Om Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. Vi bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar. Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans.

Vi bedriver specialistsjukvård inom ett flertal områden med hög kvalitet. Flera av våra verksamheter hamnar högt upp i rankningar av kvaliteten. Hjärtkliniken hamnar i topp i specialistregistret Swedeheart. Det är bara ett exempel.

Vår gedigna kunskap om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning, vilken bedrivs inom bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi är speciellt framstående inom kardiologi där vi bland annat forskar om kopplingen mellan hjärtinfarkt och njursvikt.

Det som kännetecknar Danderyds sjukhus är att vi tidigt började arbeta personcentrerat med tvärdisciplinära grupper kring patienten. HND (Hjärta, Njure och Diabetes) är ett exempel. 

Vi har även omvandlat viss slutenvård till öppenvård för att patienten ska slippa stanna över natt och kunna få snabb vård dagtid. Öppenvårdsavdelningar finns inom hjärt, medicin och kirurgi.

Inom våra väggar drivs miniinvasiv kirurgi på hög nivå. Även forskning kring AI är framstående på sjukhuset. 

Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds här. Vi har landets största njurklinik och klinik för Logopedi. 

Vård i trygga, säkra händer

Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Genom att lyssna på varandra, på våra patienter och på deras närstående hittar vi bättre lösningar. Genom att olika verksamheter samverkar utnyttjar vi sjukhusets bredd för att kunna använda rätt spetskompetens. Genom att vara professionella och sätta kvalitet och omtanke främst i allt vi gör utvecklar och förbättrar vi verksamheten. Vi är ett undervisningssjukhus med universitetssjukvård: genom forskning och innovation utökar vi vår kunskap och genom utbildning delar vi med oss av den. Allt för att kunna bidra till god livskvalitet för alla våra patienter.

Sjukvård i förändring

2019 ska sjukhuset nya akutvårdsbyggnad stå klart. Hela sjukvården i Stockholm har strukturerats om i och med att den så kallade Framtidsplanen genomfördes under 2018. Läs mer nedan om den förändringsresa som Danderyds sjukhus just nu går igenom.

Danderyds sjukhus i siffror (2018)

 • ISO-certifierade enligt ISO 9000:15 sedan tre år tillbaka
 • Sjukhuset omsätter cirka 4 miljarder kronor
 • Cirka 90 000 akutsökande patienter
 • Cirka 4 000 medarbetare
 • Medelvårdtider: hjärtmedicin 2,47 dagar, kirurgi 2,54 dagar, medicin 3,77 dagar, ortopedi 3,65 dagar, urologi 2,22 dagar. Totalt 3,25 dagar
 • Cirka 420 000 besök i öppenvården och 45 000 i slutenvården
 • Cirka 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården
 • 6 500 förlossningar
 • Var 10:e svensk föds här (på Danderyds sjukhus och BB Stockholm)

Danderyds sjukhus utvecklas

För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs omfattande ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet. Danderyd blir ett av Sveriges modernaste sjukhus med en miljö som värnar både patienter och medarbetare.

Framtidens Danderyds sjukhus växer fram

Under år 2019 står en helt ny akut- och behandlingsbyggnad klar vid Danderyds sjukhus, som en del i det landstingsövergripande arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård. Den 26 000 kvadratmeter stora byggnaden dimensioneras för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar.

I den sju våningar höga byggnaden ryms bland annat avdelningar för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral. Dessutom kommer en intermediärvårdsavdelning att återfinnas i ombyggda lokaler i direkt anslutning till intensivvården. Byggnadens utformning ska tydligt markera karaktär och identitet, exempelvis byggs den med andra mått och våningshöjder i jämförelse med övriga sjukhuset. Dessutom är akut-och behandlingsbyggnaden utformad utifrån högt ställda hållbarhetskrav för att stödja en effektiv energianvändning.

Danderyds sjukhus Akutmottagning kommer ta hand om allvarligare sjukdoms- och olycksfall. I februari 2018 öppnade en ny närakut i nära anslutning till akutmottagningen, dit patienter med akuta besvär som inte är livshotande kan vända sig. Närakuten och akutmottagningen har ett tätt samarbete.

Ombyggnation av den befintliga akutvårdsmottagningen startar 2019. Då ska ett nytt modernt Danderyds sjukhus stå klart med en kapacitet för 50 500 vårdtillfällen.

Läs mer om Danderyds sjukhus utveckling på sll.se.

Vården ska bli ännu bättre

Till hösten öppnar vi vår nya akutvårdsbyggnad som kommer underlätta en modern och effektiv vård. I januari 2017 invigdes den nya infektionskliniken på Danderyds sjukhus. Här finns moderna rum anpassade för infektionspatienter med luftburen smitta. 

En betydande del av Framtidsplanen handlar om att bygga om och bygga ut sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Akutsjukhusens uppdrag renodlas för de invånare som behöver alla de resurser som enbart akutsjukhusen har. Övriga sjukhus och närakuter får dessutom ökade möjligheter att erbjuda akutsjukvård och specialistvård. Morgondagens hälso- och sjukvård ska fungera som en helhet i större utsträckning än idag.

