Styrning

Danderyds Sjukhus AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB. Landstingshuset i Stockholm AB äger och förvaltar aktier i de aktiebolag som Region Stockholm använder för sin verksamhet.

Delegering och återrapportering

Delegeringen framgår av vd-instruktion fastställd av styrelsen samt besluts- och delegationsordning från vd. Av vd-instruktion framgår bland annat att vd i förväg ska inhämta styrelsens godkännande till väsentliga åtgärder och beslut, exempelvis fastställande av budget och årsredovisning. Styrelsen följer kontinuerligt och systematiskt upp ekonomi och verksamhet.

Av besluts- och delegationsordning framgår att beslut om chefsförordnande ska beslutas efter samråd med personalavdelningen, samt att verksamhetsförändringar inom ramen för ansvarsområde och fastställd budget kan delegeras från verksamhetschef. 

Enligt de generella ägardirektiven ska beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, hänskjutas till landstingsfullmäktige. (Danderyds Sjukhus AB, Årsrapport 2017).

Allmänt om styrning

Danderyds sjukhus är det första akutsjukhuset som har ett certifierat ledningssystem. År 2016 certifierades sjukhusets ledningssystem enligt ISO 9001:2015.

Danderyd sjukhus kvalitetsledningssystem följer Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:9). Det innebär att det finns ett arbetssätt på sjukhuset som skapar förutsättningar för att sjukhuset ska kunna leva upp till sina mål och följa de lagar och krav som ställs på verksamheten. På Danderyds sjukhus är egenkontroller av verksamheten, bl a i form av interna revisioner, ett viktigt verktyg för att identifiera förbättrings- och utvecklingsområden.

Sjukhusledning

I ledningsgruppen för Danderyds sjukhus sitter vd, chefläkare, chefer för sjukhusets verksamhetsområden samt administrativa chefer.

Verkställande direktör

 • Christophe Pedroletti

Chefläkare

 • Patientsäkerhet - Åsa Lindström Hammar

Chefsjuksköterska

 • Anna Bonnivier

Verksamhetschefer för sjukhusets vårdområden

 • Akutsjukvård - Göran Örnung
 • Anestesi- och intensivvård - Klara Bergmark
 • Hjärt- och fysiologi - Karin Malmqvist
 • Kirurgi och urologi - Tf Stefan Gantelius
 • Kvinnosjukvård och förlossning - Maria Persson
 • Medicinska specialiteter - Andreas Kling
 • Neurologi - Christina Sjöstrand
 • Ortopedi - Stefan Gantelius
 • Radiologi - Marie Dyberg
 • Rehabiliteringsmedicin - Christian Andersen

Chefer för sjukhusets administrativa avdelningar

 • Ekonomi - Andreas Henriksson
 • HR - Anna Wadenhov
 • Kommunikation - Elin Berlin
 • Infrastruktur och digitalisering - Emma Ekerdal Lovén
 • Operativ direktör- Erik Sköldenberg

Styrelse

Danderyds sjukhus är ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm. Ägaren utser bolagets styrelse.

Sedan juni 2016 har Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB en gemensam styrelse (exklusive arbetstagarrepresentanterna) för att samordna frågor mellan sjukhusen.

Styrelse

 • Peter Graf, ordförande
 • Christina Rapp Lundahl, ledamot
 • Veronika Sundström, ledamot 
 • Mikael Borin, ledamot  
 • Patrik Emanuelsson, ledamot

Arbetstagarrepresentanter

 • Hans Erntell
 • Camilla Vahlberg
 • Birgitta Eklund

Miljöarbete

Danderyds sjukhus arbetar aktivt för att verksamheten ska ha så lite påverkan på miljön som möjligt. Vårt miljöarbete bygger på att nå ständiga förbättringar och att bidra till en miljömässig hållbar utveckling. Sjukhuset följer Region Stockholms styrdokument för hållbarhet. 
Våra prioriterade områden för miljöarbetet är att:

 • Begränsa klimatpåverkan
 • Arbeta mot cirkulära produkt- och materialflöden
 • Minska utsläpp av miljö- och hälsoskadliga läkemedel och kemikalier
 • Främja den biologiska mångfalden

Region Stockholm driver hållbar utveckling, regionstockholm.se

Miljövillkor

Danderyds sjukhus är en så kallad anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Det finns därför särskilda miljövillkor för sjukhuset när det gäller till exempel kemikaliehantering, bullerstörningar, avfallshantering och miljörapportering.

