Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.

Mer Info

Styrning

Danderyds Sjukhus AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB. Landstingshuset i Stockholm AB äger och förvaltar aktier i de aktiebolag som Region Stockholm använder för sin verksamhet.

Delegering och återrapportering

Delegeringen framgår av vd-instruktion fastställd av styrelsen samt besluts- och delegationsordning från vd. Av vd-instruktion framgår bland annat att vd i förväg ska inhämta styrelsens godkännande till väsentliga åtgärder och beslut, exempelvis fastställande av budget och årsredovisning. Styrelsen följer kontinuerligt och systematiskt upp ekonomi och verksamhet.

Av besluts- och delegationsordning framgår att beslut om chefsförordnande ska beslutas efter samråd med personalavdelningen, samt att verksamhetsförändringar inom ramen för ansvarsområde och fastställd budget kan delegeras från verksamhetschef. 

Enligt de generella ägardirektiven ska beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, hänskjutas till landstingsfullmäktige. (Danderyds Sjukhus AB, Årsrapport 2017).

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Gör vi detta bryter vi mot tystnadsplikten och sekretesslagen.

Det är bra om du berättar för oss vem vi får lämna ut uppgifter till, till exempel en anhörig eller närstående som ringer och vill veta hur du mår.

Allmänt om styrning

Danderyds sjukhus är det första akutsjukhuset som har ett certifierat ledningssystem. År 2016 certifierades sjukhusets ledningssystem enligt ISO 9001:2015.

Danderyd sjukhus kvalitetsledningssystem följer Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:9). Det innebär att det finns ett arbetssätt på sjukhuset som skapar förutsättningar för att sjukhuset ska kunna leva upp till sina mål och följa de lagar och krav som ställs på verksamheten. På Danderyds sjukhus är egenkontroller av verksamheten, bl a i form av interna revisioner, ett viktigt verktyg för att identifiera förbättrings- och utvecklingsområden.

Sjukhusledning

I ledningsgruppen för Danderyds sjukhus sitter vd, chefläkare, chefer för sjukhusets verksamhetsområden samt administrativa chefer.

Verkställande direktör

 • Yvonne Haglund Åkerlind

Chefläkare

 • Kvalitets- och verksamhetsutveckling - Karin Malmqvist
 • Patientsäkerhet - Åsa Lindström Hammar
 • Produktions- och verksamhetsanalys - Birgitta Mörlin

Verksamhetschefer för sjukhusets vårdområden

 • Akutsjukvård - Py Johnson-Fohlin
 • Anestesi- och intensivvård - Klara Bergmark
 • Geriatrik - Rakel Beckserius
 • Hjärt- och fysiologi - Karin Malmqvist
 • Internmedicin och infektion - Malin Ackefors
 • Kirurgi och urologi - Fredrik Hjern
 • Kvinnosjukvård och förlossning - Maria Persson
 • Medicinsk specialistvård - Jeanette Kuhl
 • Neurologi - Christina Sjöstrand
 • Ortopedi - Stefan Gantelius
 • Radiologi - Marie Dyberg
 • Rehabiliteringsmedicin - Christian Andersen

Chefer för sjukhusets administrativa avdelningar

 • Ekonomi - Andreas Henriksson
 • HR och kommunikation - Lena Henning
 • Teknik och digitalisering - Ingela Lundberg
 • Sjukhusgemensam service - Torbjörn Wirf

Styrelse

Danderyds sjukhus är ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm. Ägaren utser bolagets styrelse.

Sedan juni 2016 har Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB en gemensam styrelse (exklusive arbetstagarrepresentanterna) för att samordna frågor mellan sjukhusen.

Styrelse danderyds sjukhus
Övre raden från vänster: Patrik Emanuelsson, Andreas Henriksson, Hans Erntell, Helena Thunander Holmstedt, Camilla Vahlberg. Nedre raden från vänster: Birgitta Eklund, Yvonne Haglund Åkerlind, Göran Stiernstedt, Christina Rapp Lundahl.

Styrelse

 • Göran Stiernstedt, ordförande
 • Anna Singman, sekreterare 
 • Christina Rapp Lundahl, ledamot
 • Christina Widerberg Söderholm, ledamot 
 • Helena Thunander Holmstedt, ledamot  
 • Patrik Emanuelsson, ledamot

Arbetstagarrepresentanter

 • Hans Erntell
 • Camilla Vahlberg
 • Birgitta Eklund

Miljöarbete

Danderyds sjukhus arbetar aktivt för att sjukhusets verksamhet ska ha så lite påverkan på miljön som möjligt. Sedan 2003 är sjukhuset miljöcertifierat.

