Verksamheter

Danderyds sjukhus är ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm. Här arbetar drygt 4 500 medarbetare fördelade på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Verksamheten leds av sjukhusets vd Christophe Pedroletti.

Verksamhetsområden

 • Akutsjukvård
 • Anestesi- och intensivvård
 • Geriatrik
 • Hjärt och fysiologi
 • Internmedicin och infektion
 • Kirurgi och urologi
 • Kvinnosjukvård och förlossning
 • Medicinsk specialistvård
 • Neurologi
 • Ortopedi
 • Radiologi
 • Rehabiliteringsmedicin

Stödfunktioner

 • Chefläkarfunktioner
  • Kvalitet och verksamhetsutveckling
  • Patientsäkerhet
  • Produktions- och verksamhetsanalys
 • Ekonomi
 • HR
 • Kommunikation
 • Teknik och digitalisering
 • Sjukhusgemensam service

Akutsjukvård

Danderyds sjukhus AB har en av landets största akutmottagningar. Hos oss finns specialister för snabbare bedömning och vi samarbetar med andra verksamhetsområden för att uppnå effektiva processer.

Akutmottagningen för vuxna på Danderyds sjukhus bedriver dygnet-runt-mottagning för allvarligt skadade och akut sjuka, främst från norra Stockholm. Varje år söker drygt 95 000 patienter vård på akutmottagningen på Danderyds sjukhus.

I genomsnitt tar akutmottagningen emot 90 ambulanser varje dygn. En tredjedel av alla patienter som söker akut blir inlagda. Vi har en bred kompetens och kunskap för att ta emot och behandla patienter i vuxen ålder med akuta skador och sjukdomar – dygnet runt.

Specialområden för akutmottagningen

 • Invärtesmedicin
 • Hjärtmedicin
 • Ortopedi
 • Kirurgi
 • Akutsjukvård

Anestesi- och intensivvård

Vi tar hand om patienter som ska genomgå operation, är kritiskt sjuka, samt kräver akut omhändertagande eller intensivvård. Medarbetarna beskriver oss som en trivsam och välkomnande arbetsplats.

Varje år utför vi omkring 25 000 anestesier vid allmänkirurgiska ingrepp och vid operationer inom bland annat urologisk, ortopedisk, gynekologisk, obstetrisk, öron-, näs-, och hals- och tandsjukvård.

Trivsam och välkomnande arbetsplats

Många kollegor har jobbat på kliniken länge, vilket ger en trygghet för kollegor och patienter. I medarbetarenkäten är det många kollegor som rekommenderar kliniken som arbetsplats. Vi jobbar ständigt med att förbättra verksamheten genom utvecklingsområde och internt lärande inom hela interprofessionella teamet. Det finns tydlig utvecklingsmöjlighet genom rotation inom kliniken och personlig utvecklingsplan.

Unikt Nationellt respirationscentrum (NRC)

NRC på Danderyds sjukhus är det enda respirationscentrumet i landet som tillverkar individuellt anpassade trakealkanyler. Här tar vi emot cirka 3 500 patienter per år. 

Sterilteknik

En av Sveriges modernaste sterilteknik. Här steriliserar och packar vi alla instrument som används vid operationerna. Förrådshanteringen med Just In Time (JIT) gör arbetet effektivt med rätt produkt av rätt kvantitet finns på rätt plats i rätt tid.

Avancerad intensivvård

Varje år vårdar vi omkring 700 patienter på intensivvårdsavdelningen.

Geriatrik

Danderydsgeriatriken tar emot äldre patienter som inte är akut instabilt sjuka (i t ex hjärtinfarkt) men är beroende av hjälp och vård för att klara sitt dagliga liv. Många har även behov av rehabilitering. Geriatriken består av tre vårdavdelningar och en minnesmottagning.

Till geriatriken remitteras patienter från vårdcentraler, akutmottagningar, vårdavdelningar, ambulanser, närakuter och jourläkarbilar. Kliniken har eget begränsat upptagningsområde i nordöstra Stockholm, men inläggning sker från hela Stockholmsregion i enlighet med regionens remissrutiner.

Patienternas tillstånd fordrar ett geriatriskt multiprofessionellt teamarbete. Teamet runt patienten på Danderydsgeriatriken består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och i vissa fall även logoped, dietist och kurator.

