Om oss

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. Vi bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar.

Vi bedriver specialistsjukvård inom ett flertal områden med hög kvalitet. Flera av våra verksamheter hamnar högt upp i rankningar av kvaliteten. Hjärtkliniken hamnar i topp i specialistregistret Swedeheart. Det är bara ett exempel.

Vår gedigna kunskap om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning, vilken bedrivs inom bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi är speciellt framstående inom kardiologi där vi bland annat forskar om kopplingen mellan hjärtinfarkt och njursvikt.

Det som kännetecknar Danderyds sjukhus är att vi tidigt började arbeta personcentrerat med tvärdisciplinära grupper kring patienten. HND (Hjärta, Njure och Diabetes) är ett exempel.
Personcentrerad vård

Vi har även omvandlat viss slutenvård till öppenvård för att patienten ska kunna få snabb vård dagtid och slippa stanna över natten. Öppenvårdsavdelningar finns inom hjärt, medicin och kirurgi.

Inom våra väggar drivs miniinvasiv kirurgi på hög nivå. Även forskning kring AI är framstående på sjukhuset. 

Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds här. Vi har landets största njurklinik och klinik för Logopedi. 

Vård i trygga, säkra händer

Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Genom att lyssna på varandra, på våra patienter och på deras närstående hittar vi bättre lösningar. Genom att olika verksamheter samverkar utnyttjar vi sjukhusets bredd för att kunna använda rätt spetskompetens. Genom att vara professionella och sätta kvalitet och omtanke främst i allt vi gör utvecklar och förbättrar vi verksamheten. Vi är ett undervisningssjukhus med universitetssjukvård: genom forskning och innovation utökar vi vår kunskap och genom utbildning delar vi med oss av den. Allt för att kunna bidra till god livskvalitet för alla våra patienter.

Akutvårdsbyggnaden Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus i siffror 2021

 • ISO-certifierade enligt ISO 9000:15 sedan 2016
 • Omsätter drygt 5,5 miljarder
 • 4 500 medarbetare
 • 2 000 studenter
 • 510 vårdplatser
 • 90 000 akutbesök, 429 000 besök i öppenvården
 • 14 500 operationer slutenvård, 7 400 dagkirurgi
 • 50 000 slutenvårdstillfällen, medelvårdtid 3,3 dagar
 • 11 000 förlossningar (DSAB och BB Stockhom)

Danderyds sjukhus utvecklas

För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet. Vårt moderna sjukhus har och får en miljö som värnar både patienter och medarbetare.

Danderyds sjukhus akutvårdsbyggnad

Sedan hösten 2019 står en helt ny akut- och behandlingsbyggnad klar vid Danderyds sjukhus, som en del i det landstingsövergripande arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård. Den 26 000 kvadratmeter stora byggnaden är dimensionerad för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar.

I den sju våningar höga byggnaden ryms bland annat avdelningar för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral. Dessutom kommer en intermediärvårdsavdelning att återfinnas i ombyggda lokaler i direkt anslutning till intensivvården. Byggnadens utformning markerar karaktär och identitet, exempelvis är den byggd den med andra mått och våningshöjder i jämförelse med övriga sjukhuset. Dessutom är akut-och behandlingsbyggnaden utformad utifrån högt ställda hållbarhetskrav för att stödja en effektiv energianvändning.

Danderyds sjukhus akutmottagning tar hand om allvarligare sjukdoms- och olycksfall. I februari 2018 öppnade en ny närakut i nära anslutning till akutmottagningen, dit patienter med akuta besvär som inte är livshotande kan vända sig. Närakuten och akutmottagningen har ett tätt samarbete. 

Vi säkerställer kompetens för framtiden

Behovet av kompetens är föränderligt och utgår från sjukhusets uppdrag och patienternas behov. På Danderyds sjukhus genomförs en mängd satsningar och aktiviteter för att säkra den kompetens som krävs i Framtiden hälso- och sjukvård. Då vi planerar och utvecklar verksamheten tar vi hänsyn till vilken kompetens som kommer att behövas. Arbetssätt, arbetsorganisation och kompetens bidrar till att skapa arbetsglädje, engagemang, kvalitet och effektivitet.