Befolkningen i Stockholms län växer så det knakar och med det även vårdbehovet. Idag och i framtiden har vi en större mångfald, en allt äldre befolkning och fler välinformerade patienter med nya krav. Vi har också nya läkemedel och förändrade vårdmetoder. Detta är positiva utvecklingar, men betyder stora utmaningar för vården. För att klara utmaningarna genomför landstinget en av de största satsningarna någonsin, Framtidens hälso- och sjukvård. Satsningen innebär att nästan 41 miljarder kronor kommer att läggas på länets olika sjukhus vilket ska resultera i mer vård, nya arbetsmetoder och bättre lokaler för patienter och medarbetare.

Vård i samspel

En del i arbetet med att skapa framtidens vård är att vården i länet byggs ut med fler vårdplatser och att vårdgivarnas verksamheter renodlas för att bättre samspela med varandra. Akutsjukhusens uppdrag klargörs för att ge ännu bättre vård till de patienter som är i behov av akutvård. Övriga sjukhus och närakuter får en tydligare inriktning och deras möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård ökar.

I och med att akutvården byggs ut på olika ställen i regionen får Nya Karolinska sjukhuset i Solna ett mer specialiserat uppdrag med fokus på de mest komplicerade diagnoserna. Många av de akut sjuka patienter som tidigare kom till Karolinska universitetssjukhuset kommer nu kunna behandlas på andra ställen i regionen. Utvecklingen leder till en mer patientnära vård där fler sjukhus får kapacitet att ta emot ett större antal patienter och där samarbete mellan vårdinstanserna byggs in i vårdprocessen.

Du kan läsa mer om Framtidens hälso- och sjukvård på sll.se.

Under byggtiden

Vi rekommenderar dig som har möjlighet att överväga att resa med andra färdmedel än bil. Bra resalternativ är tunnelbanan (röd linje nummer 14 - station Danderyds sjukhus), Roslagsbanan samt ett antal busslinjer som stannar vid sjukhusets bussterminal. På www.sl.se kan du få tips på det snabbaste sättet att ta sig hit.

För dig som är berättigad till sjukresor eller färdtjänst till eller från sjukhuset är även det ett alternativ. Läs mer om sjukresor på www.1177.se.

Om du behöver ta bilen, var ute i god tid så du inte behöver stressa över att hitta en parkeringsplats, se karta över parkeringar.

Läs om aktuella byggprojekt och störningar på locum.se

Vi säkerställer kompetens för framtiden

Behovet av kompetens är föränderligt och utgår från sjukhusets uppdrag och patienternas behov. På Danderyds sjukhus genomförs en mängd satsningar och aktiviteter för att säkra den kompetens som krävs i Framtiden hälso- och sjukvård. Då vi planerar och utvecklar verksamheten tar vi hänsyn till vilken kompetens som kommer att behövas. Arbetssätt, arbetsorganisation och kompetens bidrar till att skapa arbetsglädje, engagemang, kvalitet och effektivitet.

På sjukhuset finns Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter. Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö.

Vill du också arbeta i en utvecklande och omväxlande miljö? Läs mer om de olika tjänsterna på sjukhuset här.

Behandling av personuppgifter vid Danderyds sjukhus

Personuppgifterna används bland annat för att:

 • Identifiera dig som patient
 • Beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier, blodgrupp och liknande
 • Beskriva vidtagna och planerade åtgärder med vården
 • Dokumentera kontakter som skett mellan vården och dig som patient
 • Administrera bland annat personal och ekonomi kring vårdtillfället
 • Kvalitetsuppföljning och forskning

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är:
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
08-123 550 00

Hur behandlas dina personuppgifter?

Journalföring

Danderyds Sjukhus AB är enligt lag skyldiga att föra en patientjournal över varje patient och har möjlighet att registrera dina uppgifter i patientjournal och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte samtyckt till detta.

Journalen kan till exempel innehålla personuppgifter så som personnummer, namn, kontaktuppgifter, bakgrund till vården, sjukdomshistorik, diagnoser, blodgrupp och liknande. Journalen innehåller också uppgifter om vem som gjort anteckningar och när det gjordes.

Dina uppgifter är nödvändiga för att föra journalen samt upprätta annan dokumentation, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten, administration som rör verksamheten, framställa statistik om hälso- och sjukvården och för att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig inom hälso- och sjukvården.

Sammanhållen journalföring

En sammanhållen journal är en journal i ett elektroniskt system som gör det möjligt för en vårdgivare att efter ditt samtycke ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare. Om du motsätter dig att andra vårdgivare har elektronisk tillgång till dina uppgifter kan du begära att få uppgifterna spärrade. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel måste du själv informera vårdpersonal vad de behöver veta för att ge dig en säker vård.

Kvalitetsregister

För att utveckla och säkra kvaliteten i vården rapporterar Danderyds Sjukhus AB in personuppgifter om dig i kvalitetsregister. Det anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse. Om du inte vill att dina uppgifter rapporteras till kvalitetsregister har du rätt att avstå.

Forskning

Danderyds Sjukhus AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till forskning som har godkänts av etikprövningsnämnd. Den rättsliga grunden är att behandlingen anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse eller med ditt samtycke.

