Om oss

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. Vi bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar.

Vi bedriver specialistsjukvård inom ett flertal områden med hög kvalitet. Flera av våra verksamheter hamnar högt upp i rankningar av kvaliteten. Hjärtkliniken hamnar i topp i specialistregistret Swedeheart. Det är bara ett exempel.

Vår gedigna kunskap om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning, vilken bedrivs inom bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi är speciellt framstående inom kardiologi där vi bland annat forskar om kopplingen mellan hjärtinfarkt och njursvikt.

Det som kännetecknar Danderyds sjukhus är att vi tidigt började arbeta personcentrerat med tvärdisciplinära grupper kring patienten. HND (Hjärta, Njure och Diabetes) är ett exempel. 

Vi har även omvandlat viss slutenvård till öppenvård för att patienten ska slippa stanna över natt och kunna få snabb vård dagtid. Öppenvårdsavdelningar finns inom hjärt, medicin och kirurgi.

Inom våra väggar drivs miniinvasiv kirurgi på hög nivå. Även forskning kring AI är framstående på sjukhuset. 

Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds här. Vi har landets största njurklinik och klinik för Logopedi. 

Vård i trygga, säkra händer

Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Genom att lyssna på varandra, på våra patienter och på deras närstående hittar vi bättre lösningar. Genom att olika verksamheter samverkar utnyttjar vi sjukhusets bredd för att kunna använda rätt spetskompetens. Genom att vara professionella och sätta kvalitet och omtanke främst i allt vi gör utvecklar och förbättrar vi verksamheten. Vi är ett undervisningssjukhus med universitetssjukvård: genom forskning och innovation utökar vi vår kunskap och genom utbildning delar vi med oss av den. Allt för att kunna bidra till god livskvalitet för alla våra patienter.

Akutvårdsbyggnaden Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus i siffror 2021

 • ISO-certifierade enligt ISO 9000:15 sedan 2016
 • Omsätter drygt 5,5 miljarder
 • 4 500 medarbetare
 • 2 000 studenter
 • 510 vårdplatser
 • 90 000 akutbesök, 429 000 besök i öppenvården
 • 14 500 operationer slutenvård, 7 400 dagkirurgi
 • 50 000 slutenvårdstillfällen, medelvårdtid 3,3 dagar
 • 11 000 förlossningar (DSAB och BB Stockhom)

Danderyds sjukhus utvecklas

För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet. Vårt moderna sjukhus har och får en miljö som värnar både patienter och medarbetare.

Danderyds sjukhus akutvårdsbyggnad

Sedan hösten 2019 står en helt ny akut- och behandlingsbyggnad klar vid Danderyds sjukhus, som en del i det landstingsövergripande arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård. Den 26 000 kvadratmeter stora byggnaden är dimensionerad för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar.

I den sju våningar höga byggnaden ryms bland annat avdelningar för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral. Dessutom kommer en intermediärvårdsavdelning att återfinnas i ombyggda lokaler i direkt anslutning till intensivvården. Byggnadens utformning markerar karaktär och identitet, exempelvis är den byggd den med andra mått och våningshöjder i jämförelse med övriga sjukhuset. Dessutom är akut-och behandlingsbyggnaden utformad utifrån högt ställda hållbarhetskrav för att stödja en effektiv energianvändning.

Danderyds sjukhus akutmottagning tar hand om allvarligare sjukdoms- och olycksfall. I februari 2018 öppnade en ny närakut i nära anslutning till akutmottagningen, dit patienter med akuta besvär som inte är livshotande kan vända sig. Närakuten och akutmottagningen har ett tätt samarbete. 

Vi säkerställer kompetens för framtiden

Behovet av kompetens är föränderligt och utgår från sjukhusets uppdrag och patienternas behov. På Danderyds sjukhus genomförs en mängd satsningar och aktiviteter för att säkra den kompetens som krävs i Framtiden hälso- och sjukvård. Då vi planerar och utvecklar verksamheten tar vi hänsyn till vilken kompetens som kommer att behövas. Arbetssätt, arbetsorganisation och kompetens bidrar till att skapa arbetsglädje, engagemang, kvalitet och effektivitet.

