Verksamheter

Danderyds sjukhus är ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm. Här arbetar drygt 4 500 medarbetare fördelade på tio verksamhetsområden och fem stödfunktioner. Verksamheten leds av sjukhusets vd Christophe Pedroletti.

Verksamhetsområden

 • Akutsjukvård
 • Anestesi- och intensivvård
 • Hjärt och fysiologi
 • Kirurgi och urologi
 • Kvinnosjukvård och förlossning
 • Medicinska specialiteter
 • Neurologi
 • Ortopedi
 • Radiologi
 • Rehabiliteringsmedicin

Stödfunktioner

 • Chefläkarfunktioner
 • Ekonomi
 • HR
 • Infrastruktur och digitalisering
 • Kommunikation

Akutsjukvård

Danderyds sjukhus AB har en av landets största akutmottagningar. Hos oss finns specialister för snabbare bedömning och vi samarbetar med andra verksamhetsområden för att uppnå effektiva processer.

Akutmottagningen för vuxna på Danderyds sjukhus bedriver dygnet-runt-mottagning för allvarligt skadade och akut sjuka, främst från norra Stockholm. Varje år söker drygt 95 000 patienter vård på akutmottagningen på Danderyds sjukhus.

I genomsnitt tar akutmottagningen emot 90 ambulanser varje dygn. En tredjedel av alla patienter som söker akut blir inlagda. Vi har en bred kompetens och kunskap för att ta emot och behandla patienter i vuxen ålder med akuta skador och sjukdomar – dygnet runt.

Specialområden för akutmottagningen

 • Invärtesmedicin
 • Hjärtmedicin
 • Ortopedi
 • Kirurgi
 • Akutsjukvård

Anestesi- och intensivvård

Vi tar hand om patienter som ska genomgå operation, är kritiskt sjuka, samt kräver akut omhändertagande eller intensivvård. Medarbetarna beskriver oss som en trivsam och välkomnande arbetsplats.

Varje år utför vi omkring 25 000 anestesier vid allmänkirurgiska ingrepp och vid operationer inom bland annat urologisk, ortopedisk, gynekologisk, obstetrisk, öron-, näs-, och hals- och tandsjukvård.

Trivsam och välkomnande arbetsplats

Många kollegor har jobbat på kliniken länge, vilket ger en trygghet för kollegor och patienter. I medarbetarenkäten är det många kollegor som rekommenderar kliniken som arbetsplats. Vi jobbar ständigt med att förbättra verksamheten genom utvecklingsområde och internt lärande inom hela interprofessionella teamet. Det finns tydlig utvecklingsmöjlighet genom rotation inom kliniken och personlig utvecklingsplan.

Unikt Nationellt respirationscentrum (NRC)

NRC på Danderyds sjukhus är det enda respirationscentrumet i landet som tillverkar individuellt anpassade trakealkanyler. Här tar vi emot cirka 3 500 patienter per år. 

Sterilteknik

En av Sveriges modernaste sterilteknik. Här steriliserar och packar vi alla instrument som används vid operationerna. Förrådshanteringen med Just In Time (JIT) gör arbetet effektivt med rätt produkt av rätt kvantitet finns på rätt plats i rätt tid.

Avancerad intensivvård

Varje år vårdar vi omkring 700 patienter på intensivvårdsavdelningen.

Hjärt och fysiologi

Danderyds sjukhus har en av landets största hjärtkliniker med bred och specialiserad vård och internationellt ledande forskning i flera områden. Varje år tar vi hand om över 20 000 patienter på vår Akutmottagning samt gör ungefär 2000 kranskärlsingrepp och 900 pacemakeroperationer.

Hjärtkliniken

Här arbetar vi processinriktat och tar ansvar för våra patienter längs hela vårdkedjan. Vi har en egen Akutmottagning, sju vårdavdelningar och fem mottagningsenheter med olika inriktningar. Tillsammans med Fysiologkliniken har vi även ett centrum för kardiologisk diagnostik. Med högkvalitativ forskning är vi med och leder utvecklingen av den svenska kardiologin.

Hjärtinterventionsenheten

Vi erbjuder högkvalitativ invasiv behandling för kranskärlssjukdomar och rytmrubbningar. Vi har dygnet runt-jourlinje för behandling av akuta hjärtinfarkter och andra urakuta tillstånd, med Sveriges kortaste behandlingstider. Inom hjärtintervention finns även en dagvårdsavdelning för dig som ska göra planerad kranskärlsröntgen, pacemakerrelaterat ingrepp, elektrofysiologisk undersökning eller ablationsbehandling.