Hur delas dina personuppgifter?

Danderyds Sjukhus AB kommer inte lämna ut dina uppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till försäkringskassan, socialstyrelsen och smittskyddsinstitutet), eller om vi fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att Danderyds Sjukhus AB kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Hur lagras och skyddas dina personuppgifter?

Danderyds Sjukhus AB värnar om din integritet. Danderyds Sjukhus AB arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Dina personuppgifter lagras hos Danderyds Sjukhus AB eller hos en av Danderyds Sjukhus AB:s leverantörer i Sverige eller inom EU/EES. I vissa fall kan dina personuppgifter kommer att överföras till länder utanför EU/EES. Danderyds Sjukhus AB kommer då säkerställa att överföringen görs med säkerhetsåtgärder som garanterar en adekvat skyddsnivå.

Hur länge bevaras dina personuppgifter?

Lagringstiden varierar beroende på lagkrav och ändamål. Uppgifter i din journal sparas minst 10 år efter sista anteckningen gjorts och loggar över åtkomst till journalen sparas minst 5 år.

Dina rättigheter

Rätt till insyn

Du har som patient som utgångspunkt rätt att så snart som möjligt få del av journalhandling och andra uppgifter inom hälso- och sjukvården som rör dig. Detta gäller så länge ingen lag ställer specifika krav. Exempelvis kan det finnas regler om sekretess och tystnadsplikt som går före vår skyldighet att lämna ut handlingen.

Rätt till rättelse

Du som är registrerad har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel endast ändras eller raderas endast under vissa förutsättningar.

Rätt till Radering

Du har i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter raderas. Rätten att få uppgifterna raderade påverkas av den rättsliga grunden till behandlingen och vilka lagkrav som finns kring bevarande av uppgifterna. Uppgifter hos en myndighet utgör i många fall också en offentlig handling och kan inte alltid raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att dina journaluppgifter spärras mellan vårdenheter inom Danderyds Sjukhus AB och mellan andra vårdgivare som delar journaldata genom sammanhållen journalföring. För mer information om spärrar ber vi er läsa på 1177.se eller kontakta den klinik där ni vårdats.

Rätt att invända mot behandlingen

Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter för exempelvis ett forskningsprojekt har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Ta i så fall kontakt med forskningsprojektets kontaktperson.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Du ha rätt att inge ett klagomål till Danderyds Sjukhus AB eller till tillsynsmyndighet, datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot patientdatalagen och dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta antingen den aktuella verksamheten som ni har kontakt med eller registrator (registrator.ds@sll.se) Om du vill lämna ett klagomål till tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen, för kontaktuppgifter se datainspektionen.se.

Dataskyddombud

Om du har frågor kring hur Danderyds Sjukhus arbetar med dataskyddsfrågor är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddombud, antingen via brev på adress:
Dataskyddsombud
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
Eller på e-post: dso.ds@sll.se

Flera vårdgivare inom samma fastighet

Det är viktigt att tänka på att denna information avser Danderyds Sjukhus AB som är en vårdgivare. På sjukhusområdet i Danderyd finns flera vårdgivare som själva är personuppgiftsansvariga och inte omfattas av denna information. Dessa kan vara t.ex. Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO), Karolinska Universitetssjukhuset, BB Stockholm eller Folktandvården. För att få information om deras personuppgiftsbehandling, register utdrag eller loggutdrag ber vi er kontakta respektive vårdgivare.

Lex Maria

När en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada så är vårdgivaren skyldig att utreda det som hänt för att minimerat risken att det händer igen. Händelsen skall också rapporteras av vårdgivaren till IVO (SOSFS 2005:28). Denna regel kallas Lex Maria. Läs mer om Lex Maria (IVO).

Lex Maria-ärenden 2019

 • Bortoperation av livmoder efter ett akut kejsarsnitt

  En patient med BMI >30 som väntar sitt första barn inkommer för igångsättning av förlossningen, två veckor över beräknat förlossningsdatum. Förlossningsförloppet blir mycket utdraget och avslutas med ett akut kejsarsnitt efter att barnet visar tecken på syrebrist. Därefter uppstår en livshotande blödning hos patienten på grund av att livmodern mist sin förmåga att dra i hop sig. Det blev nödvändigt att operera bort patientens livmoder för att rädda hennes liv.

  Fördröjningen av förlossningsförloppet hade både organisatoriska orsaker, så som hög arbetsbelastning, och en mycket stark önskan om vaginalförlossning hos patienten. Det medförde att följsamheten till aktuella riktlinjer gällande förlossningsinduktion brast. Det saknades emboliseringsmöjlighet på sjukhuset vid tillfället och man bedömde att patienten inte var i transportabelt skick till annat sjukhus med embolisering

  I slutet av 2019 kommer man ta en så kallad hybridsal i bruk på sjukhuset och man får då möjlighet att genomföra embolisering vid de enstaka tillfällen som det uppstår stora blödningar hos nyförlösta kvinnor. Salen ska ligga i den behandlingsbyggnad som är under uppbyggnad. Arbetet med följsamheten till riktlinjen för förlossningsinduktion har påbörjats.

