Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Din journal

Du har som regel rätt att ta del av din egen journal och få en journalkopia. Som patient har du även rätt att få dina journaluppgifter spärrade och att få ut ett loggutdrag på vilka som öppnat din journal.

Vårdgivare i Region Stockholm använder sig i allt större omfattning av samma digitala journalsystem - så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att den som behandlar dig lättare kan få en överblick av din hälsa, och att du själv inte behöver återberätta din vårdhistorik.

Sammanhållen journal – gör vården säkrare

Som vårdgivare inom Region Stockholm använder vi oss av sammanhållen journalföring. Det innebär att den du söker vård hos har möjlighet att få tillgång till uppgifter i dina journaler hos många andra vårdgivare i vår region samt hos vårdgivare i andra regioner, kommuner och privata vårdgivare i Sverige.

Syftet med sammanhållen journal

Syftet är att vårdpersonal, om behov uppstår, enklare ska kunna få hela bilden av din vårdhistorik och ditt vårdbehov. Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av dina journaluppgifter för att kunna ge dig god och säker vård.

Vanliga uppgifter som visas i journalen

  • diagnoser
  • ordinerade och utlämnade läkemedel
  • planerade och genomförda kontakter
  • laboratorie­svar
  • journalanteckningar.

Läs din journal

Som patient har du har som regel rätt att ta del av din egen journal och få en journalkopia. Antingen går du in på 1177 och läser din journal, eller så kan du beställa journalkopior hos oss.

Journal via nätet – "Journalen" 1177

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Här har du möjlighet att ta del av journalanteckningar, diagnoser, vissa provsvar samt få en överblick av tidigare och planerade vårdkontakter. Genom att logga in med din e-legitimation kan du se din journal. Läs din journal via nätet på 1177.

Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att se vilka yrkeskategorier och funktioner personerna har som läst din journal.

Journalkopior på papper

Hos Danderyds sjukhus kan du beställa journalkopior som är upprättade från och med 2000-04-01. Journaler är en sekretesshandling och skickas alltid med rekommenderad försändelse till din folkbokföringsadress. Alternativt kan du hämta journalkopiorna mot uppvisande av legitimation på Danderyds sjukhus.

Beställ journalkopior via 1177

Du beställer dina journalkopior via 1177 e-tjänster. Om du som patient inte kan logga in på 1177 e-tjänster kan du använda vår beställningsblankett för journalkopiaOBS! Vi tar bara emot beställningar som gäller verksamheter inom Danderyds Sjukhus AB. Det finns även andra vårdgivare inom sjukhusets lokaler.

Kontakt

E-tjänster:

Journal via nätet "Journalen"
Beställ Journalkopia

Adress för journalkopior: 

Danderyds Sjukhus AB
Journal och arkivservice
182 88 Stockholm

Telefonnummer för information: 08-123 567 21

 

Telefontid: mån-tors 09.00-11.00. Fredagar stängt. 

Avvikande tider på helgdagar kan förekomma.

Frågor om e-tjänster: 08-123 135 00.

Öppet alla dagar 06.00-22.00

Avgift för kopior på papper:

Sida 1-9 gratis, sidan tio kostar 50 kr, sida 11 och därefter 2 kr/st.                      

Röntgenbilder på CD/DVD 200 kr/st
Avgift för REK-post tillkommer. 

Vanliga frågor och svar

Danderyds sjukhus målsättning är att vi handlägger din beställning om Journalkopia inom fem (5) arbetsdagar från det att din beställning inkommit till oss, förutsatt att inga kompletteringar behövs.

Avgiften för journalkopior är: Sidan 1-9 utlämnas kostnadsfritt Sidan 10 kostar 50 kronor Sidan 11 och över kostar 2 kronor/sida Röntgenbilder på CD/DVD 200 kr/st Observera att priserna ovan är exklusive avgifter för rekommenderad försändelse (REK), enligt gällande posttaxa. Fakturan skickas tillsammans med journalkopiorna och du har 30 dagar på dig att betala den. Du kan även välja att själv hämta din journal på sjukhuset då utgår ingen kostnad för rekommenderad försändelse.

I beställningen anger du om du vill ha blanketterna skickade till dig. Journalkopior skickas då med rekommenderad försändelse (REK) avgift enligt gällande posttaxa. Du kommer med posten att få en avi om att hämta ett brev på ditt utlämningsställe. De flesta försändelser finns hos ditt postombud i 14 dagar. Försändelser som inte hämtas ut i tid skickas tillbaka till Danderyds sjukhus.

