Om oss

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. Vi bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar.

Vi bedriver specialistsjukvård inom ett flertal områden med hög kvalitet. Flera av våra verksamheter hamnar högt upp i rankningar av kvaliteten. Hjärtkliniken hamnar i topp i specialistregistret Swedeheart. Det är bara ett exempel.

Vår gedigna kunskap om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning, vilken bedrivs inom bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi är speciellt framstående inom kardiologi där vi bland annat forskar om kopplingen mellan hjärtinfarkt och njursvikt.

Det som kännetecknar Danderyds sjukhus är att vi tidigt började arbeta personcentrerat med tvärdisciplinära grupper kring patienten. HND (Hjärta, Njure och Diabetes) är ett exempel.
Personcentrerad vård

Vi har även omvandlat viss slutenvård till öppenvård för att patienten ska kunna få snabb vård dagtid och slippa stanna över natten. Öppenvårdsavdelningar finns inom hjärt, medicin och kirurgi.

Inom våra väggar drivs miniinvasiv kirurgi på hög nivå. Även forskning kring AI är framstående på sjukhuset. 

Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds här. Vi har landets största njurklinik och klinik för Logopedi. 

Vård i trygga, säkra händer

Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Genom att lyssna på varandra, på våra patienter och på deras närstående hittar vi bättre lösningar. Genom att olika verksamheter samverkar utnyttjar vi sjukhusets bredd för att kunna använda rätt spetskompetens. Genom att vara professionella och sätta kvalitet och omtanke främst i allt vi gör utvecklar och förbättrar vi verksamheten. Vi är ett undervisningssjukhus med universitetssjukvård: genom forskning och innovation utökar vi vår kunskap och genom utbildning delar vi med oss av den. Allt för att kunna bidra till god livskvalitet för alla våra patienter.

Bild på Akutvårdsbyggnaden Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus i siffror 2023

 • ISO-certifierade enligt ISO 9000:15 sedan 2016
 • Miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2003
 • Omsätter 6,5 miljarder kronor
 • 4 600 medarbetare
 • 2 000 studenter
 • 500 vårdplatser
 • 90 000 akutbesök
 • 430 000 besök i öppenvården
 • 25 000 operationer
 • 46 000 vårdtillfällen i sluten vård
 • 5 500 förlossningar

Danderyds sjukhus utvecklas

För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet. Vårt moderna sjukhus har och får en miljö som värnar både patienter och medarbetare.

Danderyds sjukhus akutvårdsbyggnad

Sedan hösten 2019 står en helt ny akut- och behandlingsbyggnad klar vid Danderyds sjukhus, som en del i det landstingsövergripande arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård. Den 26 000 kvadratmeter stora byggnaden är dimensionerad för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar.

I den sju våningar höga byggnaden ryms bland annat avdelningar för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral. Dessutom kommer en intermediärvårdsavdelning att återfinnas i ombyggda lokaler i direkt anslutning till intensivvården. Byggnadens utformning markerar karaktär och identitet, exempelvis är den byggd den med andra mått och våningshöjder i jämförelse med övriga sjukhuset. Dessutom är akut-och behandlingsbyggnaden utformad utifrån högt ställda hållbarhetskrav för att stödja en effektiv energianvändning.

Danderyds sjukhus akutmottagning tar hand om allvarligare sjukdoms- och olycksfall. I februari 2018 öppnade en ny närakut i nära anslutning till akutmottagningen, dit patienter med akuta besvär som inte är livshotande kan vända sig. Närakuten och akutmottagningen har ett tätt samarbete. 

Vi säkerställer kompetens för framtiden

Behovet av kompetens är föränderligt och utgår från sjukhusets uppdrag och patienternas behov. På Danderyds sjukhus genomförs en mängd satsningar och aktiviteter för att säkra den kompetens som krävs i Framtiden hälso- och sjukvård. Då vi planerar och utvecklar verksamheten tar vi hänsyn till vilken kompetens som kommer att behövas. Arbetssätt, arbetsorganisation och kompetens bidrar till att skapa arbetsglädje, engagemang, kvalitet och effektivitet.