  2019-04-03

 • Analys av avvikelse gällande medicintekniskprodukt. Specialanpassad silverkanyl.

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria anmäler en händelse som medfört att en patient riskerat en vårdskada. 

  Patienten/brukaren som är bärare av trakealkanyl (rör ner i luftstrupen) är på rutinkontroll. Vid besöket tas trakealkanylen ut för kontroll och rengöring. Under rengöringen faller den isär det vill säga, kanylröret lossnar från plattan som ska fixera kanylen på halsen. Hade detta inträffat när den satt på plats hade det funnits risk att kanylröret fallit ner i luftvägarna och orsakat stopp. Situationen hade då kunnat bli livshotande.

  Trakealknylen är tillverkad av silver och specialanpassad efter hens behov. Någon orsak till att trakealkanylen har skadats kan inte fastställas. Kanyltillverkaren har informerats och delgivits förslag om förbättring av produkten. Vidare har vi sett över rutiner och rekommendationer om förtätade inspektionen av denna typ av trakealkanyl.

  2019-02-26

 • Injektionsport på fel sida

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en kirurg påbörjat en operation på ena sidan av kroppen på en patient, avbrutit arbetet och sedan slutfört det på andra sidan kroppen.

  En patient som opererats för bröstcancer remitterades för att få en injektionsport inopererad (för att kunna få cellgifter). Rent anatomiskt är det enklare att lägga injektionsporten på höger sida. Sjukhuset lägger ett stort antal injektionsporter hos patienter med varierande diagnoser. I det aktuella fallet skulle patienten få strålbehandling mot höger bröst varför det var lämpligast att lägga injektionsporten på vänster sida. Operationen påbörjades på höger sida, men avslutades då operatören fick veta att patienten sannolikt skulle strålbehandlas på den sidan. Efter kontakt med remitterade klinik så avbröts operationen på höger sida och utfördes utan problem på vänster sida.

  Sjukhuset har i sin analys funnit att i remissen för inläggande av injektionsport framgick det inte tydligt att injektionsporten helst skulle läggas på vänster sida. Dessutom är det inte tvingande att ange sida i operationsplaneringssystemet vid operation av injektionsport.

  För att förhindra att liknande händer igen har sjukhuset infört en funktion i operationsplaneringssystemet så att sida av kroppen måste anges vid anmälan till operation av injektionsport.

  2019-02-22

 • Anafylaktisk chock efter injektion

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria anmäler en händelse där en patient fick en anafylaktisk reaktion av ett antiinflammatoriskt läkemedel.

  Patienten sökte akut med kraftiga buksmärtor och mottagande personal var angelägna om att ge omedelbar hjälp och patienten fick injektion av flera läkemedel. Kort tid efter injektionen får patienten svårigheter med andningen och man ger då behandling mot anafylaktisk chock.

  Sjukhusets interna utredning visade att patienten var så kraftigt smärtpåverkad att man saknade möjlighet att kommunicera och gav då läkemedel utan att kontrollera om det fanns någon känd läkemedelsöverkänslighet, vilket senare visade sig finnas mot det givna läkemedlet.

  För att minska att liknande händelser har man på enheten aktualiserat viktiga riktlinjer när det gäller läkemedelsadministrering samt åtgärder vid anafylaktisk chock.

  2019-02-01

 • Patient med revbensskada avled efter ha skickats hem

  Danderyds sjukhus AB lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en patient avlidit till följd av en obehandlad blodförgiftning. Händelsen rör en äldre man med spridd prostatacancer som sökte akut efter ett fall mot bröstkorgen. I ambulansen hade patienten feber och fick då febernedsättande vilket resulterade att kroppstemperaturen var normal på akutmottagningen. Efter observation och röntgenundersökning fick patienten återgå till hemmet (ASIH vård).

  En odling av blodet som togs rutinmässigt visade på växt av bakterier vilket medförde att sjukhuset sökte kontakt med patienten. Det visade sig då att han avlidit. Obduktionen visade på lunginflammation.

  Sjukhuset utredning har nu visat på att beläggningen på sjukhuset var mycket hög. Bedömningen är att patienten borde lags in för observation (multisjuk äldre patient) och hade kunnat läggas in vid normal tillgång till vårdplatser. Det är då möjligt att man observerat patientens försämring.

  Det pågår ett intensivt arbete på sjukhuset och regionen att tillskapa tillräckliga vårdplatser för att möjliggöra inneliggande vård av en patient som denna. Dessutom har klinikens läkare utbildats i det sepsisspår som införts på akuten.

  2019-01-25

Lex Maria 2018

 • Läkemedel till fel patient
   
  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en patient erhållit en annan patients läkemedel. Två patienter delar rum. Av misstag ges den ena patientens läkemedel till den andra. Patienten drabbas av övergående besvär i from av trötthet.

  Verksamhetsområdets utredning har identifierat hög arbetsbelastning och bristande ID-kontroll som bidragande orsaker till den felaktiga medicineringen. Det aktuella verksamhetsområdet har infört stopp för överbeläggningar för att minska på arbetsbelastningen. Dessutom pågår ett flertal initiativ för att anställa sjuksköterskor för att minska antalet patienter som varje sjuksköterska har ansvar för.