Hjärt och fysiologi

Danderyds sjukhus har en av landets största hjärtkliniker med bred och specialiserad vård och internationellt ledande forskning i flera områden. Varje år tar vi hand om över 20 000 patienter på vår Akutmottagning samt gör ungefär 2000 kranskärlsingrepp och 900 pacemakeroperationer.

Hjärtkliniken

Här arbetar vi processinriktat och tar ansvar för våra patienter längs hela vårdkedjan. Vi har en egen Akutmottagning, sju vårdavdelningar och fem mottagningsenheter med olika inriktningar. Tillsammans med Fysiologkliniken har vi även ett centrum för kardiologisk diagnostik. Med högkvalitativ forskning är vi med och leder utvecklingen av den svenska kardiologin.

Hjärtinterventionsenheten

Vi erbjuder högkvalitativ invasiv behandling för kranskärlssjukdomar och rytmrubbningar. Vi har dygnet runt-jourlinje för behandling av akuta hjärtinfarkter och andra urakuta tillstånd, med Sveriges kortaste behandlingstider. Inom hjärtintervention finns även en dagvårdsavdelning för dig som ska göra planerad kranskärlsröntgen, pacemakerrelaterat ingrepp, elektrofysiologisk undersökning eller ablationsbehandling.

Fysiologkliniken

Fysiologkliniken erbjuder ett brett utbud av fysiologiska undersökningar, framförallt hjärt-kärldiagnostik. Vi undersöker även lungfunktion, mag-tarmkanalen, njurar, urinvägar samt nervsystemet.

Hjärtmottagning i Mörby Centrum

Här tar vi emot patienter med bland annat hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och hjärtklaffproblem. Vi erbjuder även rehabilitering efter hjärtinfarkt. Fysiologklinikens filial i Mörby Centrum utför hjärtultraljud.

Internmedicin och infektion

Vi är ett av sjukhusets största verksamhetsområden och här utreder och behandlar vi patienter för några av de vanligaste folksjukdomarna, dygnet runt.

Medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA)

MAVA är en akutinriktad vårdavdelning för korttidsvård. Här tar vi emot patienter för initial utredning och behandling, där patienterna behöver tätare kontroller samt mer krävande behandling.

Infektion

Här bedriver vi specialiserad elektiv öppenvård och akut slutenvård med
fokus på svåra och smittsamma infektioner. De vanligaste diagnoserna vi behandlar är allvarlig lunginflammation, blodförgiftningar, akut mag- och tarminfektion samt hud- och mjukdelsinfektion.

Lungsektionen

Sjukvården bedrivs integrerat med undervisning och utbildning av studenter inom olika kategorier. Inom lungsektionen kombineras medicin, omvårdnad och teknik, vilket gör miljön både stimulerande och lärorik.

Kirurgi och urologi

Vi är stolta över att kunna erbjuda minimalinvasiv kirurgi på hög nivå och har många spetskompetenser. Här finns även centrum för endoskopi. Varje år tar verksamhetsområdet emot närmare 30 000 planerade besök och utför cirka 6 800 kirurgiska ingrepp. Urologmottagningen har närmare 10 000 besök per år.

Forskningsintensiv klinik med många spetskompetenser

Kliniken utbildar högskolestudenter inom läkar- och sjuksköterskeprogrammet. Vartannat år disputerar en läkare eller sjuksköterska här och vi bedriver forskning inom

 • övervikt/metabolism
 • tarmmotorik
 • tarmcancer
 • divertikulit (inflammerade tarmfickor)
 • leversjukdomar
 • gallsyremetabolism
 • prostatacancer
 • inkontinens

Stor erfarenhet och kompetens inom laparoskopisk kirurgi

Laparoskopisk kirurgi, eller ”titthålskirurgi”, används vid operation av galla, övervikt, bråck och tarmar samt vid urologiska operationer.

Endoskopicentrum med ERCP och EDS

Vi utför omkring 7 000 gastroskopi och koloskopiundersökningar. Med ERCP tar man bort gallsten som fastnat i gallgången och med EDS kan man endoskopiskt ta bort ytliga tumörer i tjocktarmen.

Bäckenbottencentrum med nya effektiva behandlingsmetoder

Här tar vi emot patienter med sjukdomar eller skador i bäckenbotten som
lett till inkontinens av avföring eller urin, förstoppning eller tarmtömningssvårigheter.