Clinicum

På sjukhuset finns Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter. Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö.
Clinicum

Vill du också arbeta i en utvecklande och omväxlande miljö?
Lediga jobb 

Konst på Danderyds sjukhus

Region Stockholms kulturförvaltning driver arbetet med de konstnärliga gestaltningarna och med kompletterande inköp av färdiga verk.  Hela sjukhuset får konst som gestaltats speciellt för platsen och verksamheten.

Som patient eller anhörig befinner man sig ofta i en utsatt situation. Ett av sjukhusets främsta mål är därför att patienter och anhöriga ska känna sig trygga och säkra och få bästa möjliga vård och behandling. I den kliniska vårdmiljön spelar konsten en viktig roll genom att värna humanistiska och existentiella värden och genom att bidra till en mänsklig och omhändertagande miljö. Det personliga tilltalet, engagemang, stimulans, lugn och reflektion – det är dessa mjuka värden som är konstens stora potential. Den bidrar också till en attraktiv arbetsplats för personalen. På sjukhuset finns även äldre konst. De äldsta verken är från 1950- och 60 talen då sjukhuset var nytt. Därefter har årsring lagts till årsring med konst från olika tider. Konsten utgör ett rikt kulturarv att ta vara på och utveckla vidare. Det konstnärliga gestaltningsprogrammet med ny konst på sjukhuset bygger delvis vidare på det arbete som gjordes 2009.

Enprocentsregeln

Konst i offentlig vårdmiljö har en lång tradition i Sverige. Redan 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av byggkostnaderna vid offentlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. Tack vare procentregeln har vi idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av konst, som berikar länets offentliga vårdmiljöer. Under 2019 blev akutvårdsbyggnaden klar och de konstnärliga gestaltningarna flyttade in.

Konsten i akutvårdsbyggnaden

I de allra senaste satsningarna i akutvårdsbygganden från 2019 har tolv konstnärer medverkat till att skapa platsspecifika verk som präglar både den invändiga och den utvändiga miljön. Varje konstnärligt gestaltningsuppdrag har utlysts offentligt med hundratals intresseanmälningar som följd. Många konstnärer uppskattar att få medverka i ett sammanhang där deras konst möter människor med olika bakgrund. 

Lex Maria

När en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada så är vårdgivaren skyldig att utreda det som hänt för att minimerat risken att det händer igen. Händelsen skall också rapporteras av vårdgivaren till IVO (SOSFS 2005:28). Denna regel kallas Lex Maria. Läs mer om Lex Maria på Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Maria-ärenden 2022

 • Blodförgiftning efter förlossning

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient drabbats av en allvarlig vårdskada efter förlossning.

  En patient som förlösts med ett akut kejsarsnitt drabbas av blodförgiftning efter förlossningen. Sjukhusets utredning visar att orsaken till blodförgiftningen är att den perifera venkateter, pvk, som suttit på patientens handrygg koloniserats av bakterier som sedan spridits till patientens blod. Patienten fick pga infektionen en förlängd vårdtid samt fick utstå mycket lidande, både psykiskt och fysiskt. 

  Utredningen har identifierat bristande följsamhet till rutiner för handhavande av perifera venkatetrar och ett arbete med att förbättra följsamheten har påbörjats.

 • Stor blödning efter kejsarsnitt

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient drabbats av en allvarlig vårdskada efter kejsarsnitt.

  I samband med ett akut kejsarsnitt, på en patient som tidigare förlösts med kejsarsnitt, uppstår en skada på livmodern. Skadan handlades inte enligt befintliga rutiner vilket bidrog till en stor blödning. Patienten fick en förlängd vårdtid och ett smärtsamt, jobbigt och psykiskt påfrestande efterförlopp. En äggledare skadades under behandlingen och behövde tas bort.

  För att minska risken för liknande händelser arbetar verksamheten med att förbättra kommunikation, överrapportering och teamarbete vid oförutsedda händelser.

 • Utebliven åtgärd vid försämrade NEWS-värden

  Danderyds sjukhus AB anmäler en händelse som kan ha bidragit till att en patient avled.