Danderyds sjukhus är en så kallad anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Det finns därför särskilda miljövillkor för sjukhuset när det gäller till exempel kemikaliehantering, bullerstörningar, avfallshantering, miljörapportering med mera.

Särskilda miljövillkor

 • kemikaliehantering
 • bullerstörningar
 • avfallshantering
 • miljörapportering

Miljöcertifierade sedan 2003

Sjukhuset är miljöcertifierat sedan år 2003. Det betyder att vi uppfyller kraven i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 och att vi i alla delar av verksamheten arbetar för att minska påverkan på miljön.

Miljöledningssystem

Vårt miljöledningssystem är ett stöd för chefer och medarbetare och miljöfrågorna är integrerade i den ordinarie verksamheten. 

Miljöpolicy, giltig från 2018-03-27 till 2021-12-31 (PDF/Ny flik)

Hållbar utveckling

Vårt miljöarbete bygger på ständiga förbättringar för att bidra till en hållbar utveckling. Sjukhuset följer Region Stockholms miljöprogram som strävar efter ett miljöarbete som är

 • klimateffektivt
 • resurseffektivt
 • hälsofrämjande.

Klimateffektivt

Klimateffektivt handlar om mål för energi, transporter, medicinska gaser och klimatpåverkande livsmedel.

Resurseffektivt

Resurseffektivt inkluderar mål för kretsloppstänkande, avfall och resursanvändning.

Hälsofrämjande

Hälsofrämjande miljöarbete omfattar mål för kemikalier, läkemedel och kost.

Miljöronder

En bidragande orsak till att sjukhuset lyckats nå miljömålen är att verksamheten har en stödorganisation för miljöarbetet, med lokala miljörepresentanter på enheterna som hjälper till att nå ut med information och driva på miljöarbetet i praktiken. Många tillämpar vad vi kallar ”miljöronder”.

Solceller på taket

Vi ska öka andelen förnybar energi och installerade 2016 solceller på taket. Solcellerna genererar cirka 140 000 kWh/år, vilket motsvarar elförbrukningen för 30 villor under ett år. 

Kvalitetsarbete

Det allra viktigaste för oss som arbetar på Danderyds sjukhus är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling.

Vi som arbetar på Danderyds sjukhus vill ständigt förbättra kvaliteten på den sjukvård vi utför. Vår kompetens ska garantera att alla patienter får en så god vård och behandling som möjligt. Alla som möter Danderyds sjukhus ska känna att de är i trygga, säkra händer.

En central och viktig del i sjukhusets kvalitetsarbete är att skapa förutsättning för resultatbaserad utveckling av vårdens processer genom välstrukturerad och systematisk uppföljningsmodell. Som ett led i detta har sjukhusets kvalitetsledningssystem utvecklats aktivt under flera års tid.

Kvalitetspolicy

Danderyds sjukhus bedriver akut och planerad somatisk specialistvård, högspecialiserad rehabiliteringsmedicin, klinisk utbildning och patientnära forskning. Vi samverkar med andra vårdgivare för effektiva vårdkedjor och processer så att patientens väg genom vården blir smidig och säker.
Vårt kvalitetsarbete präglas av ett tydligt fokus på behov och förväntningar hos våra kunder och intressenter, medarbetares delaktighet och ett systematiskt arbete för verksamhetens utveckling. Vi ska följa lagar, myndighetskrav, ägardirektiv, ingångna avtal och verksamhetens övriga mål.

Detta uppnår vi genom

Kvalitetspolicyn omfattar all verksamhet inom Danderyds Sjukhus AB. Alla medarbetare och de som arbetar på uppdrag åt Danderyds sjukhus har ett ansvar att följa kvalitetspolicyn.

Vårdgaranti

På Danderyds sjukhus ska väntetider till planerade nybesök, operationer och behandlingar uppfylla vårdgarantin (extern webbplats/ Ny flik). Det innebär att du som patient ska få den vård du behöver inom rimlig tid men också att du kan byta till en annan vårdgivare om din nuvarande inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid.

Vårdgarantin innebär följande

 • Du ska erbjudas tid för läkarbesök inom 30 dagar från remissdatum.
 • En behandling (till exempel en operation) ska påbörjas inom 90 dagar från beslutsdatum.
 • Du kan byta till en annan vårdgivare om din nuvarande inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid.

Om du inte får vård inom vårdgarantin kan du kontakta Vårdgarantikansliet i Stockholms län (extern webbplats/ Ny flik) på telefon 08-123 134 00. 