Kvinnosjukvård och förlossning

På ett av sjukhusets största verksamhetsområden erbjuder vi vård inom gynekologi och obstetrik, dygnet runt. Kliniken har en stor gynekologisk akutmottagning och en mottagning för allmänna gynekologiska besvär.

Det finns även en gynekologisk slutenvårdsavdelning och en egen operationsavdelning. Gynekologisektionen har en speciell profilering mot benigna gynekologiska sjukdomar.

En av Sveriges största förlossningsavdelningar

Omkring 6 000 barn föds hos oss varje år. Vi tar emot både normala och mer komplicerade förlossningar och har en egen operationsavdelning.

Bred klinisk forskning inom obstetrik och gynekologi

Vid kvinnokliniken bedrivs en bred klinisk forskning inom både obstetrik och gynekologi samt omfattande undervisning av samtliga kategorier av vårdpersonal. Vi ligger i framkant inom

 • endoskopisk kirurgi
 • vulvasjukdomar
 • bäckenbottenkirurgi, inklusive urogynekologi.

Gravid på Danderyds sjukhus

 • Vårdavdelningar för kvinnor och barn efter komplicerade graviditeter eller förlossningar och efter kejsarsnitt
 • Specialistmödravård för komplicerade graviditeter.

Logopedi

Logopedkliniken är Stockholms och Sveriges största logopedklinik. Vi tar emot barn och vuxna med dyslexi och dyskalkyli, röstbesvär, stamning, språksvårigheter, talsvårigheter och svårigheter att tugga och svälja. Vi gör även utredningar på andra språk än svenska. På kliniken finns ett flertal specialistlogopeder anställda.

Huvudmottagningen finns på Danderyds sjukhus, och vi har externa mottagningar på åtta olika ställen i norra Stockholm. Våra logopeder finns även i fem olika språkförskolor som drivs tillsammans med respektive kommun. Vi har också logopeder som arbetar inom slutenvården.

Samarbete mellan många olika yrkesgrupper

Vi har ett nära samarbete med andra yrkesgrupper utanför kliniken, till exempel läkare, sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och pedagoger inom skola och barnomsorg. Vid kliniken arbetar logopeder, administratörer och dietist, samt foniater och tandläkare på konsultbasis.

Medicinsk specialistvård

Välkommen till Medicinsk specialistvård som inkluderar Njurmedicinska kliniken, Diagnostiskt centrum, Endokrinsektionen, Reumatologiska kliniken, Gastroenterologiska sektionen och Hudkliniken.

Njurmottagning

Vid njurmottagningen lägger vi stor vikt vid att behandla njursjukdomen i ett tidigt skede. Vi informerar och behandlar patienten för att motverka en försämring av njurfunktionen samt för att minska risken för framtida dialys- eller transplantationsbehov.

Transplantationsmottagning

Njurmottagning omfattar njursvikts-, transplantations- och peritoneal-dialys-mottagningar. På transplantationsmottagningen utreder vi patienter och donatorer inför njurtransplantation och kontrollerar dem efter en transplantation.

Dialysbehandling

Dialysverksamheten vid kliniken består av en självdialysmottagning och tre hemodialysmottagningar. Hemodialysmottagningarna finns på Danderyds sjukhus, Löwenströmska sjukhuset och Roslagsdialysen i Norrtälje.

Slutenvårdsavdelning

Här utreder vi och behandlar olika njursjukdomar samt vanliga komplikationer som infektioner, hypertoni, metabola rubbningar, vätskeretention och uremiska symtom. Vi tar emot patienter inför accesskirurgi och njurbiopsi. Vi kan erbjuda peritonealdialys och behandling av vissa njursjukdomar med cytostatika. Vi erbjuder även palliativ vård.

Hud 

Hudmottagningen diagnostiserar, behandlar och kontrollerar cirka 12 000 vårdtillfällen varje år. De vanligaste orsakerna till besök på hudmottagningen är:

 • eksem
 • psoriasis
 • hudtumörer
 • bensår
 • olika hudsjukdomar.

Reumatologi

Till oss kommer specialistvårdfall med misstänkt inflammation som orsak till sin sjukdom. Gemensamt för dessa sjukdomar är rubbningar i immunsystemet, till exempel ledgångsreumatism och systemreumatiska sjukdomar. På Reumatologkliniken arbetar vi tvärprofessionellt tillsammans med

 • sjukgymnaster
 • arbetsterapeuter
 • kuratorer
 • ortopeder
 • handkirurger
 • ortopedtekniker
 • hudläkare

Neurologi

Vi bedriver kvalificerad specialistvård inom neurologi, stroke och logopedi.