Fysiologkliniken

Fysiologkliniken erbjuder ett brett utbud av fysiologiska undersökningar, framförallt hjärt-kärldiagnostik. Vi undersöker även lungfunktion, mag-tarmkanalen, njurar, urinvägar samt nervsystemet.

Hjärtmottagning i Mörby Centrum

Flyttar 24/1 2024 till Danderyds sjukhus lokaler.

Kuratorer Hjärtmedicin

Ann-Sofi Rönnqvist Rylander, tel. 08-123 572 77
Mia Netzén, tel. 08-123 572 25
Robin Maddock, tel. 08-123 556 18

Kirurgi och urologi

Vi är stolta över att kunna erbjuda minimalinvasiv kirurgi på hög nivå och har många spetskompetenser. Här finns även centrum för endoskopi. Varje år tar verksamhetsområdet emot närmare 30 000 planerade besök och utför cirka 6 800 kirurgiska ingrepp. Urologmottagningen har närmare 10 000 besök per år.

Forskningsintensiv klinik med många spetskompetenser

Kliniken utbildar högskolestudenter inom läkar- och sjuksköterskeprogrammet. Vartannat år disputerar en läkare eller sjuksköterska här och vi bedriver forskning inom

 • övervikt/metabolism
 • tarmmotorik
 • tarmcancer
 • divertikulit (inflammerade tarmfickor)
 • leversjukdomar
 • gallsyremetabolism
 • prostatacancer
 • inkontinens

Stor erfarenhet och kompetens inom laparoskopisk kirurgi

Laparoskopisk kirurgi, eller ”titthålskirurgi”, används vid operation av galla, övervikt, bråck och tarmar samt vid urologiska operationer.

Endoskopicentrum med ERCP och EDS

Vi utför omkring 7 000 gastroskopi och koloskopiundersökningar. Med ERCP tar man bort gallsten som fastnat i gallgången och med EDS kan man endoskopiskt ta bort ytliga tumörer i tjocktarmen.

Bäckenbottencentrum med nya effektiva behandlingsmetoder

Här tar vi emot patienter med sjukdomar eller skador i bäckenbotten som
lett till inkontinens av avföring eller urin, förstoppning eller tarmtömningssvårigheter.

Kurator

Juliana Nystedt, tel. 08-123 551 74

Kvinnosjukvård och förlossning

På ett av sjukhusets största verksamhetsområden erbjuder vi vård inom gynekologi och obstetrik, dygnet runt. Kliniken har en stor gynekologisk akutmottagning och en mottagning för allmänna gynekologiska besvär.

Det finns även en gynekologisk slutenvårdsavdelning och en egen operationsavdelning. Gynekologisektionen har en speciell profilering mot benigna gynekologiska sjukdomar.

En av Sveriges största förlossningsavdelningar

Omkring 6 000 barn föds hos oss varje år. Vi tar emot både normala och mer komplicerade förlossningar och har en egen operationsavdelning.

Bred klinisk forskning inom obstetrik och gynekologi

Vid kvinnokliniken bedrivs en bred klinisk forskning inom både obstetrik och gynekologi samt omfattande undervisning av samtliga kategorier av vårdpersonal. Vi ligger i framkant inom

 • endoskopisk kirurgi
 • vulvasjukdomar
 • bäckenbottenkirurgi, inklusive urogynekologi.

Gravid på Danderyds sjukhus

 • Vårdavdelningar för kvinnor och barn efter komplicerade graviditeter eller förlossningar och efter kejsarsnitt
 • Specialistmödravård för komplicerade graviditeter.

Medicinska specialiteter

Vi är sedan 2024 sjukhusets största verksamhetsområde. Vi bedriver en dygnet-runt- verksamhet som utreder och behandlar patienter för några av de vanligaste folksjukdomarna. Verksamhetsområdet inkluderar de sex klinikerna; specialistmedicin, internmedicin, infektion, njurmedicin, hudkliniken samt geriatriken.

Specialistmedicin

Specialistmedicin bedriver vård inom flera olika specialiteter: endokrinologi (hormonella sjukdomar), diabetologi, gastroenterologi (mag-tarmsjukdomar), hepatologi (leversjukdomar), lungmedicin, reumatologi och hematologi (blodsjukdomar). I kliniken ingår även Diagnostisk centrum där patienter med ospecifika symtom utreds för cancer.