  En äldre patient med flera kroniska sjukdomar inkom till akutmottagningen med yrsel och uppgifter om försämrat intag av mat och dryck den senaste tiden. Man konstaterade på akutmottagningen intorkning och akut njursvikt. På vårdavdelningen gavs dropp och smärtstillande läkemedel. På dagen mättes patientens NEWS-värde, vilket är ett mått på hur stabil en patients andning, blodcirkulation, temperatur och medvetandegrad är. NEWS-värdet uppmättes mitt på dagen till 1 poäng vilket är lågt och inte krävde någon åtgärd. Nästa NEWS-kontroll skedde på kvällen då 3 poäng uppmättes dvs en viss försämring. Eftersom patienten var opåverkad var ingen ytterligare åtgärd aktuell, utöver ny kontroll senare på kvällen. Detta planerades och rapporteras över till nattpersonalen. Vid nästa NEWS-kontroll fyra timmar senare uppmättes 5 poäng. Värdet skrevs in i patientjournalen men rapporterades inte muntligt till ansvarig sjuksköterska. Ingen åtgärd vidtogs därför. Sjuksköterskan var inne och pratade med patienten vid tretiden på natten och hen var trött men mådde i övrigt bra och andades lugnt. Ett par timmar senare hittades patienten livlös i sängen. Hjärt-lungräddning påbörjades men var resultatlös och patienten avled.

  Utredningen fastslår att det förhöjda NEWS-värdet 5 enligt rutinerna skulle ha meddelats till ansvarig sjuksköterska och inte bara dokumenterats i journalen. Om så hade skett skulle sjuksköterskan sannolikt rådfrågat läkare. Om detta skulle ha ändrat utgången för patienten kan inte fastslås med säkerhet. En möjlig bidragande faktor till bristande muntlig rapportering var en hög arbetsbelastning under natten.

  En handlingsplan har tagits fram i syfte att minska risken att detta ska upprepas. Bland annat har förnyad genomgång av NEWS och åtgärder i respektive NEWS-steg genomförts med personalen och vikten av muntlig kommunikation mellan yrkesgrupperna, företrädesvis med användande av kommunikationsverktyget SBAR, har åter betonats. Bemanningen nattetid har också ökats med en extra undersköterska.

 • Fördröjd larmkedja under pågående hjärtstopp

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där bristande följsamhet till rutiner för övervakning och fördröjd hjälp vid hjärtstoppslarm har medfört att en patient har drabbats av en allvarlig vårdskada och avlidit. 

  En äldre multisjuk patient opereras akut på grund av höftfraktur. Postoperativt dokumenteras avvikande vitalparametrar. Några timmar senare drabbas patienten av ett obevittnat hjärtstopp samtidigt som en störning i telefonisystemet inträffar vilket leder till en fördröjning i larmkedjan.    

  Utredningen visar bristande följsamhet till övervaknings och bedömningsrutiner samt bristande information och kommunikation avseende störningen i telefonisystemet. Reservrutiner vid störningar på telefonin var inte tillräckligt väl kända hos personalen. Störningen i telefonin är utrett och åtgärdat av leverantören.

  Under ett av patientens tidigare vårdtillfällen hade beslut gällande begränsningar i livsuppehållande åtgärder tagits. Detta var inte uppdaterat under det aktuella vårdtillfället. 

  Flera åtgärder har vidtagits till följd av denna händelse. Våra medarbetare har fått utbildning i övervakningsrutiner samt rutiner vid driftstörningar. Aktuellt larmnummer vid driftstörning är nu tydligt synligt på vårdavdelningar. Uppdaterade skriftliga rutiner vid störningar har gjorts tillgängliga på alla enheter inom verksamheten. Händelsen har analyserats och diskuterats på personalmöten.

 • Blodförtunnande läkemedel utsatt

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en patient drabbats av förlängd vårdtid

  Patienten behandlades med blodförtunnande läkemedel. Hen inkom akut med en bild som vid tarmvred. Inför en akut operation sätts den blodförtunnande behandlingen ut. Patienten förbättras gällande tarmvredet och den akuta operationen avstyrs. Man missar dock att återinsätta den blodförtunnande behandlingen och patienten drabbas av proppar till lungorna. Dessa behandlas och patienten kan skrivas ut efter en förlängd vårdtid.

  För att undvika att detta inträffar igen så har den riktlinje som berör behandling med blodförtunnande och kirurgi aktualiserats och expert har föreläst för läkargruppen.

 • Obevittnat hjärtstopp på akuten

  Danderyds sjukhus AB anmäler en händelse där en patient drabbats av en allvarlig vårdskada.