Neurologklinik

Vi utreder och behandlar patienter med symtom och sjukdomar från kroppens centrala och perifera nervsystem. 

Specialister på de inre organens sjukdomar

 • neurologiska sjukdomar
 • stroke

Ortopedi

Verksamheten har stor erfarenhet av basal till komplex fraktur och ledproteskirurgi, samt ligger långt framme med behandling av andra skador och sjukdomar i både skelett och mjukdelar. Årligen tar vi emot drygt 40 000 patienter på ortopedens akut- och polikliniska mottagningar samt cirka 10 000 öppenvårdsbesök inom paramedicin.

Nästan 5000 operationer utförs, varav 70 procent är akuta. Med forskning inom trauma, ledproteser och axlar Ortopedkliniken genomför grundutbildningar av många olika sjukvårdsprofessioner och driver verksamhetsförlagd klinisk utbildning i slutenvård för läkare, sjuksköterskor samt fysio- och arbetsterapeuter. Verksamhetsområdena innefattar

 • Traumasektionen inklusive ortopedakuten
 • Ledprotessektionen
 • Dagortopediska sektionen
 • kliniska vårdavdelningar
 • poliklinisk mottagningsverksamhet
 • paramedicinska sektionen, som servar hela sjukhuset med fysioterapi, arbetsterapi och dietistbehandlingar.

Klinikens spetsområden

 • Lednära frakturkirurgi
 • Övre extremitetens kirurgi, såsom axel-, armbågs- och handoperationer
 • Ledprotesoperationer i höft- och knäled.

Radiologi

Verksamhetsområdet radiologi omfattar röntgen, nuklearmedicin och sjukhusfysik. På röntgenavdelningen utför vi olika avancerade undersökningar, med hjälp av modern teknik inom röntgen, ultraljud och magnetkamera.

Röntgenavdelningen

Varje år genomför vi närmare 115 000 undersökningar på röntgenavdelningen, bland annat

 • ablationer (bortbrännande av tumörer med hjälp av ultraljud)
 • skelettundersökningar
 • lungundersökningar
 • ultraljud
 • genomlysning
 • magnetisk resonanstomografi (MR)
 • datortomografi (DT)
 • angiografier.

Nuklearmedicin

Här erbjuder vi diagnostiska metoder baserade på isotopmärkta farmakologiska substanser som tas upp i kroppens olika organsystem, till exempel skelett, hjärna, hjärta, lungor och njurar.

Sjukhusfysik

Vi är sjukhusets expertfunktion i frågor som rör strålningsfysik och strålsäkerhet. Enheten samordnar strålskyddsarbetet samt svarar för sjukhusledningens skyldigheter när det gäller strålskydd. Sjukhusfysiker ingår i sjukhusets strålskyddskommitté.

Rehabiliteringsmedicin

Hit kommer vuxna patienter efter att ha drabbats av hjärnskada, resttillstånd efter polio, långvarig smärta samt försäkringsmedicinska utredningar. 

Sveriges största klinik inom rehabiliteringsmedicin

Verksamheten bedrivs på Danderyds sjukhus samt viss öppenvård i lokaler på Huddinge sjukhusområde. Vi erbjuder interprofessionell funktionsbedömning, smärtanalys och rehabilitering för personer med långvariga och komplexa smärttillstånd.

På Vuxenhabilitering tar vi emot vuxna patienter som har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning i form av rörelsehinder och/eller utvecklingsstörning.

Kunskapscentrum med integrerad forskning, utbildning och utveckling

Kliniken bedriver patientnära klinisk forskning och har omfattande uppdrag inom grundutbildningen vid Karolinska Institutet, Sophiahemmet Högskola, Ersta Sköndals högskola och Stockholms universitet.

Interprofessionella team arbetar tillsammans med patienten

 • läkare
 • sjuksköterskor
 • undersköterskor
 • arbetsterapeuter
 • fysioterapeuter
 • kuratorer
 • logopeder
 • psykologer
 • dietister

Individuellt utformade program vid komplexa funktionshinder

 • förvärvad hjärnskada
 • långvariga smärttillstånd
 • nedsatt motorik eller kommunikationsförmåga
 • nedsatta medvetandefunktioner eller kognitiva funktioner