Om oss

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. Vi bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar.

Vi bedriver specialistsjukvård inom ett flertal områden med hög kvalitet. Flera av våra verksamheter hamnar högt upp i rankningar av kvaliteten. Hjärtkliniken hamnar i topp i specialistregistret Swedeheart. Det är bara ett exempel.

Vår gedigna kunskap om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning, vilken bedrivs inom bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi är speciellt framstående inom kardiologi där vi bland annat forskar om kopplingen mellan hjärtinfarkt och njursvikt.

Det som kännetecknar Danderyds sjukhus är att vi tidigt började arbeta personcentrerat med tvärdisciplinära grupper kring patienten. HND (Hjärta, Njure och Diabetes) är ett exempel.
Personcentrerad vård

Vi har även omvandlat viss slutenvård till öppenvård för att patienten ska kunna få snabb vård dagtid och slippa stanna över natten. Öppenvårdsavdelningar finns inom hjärt, medicin och kirurgi.

Inom våra väggar drivs miniinvasiv kirurgi på hög nivå. Även forskning kring AI är framstående på sjukhuset. 

Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds här. Vi har landets största njurklinik och klinik för Logopedi. 

Vård i trygga, säkra händer

Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Genom att lyssna på varandra, på våra patienter och på deras närstående hittar vi bättre lösningar. Genom att olika verksamheter samverkar utnyttjar vi sjukhusets bredd för att kunna använda rätt spetskompetens. Genom att vara professionella och sätta kvalitet och omtanke främst i allt vi gör utvecklar och förbättrar vi verksamheten. Vi är ett undervisningssjukhus med universitetssjukvård: genom forskning och innovation utökar vi vår kunskap och genom utbildning delar vi med oss av den. Allt för att kunna bidra till god livskvalitet för alla våra patienter.

Bild på Akutvårdsbyggnaden Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus i siffror 2022

 • ISO-certifierade enligt ISO 9000:15 sedan 2016
 • Omsätter 6 miljarder kronor
 • 4 500 medarbetare
 • 2 000 studenter
 • 500 vårdplatser
 • 90 000 akutbesök
 • 410 000 besök i öppenvården
 • 25 000 operationer
 • 50 000 vårdtillfällen i sluten vård
 • 6 000 förlossningar

Danderyds sjukhus utvecklas

För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet. Vårt moderna sjukhus har och får en miljö som värnar både patienter och medarbetare.

Danderyds sjukhus akutvårdsbyggnad

Sedan hösten 2019 står en helt ny akut- och behandlingsbyggnad klar vid Danderyds sjukhus, som en del i det landstingsövergripande arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård. Den 26 000 kvadratmeter stora byggnaden är dimensionerad för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar.

I den sju våningar höga byggnaden ryms bland annat avdelningar för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral. Dessutom kommer en intermediärvårdsavdelning att återfinnas i ombyggda lokaler i direkt anslutning till intensivvården. Byggnadens utformning markerar karaktär och identitet, exempelvis är den byggd den med andra mått och våningshöjder i jämförelse med övriga sjukhuset. Dessutom är akut-och behandlingsbyggnaden utformad utifrån högt ställda hållbarhetskrav för att stödja en effektiv energianvändning.

Danderyds sjukhus akutmottagning tar hand om allvarligare sjukdoms- och olycksfall. I februari 2018 öppnade en ny närakut i nära anslutning till akutmottagningen, dit patienter med akuta besvär som inte är livshotande kan vända sig. Närakuten och akutmottagningen har ett tätt samarbete. 

Vi säkerställer kompetens för framtiden

Behovet av kompetens är föränderligt och utgår från sjukhusets uppdrag och patienternas behov. På Danderyds sjukhus genomförs en mängd satsningar och aktiviteter för att säkra den kompetens som krävs i Framtiden hälso- och sjukvård. Då vi planerar och utvecklar verksamheten tar vi hänsyn till vilken kompetens som kommer att behövas. Arbetssätt, arbetsorganisation och kompetens bidrar till att skapa arbetsglädje, engagemang, kvalitet och effektivitet.