Miljöledningsssytem

Sjukhuset är sedan 2003 miljöcertifierat i enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Ett miljöcertifikat betyder att sjukhuset arbetar systematiskt med miljöfrågorna och miljöhänsyn tas dagligen i den ordinarie verksamheten.

Miljöpolicy

Danderyds sjukhus verksamhet ska bedrivas tryggt och säkert för patienten och med patienten, på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi ska skydda miljön och förebygga föroreningar samt ständigt förbättra sjukhusets miljöprestanda. Vi ska följa lagar och andra bindande krav.

Sjukhuset tar ansvar för att begränsa klimatpåverkan, främja den biologiska mångfalden, arbeta mot cirkulära produkt- och materialflöden samt minska utsläppen från hälso- och miljöskadliga läkemedel och kemikalier. Detta uppnår vi genom:

 • Resurseffektiva arbetssätt i vården
 • Medvetna beslut och aktivt miljöarbete i verksamheterna
 • Säker och ansvarsfull hantering av läkemedel och farliga kemikalier
 • Reducerad klimatpåverkan från användning av medicinska gaser och energi, vid resor och transporter samt från patientmåltider
 • Kravställande vid anskaffning som bidrar till miljömässig hållbarhet
 • Materialåtervinning och ha cirkulära flöden vid användning av varor och tjänster

Miljöpolicyn omfattar all verksamhet inom Danderyds Sjukhus AB. Alla medarbetare och de som arbetar på uppdrag åt Danderyds sjukhus har ett ansvar att följa miljöpolicyn.

Engagerade medarbetare

Sjukhusets medarbetare är den största anledningen till att sjukhuset har ett framgångsrikt miljöarbete. Alla verksamheter har en stödorganisation för miljöarbetet, med lokala miljörepresentanter på enheterna som hjälper till att nå ut med information och driva på miljöarbetet i praktiken.

Goda exempel på miljöarbete

Kvalitetsarbete

Det allra viktigaste för oss som arbetar på Danderyds sjukhus är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling.

Vi som arbetar på Danderyds sjukhus vill ständigt förbättra kvaliteten på den sjukvård vi utför. Vår kompetens ska garantera att alla patienter får en så god vård och behandling som möjligt. Alla som möter Danderyds sjukhus ska känna att de är i trygga, säkra händer.

En central och viktig del i sjukhusets kvalitetsarbete är att skapa förutsättning för resultatbaserad utveckling av vårdens processer genom välstrukturerad och systematisk uppföljningsmodell. Som ett led i detta har sjukhusets kvalitetsledningssystem utvecklats aktivt under flera års tid.

Kvalitet och patientsäkerhet

På Danderyds sjukhus jobbar vi kontinuerligt med kvalitet och patientsäkerhet för att kunna erbjuda bästa möjliga vård och behandling. Här presenterar vi en del av de arbeten med koppling till kvalitet och patientsäkerhet som gjorts inom sjukhuset.
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse DSAB 2023 (pdf)

Kvalitetspolicy

Danderyds sjukhus bedriver akut och planerad somatisk specialistvård, viss högspecialiserad vård, klinisk utbildning och patientnära forskning. Vi samverkar med andra vårdgivare för effektiva vårdkedjor och processer så att patientens väg genom vården blir smidig och säker.
Vårt kvalitetsarbete präglas av ett tydligt fokus på behov och förväntningar hos våra kunder och intressenter, medarbetares delaktighet och ett systematiskt arbete för verksamhetens utveckling. Vi ska följa lagar, myndighetskrav, ägardirektiv, ingångna avtal och verksamhetens övriga mål.

Detta uppnår vi genom

Kvalitetspolicyn omfattar all verksamhet inom Danderyds Sjukhus AB. Alla medarbetare och de som arbetar på uppdrag åt Danderyds sjukhus har ett ansvar att följa kvalitetspolicyn.

Hållbar utveckling och smidiga processer

Hållbar utveckling och smidiga processer - vad betyder det på Danderyds sjukhus?