Clinicum

På sjukhuset finns Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter. Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö.
Clinicum

Vill du också arbeta i en utvecklande och omväxlande miljö?
Lediga jobb 

Konst på Danderyds sjukhus

Region Stockholms kulturförvaltning driver arbetet med de konstnärliga gestaltningarna och med kompletterande inköp av färdiga verk. Hela sjukhuset får konst som gestaltats speciellt för platsen och verksamheten.

Som patient eller anhörig befinner man sig ofta i en utsatt situation. Ett av sjukhusets främsta mål är därför att patienter och anhöriga ska känna sig trygga och säkra och få bästa möjliga vård och behandling. I den kliniska vårdmiljön spelar konsten en viktig roll genom att värna humanistiska och existentiella värden och genom att bidra till en mänsklig och omhändertagande miljö. Det personliga tilltalet, engagemang, stimulans, lugn och reflektion – det är dessa mjuka värden som är konstens stora potential. Den bidrar också till en attraktiv arbetsplats för personalen.

På sjukhuset finns även äldre konst. De äldsta verken är från 1950- och 60 talen då sjukhuset var nytt. Därefter har årsring lagts till årsring med konst från olika tider. Konsten utgör ett rikt kulturarv att ta vara på och utveckla vidare.

Enprocentsregeln

Konst i offentlig vårdmiljö har en lång tradition i Sverige. Redan 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av byggkostnaderna vid offentlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. Tack vare procentregeln har vi idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av konst, som berikar länets offentliga vårdmiljöer.

Konsten i akutvårdsbyggnaden

I akutvårdsbygganden från 2019 har tolv konstnärer medverkat till att skapa platsspecifika verk som präglar både den invändiga och den utvändiga miljön. Varje konstnärligt gestaltningsuppdrag har utlysts offentligt med hundratals intresseanmälningar som följd. Många konstnärer uppskattar att få medverka i ett sammanhang där deras konst möter människor med olika bakgrund. 

Konstguiden

Konstguiden är ett pedagogiskt verktyg framtagen av Region Stockholm för att berätta om den offentliga konsten på ett flertal stora sjukhus i Stockholm med omnejd. Konstguiden är en mobilapp som känner av var du befinner dig och ger information om den konst som finns på platsen.
Ladda ner Konstappen på Appstore

Lex Maria

När en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada så är vårdgivaren skyldig att utreda det som hänt för att minimerat risken att det händer igen. Händelsen ska också rapporteras av vårdgivaren till IVO (SOSFS 2005:28). Denna regel kallas Lex Maria. Läs mer om Lex Maria på Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Maria 2024

 • Felplacerad märgspik vid operation av överarmsfraktur

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse om vårdskada. En operation av en överarmsfraktur misslyckades och patienten behövde opereras igen.

  En patient föll och fick en överarmsfraktur. Beslut fattades om kirurgi med märgspik. Under operationen var det svårt att få till bra röntgenbilder och postoperativt noterades det att spiken inte låg i ledhuvudet utan endast i märghålan. Patienten behövde därför genomgå ytterligare kirurgiska ingrepp. Efter operationerna fick patienten en djup postoperativ infektion. Idag mår patienten bra men upplever värk i armen efter fysisk aktivitet. Vid återbesök konstaterades även kvarstående besvär vid rotation av armen fullt ut.

  Sjukhusets utredning visar på brister i teamet kopplat till utbildning och kunskap gällande ny utrustning för röntgenbilder vid operationsbordet. Något som bidrog till händelsen.

  För att förhindra återupprepning av liknande händelser pågår ett arbete med att förbättra utbildningsrutinerna vid införandet av ny utrustning.

 • Skada efter höftprotesoperation

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en vårdskada uppstod.

  Patienten har haft artrossmärta i vänster höft och genomgår höftproteskirurgi. Tre veckor efter kirurgin noteras att det opererade benet är något kortare jämfört med det andra benet. Röntgen visar att ledskålen har hamnat inne i bäckenet. Händelsen föranleder stor kirurgi på högspecialiserat sjukhus. Revisionen går väl och patienten kan nu röra sig utan smärta.

  Utredningen visar brister i kommunikation och informationsöverföring gällande den preoperativa planeringen. Det fanns även en otydlighet hos kirurgerna kring vem som hade det slutliga ansvaret för planering och genomförandet av kirurgin.