På sjukhuset finns Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter. Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö.

Vill du också arbeta i en utvecklande och omväxlande miljö?
Lediga jobb 

Konst på Danderyds sjukhus

Region Stockholms kulturförvaltning driver arbetet med de konstnärliga gestaltningarna och med kompletterande inköp av färdiga verk.  Hela sjukhuset får konst som gestaltats speciellt för platsen och verksamheten.

Som patient eller anhörig befinner man sig ofta i en utsatt situation. Ett av sjukhusets främsta mål är därför att patienter och anhöriga ska känna sig trygga och säkra och få bästa möjliga vård och behandling. I den kliniska vårdmiljön spelar konsten en viktig roll genom att värna humanistiska och existentiella värden och genom att bidra till en mänsklig och omhändertagande miljö. Det personliga tilltalet, engagemang, stimulans, lugn och reflektion – det är dessa mjuka värden som är konstens stora potential. Den bidrar också till en attraktiv arbetsplats för personalen. På sjukhuset finns även äldre konst. De äldsta verken är från 1950- och 60 talen då sjukhuset var nytt. Därefter har årsring lagts till årsring med konst från olika tider. Konsten utgör ett rikt kulturarv att ta vara på och utveckla vidare. Det konstnärliga gestaltningsprogrammet med ny konst på sjukhuset bygger delvis vidare på det arbete som gjordes 2009.

Enprocentsregeln

Konst i offentlig vårdmiljö har en lång tradition i Sverige. Redan 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av byggkostnaderna vid offentlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. Tack vare procentregeln har vi idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av konst, som berikar länets offentliga vårdmiljöer. Under 2019 blev akutvårdsbyggnaden klar och de konstnärliga gestaltningarna flyttade in.

Konsten i akutvårdsbyggnaden

I de allra senaste satsningarna i akutvårdsbygganden från 2019 har tolv konstnärer medverkat till att skapa platsspecifika verk som präglar både den invändiga och den utvändiga miljön. Varje konstnärligt gestaltningsuppdrag har utlysts offentligt med hundratals intresseanmälningar som följd. Många konstnärer uppskattar att få medverka i ett sammanhang där deras konst möter människor med olika bakgrund. 

Lex Maria

När en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada så är vårdgivaren skyldig att utreda det som hänt för att minimerat risken att det händer igen. Händelsen skall också rapporteras av vårdgivaren till IVO (SOSFS 2005:28). Denna regel kallas Lex Maria. Läs mer om Lex Maria på Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Maria-ärenden 2022

 • Klustersmitta Covid

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där flera patienter sannolikt fått covid under befintlig vård.

  Under en fyramånadersperiod skrevs flera hundra patienter in på en vårdenhet på sjukhuset. Av dessa utvecklade ett antal patienter en covidinfektion under vårdtiden. Majoriteteten av patienterna bedömdes som sannolikt smittade på enheten, övriga bedömdes ha haft smittan med sig när de skrevs in. Några av patienterna, som sannolikt blev smittade under vårdtillfället, avled i nära anslutning till vården.

  Sjukhusets utredning visar att smittspridningen skedde på enheten under andra covidvågen, trots att enheten inte hade ett uppdrag att vårda patienter med känd covidsmitta. Patienter, som senare diagnosticerades med covid, lades i början av denna period in utan föregående PCR-screening då provtagningskapaciteten var strikt ransonerad och det inte fanns möjlighet att testa även icke misstänkta fall. Senare infördes obligatorisk PCR-screening på alla som lades in, samtliga här hade då negativt test vid inskrivning och bedömdes som smittfria.  Gällande riktlinjer och rekommendationer avseende både personal och patienter verkar ha följts i aktuell situation för varje givet tillfälle. Sjukhuset har kontinuerlig översyn över gällande riktlinjer regionalt och nationellt för att smittskyddsarbetet på Danderyds sjukhus ska vara adekvat.