Ja, om journalkopiorna önskas avhämtas på sjukhuset anges det i beställningen. I beställningen anger du om du själv hämtar kopiorna eller om ett bud utsett av dig hämtar journalkopiorna. Kopiorna kan då hämtas i informationsdisken i huvudentrén på sjukhuset. Du måste då ha med dig legitimation och får skriva på en kvittens om att du hämtat brevet med kopior. Utser du ett bud så behöver vi bådas legitimationer. Hämtas journalkopiorna på sjukhuset tar vi inte ut någon avgift för rekommenderad försändelse, utan endast för kopior överstigande nio sidor, enligt avgift för journalkopior.

Om du inte kan använda dig av vår elektroniska beställning så går det bra att skriva ut, fylla i och skicka in en beställningsblankett med vanlig post. Länk till att skriva ut blanketten.

Äldre journaler från Danderyds sjukhus (fram till och med 2000-03-31) förvaras på Regionarkivet. Besök Regionsarkivets webbplats för att beställa journalkopior.

Ja, vid ett nekande av utlämnande så får du ett besked om nekandet från oss. Om du vill överklaga detta ska du begära ett skriftligt beslut om nekande från oss. Detta skickas via posten och innehåller information om varför utlämnandet nekades och hur du gör för att överklaga beslutet.

Önskar du ta del av avliden anhörigs journal, behöver Danderyds sjukhus ha uppgifter om syftet med begäran, d.v.s. vad du tänker använda journalkopian till. Relationen till den avlidna ska styrkas med ett folkbokföringsutdrag (dödsfallsintyg med släktutredning) ställd på den avlidnes personnummer. Läs mer på www.skatteverket.se

Gäller ditt ärende spärr av journal kan du läsa mer på sidan om att spärra din journal.

Vill du begära ut logg över vilka som tittat i din journal kan du läsa mer på sidan om begäran om loggutdrag.

Kontakta supporten för 1177 Vårdguiden, telefon 0770-72 00 00. Öppet alla dagar 06.00-22.00.

För medicinska frågor vänd dig direkt till den klinik, mottagning eller vårdavdelning du varit patient hos. Mottagningar och avdelningar.

Om du vill spärra din journal

Enligt patientdatalagen har du som patient rätt att få dina journaluppgifter spärrade så att de enbart blir tillgängliga för behörig vårdpersonal inom verksamhetsområdet/vårdgivaren. 

Det är av stor vikt att du förstår vilka konsekvenser spärr av journaluppgifter innebär:

  • Att spärra sin journal innebär att vårdpersonal inte får en heltäckande bild av dig som patient, vilket kan påverka resultatet av din vård och behandling. Läs mer nedan.
  • Det finns begränsade möjligheter att häva en spärr i en akutsituation. Läs mer nedan.

En spärr kan inkludera eller undanta följande delar i journalen

  • Läkemedelsjournalen
  • Viktig medicinsk information (VMI)
  • Delar av dina egna patientuppgifter

Du kan välja att inkludera läkemedel i spärren

Att spärra läkemedelsjournalen innebär att vårdpersonal på andra vårdavdelningar inom och utanför Danderyds sjukhus AB inte kan ta del av de läkemedel som ordinerats inom Danderyds sjukhus AB.

Du kan välja att inkludera viktig medicinsk information (VMI) i spärren

Att spärra denna del medför att vårdpersonal på andra vårdavdelningar inom och utanför Danderyds sjukhus AB inte kan ta del av de varningar som registrerats på Danderyds sjukhus AB, exempelvis överkänslighet mot läkemedel.

Du kan välja att inkludera patientuppgifter i spärren

Att spärra denna del resulterar i att vårdgivare inte får tillgång till exempelvis ditt telefonnummer för att kunna nå dig. Det kan inte skickas en SMS-påminnelse för ditt bokade besök. Uppgifter om dosförpackade läkemedel och dosettdelning döljs för vårdpersonal på andra vårdavdelningar inom och utanför Danderyds sjukhus AB. Du kommer att vid varje besök få uppge telefonnummer, uppgifter om dosförpackade läkemedel, boende, familjesituation, primärvårdskontakter eftersom dessa uppgifter döljs av spärren.

Möjlighet att häva spärr akut

I en akut situation kan vårdpersonal endast häva en spärr som ligger inom samma spärrgrupp dvs verksamhetsområde. Finns viktig information spärrad hos en annan vårdgivare kan vårdpersonalen inte nå den i en akutsituation. Detta riskerar att påverka möjligheten att ge en god och säker vård.

Överskrid spärr – samtycke

För att ta del av spärrad information krävs ett samtycke från patienten. Med ditt samtycke kan personal inom Danderyds sjukhus AB överskrida spärrar som finns vid Danderyds sjukhus AB.

Överskrid spärr – nödsituation

Vårdpersonal kan vid en nödsituation häva en spärr inom samma vårdgivare, d v s en spärr på ett annat verksamhetsområde på Danderyds sjukhus AB kan hävas på Danderyds sjukhus AB.