  För att förbättra patientsäkerheten har dokumentationsrutinerna kring den kirurgiska planeringen setts över, både i journalen och i operationsplaneringsprogrammet.

 • Sövning vid tandvård

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient utsatts för risk för en allvarlig vårdskada.

  En patient planerades för tandvård i narkos, då patienten hade stor oro inför ingreppet. Förberedelserna inför ingreppet innebar att patienten utsattes för risker och det slutade med att ingreppet inte kunde genomföras.

  För att minska risken för liknande händelser har verksamheten förtydligat befintliga rutiner och ökat utbildningsinsatser för specialanpassad narkos.

 • Fördröjt beslut om kejsarsnitt
  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där fördröjning av beslut om kejsarsnitt samt försök att ändra barnets läge bedöms ha ökat risken för barnet att skadas.

  Utredningen beskriver en händelse där en kvinna förlöses med kejsarsnitt pga ansiktsbjudning och utebliven progress av förlossningsförloppet. Under förlossningen tillkommer feber och avvikande fosterövervakning men barnet föds utan syrebrist. Knappt ett dygn efter förlossningen får barnet kramper och en ischemisk stroke kan diagnosticeras.

  Det kan inte uteslutas att handläggningen har ökat risken för den komplikation som uppstod. Vidare bedöms fördröjningen och den bristande fosterövervakningen ha ökat risken för andra skador på barnet.

  Åtgärder som vidtagits för att minimera risken för upprepning har varit falldragning för barnmorskor och läkare i lärande syfte med fokus på vilka fosterlägen som kan utgöra hinder för vaginal förlossning.

 • Överdosering av läkemedel

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse gällande överdosering av läkemedel enligt lex Maria.

  En äldre svårt kärlsjuk patient blev inlagd akut pga försämring av fotsår, svår smärta och förvirring som krävde en underbensamputation. Under vårdtiden ordinerades patienten ett rytmreglerande läkemedel pga förmaksflimmer (oregelbunden hjärtrytm). Innan utskrivning till annan vårdgivare halverades dosen. När patienten återinskrevs efter några dygn på en högre vårdnivå på Danderyds sjukhus var dosen rytmreglerande läkemedel för hög.

  Sjukhusets utredning visade att läkemedelsjusteringen gjordes felaktigt i journalsystemet och läkemedlet administrerades sannolikt utan att man gjorde en rimlighetsbedömning.

  För att minska risken för liknande händelser har enheten infört ”prioriterad rond” för att uppnå en lugnare arbetsmiljö för alla medarbetare, med färre störningsmoment. Påminnelse om rutinen för kontroll av läkemedelslistan vid utskrivning har också gått ut till medarbetarna.

 • Avvikande röntgenfynd utan lämplig åtgärd

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient utsatts för risk för en allvarlig vårdskada.

  En patient genomgick en utredning för bröstsmärtor. Trots avvikande röntgenfynd utreddes patienten inte vidare. Patienten fick en flerårig fördröjning av korrekt diagnos och har därmed riskerat att drabbas av allvarlig vårdskada.

  Tydliga rutiner finns kring omhändertagande av utredningssvar med vidimering inom rimlig tid och att vidta relevanta åtgärder, men dessa rutiner följdes inte vid denna utredning.

 • Fördröjd handläggning av tarmvred

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där diagnos och handläggning av tarmvred fördröjts.

  En gravid kvinna, som tidigare opererats i buken, drabbades av akuta buksmärtor två månader före beräknad förlossning. Efter en tids slutenvård förlöses patienten vaginalt med ett friskt barn. Efter förlossningen diagnostiseras tarmvred och patienten opereras akut. En bit av tunntarmen opereras bort på grund av syrebristskada.

  Den fördröjda handläggningen bedöms bero på flertalet försvårande omständigheter bl.a. överdriven respekt för risker med röntgenundersökning av buken och för risker med operation då kvinnan var gravid.

  Åtgärder som vidtagits för att minimera risken för upprepning har varit falldragning för läkare på sjukhuset i lärande syfte.