Clinicum

På sjukhuset finns Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter. Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö.
Clinicum

Vill du också arbeta i en utvecklande och omväxlande miljö?
Lediga jobb 

Konst på Danderyds sjukhus

Region Stockholms kulturförvaltning driver arbetet med de konstnärliga gestaltningarna och med kompletterande inköp av färdiga verk.  Hela sjukhuset får konst som gestaltats speciellt för platsen och verksamheten.

Som patient eller anhörig befinner man sig ofta i en utsatt situation. Ett av sjukhusets främsta mål är därför att patienter och anhöriga ska känna sig trygga och säkra och få bästa möjliga vård och behandling. I den kliniska vårdmiljön spelar konsten en viktig roll genom att värna humanistiska och existentiella värden och genom att bidra till en mänsklig och omhändertagande miljö. Det personliga tilltalet, engagemang, stimulans, lugn och reflektion – det är dessa mjuka värden som är konstens stora potential. Den bidrar också till en attraktiv arbetsplats för personalen. På sjukhuset finns även äldre konst. De äldsta verken är från 1950- och 60 talen då sjukhuset var nytt. Därefter har årsring lagts till årsring med konst från olika tider. Konsten utgör ett rikt kulturarv att ta vara på och utveckla vidare. Det konstnärliga gestaltningsprogrammet med ny konst på sjukhuset bygger delvis vidare på det arbete som gjordes 2009.

Enprocentsregeln

Konst i offentlig vårdmiljö har en lång tradition i Sverige. Redan 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av byggkostnaderna vid offentlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. Tack vare procentregeln har vi idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av konst, som berikar länets offentliga vårdmiljöer. Under 2019 blev akutvårdsbyggnaden klar och de konstnärliga gestaltningarna flyttade in.

Konsten i akutvårdsbyggnaden

I de allra senaste satsningarna i akutvårdsbygganden från 2019 har tolv konstnärer medverkat till att skapa platsspecifika verk som präglar både den invändiga och den utvändiga miljön. Varje konstnärligt gestaltningsuppdrag har utlysts offentligt med hundratals intresseanmälningar som följd. Många konstnärer uppskattar att få medverka i ett sammanhang där deras konst möter människor med olika bakgrund. 

Lex Maria

När en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada så är vårdgivaren skyldig att utreda det som hänt för att minimerat risken att det händer igen. Händelsen ska också rapporteras av vårdgivaren till IVO (SOSFS 2005:28). Denna regel kallas Lex Maria. Läs mer om Lex Maria på Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Maria-ärenden 2023

 • Felaktigt given blodtransfusion

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient riskerade en allvarlig vårdskada.

  En patient får felaktigt en blodtransfusion som var planerad till annan patient. Patienten larmar omedelbart efter att blodtransfusionen är kopplad då patienten snabbt får symptom. Transfusionen avbryts omedelbart. Inga ytterligare symtom tillstöter efter den akuta reaktionen och patienten kan skrivas ut från sjukhuset efter två dygn utan komplikationer av den felaktiga transfusionen.

  För att minimera risken för upprepning har information om händelsen och påminnelse om vikten av att ID-kontroll av patient och aktuell blodprodukt alltid görs skickats ut till samtliga chefer på sjukhuset. En utbildning i skanning av blodprodukter har implementerats i basprogrammet för nyutbildade sjuksköterskor.

 • Ovanlig diagnos missas på förlossningen

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där ett barn avlider efter förlossningen.

  Ett barn förlöses med omedelbart kejsarsnitt pga påverkade fosterljud och vaginal blödning. Barnet avlider efter födelsen på grund av allvarlig syrebrist och blodbrist vilket orsakats av ett brustet fetalt kärl i fosterhinnorna (vasa previa).