Kliniken består av sex mottagningar med olika specialistinriktningar där patienter utreds, behandlas och följs upp. Tre av våra sektioner har också egna slutenvårdsavdelningar (endokrinologi och diabetes, gastro- och hepatologi samt lungmedicin).

Internmedicin

Internmedicinska kliniken vårdar de akut internmedicinska patienterna från det akuta insjuknandet, under utredning, behandling och fram tills att de skrivs ut igen.

Vi har fyra slutenvårdavdelningar varav två av dessa (MAVA och IMA) vårdar kritiskt sjuka patienter från hela vårt verksamhetsområde som kräver en högre kompetens och kontinuerlig övervakning. Vi har även en allmän internmedicinsk avdelning samt en palliativ avdelning.

Infektion

Infektion bedriver specialiserad elektiv öppenvård och akut slutenvård med
fokus på svåra och smittsamma infektioner. De vanligaste diagnoserna vi behandlar är allvarlig lunginflammation, blodförgiftningar, akut mag- och tarminfektion samt hud- och mjukdelsinfektion. Infektionskliniken består av en mottagning, tre vårdavdelningar och en omfattande konsultverksamhet.

Njurmedicin

Njurmedicinska kliniken ansvarar för all njurmedicinsk specialistvård för vuxna i norra Stockholm. Kliniken består av slutenvårdsavdelning, njurmedicinsk mottagning, transplantationsmottagning, självdialysmottagning samt tre hemodialysmottagningar på Danderyds sjukhus, Löwenströmska sjukhuset samt i Norrtälje. Njursjukdom är en folksjukdom där tidig behandling och livsstilsförändringar kan förhindra försämring av njurfunktionen vilket i de allra flesta fall kan förebygga behov av transplantation eller dialysbehandling.

Hud

Hudkliniken består av en hudmottagning som diagnostiserar, behandlar och kontrollerar patienter med olika typer av hudsjukdomar och hudtumörer. Vi tar emot patienter i alla åldrar, även barn. Vi utför operationer, främst av maligna melanom. Vi har en begränsad bensårsverksamhet främst för diagnostik, men kan också ge råd om utredning och behandling av bensår.

Vi erbjuder konsulttjänster för inneliggande patienter med hudbesvär och ger även medicinska råd till vårdcentraler via vår konsulttelefon.

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Våra sjuksköterskor har egna sjuksköterskeledda mottagningar för lapptestutredning vid kontakteksem, systembehandlingar och tumörbehandlingar.

Geriatrik

Geriatriken är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering. Geriatriken består av två slutenvårdsavdelningar och en minnesmottagning.

Kurator Internmedicin

Maria Lindau, 08 123 565 84

Kurator Infektion

Marie Sahlin, 08 123 567 99

Kuratorer Njurmedicin

Elias Starborg, 08-123 552 85
Katja Bouvin, 08-123 582 12

Logopedi

Logopedkliniken är Stockholms och Sveriges största logopedklinik. Vi tar emot barn och vuxna med dyslexi och dyskalkyli, röstbesvär, stamning, språksvårigheter, talsvårigheter och svårigheter att tugga och svälja. Vi gör även utredningar på andra språk än svenska. På kliniken finns ett flertal specialistlogopeder anställda.

Huvudmottagningen finns på Danderyds sjukhus, och vi har externa mottagningar på åtta olika ställen i norra Stockholm. Våra logopeder finns även i fem olika språkförskolor som drivs tillsammans med respektive kommun. Vi har också logopeder som arbetar inom slutenvården.

Samarbete mellan många olika yrkesgrupper

Vi har ett nära samarbete med andra yrkesgrupper utanför kliniken, till exempel läkare, sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och pedagoger inom skola och barnomsorg. Vid kliniken arbetar logopeder, administratörer och dietist, samt foniater och tandläkare på konsultbasis.

Neurologi

Vi bedriver kvalificerad specialistvård inom neurologi, stroke och logopedi.

Neurologklinik

Vi utreder och behandlar patienter med symtom och sjukdomar från kroppens centrala och perifera nervsystem. 