 • Ärrbråck med tunntarmsresektion och lungemboli

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en patient drabbas av ett flertal komplikationer efter en titthålsoperation.

  En patient, som genomgått en okomplicerad gynekologisk titthålsoperation, drabbas av en tunntarmsskada på grund av inklämd tarm i ett av porthålen. En ny operation krävs och i efterförloppet drabbas patienten av en propp i lungan samt njursvikt.

  Sjukhusets utredning visar på bristfällig läkemedelsordination och omvårdnad vilket har bidragit till bl.a. uttorkning och därmed till komplikationerna efter den andra operationen.

  Åtgärder som vidtagits för att minimera risken för upprepning har varit falldragning för medarbetarna på kliniken i lärande syfte. Beslut har fattats om att rutinmässigt sy bindvävshinnan efter en titthålsoperation i de fall där det så kallade porthålet är över tio millimeter. Rutiner för omvårdnadsåtgärder efter tarmoperation såsom vätskebalansräkning samt hur man bör använda läkemedelsmodulen har aktualiserats.

 • Kvarglömd tork efter hysteroskopi

  Danderyds Sjukhus AB anmäler en händelse där en kompress blivit kvar i kvinnans vagina efter ett ingrepp i underlivet.

  En patient genomgick en hysteroskopisk resektion (borttagande) av en stor polyp i livmodern. Två månader efter ingreppet kontaktade kvinnan gynekologmottagningen då en stor kompress kommit ut ur slidan vid toalettbesök. Patienten beskriver vid besöket att hon sedan operationen haft irritation i underlivet och återkommande urinvägsinfektioner. Diagnosen bakteriell vaginos (slidkatarr) ställs och behandling sätts in.

  Sjukhusets utredning har inte kunnat komma fram till orsaken, det vill säga varför kompressen blev kvar i patientens vagina i samband med operationen då gällande rutiner/riktlinjer vid avslutande av operation har följts.

  Åtgärder som vidtagits för att minimera risken för upprepning har varit att påminna om vikten av att alltid noggrant kontrollera att ingen kompress lämnats i vagina även om antalet kompresser som tagits upp inför/under operationen stämmer med antalet vid avslutad operation.

 • Överdosering morfin

  Danderyds Sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en patient riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada. En patient som vårdades för inflammation i bukspottkörteln behövde smärtlindring. Patienten ordinerades 5 mg morfin men på grund av ett spädningsfel får patienten i stället 50 mg morfin. Patienten blev trött men påverkas inte mer än det. Höga doser morfin kan dock leda till nedsatt andning varför patienten riskerade en allvarlig vårdskada. Sjukhuset har utökat utbildningen kring rimlighetsbedömningar av mängd iordningsställt läkemedel för att förhindra att liknade händelser händer igen.

Om webbplatsen

Webbplatsen är anpassad för att ge bästa möjliga upplevelse oavsett om du besöker den via en mobil eller annan digital enhet. Webbplatsen vänder sig i första hand till patienter, gravida och närstående, men den riktar sig också till arbetssökande och andra som vill veta mer om sjukhuset.

Har du synpunkter på webbplatsens innehåll eller utformning, eller behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, kontakta kommunikationsavdelningen.ds@regionstockholm.se.

Tillgänglighet

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsen för att upprätthålla en så god tillgänglighet som möjligt. Tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur ds.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighetsredogörelse

Så här gör du för att öka läsbarheten

Du kan själv ändra textstorlek via webbläsarens menyer. Det gör du genom att samtidigt hålla ned Ctrl-tangenten och + (plus) eller – (minus)- tecknet. Återställ till standard med Ctrl och noll-tangenten. Du kan också anpassa färger och kontraster under inställningarna i din webbläsare för att öka läsbarheten för just dig.

Så använder du lyssna-funktionen

Som stöd för dig som till exempel har läs- och skrivsvårigheter eller helt enkelt hellre lyssnar än läser, finns en funktion för att få texten uppläst. Uppläsningen startar automatiskt när du aktiverar länken Lyssna ovanför menyraden. Du behöver inte ladda ner något program.

Översättning

Danderyds Sjukhus använder Google Translate för översättning av webbplatsen. Danderyds sjukhus tar inte ansvar för felaktigheter i översättningen.