Detta innefattar allt från miljöfrågor, arbetsmiljöfrågor och riskförebyggande tänkande till processer som till exempel utskrivningsprocessen, med syfte att minska akuta, undvikbara återinläggningar och palliativprocessen, som arbetar för en värdig vård i livets slutskede.

Smidiga processer innebär också att det ska vara lätt att göra något bättre. Vi har en platt organisation där det är nära mellan chefer och medarbetare och alla ska känna att deras idéer är välkomna.

Genom ett pågående arbete med återvinning, energisparande och utbildning bland de anställda har vi fått en miljöcertifiering. Utöver de ersättningsgrundande målen så följer vi upp samtliga mål i sjukhusets miljö- och hållbarhetsprogram, som är baserat på Regions Stockholms miljöprogram.
Miljö,regionstockholm.se

Genom årliga medarbetarundersökningar ser vi hur arbetsmiljön ser ut och arbetar på flera olika sätt för att förbättra där det behövs.

Flera av sjukhusets internutbildningar syftar till att förbättra arbetsmiljön. Utöver utbildningar i exempelvis stickteknik, lyftteknik, fallriskprevention, har vi även fått bidrag från Arbetsmiljölyftet för flera projekt inom sjukhuset.
Arbetsmiljölyftet, arbetsmiljolyftet,ringla.nu

Vårt arbete med patientsäkerhet är en viktig del i kvalitetsarbetet och vi har ofta många presentationer på den nationella Patientsäkerhetsdagen. Läs mer om ett av bidragen 2024 här.
Kvalitet och patientsäkerhet

Personcentrerad vård

Personcentrerad vård är en del i Danderyds sjukhus gemensamma verksamhetsplan och framtidsvision.

Personcentrerad vård är ett förhållningssätt där vi utgår från patientens livssituation, förmåga och behov av vård. Din delaktighet i egenskap av patient eller närstående är central. Begreppet personcenterad vård innefattar både sådant vi redan gör och sådant vi kan utveckla vidare.

Personcentrerad vård på Danderyds sjukhus

All vård hos oss har sin utgångspunkt i våra gemensamma värderingar och ett etiskt förhållningssätt. Med kvalitet och omtanke utgår vi från era behov, visar vi respekt och ansvarar för att vi kan erbjuda vård som är baserad på vetenskap och välfungerande vårdprocesser.

Genom att olika verksamheter samverkar utnyttjar vi sjukhusets bredd för att ni ska få bästa möjliga tvärprofessionella och tvärdisciplinära vård.

Utifrån era sjukdomsberättelser, unika förutsättningar och resurser upprättar en individuellt anpassade vårdplan som vi och ni tillsamans tar anvar för. Vårdpersonalen tar vara på era förmågor och stimulerar till egenvård och ansvarstagande.

Vi strävar efter ömsesidig respekt för varandras kunskap; å ena sidan er och era närståendes kunskap om hur det är att leva med sjukdomen och önskemål om vårdinsatser, å andra sidan vår kunskap om vård, utredning, behandling och rehabilitering vid det specifika tillståndet.

Process- och förbättringsarbete

Danderyds sjukhus har under många år arbetat med förbättringar i patientflöden och av vårdens kvalitet. Sedan flera år tillbaka arbetar vi med ett systematiskt arbetssätt i vårt process- och ständiga förbättringsarbete.

Syftet med sjukhusets process- och systematiska förbättringsarbete är att åstadkomma en ännu bättre vård för patienterna. Att arbeta systematiskt med ständiga förbättringar är ett sätt att förhålla sig till patienten, varandra och verksamheten. Det innebär att

 • Vi gör det som skapar värde för patienten 
 • Vi har en helhetssyn på patientflöde och verksamhet 
 • Vi arbetar långsiktigt

Ett strukturerat och överenskommet arbetssätt, med en tydlig rollfördelning, bidrar till en arbetssituation som förebygger fel och skapar smidiga flöden.

Genom att dela med oss av erfarenheter kan vi göra vården säkrare och effektivare. Tillsammans bygger vi pålitliga, faktabaserade processer, där var och en vet vad den ska göra och där var och en vet vad nästa person i kedjan behöver för att kunna göra ett bra jobb.