  Äldre multisjuk patient inkommer akut på grund av illamående, kräkningar och bröst- och ryggsmärta. Vid ankomst till sjukhuset har patienten ingen pågående smärta och är cirkulatoriskt stabil.

  Patienten placeras på övervakningsplats men kopplas ej upp på hjärtövervakning. En stund senare hittas patienten livlös. Återupplivningsförsök görs utan framgång och patienten dödförklaras.

  Vid tidpunkten för händelsen rådde en mycket hög belastning på akuten med många närvarande patienter och flera inkommande larmpatienter.

  En översyn av gällande rutiner och arbetssätt kommer genomföras, för att säkerställa tydligt ansvar för rapportering och övervakning. Efter denna händelse har även en förstärkning av läkarnas jourlinje gjorts.

 • Otillräcklig övervakning under förlossning

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där ett barn riskerade syrebrist under förlossningen.

  Ett nyfött barn, som föds utan tecken på syrebrist, behöver överföras till neonatal vård för behandling av blodförgiftning en tid efter förlossningen. Handläggningen under förlossningen bedöms inte ha påverkat risken för blodförgiftning.

  Då barnet blir allvarligt sjukt och utvecklar kramper på neonatalavdelningen genomförs en utredning av förlossningsförloppet. Man identifierar att fosterövervakningen den sista timmen var otillräcklig, men barnet föds utan tecken på syrebrist. Den ökande risken för vårdskada har inte direkt inneburit några konsekvenser för patienten eller hennes barn. Att fosterövervakningen sista timmen var otillräcklig är ett bifynd i utredningen.

  För att minska risken för liknande händelse så har en genomgång av fallet gjorts för medarbetare. Man har aktualiserat riktlinjen rörande fosterövervakning.

 • Lång väntetid på akutmottagningen

  Danderyds sjukhus AB Lex Maria anmäler en händelse där en patient riskerat en allvarlig vårdskada pga fördröjd utredning.

  Patienten inkom med ett oklart tillstånd. Som led i utredningen planerades ett prov på ryggmärgsvätskan för att utesluta infektion i hjärnan. Vid tillfället förelåg en överbelastad situation på akutmottagningen med många svårt sjuka patienter. Därför dröjde det många timmar innan provtagningen kunde genomföras. Till följd av det ansträngda läget och samtidig platsbrist blev patienten kvar på akutmottagningen en lång tid innan en slutenvårdsplats med adekvat omvårdnad kunde erbjudas. I väntan på detta insattes medicinsk behandling i form av intravenöst dropp och antibiotika.

  Analysen av ryggmärgsvätskan påvisade inga tecken på infektion i hjärnan och den fortsatta utredningen visade att patientens liv med all sannolikhet inte hade kunnat räddas oavsett alla medicinska insatser. Den långa väntetiden på akutmottagningen innebar dock en hög risk för patienten.

  Situationen på akutmottagningen och vårdplatsfrågan är högprioriterade frågor och riskförebyggande arbete för att förbättra situationen pågår kontinuerligt både lokalt på akutmottagningen och centralt på sjukhuset. Läkarbemanningen och kompetensen på akuten har på senare år höjts och ett arbete pågår med ytterligare förbättringar.

 • Klustersmitta Covid

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där flera patienter sannolikt fått covid under befintlig vård.

  Under en fyramånadersperiod skrevs flera hundra patienter in på en vårdenhet på sjukhuset. Av dessa utvecklade ett antal patienter en covidinfektion under vårdtiden. Majoriteteten av patienterna bedömdes som sannolikt smittade på enheten, övriga bedömdes ha haft smittan med sig när de skrevs in. Några av patienterna, som sannolikt blev smittade under vårdtillfället, avled i nära anslutning till vården.

  Sjukhusets utredning visar att smittspridningen skedde på enheten under andra covidvågen, trots att enheten inte hade ett uppdrag att vårda patienter med känd covidsmitta. Patienter, som senare diagnosticerades med covid, lades i början av denna period in utan föregående PCR-screening då provtagningskapaciteten var strikt ransonerad och det inte fanns möjlighet att testa även icke misstänkta fall. Senare infördes obligatorisk PCR-screening på alla som lades in, samtliga här hade då negativt test vid inskrivning och bedömdes som smittfria.  Gällande riktlinjer och rekommendationer avseende både personal och patienter verkar ha följts i aktuell situation för varje givet tillfälle. Sjukhuset har kontinuerlig översyn över gällande riktlinjer regionalt och nationellt för att smittskyddsarbetet på Danderyds sjukhus ska vara adekvat.