  För att undvika att smittspridning till de mycket sköra patienter som vårdades på enheten togs beslut om att alla patienter skulle vårdas i enkelrum. Om enkelrum inte fanns tillgängligt skulle patienterna antigentestas för covid dagligen.

 • Handhavandefel av innerkanyl till trach

  Danderyds sjukhus anmäler en händelse där en svårt covidsjuk patient med långvarigt behov av respirator genomgick ett byte av trachealkanyl.

  I efterförloppet fick patienten lufthunger och sjunkande syremättnad som identifierades och åtgärdades. Man konstaterade ett handhavandefel av den innerkanyl som hörde till den aktuella trachealkanylen.

  Sjukhusets utredning visar att detta handavandefel medförde att patienten kunde ha drabbats av allvarlig vårdskada. Bakomliggande orsak var brister i informationsöverföringen kring trachealkanylen.

  För att säkerställa att rätt information följer den tracheotomerade patienten har rutiner kring det så kallade trachkortet förstärkts liksom riktlinjer kring dokumentation och rapportering.

 • Barn avlider efter urakut kejsarsnitt

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där ett barn avlider kort efter förlossning med urakut kejsarsnitt.

  En förlossning sätts igång p.g.a. minskad mängd fostervatten. Barnet förlöses med akut kejsarsnitt p.g.a. en kortvarig syrebrist och avlider kort efter födseln, sannolikt p.g.a. mekoniumaspiration, dvs att barnet har bajsat i fostervattnet innan födseln och andats in det i lungorna.

  Sjukhusets utredning visar att det har identifierats brister i fosterövervakning och handläggning innan kejsarsnittet, som har medfört att barnet riskerade en allvarlig vårdskada.

  För att förhindra upprepning har information om händelsen givits för läkare och barnmorskor i syfte att belysa risker vid handläggande av patienter med minskad mängd fostervatten och mekonium i fostervattnet.

 • Brister vid handläggning av gravid med minskade fosterrörelser

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient drabbats av en allvarlig vårdskada.

  En patient, gravid i graviditetsvecka 30 med en pågående covid-19 infektion, sökte akut pga. minskade fosterrörelser, men blev inte undersökt vid söktillfället. Vid nästa söktillfälle noteras en påverkan på barnets hjärtrytm och ett akut kejsarsnitt utförs. Barnet föds med syrebrist, sannolikt till följd av patientens pågående covid-infektion och att patienten inte fick vård vid första besökstillfället. Barnets framtida konsekvenser av händelsen kan inte bedömas i dagsläget.

  Sjukhusets utredning visar att om patienten undersökts vid första tillfället hade man kanske kunnat se tecken på att moderkakan inte fungerade optimalt, barnet hade kunnat förberedas för en tidig förlossning och tidpunkten för kejsarsnittet hade kunnat optimeras.

  För att minska risken för liknande händelser så har rutiner, när gravida patienter hänvisas från akutmottagningen till förlossningen, uppdaterats.

Om webbplatsen

Webbplatsen vänder sig i första hand till patienter, gravida och närstående, men den riktar sig också till arbetssökande och andra som vill veta lite mer om sjukhuset, till exempel press.

Webbplatsen innehåller bland annat information om alla våra mottagningar och avdelningar och mer generell information kring ditt besök på sjukhuset. Exempelvis en karta som kan göra det lättare att hitta på Danderyds sjukhus.  

På startsidans menyrad under rubriken Om oss har vi samlat fakta om Danderyds sjukhus, våra verksamheter och information om vår forskning och utbildning.

Vissa funktioner som till exempel möjligheten att översätta webbplatsen till ett annat språk, fungerar tyvärr inte optimalt för äldre versioner av Internet Explorer. Om ni upplever problem ber vi er att gå in på webbplatsen genom en annan webbläsare.

Har ni synpunkter på webbplatsens innehåll eller utformning, kontakta kommunikationsenheten.ds@regionstockholm.se.