Spärrar hos annan vårdgivare kan ej överskridas

Spärrar hos andra vårdgivare kan inte överskridas. I dessa fall måste vårdgivaren kontakta den andra vårdgivaren som i sin tur kan häva spärren via samtycke eller nödsituation, eller på annat sätt delge den information som krävs i det akuta läget.
Hur bemanning och tillgänglighet för detta moment ser ut varierar mycket hos olika vårdgivare.

Konsekvenser/risker med spärr av journal

En spärr kan försvåra en bedömning och innebära olägenhet och direkt fara när vårdpersonal inte har tillgång till undersökningsresultat, information som allergier, blodgruppstillhörighet eller medicinering. Den spärrade journalen kan innehålla en sjukhistoria, som du själv glömt bort eller inte är medveten om har betydelse för den aktuella situationen.

En spärr av patientuppgifter innebär risk för olägenheter i kontakten mellan dig som patient och din vårdgivare. Risk finns att personal inte har tillgång till aktuellt telefonnummer, uppgifter om dosförpackade läkemedel, att mottagningen inte kan skicka SMS-påminnelse för bokat besök. Du måste själv uppge uppgifter om telefonnummer, boendeförhållanden etc vid varje enskilt besök/kontakt.

Så spärrar du din journal

Begäran om journalspärr sker via 1177 e-tjänster.
Om du som patient inte kan logga in till 1177 e-tjänster kan du fylla i en spärrblankett för att spärra den elektroniska journal som finns på Danderyds Sjukhus AB. Sjukhuset behöver då ett skriftligt underlag, du behöver då skicka blankett och kopia av giltig id-handling till:

Danderyds sjukhus
Registrator
182 88 Stockholm

Ta bort/häva spärr

Begäran om hävning av spärr sker på samma sätt som vid spärr - via 1177 e-tjänster eller blankett.

Nej, vårdnadshavare kan inte begära spärr av sitt barns journal. Barn under 18 år kan i takt med stigande ålder och mognad själv begära spärr av sina journaluppgifter. Med mognad menas att barnet kan anses förstå innebörden och konsekvenserna av spärrningen. Behandlande läkare, psykolog eller motsvarande beslutar när barnet anses uppnått mognad för handlingen.

På Danderyds sjukhus tillämpas en särskild praxis för hur människor med skyddad identitet registreras i systemen. Det är alltså inte nödvändigt att du spärrar din journal om du har skyddad identitet.

Ja. Begäran att häva en spärr sker skriftligen på samma sätt som begäran att spärra journal.

Begäran om loggutdrag

Patientjournalen på Danderyds sjukhus ingår i den sammanhållna journalföringen inom Region Stockholm. Vill du ha ett loggutdrag på vilka som öppnat din journal, kan du som patient beställa det.

I det begärda loggutdraget visas vilken klinik och befattning som har öppnat din journal, utdraget visar också när öppnandet skedde. Även administrativ personal som har koppling till dina vårdtillfällen har rätt att öppna din journal. Vill du ha ett utdrag på vilka som öppnat din journal, kan du som patient beställa det via 1177 e-tjänster eller brev.
 

Kontakt

E-tjänst:
Begäran om loggutdrag

Post för loggutdrag: 
Danderyds Sjukhus AB
Journal och arkivservice
182 88 Stockholm

Telefon för loggutdrag:
08-123 567 21 (telefontid mån-tors 09.00-10.00 och 13.00-15.00) Avvikande tider på helgdagar kan förekomma. 

I din skriftliga begäran behöver du ange vilken klinik och tidsperiod din begäran gäller. Det räcker inte att ringa in beställningen. Glöm inte att skriva in dina kontaktuppgifter i begäran.

Ansökan om ändring av journaltext

Rättelse

Om du tycker att uppgifter i din patientjournal är felaktiga bör du i första hand vända dig till den vårdenhet som utformat journaltexten, med en skriftlig begäran om rättelse. Det ska tydligt framgå vilken mening som du vill ska ändras. Vänligen uppge även namn, personnummer, adress- och telefonuppgifter i skrivelsen som skickas till:

Danderyds Sjukhus
Verksamhetschef
[Namn kliniken där du vårdats]
182 88 Stockholm

Om den som ansvarar för uppgiften delar din uppfattning, så kan en ändring ske. Om ni inte är överens kan en rättelse inte tvingas fram.

Notering

Om du och vårdgivaren inte är eniga om formuleringen, har du rätt att begära notering i patientjournalen. Det betyder att det finns en journalanteckning om att du som patient anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i din journal. Det är vårdgivarens ansvar att genomföra noteringen.

Journalförstöring, radering

Möjligheten till journalförstöring, görs endast i undantagsfall. En ansökan om journalförstöring ska ställas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Länk till Inspektionen för vård och omsorg – Ansökan om journalförstöring

Om du vill läsa mer om hur Danderyds Sjukhus hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter klicka här.