  2018-12-21

 • Avlider efter hjärnblödning
   
  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en äldre patient avlidit efter en hjärnblödning. Patienten, från Danmark, var på besök i Stockholm. Under besöket i Stockholm föll patienten och slog i huvudet. Hen medicinerade med blodförtunnande läkemedel (ännu oklart vilken typ) för oregelbunden hjärtrytm. Patienten drabbades av en blödning mellan skallbenet och hjärnan. Efter ca 11 timmars observation bedömdes patienten kunna lämna sjukhuset. Vid utskrivning noterades inte att den neurokirurg som konsulterades rekommenderade att patienten skulle behandlas med läkemedel som motverkade den blodförtunnande medicinen. Senare samma dag kom patienten tillbaka (oklart om hen fallit igen) i försämrat skick och avled efter några dagars vård.

  Bidragande orsaker till händelsen bedöms nu vara vårdplatsbrist vilket medförde en kort vårdtid vid första patientmötet samt svårighet att veta om andra vårdgivare gjort en journalanteckning.

  Ett åtgärdsprogram för att motverka bristerna är utarbetat.

  2018-12-17

 • Blodförtunnande sätts ut före ingrepp, patienten får stroke
   
  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en patient drabbats av en vårdskada. Patienten remitterades till kirurgmottagningen från en annan vårdgivare för borttagande av en infusionsport. Patienten hade behandling med blodförtunnande läkemedel på grund av förmaksflimmer, vilket dock inte framgick av remissen, vilket medförde att patienten inte remitterades till sjukhusets hemostasmottagning för råd kring utsättande av blodförtunnande läkemedel. Dock upptäckte man vid operationsplaneringen att patienten medicinerade med ett blodförtunnande läkemedel och patienten fick rådet att sätta ut det i 5 dagar före operationen. Ingreppet förlöpte väl och patienten återinsatte den blodförtunnande behandlingen på kvällen efter operationen. Fyra dagar efter operationen drabbas patienten av en stroke.

  Sjukhusets internutredning har visat att information om att patienten stod på blodförtunnande behandling saknades i remissen från den andra vårdgivaren. Det har också saknats en riktlinje för hur blodförtunnande ska sättas ut inför kirurgi, hos patienter som inte remitteras till sjukhuset specialiserade hemostasmottagning. En sådan riktlinje är nu under utformning för att minska risken för att detta händer igen.

  2018-11-16

 • Avlider i en svår pankreatit efter provtagning vid bukspottkörtelns ingång
   
  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en patient drabbats av en skada, där det ej är helt klarlagt att den är undvikbar. Patienten kommer till kirurgmottagningen på Danderyds sjukhus för planerad kontroll och vävnadsprov av sedan tidigare kända cellförändringar på platsen där gall- och bukspottskörtelgången mynnar ut i tolvfingertarmen. Efter undersökningen återkommer patienten med svåra buksmärtor. Han utvecklar en svår bukspottskörtelinflammation och trots massiva insatser avlider patienten. En genomgång av den vetenskapliga litteraturen visar att det finns enstaka fall med mild bukspottskörtelinflammation rapporterade.

  Patienten avled. Frågan är om alternativ behandling kunnat motverka händelsen. Vårdgivaren ser inte att så uppenbart är fallet men med vetskap om det som hänt så kommer kliniken i större utsträckning än nu diskutera olika behandlingsalternativ för liknande provtagning/ingrepp.

  2018-11-08

 • Felaktig administrering av läkemedel
   
  Danderyds sjukhus AB Lex Maria anmäler en händelse där en patient riskerat en allvarlig vårdskada gällande en situation där ett läkemedel som ska tas i tablettform, krossades, löstes upp i kranvatten och därefter felaktigt administrerades i patientens blodbana via en central venkateter (CVK).

  Internutredningen visade att den berörda personalen kände sig stressad och trött. Hen hade inte hanterat en central venkateter på länge och blev dessutom distraherad då en annan medarbetare avbröt i arbetet. Uppger att hen tänkte fel redan tidigt i processen och agerade som om läkemedlet skulle administreras via en sond direkt till magsäcken (Percutan endoskopisk gastrostomi, PEG).

  Enligt Giftinformationscentralen var det inte sannolikt med allvarligare farmakologiska effekter av denna händelse. Misstaget uppdagades omedelbart och patienten övervakades noggrant utan någon synlig påverkan.

  Fallet har djupgående analyserats och berörd personal har intervjuats. Uppmärksamhet och vikten av att ha arbetsro i samband med administrering av läkemedel har betonats. Patienten tog ingen synbar skada men fallet anmäls enligt Lex Maria eftersom risk för allvarlig skada bedömts ha förelegat.

  2018-10-31

 • Blodtrycksmätning på arm med AV-fistel
   
  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse som där patienten bedöms ha riskerat en allvarlig vårdskada.

