligt att förlösa.

  För att minska risken för liknande händelser har kvinnokliniken kontinuerligt utbildat förlossningspersonal, läkare och barnmorskor i tolkning av CTG registrering. Man har även informerat om vikten av att regelbundet signera pågående CTG registrering och i samband med det göra ny riskbedömning och planering/vidare handläggning av patienten samt dokumentera detta. Kliniken har förtydligat för barnmorskegruppen att läkare alltid ska kontaktas vid avvikande/patologisk CTG- registrering. Personalen skall påminnas om riktlinjen för stimulering med Oxytocindropp. Man har även lyft vikten av att erbjuda möjlighet att träffa läkare för den som vill.

Konst på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är utbyggt i omgångar vilket resulterat i flera olika fasaduttryck. Den nya akutvårdsbyggnaden tar gestaltningsmässigt sin utgångspunkt i de goda egenskaperna i den äldre befintliga strukturen men ges en egen tydlig karaktär som ska spegla en modern och framåtsträvande verksamhet. 

Det konstnärliga gestaltningsprogrammet bygger delvis vidare på det arbete som gjordes 2009 men ändrade förutsättningar gör att planeringen av de konstnärliga insatserna kommer att omarbetas och utvecklas. Arbetet sker i dialog med husarkitekt, landskapsarkitekt, representanter för sjukhuset och projektledare från Locum.

Mellan hus och träd

I januari 2017 flyttade infektionskliniken in i nyrenoverade lokaler. De speciellt utformade och färgsatta enkelrummen anpassade för infektionssjukvård bidrar till en läkande miljö tillsammans med de konstverk som placerats på avdelningarna. Läs om konstnären Tobias Törnqvist och hans gestaltning Mellan hus och träd.

Arboretum

Till en av de nyrenoverade vårdavdelningarna på Danderyds sjukhus har Petter Hellsing arbetat med den konstnärliga gestaltningen. Läs om hans verk Arboretum.

Om webbplatsen

Webbplatsen vänder sig i första hand till patienter, gravida och närstående, men den riktar sig också till arbetssökande och andra som vill veta lite mer om sjukhuset, till exempel press.

Webbplatsen innehåller bland annat information om alla våra mottagningar och avdelningar och mer generell information kring ditt besök på sjukhuset. Exempelvis en karta som förhoppningsvis gör det lättare att hitta på Danderyds sjukhus.  

På startsidans menyrad under rubriken Om oss har vi samlat fakta om Danderyds sjukhus, våra verksamheter och information om vår forskning och utbildning.

Vissa funktioner på ds.se, som till exempel möjligheten att översätta hemsidan till ett annat språk, fungerar tyvärr inte optimalt för äldre versioner av Internet Explorer. Om ni upplever problem ber vi er att gå in på ds.se genom en annan webbläsare.

Har ni synpunkter på webbplatsens innehåll eller utformning, kontakta kommunikationsenheten.ds@sll.se.