Specialister på de inre organens sjukdomar

 • neurologiska sjukdomar
 • stroke

Kurator

Katarina Gustavsson, 08-123 551 76 (mottagning)
Linda Nilsson, 08-123 554 58 (slutenvård)

Ortopedi

Verksamheten har stor erfarenhet av basal till komplex fraktur och ledproteskirurgi, samt ligger långt framme med behandling av andra skador och sjukdomar i både skelett och mjukdelar. Årligen tar vi emot drygt 40 000 patienter på ortopedens akut- och polikliniska mottagningar samt cirka 10 000 öppenvårdsbesök inom paramedicin.

Nästan 5000 operationer utförs, varav 70 procent är akuta. Med forskning inom trauma, ledproteser och axlar Ortopedkliniken genomför grundutbildningar av många olika sjukvårdsprofessioner och driver verksamhetsförlagd klinisk utbildning i slutenvård för läkare, sjuksköterskor samt fysio- och arbetsterapeuter. Verksamhetsområdena innefattar

 • Traumasektionen inklusive ortopedakuten
 • Ledprotessektionen
 • Dagortopediska sektionen
 • kliniska vårdavdelningar
 • poliklinisk mottagningsverksamhet
 • paramedicinska sektionen, som servar hela sjukhuset med fysioterapi, arbetsterapi och dietistbehandlingar.

Klinikens spetsområden

 • Lednära frakturkirurgi
 • Övre extremitetens kirurgi, såsom axel-, armbågs- och handoperationer
 • Ledprotesoperationer i höft- och knäled.

Radiologi

Verksamhetsområdet radiologi omfattar röntgen, nuklearmedicin och sjukhusfysik. På röntgenavdelningen utför vi olika avancerade undersökningar, med hjälp av modern teknik inom röntgen, ultraljud och magnetkamera.

Röntgenavdelningen

Varje år genomför vi närmare 115 000 undersökningar på röntgenavdelningen, bland annat

 • ablationer (bortbrännande av tumörer med hjälp av ultraljud)
 • skelettundersökningar
 • lungundersökningar
 • ultraljud
 • genomlysning
 • magnetisk resonanstomografi (MR)
 • datortomografi (DT)
 • angiografier.

Nuklearmedicin

Här erbjuder vi diagnostiska metoder baserade på isotopmärkta farmakologiska substanser som tas upp i kroppens olika organsystem, till exempel skelett, hjärna, hjärta, lungor och njurar.

Sjukhusfysik

Vi är sjukhusets expertfunktion i frågor som rör strålningsfysik och strålsäkerhet. Enheten samordnar strålskyddsarbetet samt svarar för sjukhusledningens skyldigheter när det gäller strålskydd. Sjukhusfysiker ingår i sjukhusets strålskyddskommitté.

Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är regionens kunskapscentrum för högspecialiserad rehabilitering/habilitering samt för försäkringsmedicinska utredningar och har hela regionen som upptagningsområde. Kliniken erbjuder såväl slutenvårds- som öppenvårdsrehabilitering. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Danderyds sjukhus men kliniken bedriver också öppenvårdsverksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Sveriges största (!) klinik inom rehabiliteringsmedicin består av tre högspecialiserade sektioner: hjärnskaderehabilitering slutenvård, neurorehabilitering öppenvård samt smärtrehabilitering. Kliniken har också en betydande försäkringsmedicinsk verksamhet i en egen enhet.

Kunskapscentrum med integrerad forskning, utbildning och utveckling

Kliniken har undervisning för studenter med fokus på interprofessionellt lärande genom framförallt verksamhetsförlagd utbildning. Vi har uppdrag inom grundutbildningen vid Karolinska Institutet, Sophiahemmet Högskola, Marie Cederschiöld högskola och Stockholms universitet. Den höga patientnära forskningsaktiviteten sker i tätt samarbete med Karolinska Institutet. Dessutom bedriver vi kontinuerligt utvecklingsprojekt i syfte att ytterligare förbättra omhändertagandet av våra patienter.

Interprofessionella team arbetar tillsammans med patienten

 • läkare
 • sjuksköterskor
 • undersköterskor
 • arbetsterapeuter
 • fysioterapeuter
 • kuratorer
 • logopeder
 • psykologer
 • dietister

Individuellt utformade program vid komplexa funktionshinder

 • förvärvad hjärnskada
 • långvariga smärttillstånd
 • nedsatt motorik eller kommunikationsförmåga
 • nedsatta medvetandefunktioner eller kognitiva funktioner