  Patient med en komplicerad sjukdomshistoria som går på regelbunden dialys drabbas kort efter inläggning av cirkulationsstillestånd och överförs till IVA. På IVA påbörjas intensiv behandling av övervätskning. Blodtryck följs med invasiv blodtrycksmätning med artärnål. Kontrollerade blodtrycksmätningar görs även med blodtrycksmanschett. Av misstag görs det på armen med AV-fistel. Vid kontroll av AV-fistelns funktion konstateras att den har slutat att fungera. Omedelbart vidtogs åtgärder för planering av anläggande av ny AV-fistel.

  Det finns flera faktorer i patientens tillstånd som kan ha orsakat dåligt flöde men det går inte heller att utesluta, eller tydligt belägga att blodtryckskontrollerna med blodtrycksmanschetten kan ha orsakat haveri av fistel.

  En åtgärdsplan har tagits fram för att liknande inte ska inträffa igen, framtagning av riktlinje för informationsöverföring och dokumentation samt utbildning i omvårdnad av patienter med AV-fistel.

  2018-10-17

 • Man med känd tät aortastenos avlider i hemmet
   
  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient med en känd tät aortastenos avlider i hemmet.

  En patient med symptomgivande tät aortastenos (förträngning av aortaklaffen) remitteras icke akut från annat sjukhus till Danderyds sjukhus. Patientens tillstånd motiverar relativt snabb handläggning, dock fördröjs utredningsförloppet av olika orsaker. Under denna väntetid kontaktar patienten vid några tillfällen båda sjukhusen med symtom på försämring, utan att planerade åtgärder påskyndas. Beslut tas om klaffoperation på annat sjukhus som dock önskar att PCI dessförinnan genomförs på Danderyds sjukhus. Inskrivning på dagvårdsenhet görs dagen innan planerad PCI (ballongvidgning av kranskärl). Patienten får åka hem över natten men avlider samma kväll i hemmet.

  Sammantaget får patienten utifrån sin symptomgivande aortastenos en för lång utredningstid med oönskad väntan i flera olika steg. Patienten avlider i aktuell sjukdom innan planerad behandling hinner genomföras.

  En åtgärdsplan för att minska risken för att en liknande händelse inträffar igen har tagits fram. Flera förbättringsåtgärder har redan vidtagits, såsom en översyn av remitterings-, prioriterings- och bokningsrutiner. Reserverade tider för subakuta elektiva angiografier har dessutom införts för att öka tillgängligheten. Utöver detta har en utbildningsinsats avseende bedömning av elektiv patient genomförts.

  2018-08-30

 • Patient som försämrades efter lång väntetid på akutmottagningen
   
  Danderyds sjukhus Lex Maria anmäler en  händelse där en multisjuk patient på akutmottagningen försämrades kraftigt efter att ha fått vänta många timmar på en vårdplats.

  Patienten led av både hjärt- och lungsjukdom och hade kommit in pga. försämring. Vid detta tillfälle var belastningen såväl på akuten som på vårdavdelningarna mycket hög. Eftersom man vid inkomsten konstaterade en pågående influensainfektion var det av smittoskäl nödvändigt att vårda patienten på enkelsal men någon sådan gick inte att uppbringa. Väntetiden på akuten blev sammanlagt ca 22 timmar och tillsyn av patienten skedde vid jämna mellanrum. Trots detta fann man patienten kraftigt försämrad med svår andningspåverkan varpå hon flyttades till en avdelning med högre vårdnivå. Man konstaterade en hjärtinfarkt som orsakades av den försämrad syresättningen och patienten flyttades senare till hjärtkliniken man anlade ett nät som förstärker kärlväggen i ett kranskärl. Patienten fick dock fortsatta andningsbesvär och avled en dryg vecka senare.

  Sjukhusets utredning visar att bristen på vårdplatser ledde till att patienten nödgades kvarstanna på akuten och eftersom patienten dessutom led av flera kroniska sjukdomar innebar detta en mycket stor påfrestning. Även om patienten fick regelbunden tillsyn så var vistelsen på akuten inte patientsäker och bidrog till att patientens försämrade andningspåverkan upptäcktes sent.

   För att minska risken för liknande händelse har sjukhuset högprioriterat att skapa fler vårdplatser vilket också har genomförts under våren 2018 och under hösten 2018 planeras ytterligare vårdplatser att öppnas.

  Läs hela beslutet från IVO här

  2018-06-05

 • Blödande ulcus efter waraninsättning
   
  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient drabbades av allvarlig vårdskada.

  En äldre patient vårdas för hjärtsvikt och förmaksfladder. Bedömning görs att patienten skall sättas in på waranbehandling (behandling mot blodpropp). Behandlingen är välmotiverad då patienten har hög risk för stroke.

  Fem dagar senare drabbas patienten av en allvarlig inre magblödning. Patienten stabiliseras, men är fortsatt svag och avlider några dagar senare.

  I analysen som gjorts framkommer flera faktorer som lett fram till händelsen. Insättning av läkemedlet får anses vara korrekt och sådan behandling är alltid behäftad med en känd risk för blödningskomplikationer. I detta fall har dock en ökad blödningsrisk inte uppfattats och relevant åtgärd ej vidtagits.