  För att undvika att smittspridning till de mycket sköra patienter som vårdades på enheten togs beslut om att alla patienter skulle vårdas i enkelrum. Om enkelrum inte fanns tillgängligt skulle patienterna antigentestas för covid dagligen.

 • Handhavandefel av innerkanyl till trach

  Danderyds sjukhus anmäler en händelse där en svårt covidsjuk patient med långvarigt behov av respirator genomgick ett byte av trachealkanyl.

  I efterförloppet fick patienten lufthunger och sjunkande syremättnad som identifierades och åtgärdades. Man konstaterade ett handhavandefel av den innerkanyl som hörde till den aktuella trachealkanylen.

  Sjukhusets utredning visar att detta handavandefel medförde att patienten kunde ha drabbats av allvarlig vårdskada. Bakomliggande orsak var brister i informationsöverföringen kring trachealkanylen.

  För att säkerställa att rätt information följer den tracheotomerade patienten har rutiner kring det så kallade trachkortet förstärkts liksom riktlinjer kring dokumentation och rapportering.

 • Barn avlider efter urakut kejsarsnitt

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där ett barn avlider kort efter förlossning med urakut kejsarsnitt.

  En förlossning sätts igång p.g.a. minskad mängd fostervatten. Barnet förlöses med akut kejsarsnitt p.g.a. en kortvarig syrebrist och avlider kort efter födseln, sannolikt p.g.a. mekoniumaspiration, dvs att barnet har bajsat i fostervattnet innan födseln och andats in det i lungorna.

  Sjukhusets utredning visar att det har identifierats brister i fosterövervakning och handläggning innan kejsarsnittet, som har medfört att barnet riskerade en allvarlig vårdskada.

  För att förhindra upprepning har information om händelsen givits för läkare och barnmorskor i syfte att belysa risker vid handläggande av patienter med minskad mängd fostervatten och mekonium i fostervattnet.

 • Brister vid handläggning av gravid med minskade fosterrörelser

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient drabbats av en allvarlig vårdskada.

  En patient, gravid i graviditetsvecka 30 med en pågående covid-19 infektion, sökte akut pga. minskade fosterrörelser, men blev inte undersökt vid söktillfället. Vid nästa söktillfälle noteras en påverkan på barnets hjärtrytm och ett akut kejsarsnitt utförs. Barnet föds med syrebrist, sannolikt till följd av patientens pågående covid-infektion och att patienten inte fick vård vid första besökstillfället. Barnets framtida konsekvenser av händelsen kan inte bedömas i dagsläget.

  Sjukhusets utredning visar att om patienten undersökts vid första tillfället hade man kanske kunnat se tecken på att moderkakan inte fungerade optimalt, barnet hade kunnat förberedas för en tidig förlossning och tidpunkten för kejsarsnittet hade kunnat optimeras.

  För att minska risken för liknande händelser så har rutiner, när gravida patienter hänvisas från akutmottagningen till förlossningen, uppdaterats.

Om webbplatsen

Webbplatsen vänder sig i första hand till patienter, gravida och närstående, men den riktar sig också till arbetssökande och andra som vill veta lite mer om sjukhuset, till exempel press.

Webbplatsen innehåller bland annat information om alla våra mottagningar och avdelningar och mer generell information kring ditt besök på sjukhuset. Exempelvis en karta som kan göra det lättare att hitta på Danderyds sjukhus.  

På startsidans menyrad under rubriken Om oss har vi samlat fakta om Danderyds sjukhus, våra verksamheter och information om vår forskning och utbildning.

Vissa funktioner som till exempel möjligheten att översätta webbplatsen till ett annat språk, fungerar tyvärr inte optimalt för äldre versioner av Internet Explorer. Om ni upplever problem ber vi er att gå in på webbplatsen genom en annan webbläsare.

Har ni synpunkter på webbplatsens innehåll eller utformning, kontakta kommunikationsenheten.ds@regionstockholm.se.