Hållbar utveckling och smidiga processer

Hållbar utveckling och smidiga processer - vad betyder det på Danderyds sjukhus?

Detta innefattar allt från miljöfrågor, arbetsmiljöfrågor och riskförebyggande tänkande till processer som till exempel utskrivningsprocessen, med syfte att minska akuta, undvikbara återinläggningar och palliativprocessen, som arbetar för en värdig vård i livets slutskede.

Smidiga processer innebär också att det ska vara lätt att göra något bättre. Vi har en platt organisation där det är nära mellan chefer och medarbetare och alla ska känna att deras idéer är välkomna.

Genom ett pågående arbete med återvinning, energisparande och utbildning bland de anställda har vi fått en miljöcertifiering. Utöver de ersättningsgrundande målen så följer vi upp samtliga mål i sjukhusets miljö- och hållbarhetsprogram, som är baserat på SLL:s miljöprogram.

Genom årliga medarbetarundersökningar ser vi hur arbetsmiljön ser ut och arbetar på flera olika sätt för att förbättra där det behövs.

Flera av sjukhusets internutbildningar syftar till att förbättra arbetsmiljön. Utöver utbildningar i stickteknik, lyftteknik, fallriskprevention med mera, har vi även fått bidrag från Arbetsmiljölyftet för flera projekt inom sjukhuset.

Vårt arbete med patientsäkerhet är en viktig del i kvalitetsarbetet och vi har ofta många presentationer på den nationella Patientsäkerhetsdagen.

Utvecklingen som sker på sjukhuset har en självklar relation till det landstingsövergripande arbetet med framtidens hälso- och sjukvård - Så förändras sjukvården i Stockholm (extern webbplats/ Ny flik).

Personcentrerad vård

Personcentrerad vård är en del i Danderyds sjukhus gemensamma verksamhetsplan och framtidsvision.

Personcentrerad vård är ett förhållningssätt där vi utgår från patientens livssituation, förmåga och behov av vård. Din delaktighet i egenskap av patient eller närstående är central. Begreppet personcenterad vård innefattar både sådant vi redan gör och sådant vi kan utveckla vidare.

Personcentrerad vård på Danderyds sjukhus

All vård hos oss har sin utgångspunkt i våra gemensamma värderingar och ett etiskt förhållningssätt. Med kvalitet och omtanke utgår vi från era behov, visar vi respekt och ansvarar för att vi kan erbjuda vård som är baserad på vetenskap och välfungerande vårdprocesser.

Genom att olika verksamheter samverkar utnyttjar vi sjukhusets bredd för att ni ska få bästa möjliga tvärprofessionella och tvärdisciplinära vård.

Utifrån era sjukdomsberättelser, unika förutsättningar och resurser upprättar en individuellt anpassade vårdplan som vi och ni tillsamans tar anvar för. Vårdpersonalen tar vara på era förmågor och stimulerar till egenvård och ansvarstagande.

Vi strävar efter ömsesidig respekt för varandras kunskap; å ena sidan er och era närståendes kunskap om hur det är att leva med sjukdomen och önskemål om vårdinsatser, å andra sidan vår kunskap om vård, utredning, behandling och rehabilitering vid det specifika tillståndet.

Kvalitet och patientsäkerhet

På Danderyds sjukhus jobbar vi kontinuerligt med kvalitet och patientsäkerhet för att kunna erbjuda bästa möjliga vård och behandling. Här presenterar vi en del av de arbeten med koppling till kvalitet och patientsäkerhet som gjorts inom sjukhuset.

Process- och förbättringsarbete

Danderyds sjukhus har under många år arbetat med förbättringar i patientflöden och av vårdens kvalitet. Sedan flera år tillbaka arbetar vi med ett systematiskt arbetssätt i vårt process- och ständiga förbättringsarbete.

Syftet med sjukhusets process- och systematiska förbättringsarbete är att åstadkomma en ännu bättre vård för patienterna. Att arbeta systematiskt med ständiga förbättringar är ett sätt att förhålla sig till patienten, varandra och verksamheten. Det innebär att

 • Vi gör det som skapar värde för patienten 
 • Vi har en helhetssyn på patientflöde och verksamhet 
 • Vi arbetar långsiktigt

Ett strukturerat och överenskommet arbetssätt, med en tydlig rollfördelning, bidrar till en arbetssituation som förebygger fel och skapar smidiga flöden.

Genom att dela med oss av erfarenheter kan vi göra vården säkrare och effektivare. Tillsammans bygger vi pålitliga, faktabaserade processer, där var och en vet vad den ska göra och där var och en vet vad nästa person i kedjan behöver för att kunna göra ett bra jobb.