  En åtgärdsplan innehållande internutbildning samt förstärkt besluts- och ordinationsstöd, har tagits fram för att minska risken för att en liknande händelse ska inträffa igen.

  2018-05-31

 • Misstänkt förändring som påpekas i röntgensvar följdes inte upp
   
  En patient söker akut för misstänkt tarmvred. Patienten genomgår skiktröntgen av buken och opereras därefter för tarmvred i höger del av grovtarmen. I det slutgiltiga röntgenutlåtandet påtalas en misstänkt förändring i lungan samt misstänkt väggförtjockning i vänster del av grovtarmen. Dessa förändringar följdes inte upp på kirurg- och urologkliniken. Patienten sökte själv vårdcentralen kort tid efter tarmvredsoperationen på grund av blödning från tarmen och genomgick en undersökning av grovtarmen som visade på malign tumör. Denna har opererats och vidare utredning av förändringen i lungan visar på cancer som behandlats med cellgifter.

  Det missade röntgensvaret riskerade att försena vården om patienten inte själv sökt vård för sina tarmbesvär.

  Klinikens utredning visar på viss otydlig presentation av ändringar i röntgenutlåtanden. Dessa ändringar har gjorts tydligare i det nya bild- och röntgenremissystem som under hösten införts på sjukhuset.

  Läs hela beslutet från IVO här.

  2018-05-28

 • Försenad cancerdiagnos
   
  Danderyds sjukhus AB Lex Maria anmäler en händelse där en patient fick en försenad cancerdiagnos.

  En patient söker sin vårdcentral på grund av buksmärtor och blödning från tarmen. Remiss skickas för endoskopisk undersökning av tarmen och skiktröntgen av buken. Röntgen visar en tumörmisstänkt förändring i nedre delen av buken som möjligen utgår från tarmen. Läkaren på vårdcentralen ringer till Danderyds sjukhus och meddelar röntgenfyndet. Den kirurg som vårdcentralen pratar med skyndar på undersökningen av tarmen men journalför inte röntgenfyndet. Patienten genomgår en undersökning av tarmen som är normal vilket meddelas vårdcentralen. Behandlande läkare på vårdcentralen kopplar inte samman 
  röntgenfyndet och undersökningen av tarmen. Efter 6 månader söker patienten akut med buksmärtor och man finner då en misstänkt gynekologisk tumör.

  Sjukhusets och vårdcentralens utredning har visat på brist i journalföring och i informationsöverföring. På sjukhuset har rutinen att alltid journalföra rådgivande telefonsamtal skärpts och på vårdcentralen har man infört rutinen att en förnyad remiss skickas när ny väsentlig information framkommer efter det att en ursprunglig remiss skrivits.

  Läs hela beslutet från IVO här.

  2018-05-18

 • Fördröjd inskrivning vid akutmottagningen
   
  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient riskerade en allvarlig vårdskada på grund av fördröjd inskrivning vid akutmottagningen.

  En medelålders patient ankommer gåendes till akutmottagningen efter en veckas bröstsmärta som blivit värre. Även förkylningssymtom beskrevs. Patienten och dennes medföljande vän talade båda bristfällig svenska och engelska. Eftersom patienten ej hade ett EU-kort med sig och därför fakturerades en högre patientavgift uppstod en längre diskussion vid ankomstregistreringen. Mannen sattes i väntrum till preliminärbedömning av hjärtläkare. Detta, i kombination, med ett stort antal sökande, ledde till att det tog 48 minuter innan patienten togs om hand.

  Patienten diagnosticerades med en hjärtinfarkt och genomgick en ballongsprängning och mår i dag bra.

  För att minska risken för likande händelser skall en riktlinje upprättas som tydliggör att alla patienter med bröstsmärta bör få ett EKG taget inom tio minuter.

  Läs hela beslutet från IVO här.

  2018-05-02

 • För hög dos kortioson
   
  Danderyds sjukhus AB Lex Maria anmäler en händelse, där en patient av misstag har fått en för hög kortisondos under flera dagar och riskerade en allvarlig vårdskada.

  En patient behandlades med hög dos intravenös kortison och efter tre dagar sänktes dosen och patienten ordinerades en fortsatt kortisondos i tablettform Läkaren ordinerade en för hög dos kortison och, undantaget två tillfällen, gavs denna kraftigt för höga kortisondos av sjuksköterskorna under fyra dagar. Patienten mådde bra under hela perioden och tog ingen skada av felmedicineringen.

  Sjukhusets utredning visar att felordinationen var ett klassiskt skriv-och tankefel, som dock inte upptäcktes av någon av de andra läkarna som ansvarade för patienten. Dock hade patienten tidigare under vårdtillfället haft en mycket hög kortisondos intravenöst vilket sannolikt bidrog till att ordinationsfelet inte upptäcktes av de ansvariga sjuksköterskorna.

  För att minska risken för liknande händelser har sjukhusets läkemedelsråd tagit fram en fortbildning i form av fallbaserade workshops för att träna rimlighetsbedömningar.

  Läs hela beslutet från IVO här.

  2018-04-09

 • Fördröjd diagnos av brusten kärlvägg i stora kroppspulsådern
   
  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient avlider under akut transport till annat sjukhus.