  Sjukhusets utredning visar att man hade viss misstanke om vasa previa under förlossningen men diagnosen avskrevs utan tillräcklig undersökning. En tidigare bekräftelse av diagnosen vasa previa bedöms ha kunnat minska risken för den tragiska utgången.

  Åtgärder som vidtagits för att minimera risken för upprepning är förtydligande av riktlinjen avseende blödning i sen graviditet, förbättrade larmrutiner för kontakt med läkare samt falldragning med fokus på vikten av tydlighet vid överrapportering.

 • Misstänkt brusten tarm

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient riskerade en allvarlig vårdskada pga fördröjning av diagnos.

  En medelålders person sökte akut med ryggsmärta sedan några dagar. På akuten misstänktes allvarlig nydebuterad diabetes och hen flyttades snabbt till en avdelning med fokus på diabetesvård. På grund av att den kliniska bilden var oklar vid patientens ankomst till vårdavdelningen beställdes det bland annat en datortomografi-undersökning av buken. Röntgensvaret visade tecken på att patienten kunde ha brusten tarm och därför opererades patienten skyndsamt. Det visade sig vid operationen att så inte var fallet. Patienten hade istället allvarlig infektion i ryggen och en inflammation i bukspottskörteln som orsakade sekundär diabetes med mild påverkan på blodets ph-värde.

  Sjukhusets utredning visade brister i bevakningen av röntgensvaret, vilket ledde till en fördröjning utredning och behandling.

  För att minska risken för liknande händelser så har riktlinjer uppdaterats för både bevakning och återkoppling av röntgensvar där allvarliga tillstånd identifierats.

 • Tarmskada efter borttagande av livmoder

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient drabbades av en tarmskada i samband med en gynekologisk operation.

  En patient drabbas av en tjocktarmsskada i samband med en robotassisterad operation där livmoder, båda äggledarna och blindtarmen opererades bort.

  Sjukhusets utredning visar att den valda operationsmetoden för avlägsnandet av blindtarmen kan ha ökat risken för den skada som uppstod. Åtgärder som vidtagits med anledning av händelsen är att tills vidare, innan det finns mer forskning kring metoden, inte använda aktuell operationsmetod för bortoperation av blindtarmen.

 • Felaktig given blodpåse

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient kunde ha drabbats av en vårdskada. En patient med blodbrist inkommer till sjukhuset och får en felaktigt given blodpåse. Uppföljning av patienten under två dygn visar inga kliniska tecken på reaktion på den felaktiga blodtransfusionen. Patienten uppger vid uppföljning tre dagar senare att denne mår bra både fysiskt och psykiskt.

  Sjukhusets utredningen har identifierat bristande följsamhet till rutin för handhavande gällande skanning av blodkomponenter.

  För att minimera risken för upprepning har information om händelsen och påminnelse om vikten av att ID-kontroll av patient och aktuell blodprodukt alltid görs skickats ut till samtliga chefer på sjukhuset. En utbildning i skanning av blodprodukter har implementerats i basprogrammet för nyutbildade sjuksköterskor.

Om webbplatsen

Webbplatsen vänder sig i första hand till patienter, gravida och närstående, men den riktar sig också till arbetssökande och andra som vill veta lite mer om sjukhuset, till exempel press.

Webbplatsen innehåller bland annat information om alla våra mottagningar och avdelningar och mer generell information kring ditt besök på sjukhuset. Exempelvis en karta som kan göra det lättare att hitta på Danderyds sjukhus.  

På startsidans menyrad under rubriken Om oss har vi samlat fakta om Danderyds sjukhus, våra verksamheter och information om vår forskning och utbildning.

Vissa funktioner som till exempel möjligheten att översätta webbplatsen till ett annat språk, fungerar tyvärr inte optimalt för äldre versioner av Internet Explorer. Om ni upplever problem ber vi er att gå in på webbplatsen genom en annan webbläsare.

Har ni synpunkter på webbplatsens innehåll eller utformning, kontakta kommunikationsenheten.ds@regionstockholm.se.