  En person inkommer till akuten på Danderyds sjukhus med bröstsmärtor. Patienten är opåverkad och anamnesen är svårvärderad, delvis på grund av språksvårigheter.

  Patienten får vänta på en första läkarbedömning i drygt en timme. Diagnos fördröjs då först hjärtinfarkt och propp i lungan utesluts. Vid analys av röntgenundersökning uppstår misstanke om aortadissektion* varpå patienten remitteras till skiktröntgen av stora kroppspulsådern. Diagnosen verifieras och patienten överförs akut med ambulans till annan vårdgivare för högspecialiserad vård.

  På väg dit får patienten ett hjärtstillestånd och avlider trots återupplivningsförsök.

  Sjukhusets utredning visar att den aktuella dagen rådde en hög belastning på akuten vilket medförde långa väntetider i olika delar av förloppet. Sammantaget ledde det till en relativt lång utredningstid av patienten

  Utbildningsinsatser har gjorts avseende diagnos och handläggning av bröstsmärta, av akut handläggning av aortadissektion samt i att formulera tillräckligt informationsbärande röntgenremisser.

   *Kärlväggen i stora kroppspulsådern går sönder och blodet letar sig in mellan den inre och yttre delen av kärlväggen. Tillståndet är livshotande och kräver omedelbar behandling.

  Läs hela beslutet från IVO här.
   
   2018-03-07

 • Försenad diagnos av förändring i ryggen
   
  Danderyds sjukhus (DS) AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient misstänks ha fått en fördröjd diagnos av förändring i ryggen. Patient söker olika vårdinstanser akut flertal gånger på grund av smärtor i ljumske/ben. Efter ortopedbedömning på DS som visar tecken på nervpåverkan beställs en akut magnetkameraundersökning (MR). MR går ej att genomföra på grund av patientfaktorer. Remiss för öppenvårdundersökning skrivs istället. Patienten inkommer dock igen till DS strax innan remissen aktualiseras på grund av ökade smärtor samt svaghet i ben. MR kan nu genomföras och visar en förändring i ryggen men undersökningen bedöms behöva komplettering inför övertag av annan vårdinstans. Följande dag genomförs kompletteringen och annat sjukhus tar över patienten men patientens symptom har kraftigt förvärrats under tiden.

  Patienten har idag en kvarstående förlamning i benen.

  Sjukhuset arbetar med att magnetkameraundersökningar ska kunna utföras och bedömas kvällar och helger på DS.

  Läs hela beslutet från IVO här.

  2018-02-07

 • Muskelbristning leder till cirkulationspåverkan
   
  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient fått en stor blödning i låret som sannolikt kunnat minskas om blodförtunning (på grund av medicinering) hade hävts tidigare.

  En patient söker akut på grund av smärtor i låret efter träning, patienten bedöms ha en muskelbristning. Patienten tar starkt blodförtunnande mediciner på grund av en hjärtklaff.  Patienten söker igen efter något dygn på grund av ökade smärtor och har då ett sänkt blodvärde och är som tidigare blodförtunnad. Patienten uppmanas återkomma ytterligare ett halvt dygn senare för kontroll varvid blodvärdet har stabiliserats men efter besöket men fortfarande på sjukhuset får patienten cirkulationspåverkan (blödningschock) som tecken på stor blödning. Patienten behandlas nu med mediciner som ökar blodets koagulationsförmåga samt blodtransfusioner och måste stanna på sjukhuset under flera dagar.

  Sjukhusets utredning visar att patientens blodförtunning borde ha hävts redan vid det andra besöket.

  För att minska risken för att något liknande händer har utbildningsinsatser för flera kategorier av läkare genomförts och riktlinjen för behandling av blödningar hos blodförtunnade patienter har uppdaterats.

  Läs hela beslutet från IVO här.

  2018-01-19

   

Konst på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är utbyggt i omgångar vilket resulterat i flera olika fasaduttryck. Den nya akutvårdsbyggnaden tar gestaltningsmässigt sin utgångspunkt i de goda egenskaperna i den äldre befintliga strukturen men ges en egen tydlig karaktär som ska spegla en modern och framåtsträvande verksamhet. 

Det konstnärliga gestaltningsprogrammet bygger delvis vidare på det arbete som gjordes 2009 men ändrade förutsättningar gör att planeringen av de konstnärliga insatserna kommer att omarbetas och utvecklas. Arbetet sker i dialog med husarkitekt, landskapsarkitekt, representanter för sjukhuset och projektledare från Locum.

Mellan hus och träd

I januari 2017 flyttade infektionskliniken in i nyrenoverade lokaler. De speciellt utformade och färgsatta enkelrummen anpassade för infektionssjukvård bidrar till en läkande miljö tillsammans med de konstverk som placerats på avdelningarna. Läs om konstnären Tobias Törnqvist och hans gestaltning Mellan hus och träd.

Arboretum

Till en av de nyrenoverade vårdavdelningarna på Danderyds sjukhus har Petter Hellsing arbetat med den konstnärliga gestaltningen. Läs om hans verk Arboretum.